AFS 2018:6

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:13) om skyltar och signaler

AFS 2018:6

Skyltar och signaler

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring av Arbetsmiljöver-

kets föreskrifter (AFS 2008:13) om skyltar och signaler

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring av

AFS 2018:6

Utkom från trycket

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmän-

den 8 juni 2018

na råd (AFS 2008:13) om skyltar och signaler;

beslutade den 29 maj 2018.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:13) om skyltar

och signaler att bilaga 2 avsnitt 3.2 Varningsskyltar ska ha följande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 19 november 2018.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Jens Åhman

Anna Varg

3.2 Varningsskyltar

Triangelform.

Svart symbol på gul bakgrund med svart bård.

Den gula delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.

Radioaktiva ämnen

Hängande last

Godstrafik

Farlig elektrisk

Fara

Laserstrålning

spänning

(med tilläggsskylt

som anger farans art)

Ickejoniserande

Kraftigt magnetfält

Hinder/snubbelrisk

strålning

Fallrisk

Biologisk fara1

Låg temperatur

1 Senaste lydelse AFS 2018:6

4

Arbetsmiljöverket·112 79·Stockholm·Tel 010-730 90 00·www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-655-7 · ISSN · 1650-3163