AFS 2019:6

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2015:2) om kvarts – stendamm i arbetsmiljön

ARBETSMILJÖ

tiJ

VERKET

AFS 2019:6

Kvarts – stendamm

i arbetsmiljön

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2015:2)

om kvarts – stendamm i arbetsmiljön

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

AFS 2019:6

Utkom från trycket

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd

den 2 juli 2019

(AFS 2015:2) om kvarts – stendamm i arbets-

miljön;

beslutade den 9 april 2019.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:2) om kvarts

– stendamm i arbetsmiljön att 26 § ska ha följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifterna

att de allmänna råden till 26 § ska ha följande lydelse.

26 §

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet

finns krav på att arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med be-

dömning för tjänstbarhetsintyg, för de arbetstagare som, enligt en expone-

ringsbedömning enligt 7 § andra stycket 4 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

kvarts – stendamm i arbetsmiljön, kommer att sysselsättas eller sysselsätts i ett arbete

1. där halten respirabelt damm av kvarts eller kristobalit i luften uppgår till

minst halva gränsvärdet, och

2. arbetet pågår under mer än 20 timmar per vecka under sammanlagt

minst 3 månader per år.

Bestämmelser om sanktionsavgifter för den arbetsgivare som sysselsätter

arbetstagare som inte har ett tjänstbarhetsintyg, finns i Arbetsmiljöverkets före-

skrifter om medicinska kontroller i arbetslivet.

Allmänna råd:

I bestämmelsen avses den sammanlagda exponeringstiden

under ett år. Det är viktigt att arbetsgivaren tar reda på arbetstagarens samtli-

ga exponeringsperioder under året.

3

AFS 2019:6

Denna författning träder i kraft den 1 november 2019.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Christina Jonsson

Anna Varg

4

Arbetsmiljöverket·112 79·Stockholm·Tel 010-730 90 00·www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-666-3 · ISSN · 1650-3163