AFS 2018:10

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1984:16) om maskiner för papperstillverkning

AFS 2018:10

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens

kungörelse med föreskrifter om maskiner

för papperstillverkning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetar-

skyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1984:16)

om maskiner för papperstillverkning

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upp-

AFS 2018:10

Utkom från trycket

hävande av Arbetarskyddsstyrelsens kun-

den 21 november 2018

görelse med föreskrifter (AFS 1984:16)

om maskiner för papperstillverkning;

beslutade den 12 november 2018.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS

1984:16) om maskiner för papperstillverkning ska upphöra att gälla vid ut-

gången av januari 2019.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Torben Vincentsen

Anna Varg

3

Arbetsmiljöverket·112 79·Stockholm·Tel 010-730 90 00·www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-659-5 · ISSN 1650-3163