AFS 2019:13

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:7) om rök- och kemdykning

ARBETSMILJÖ

ta;

VERKET

AFS 2019:13

Rök- och kemdykning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:7) om rök- och kem-

dykning

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

AFS 2019:13

Utkom från trycket

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna

den 2 juli 2019

råd (AFS 2007:7) om rök- och kemdykning;

beslutade den 9 april 2019.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:7) om rök- och

kemdykning att 15 § ska ha följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifterna

att de allmänna råden till 15 § ska upphöra att gälla.

15 §

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet

finns krav på att arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med be-

dömning för tjänstbarhetsintyg, för arbetstagare som kommer att sysselsättas

eller sysselsätts i arbete med rök- eller kemdykning.

Detta gäller dock inte arbetstagare som endast förväntas utföra insatser som

innebär måttlig fysisk ansträngning eller belastning.

Bestämmelser om sanktionsavgifter för den arbetsgivare som sysselsätter

arbetstagare som inte har ett tjänstbarhetsintyg, finns i Arbetsmiljöverkets fö-

reskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet.

Denna författning träder i kraft den 1 november 2019.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Christina Jonsson

Anna Varg

3

Arbetsmiljöverket·112 79·Stockholm·Tel 010-730 90 00·www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-673-1n · ISSN · 1650-3163