AFS 2019:5

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2004:1) om syntetiska oorganiska fibrer

AFS 2019:5

Syntetiska oorganiska fibrer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd

(AFS 2004:1) om syntetiska oorganiska fibrer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd

(AFS 2004:1) om syntetiska oorganiska fibrer;

AFS 2019:5

Utkom från trycket

den 7 maj 2019

beslutade den 9 april 2019.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:1) om synte -

tiska oorganiska fibrer att 18 § ska ha följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifterna

att de allmänna råden till 18 § ska ha följande lydelse.

18 § I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet

finns krav på att arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med

bedömning för tjänstbarhetsintyg, för de arbetstagare som kommer att syssel-

sättas eller sysselsätts i arbete som medför exponering i mer än 50 timmar per

kalenderår för sådana

1. eldfasta keramiska fibrer,

2.specialfibrer, eller

3.kristallina fibrer

som omfattas av de här föreskrifterna.

Detta gäller dock inte i verksamheter där material som innehåller mindre än

5 viktprocent syntetiska oorganiska fibrer hanteras.

Bestämmelser om sanktionsavgifter för den arbetsgivare som sysselsätter

arbetstagare som inte har ett tjänstbarhetsintyg, finns i Arbetsmiljöverkets före-

skrifter om medicinska kontroller i arbetslivet.

Denna författning träder i kraft den 1 november 2019.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Christina Jonsson

Anna Varg

3

AFS 2019:5

Allmänna råd

Till 18 § I samband med städning, liksom vid underhålls- och servicearbete,

kan fibrer komma att frigöras. Det är därför viktigt att även andra än de som

direkt arbetar med ovan nämnda fibrer, t.ex. verksamhetens städ- och under-

hållspersonal, får genomgå medicinska kontroller. Den riskbedömning som

ska utföras enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker är

ett

viktigt

underlag för att kunna avgöra vilka i dessa grupper som inte behöver genom-

gå medicinska kontroller.

4

Arbetsmiljöverket

·

11279

·

Stockholm

·

Tel 010-7309000

·

www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-665-6 · ISSN· 1650-3163