AFS 2019:10

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2000:6) om mast- och stolparbete

ARBETSMILJÖ

tiJ

VERKET

AFS 2019:10

Mast- och stolparbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter och allmänna råd (AFS 2000:6) om mast- och

stolparbete

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

AFS 2019:10

Utkom från trycket

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna

den 2 juli 2019

råd (AFS 2000:6) om mast- och stolparbete;

beslutade den 9 april 2019.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2000:6) om mast-

och stolparbete

dels

att rubriken närmast före 6 § ska ha följande lydelse,

dels

att 6 § ska ha följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifterna

att de allmänna råden till 6 § ska upphöra att gälla.

Medicinska kontroller vid klättring med stor nivåskillnad

6 §

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet

finns krav på att arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med be-

dömning för tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsät-

tas eller sysselsätts i arbete, som innebär klättring med en nivåskillnad på mer

än 13 meter

1. i stolpe,

2. på stege,

3. i träd, eller

4. liknande

där risken finns att arbetstagaren

a) faller fritt eller okontrollerat, eller

b) hamnar i en situation där undsättning är försvårad.

Bestämmelser om sanktionsavgifter för den arbetsgivare som sysselsätter

arbetstagare som inte har ett tjänstbarhetsintyg, finns i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet.

3

AFS 2019:10

Denna författning träder i kraft den 1 november 2019.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Christina Jonsson

Anna Varg

4

Arbetsmiljöverket·112 79·Stockholm·Tel 010-730 90 00·www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-670-0 · ISSN · 1650-3163