AFS 2018:7

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare

AFS 2018:7

Gravida och ammande

arbetstagare

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:5)

om gravida och ammande arbetstagare

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

AFS 2018:7

Utkom från trycket

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna

den 8 juni 2018

råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande ar-

betstagare;

beslutade den 29 maj 2018.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:5) om gravida

och ammande arbetstagare

dels

att 8 och 11 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att bilagan ska ha följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifterna

dels

att det första avsnittet under rubriken Bakgrund ska ha följande lydelse,

dels

att kommentaren till 8 § ska ha följande lydelse,

dels

att kommentaren till bilagan, rubriken och texten om avsnittet ”Biolo-

giska agens” ska ha följande lydelse,

dels

att ordlistans definition av riskklasser ska ha följande lydelse.

8 §

Gravida och ammande arbetstagare får inte sysselsättas i blyarbete som

innebär att bly eller blyföreningar kan tas upp i kroppen.

En arbetstagare, som har anmält till arbetsgivaren att hon är gravid, får inte

sysselsättas i arbete där hon riskerar att exponeras för rubella eller toxoplas-

ma, om hon saknar fullgott immunitetsskydd mot smittämnet.

Bestämmelser om förbud att sysselsätta gravida eller ammande arbetstaga-

re i andra arbeten finns i andra föreskrifter som Arbetarskyddsstyrelsen eller

Arbetsmiljöverket har meddelat.

Bestämmelser om skydd för gravida eller ammande arbetstagare mot jonise-

rande strålning finns i särskilda föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Den arbetsgivare som låter en eller flera gravida arbetstagare utföra arbete i

strid med kravet i andra stycket ska betala en sanktionsavgift, se 11 §.

3

AFS 2018:7

Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För

den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor. För den som

har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

Avgift = 40 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) × 721 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

11 §

Bestämmelserna i 8 och 9 §§ utgör föreskrifter enligt 4 kap. 6 § arbets-

miljölagen (1977:1160).

Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt

8 kap.5-10 §§arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens storlek framgår av 8 och

9 §§.

Denna författning träder i kraft den 19 november 2018.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Jens Åhman

Anna Varg

4

AFS 2018:7

5

Bilaga

Förteckning över arbetsmiljöfaktorer och arbetsförhållanden

som avses i 4 §

A. Arbetsmiljöfaktorer

1. Fysikaliska faktorer

som skulle kunna medföra fosterskador och/eller avlossning av moderkakan

eller för tidig födsel, särskilt

– vibrationer, stötar eller rörelser i underlaget,

– buller,

– joniserande strålning enligt föreskrifter från Statens strålskyddsinstitut,

– icke-joniserande strålning,

– extrem kyla och värme.

2. Belastningsergonomiska faktorer

särskilt

– manuell hantering av laster som innebär risker, särskilt för ländryggen,

– arbetsrörelser och arbetsställningar,

– förflyttningar inom eller utanför arbetsstället,

– fysisk uttröttning och annan fysisk belastning.

3. Smittämnen

i riskklasserna 2, 3 och 4 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker,

om det är känt att dessa smittämnen eller de behandlingsåtgärder som är nöd-

vändiga på grund av dem innebär risk för att kvinnan, fostret eller ammande

barn påverkas skadligt.

4. Kemiska ämnen

om det är känt att de skadligt påverkar gravida kvinnors, fosters eller ammade

barns hälsa, särskilt

– kemiska produkter som är klassificerade som cancerframkallande, repro-

duktionstoxiska, mutagena eller som specifikt organtoxiska vid enstaka expo-

nering, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av

den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen

och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (CLP-förordning-

en)

AFS 2018:7

– kvicksilver och kvicksilverföreningar,

– mitoshämmande ämnen (t.ex. vissa cytostatika),

– kolmonoxid,

– kemiska ämnen som är skadliga när de tas upp genom huden. (AFS

2014:41)

5. Psykosociala faktorer

Arbetsförhållanden som kan medföra eller har medfört

– psykisk uttröttning,

– starka psykiska påfrestningar,

– våld eller hot om våld,

– kränkande särbehandling.

B. Processer

Cancerframkallande ämnen och produkter som avges vid

– framställning av auramin,

– arbete som innebär exponering för cancerframkallande polycykliska aro-

matiska kolväten (PAH) som finns i sot, tjära, beck, rök eller damm,

– arbete som innebär exponering för damm, rökgaser eller stänk som upp-

stått vid avbränning och elektroraffinering av kopparnickelskärsten,

– process där stark syra ingår vid framställning av isopropylalkohol,

– arbete som innebär exponering för trädamm från lövträd.

C. Arbetsförhållanden

Gruvarbete under jord.

Bakgrund

Om de arbetsmiljöregler som finns i Sverige följs noggrant innebär arbetsmil-

jön, så vitt man kan bedöma idag, sällan någon risk för ohälsa eller olycksfall

för gravida kvinnor, foster eller barn som ammas.

I vissa arbetsmiljöer kan dock gravida kvinnor, de som nyligen fött barn

eller ammar ibland utsättas för risk för ohälsa eller olycksfall även om förebyg-

gande åtgärder vidtas enligt reglerna. Kemiska ämnen, smittämnen och andra

faktorer kan ibland vara skadligare för fostret än för modern. Även i andra

regler från Arbetarskyddsstyrelsen, Arbetsmiljöverket och andra myndigheter

finns villkor för eller förbud mot att arbeta med sådana ämnen och faktorer.

De tidigare föreskrifterna om gravida och ammande arbetstagare utfärdades

som en anpassning till EG-direktivet 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra

säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen fött

barn eller ammar. De nya föreskrifterna innebär inte några sakliga ändringar

6

AFS 2018:7

utom på tre punkter, nämligen att tillämpningsområdet för föreskrifterna (2 §)

har utökats till att även omfatta inhyrd arbetskraft, att en ny bestämmelse om

förbud för gravida och ammande kvinnor att arbeta med bly och om förbud

att exponera gravida som saknar fullgott immunskydd för rubella (röda hund-

virus) och toxoplasma har införts. De reglerna fanns tidigare i Arbetsmiljöver-

kets föreskrifter om bly och om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta,

toxinpåverkan, överkänslighet.

De allmänna råden har omarbetats och utökats. Hänsyn har tagits till Med-

delande från kommissionen om riktlinjer för bedömning av kemiska, fysika-

liska och biologiska agens och industriprocesser, som anses innebära en risk

för hälsa eller säkerhet för arbetstagare som är gravida, nyligen fött barn eller

ammar (KOM (2000) 446 slutlig).

Förbud mot arbete på grund av risker i miljön

Till 7-8 §

I det systematiska arbetsmiljöarbetet är det nödvändigt att arbets-

givaren tar reda på om det förekommer arbetsuppgifter som är förbjudna att

utföra för den som är gravid, nyligen fött barn eller ammar. Om så är fallet är

det viktigt att också arbetstagarna känner till detta. Förbuden anges i dessa

föreskrifter, i andra föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljö-

verket och i föreskrifter från Statens strålskyddsinstitut. Förbud för gravida

och ammande kvinnor att sysselsättas i blyarbete fanns tidigare i Arbetsmil-

jöverkets föreskrifter om bly. Förbud för gravida att exponeras för rubella och

toxoplasma fanns tidigare i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologis-

ka arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet. Kvinnan får inte

sysselsättas i dessa arbeten så snart arbetsgivaren har fått reda på graviditeten

eller amningen.

Gravida arbetstagare får inte sysselsättas i

-

blyarbete enligt 8 §,

-

arbete med risk för skadlig exponering för rubella (röda hund) eller tox-

oplasma enligt 8 §,

-

verksamhet som utförs under vatten eller förhöjt tryck enligt Arbetsmiljö-

verkets föreskrifter om dykeriarbete,

-

rök- eller kemdykning som utförs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om rök- och kemdykning,

-

gruvarbete under jord som innebär särskilda risker enligt Arbetsmiljöver-

kets föreskrifter om bergarbete.

7

AFS 2018:7

Ammande arbetstagare får inte sysselsättas i

-

blyarbete enligt 8 §,

-

gruvarbete under jord som innebär särskilda risker enligt föreskrifterna

om bergarbete.

Arbetsgivaren måste i första hand ordna med omplacering av den gravida

eller ammande kvinnan till annat riskfritt arbete. Om det inte är möjligt får

kvinnan inte sysselsättas i förvärvsarbetet så länge risken finns kvar. Förbuden

i 7-9 §§ är utfärdade med stöd av 4 kap. 6 § arbetsmiljölagen.

Frågan om ersättning vid sådan nödvändig ledighet regleras i lagen om

allmän försäkring. Försäkringskassan kan upplysa om hur man söker sådan

ersättning.

Arbetsgivaren ska fortlöpande pröva möjligheterna att undanröja riskerna

i kvinnans arbetsmiljö eller att ge henne andra arbetsuppgifter så att hon kan

återgå i arbete.

Bly

Exponering för bly under graviditet och amning kan medföra försämrad fos-

tertillväxt och påverka barnets centrala nervsystem. När nervsystemet utveck-

las är det som känsligast, vilket gör att foster och ammande barn bör skyddas

särskilt. Den blyexponering som modern utsatts för tidigare i livet är viktig

från risksynpunkt. Bly som tagits upp i kroppen under lång tids exponering

lagras i skelettet. Det kan lösas ut vid graviditet och påverka fostret. Också

vid amning kan bly lösas ut och utsöndras i bröstmjölk, vilket kan leda till att

barnet exponeras för bly. För att undvika en skalig upplagring av bly är de

biologiska gränsvärdena för bly i blodet lägre för kvinnor under 50 år än för

övriga arbetstagare. Se föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet.

Gravida och ammande ensamföretagare omfattas av förbudet mot blyarbete.

Exponering för rubella eller toxoplasma

1

En gravid kvinna får inte sysselsättas i arbete där hon riskerar att smittas av

rubella (röda hund) eller Toxoplasma gondii. Även ensamföretagare omfattas

av förbudet. Genomgången sjukdom eller vaccination kan ge immunitet. Det

svenska vaccinationsprogrammet för barn innebär att de flesta kvinnor som

vuxit upp i Sverige är immuna mot röda hund.

Toxoplasma gondii är en parasit som kan finnas hos både människor och

djur. Katt är huvudvärd för parasiten och en form av den kan utsöndras i kat-

tens avföring. Något samband mellan smitta och arbete har inte rapporterats

i Sverige.

En tänkbar risk skulle kunna vara arbete med Toxoplasma gondii på labo-

ratorium. Rengöring av kattlådor, hantering av aborterade lammfoster eller

1 Ändringen innebär att texten om exponering för rubella och toxoplasma har flyttats.

8

AFS 2018:7

9

utomhusarbete i kontakt med jord/sand där katter brukar vara kan också vara

tänkbara risker. Provsmakning och förtäring av rått kött, osköljda grönsaker,

bär eller frukt kan eventuellt också innebära en viss risk för toxoplasmos.

Dykeriarbete

Förbudet gäller arbeten som utförs under vatten eller förhöjt tryck i tryck-

kammare eller liknande. Sådant arbete innebär stora fysiska påfrestningar och

annan fysiologisk påverkan. Fosterskador kan möjligen uppkomma, dels på

grund av det ökade trycket, dels på grund av den ökade koncentrationen av

syrgas (oxygen). Foster kan också vara särskilt känsliga för dykarsjuka (de-

kompressionssjuka). Illamående, som är vanligt under graviditet, kan också

öka risken för olycksfall i samband med dykeriarbete.

Rök- och kemdykning

Rök- och kemdykning innebär att man utsätts för mycket stora risker, dels på

grund av stark hetta och farliga rökgaser, dels på grund av det starkt fysiskt

och psykiskt påfrestande arbete.

Gruvarbete under jord

En gravid eller ammande kvinna får inte sysselsättas i gruvarbete som är för-

knippat med särskilda risker. Särskilda risker kan vara arbetssituationer som

innebär exponering för faktorer som har tagits upp i bilagan till dessa före-

skrifter, t.ex. stötar, vibrationer, buller, joniserande strålning och fysisk belast-

ning. Arbetsgivaren ska göra en individuell bedömning.

Joniserande strålning

Statens strålskyddsinstitut har föreskrifter om dosgränser vid verksamhet

med joniserande strålning. Den som bedriver sådan verksamhet ska informe-

ra kvinnor om vilka risker exponering för joniserade strålning kan innebära

för fostret vid en eventuell graviditet. Den som meddelat att hon är gravid har

rätt att bli omplacerad till arbete som inte är förenat med joniserade strålning

under resten av graviditeten. Om kvinnan inte omplaceras gäller att arbete

planeras så att dosen till fostret inte överstiger 1 mSv under återstoden av gra-

viditeten.

Statens strålskyddsinstitut har också regler för ammande kvinnor en kvinna

som ammar ska anmäla detta förhållande till den som bedriver verksamheten

där joniserande strålning förekommer. Under den tid hon ammar ska hon inte

placeras i arbete som medför en betydande risk för radioaktiv kontamination.

AFS 2018:7

Smittämnen

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker är mikroorganismer och smitt-

ämnen indelade i riskklasser. De i riskklasserna 2-4 kan orsaka infektioner och

kallas smittämnen. En del av dem kan dessutom ha en annan skadlig inverkan

på den gravida kvinnan och hennes foster eller nyfödda barn. I klassificerings-

förteckningen i föreskrifterna anges att rubella (röda hundvirus) och Toxoplas-

ma gondii är reproduktionsstörande och att förbud finns att exponera gravida.

De omfattas av förbudet i 8 §.

Även andra smittämnen än de som anges som reproduktionsstörande kan i

vissa fall inverka skadligt på graviditeten och det ammande barnet. Aktuella

smittämnen kan vara parvovirus B19, tuberkulosbakterier, cytomegalovirus

(CMV), hepatit B-virus, hepatit C-virus, herpes simplexvirus, enterovirus, Lis-

teria-bakterier, influensavirus, Bordetella pertussis (kikhosta), mässlingvirus,

varicellavirus (vattkoppor) och zikavirus. För de flesta arbetstagare är dock

risken att bli smittade inte större i arbete än i samhället i övrigt.

Noggranna hygienrutiner är en av de viktigaste faktorerna för att minska

risken för smittspridning. God handhygien är ett enkelt och ofta effektivt sätt

att skydda sig mot smittämnen. Den gravida kvinnan kan också vara skyddad

mot smitta genom att hon redan haft en infektion eller är vaccinerad. Ofta har

kvinnor redan fått ett grundskydd mot vissa sjukdomar eftersom det i Sverige

finns ett vaccinationsprogram för barn.

En kunskapsbas (INFPREG), framtagen av smittskyddsexperter, med infor-

mation om smitta och graviditet finns på Internet. Den är anpassad till både

allmänheten och hälso- och sjukvården.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker finns hygienkrav och andra

bestämmelser om åtgärder vid arbete med smittämnen. Reglerna syftar till att

förebygga att arbetstagare infekteras av smittämnen i arbetet.

10

AFS 2018:7

11

Ordlista

Anestesigas –

läkemedel som i gasform tillförs genom luftvägarna för att

åstadkomma narkos eller smärtlindring

Carcinogenicitet –

cancerframkallande förmåga

Centrala nervsystemet –

hjärna och ryggmärg

Cytostatiska ämnen –

ämnen som hämmar celltillväxt

Cytotoxiska ämnen –

cellskadande, celldödande ämnen

Fertilitet –

fruktsamhet

GHS –

ett globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av

kemikalier

Kontaminering –

förorening

Kotinin –

omvandlingsprodukt av nikotin

Mitoshämmande ämnen –

ämnen som hämmar celldelningen

Mutagena ämnen –

ämnen som förändrar arvsmassan

Reproduktion –

används i dessa föreskrifter i betydelsen människans fort-

plantning

Riskklasser

– mikroorganismer som kan orsaka infektion hos människor kallas

smittämnen och delas in i riskklasserna 2-4 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrif-

ter om smittrisker.

Sterilitet –

oförmåga att få barn

Toxin –

gift

Trimester –

första, andra och tredje trimestern är beteckningar för tremåna-

dersperioder under graviditeten

Utfasningsämnen –

ämnen som på sikt ska tas bort från marknaden enligt

beslut av Riksdagen. Utfasning av särskilt farliga ämnen är ett delmål inom

miljömålet ”Giftfri miljö”.

Arbetsmiljöverket·112 79·Stockholm·Tel 010-730 90 00·www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-656-4· ISSN · 1650-3163