AFS 2020:3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) och allmänna råd om smittrisker

AFS 2020:3

Smittrisker

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4)

om smittrisker

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4)

och allmänna råd om smittrisker;

AFS 2020:3

Utkom från trycket

den 29 april 2020

beslutade den 6 april 2020.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) och allmänna

råd om smittrisker vad gäller bilaga 1 B Förteckning över virus att rad med

följande lydelse ska läggas till avsnittet Coronaviridae (Coronavirus)

SARS-CoV-2

3

Severe Acute Respiratory Syndrome

Coronavirus 2

Raden ska läggas in efter raden

SARS-virus

3

Severe Acute Respiratory

Syndrome virus

Och före raden

MERS-virus

3

Middle East Respiratory

Syndrome Coronavirus

(MERS-CoV)

1Jfr rådets direktiv 2000/54/EG av den 18 september 2000 om skydd för arbetstagare mot

risker vid exponering för biologiska agens i arbetet och rådets direktiv 2010/32/EU av den

10 maj 2010 om genomförande av det ramavtal om förebyggande av stick- och skärskador

inom hälso- och sjukvården som ingåtts av Hospeem och Epsu.

3

AFS 2020:3

Denna författning träder i kraft samma dag som den utkom från trycket.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Björne Olsson

Anna Varg

4

AFS 2020:3

Bilaga 1 B Förteckning över virus

Smittämne

Riskklass

Anmärkning

Coronaviridae (Coronavirus)

SARS-virus

3

Severe Acute

Respiratory Syndrome

virus

SARS-CoV-2

3

Severe Acute

Respiratory Syndrome

Coronavirus 2

MERS-virus

3

Middle East Respiratory

Syndrome Coronavirus

(MERS-CoV)

5

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-679-3 · ISSN 1650-3163