AFS 2019:11

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:7) om artifciell optisk strålning

ARBETSMILJÖ

tiJ

VERKET

AFS 2019:11

Artifciell optisk strålning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2009:7) om artifciell optisk strålning

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

AFS 2019:11

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:7)

Utkom från trycket

den 2 juli 2019

om artificiell optisk strålning;

beslutade den 9 april 2019.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:7) om artifi-

ciell optisk strålning att 12 § ska ha följande lydelse.

12 §

Arbetsgivaren ska erbjuda arbetstagaren läkarundersökning om

1.

exponeringen för artificiell optisk strålning överskridit gränsvärdena i 4 §

eller

2. det vid en hälsoundersökning visat sig att en arbetstagare drabbats av en

sjukdom eller skadlig inverkan på hälsan som en läkare eller annan sakkunnig

inom företagshälsovården eller inom den övriga sjukvården anser beror på

exponering för artificiell optisk strålning på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ansvarar för att den som utför läkarundersökningen får till-

gång till de resultat i riskbedömningen enligt 7 § som kan vara av betydelse

för undersökningen.

Denna författning träder i kraft den 1 november 2019.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Christina Jonsson

Anna Varg

3

Arbetsmiljöverket·112 79·Stockholm·Tel 010-730 90 00·www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-671-7 · ISSN · 1650-3163