AFS 2019:12

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2005:15) om vibrationer

ARBETSMILJÖ

tiJ

VERKET

AFS 2019:12

Vibrationer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter och allmänna råd (AFS 2005:15) om vibrationer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

AFS 2019:12

Utkom från trycket

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna

den 2 juli 2019

råd (AFS 2005:15) om vibrationer;

beslutade den 9 april 2019.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:15) om vibra-

tioner

dels

att 7, 12 och 13 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 12 § ska ha följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifterna

att de allmänna råden till 13 § ska upphöra att gälla.

7 §

Om ändringar i verksamheten har påverkat vibrationsexponeringen ska

arbetsgivaren göra en ny undersökning och riskbedömning enligt 6 §.

Medicinska kontroller och andra hälsoundersökningar

12 §

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet

finns krav på att arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller, för de arbets-

tagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete som innebär expo-

nering för vibrationer, om exponeringen

1. överstiger insatsvärdet för hand- och armvibrationer enligt bilaga 3,

tabell 1,

2. sker på sådant sätt att misstanke finns om att exponeringen kan orsaka

ohälsa, eller

3. orsakat vibrationsskador, eller ger misstanke om vibrationsskador, hos en

annan arbetstagare, som har exponerats på ett liknande sätt.

13 §

Om det framkommer tecken på vibrationsskada hos en arbetstagare,

som genomgått hälsoundersökning eller ergonomisk bedömning ska arbetsgiv-

aren göra en ny undersökning och riskbedömning enligt 6 §.

3

AFS 2019:12

Denna författning träder i kraft den 1 november 2019.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Christina Jonsson

Anna Varg

4

Arbetsmiljöverket·112 79·Stockholm·Tel 010-730 90 00·www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-672-4 · ISSN · 1650-3163