AFS 2019:7

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2006:1) om asbest

ARBETSMILJÖ

tiJ

VERKET

AFS 2019:7

Asbest

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter och allmänna råd (AFS 2006:1) om asbest

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

AFS 2019:7

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna

Utkom från trycket

den 2 juli 2019

råd (AFS 2006:1) om asbest;

beslutade den 9 april 2019.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:1) om asbest

dels

att 49 och 50 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det närmast före 50 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifterna

att de allmänna råden till 49 och 50 §§ ska upphöra att gälla.

Medicinska kontroller

49 §

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetsli-

vet finns krav på att arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med

bedömning för tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att syssel-

sättas eller sysselsätts i

1. arbete enligt 10 § när det anges i tillståndet,

2. arbete enligt 11 § när det anges i tillståndet, eller om arbetet kan medfö-

ra att arbetstagaren exponeras för asbesthaltigt damm mer än 50 timmar per

kalenderår,

3. arbete enligt 12 §, eller

4. annat arbete än som avses i 10-12 §§ och som medför att arbetstagaren

exponeras för asbesthaltigt damm mer än 50 timmar per kalenderår.

Bestämmelser om sanktionsavgifter för den arbetsgivare som sysselsätter

arbetstagare som inte har ett tjänstbarhetsintyg, finns i Arbetsmiljöverkets fö-

reskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet.

Exponeringsregister

50 §

Arbetsgivaren ska föra ett exponeringsregister över de arbetstagare som

omfattas av bestämmelserna i 49 § vad avser medicinska kontroller. Expone-

ringsregistret ska innehålla de uppgifter som anges i 41 § Arbetsmiljöverkets

föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker.

3

AFS 2019:7

Denna författning träder i kraft den 1 november 2019.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Christina Jonsson

Anna Varg

4

Arbetsmiljöverket·112 79·Stockholm·Tel 010-730 90 00·www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-667-0 · ISSN · 1650-3163