AFS 2019:2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:1) om sprängarbete

AFS 2019:2

Sprängarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2007:1) om sprängarbete

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:1)

om sprängarbete samt allmänna råd;

AFS 2019:2

Utkom från trycket

den 7 mars 2019

beslutade den 14 januari 2019.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:1) om spräng-

arbete

dels

att 1 § ska ha följande lydelse,

dels

att 34 och 35 §§ upphävs och rubriken närmast före dessa tas bort.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifterna

dels

att de allmänna råden till 1, 6 och 7 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att de allmänna råden till 34 och 35 §§ tas bort,

dels

att bilaga 1 och 2 till allmänna råden tas bort.

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter gäller i verksamhet där explosiva varor används för

att utföra ett sprängarbete. Med sprängarbete avses att genom kontrollerad

detonation eller deflagration av explosiva varor sönderdela material eller

skapa stötvåg eller tryck för annat syfte.

Föreskrifterna gäller inte verksamhet inom Försvarsmakten.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Jens Åhman

Anna Varg

3

AFS 2019:2

5

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna om sprängarbete

Kommentarer

Defnitioner

Till 1 §

Med explosiva varor avses samma definition som i 4 § lagen

(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor; explosiva ämnen, blandning-

ar och föremål.

Till 6 §

Kravet

på att den teoretiska kunskapen ska finnas dokumenterad

kan uppfyllas genom intyg från den som utbildar. Ett sätt att ha kunskapen

dokumenterad är genom s.k. sprängkort.

Praktik som ligger mer än fem år tillbaka är av mindre värde och bör

som regel inte beaktas vid bedömning av kompetensen. Med praktik avses

i denna föreskrift utförande av sprängarbete under handledning.

Bestämmelser om förbud för den som inte fyllt 18 år att anlitas för vissa

arbetsuppgifter finns i föreskrifter om minderåriga i arbetslivet.

För att utföra sprängning av mindre komplicerat slag är det oftast

tillräckligt att genomgå en till det aktuella slaget av sprängning anpassad

kurs i kombination med yrkeserfarenhet. Undervisning och prov i sådan

kurs bör omfatta praktiskt utförande av sprängning. Med yrkeserfarenhet

avses i denna föreskrift erfarenhet från arbete som laddare, bergborrare

eller andra yrken tätt knutna till sprängarbete.

Med sprängning av mindre komplicerat slag avses i denna föreskrift

främst sprängarbete som utförs utanför detaljplanelagt område. Sådan

sprängning kan vara t.ex. sönderdelning av fältstenar och skut, sprängning

av stubbar och sten i jord- och skogsbruk, seismisk undersökning genom

sprängning, sprängning i tjälad jord, sprängning av tjälat material, klen-

hålssprängning eller sprängning med hjälp av deflagrerande explosiva va-

ror. Praktiska kunskaper och färdigheter genom praktik och eller yrkes-

erfarenhet kan inhämtas både före, under eller efter en avslutad utbild-

ningsperiod.

Den som utsetts till sprängarbas eller är under utbildning till sprängarbas

bör dokumentera de sprängarbeten som denne leder eller deltar i. Syftet

med denna dokumentation är bland annat att efter avslutad utbildning

eller vid förnyat prov kunna styrka sin praktik eller yrkeserfarenhet.

Praktik och yrkeserfarenhet bestyrks lämpligen av chef, arbetsledare eller

motsvarande.

AFS 2019:2

Till 7 §

På marknaden finns det idag ett utbud av lämplig teoretisk

utbildning. Efter genomförd utbildning och praktik, alternativt inhämtad

yrkeserfarenhet, utfärdas oftast ett utbildningsintyg. Dessa intyg har som

regel en maximal giltighetstid på 10 år. När denna tidsrymd passerats är

det lämpligt att innehavaren genomgår en repetitionskurs.

6

Arbetsmiljöverket·112 79·Stockholm·Tel 010-730 90 00·www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-660-1· ISSN · 1650-3163