AFS 2018:3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1996:7) och allmänna råd om utförande av personlig skyddsutrustning

Arbetsmiljöverket·112 79 Stockholm·Tel 010-730 90 00·www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-652-6· ISSN 1650-3163

AFS 2018:3

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter om utförande av personlig

skyddsutrustning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetar-

skyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1996:7)

och allmänna råd om utförande av personlig skyddsutrustning

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphä-

AFS 2018:3

Utkom från trycket

vande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörel-

den 13 april 2018

se med föreskrifter (AFS 1996:7) och allmänna

råd om utförande av personlig skyddsutrust-

ning;

beslutade den 28 mars 2018

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS

1996:7) om utförande av personlig skyddsutrustning och allmänna råd om

utförande av personlig skyddsutrustning ska upphöra att gälla den 21 april

2018.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Jens Åhman

Anna Varg

4