AFS 2020:7

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring AFS 2020:7 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) Utkom från trycket den 28 september 2020 om kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2020:7

Kemiska arbetsmiljörisker

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets förskrifter och allmänna råd

(AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker

Arbetsmiljöverkets författningssamling

3

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19)

om kemiska arbetsmiljörisker;

AFS 2020:7

Utkom från trycket

den 28 september 202

0

beslutade den 15 september 2020.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) om

kemiska arbetsmiljörisker

dels att 38 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 38 § ska ha följande lydelse,

dels att bilaga 1 ska ha följande lydelse.

1Jfr följande direktiv:

– Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/130 av den 16 januari 2019 om ändring

av direktiv 2004/37/EG om skydd av arbetstagare mot risker vid exponering för carcino-

gener eller mutagena ämnen i arbetet.

4

AFS 2020:7

Särskilda krav för cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande

kemiska produkter, arbeten och vissa verksamheter

38 § Kraven i 39–44 §§ gäller vid hantering av cancerframkallande, muta-

gena och reproduktionsstörande ämnen, så kallade CMR-ämnen, som är

kemiska produkter och uppfyller kriterierna i CLP-förordningen för att märkas

med följande faroangivelser:

– H350 kan orsaka cancer,

– H340 kan orsaka genetiska defekter, eller

– H360 kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.

Oavsett om kriterierna i första stycket är uppfyllda gäller kraven i 40,

41 och 44 §§ för följande arbeten och verksamheter:

1. Arbete som innebär exponering för

a. trädamm från lövträd,

b. respirabelt kristallint kvartsdamm,

c. asbesthaltigt damm,

d. dieselavgaser,

e. polycykliska aromatiska kolväten i sot, tjära eller beck av kol, eller

f. damm, rökgaser eller stänk som uppstått vid avbränning och

elektroraffinering av kopparnickelskärsten.

2. Arbete som innebär hudexponering för mineraloljor som tidigare har

använts för att smörja och kyla rörliga delar i en motor.

3. Framställning av auramin.

4. Processer där stark syra ingår vid framställningen av isopropylalkohol.

Denna författning träder i kraft den 20 februari 2021.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Karin Staaf

Anna Varg

AFS 2020:7

Bilaga 1: Ämnen med förbud eller tillståndskrav 2

Grupp A - Ämnen som enligt 45 § inte får hanteras

Bestämmelserna i 45 § gäller även ämnets salter och när ämnet innehåller

kristallvatten. CAS-nr är ämnets identifikationsnummer enligt Chemical

Abstract Service.

Cancerframkallande ämnen

CAS-nr

2-Acetamidofluoren ...................................................................................... 53-96-3

4-Aminodifenyl ............................................................................................. 92-67-1

Benzidin .......................................................................................................... 92-87-5

1,1’-Diklordimetyleter ................................................................................ 542-88-1

1,2-Dibrom-3-klorpropan ..............................................................................96-12-8

N,N-Dimetyl-4-aminoazobensen ................................................................. 60-11-7

Erionit ....................................................................................................... 66733-21-9

12510-42-8

Hexametylfosfortriamid (HMPA) ............................................................. 680-31-9

Metylklormetyleter ......................................................................................107-30-2

20-Metylkolantren (3-metylkolantren) ....................................................... 56-49-5

N-Metyl-N-nitrosourea .............................................................................. 684-93-5

ß-Naftylamin .................................................................................................. 91-59-8

4-Nitrodifenyl ................................................................................................ 92-93-3

Grupp B - Ämnen som enligt 47 § får hanteras endast efter tillstånd

av Arbetsmiljöverket

Bestämmelserna i 47 § gäller även ämnets salter och när ämnet innehåller

kristallvatten. CAS-nr är ämnets identifikationsnummer enligt Chemical

Abstract Service.

Cancerframkallande ämnen

CAS-nr

p-Aminoazobensen ....................................................................................... 60-09-3

Auramin ....................................................................................................... 492-80-8

(4,4’-imidokarbonyl-bis(N,N-dimetylanilin))

Bensalklorid ....................................................................................................98-87-3

Bensotriklorid ................................................................................................ 98-07-7

ß-Butyrolakton ........................................................................................... 3068-88-0

2 Ändringen innebär att ett ämnen tas bort från grupp B

5

6

AFS 2020:7

2,4-Diamino-1-metoxibensen (2,4-diaminoanisol) ..................................

.........................................................................................

............................................................

...................................................................................................

615-05-4

2,4-Diaminotoluen

95-80-7

Dianisidin (3,3’-dimetoxibenzidin)

119-90-4

Diazometan

334-88-3

1,2:3,4-Diepoxibutan ..................................................................................

......................................................................................................

........................................................................................

.....................................................................................

..........................................................

...............................................................

......................................................................................

....................................................................................

..................................................................................................

.....................................................................................................

..........................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

......................................................................................

.................................................................................................

..................................................................................

........................................................................................

................................................................................................

............................................................................................

.....................................................................................................

......................................................................

...................................................................................

1464-53-5

Dietylsulfat

64-67-5

3,3’-Diklorbenzidin

91-94-1

2,2’-Diklordietyleter

111-44-4

2,2’-Diklorodietylsulfid (senapsgas)

505-60-2

3,3’-Dimetylbenzidin (o-Tolidin)

119-93-7

1,1-Dimetylhydrazin

57-14-7

1,2-Dimetylhydrazin

540-73-8

Dimetylsulfat

77-78-1

Etylenimin

151-56-4

Etylmetansulfonat

62-50-0

Fenyl-

β-naftylamin

135-88-6

Metylmetansulfonat

66-27-3

Monometylhydrazin

60-34-4

α-Naftylamin

134-32-7

N-Nitrosodimetylamin

62-75-9

1,3-Propansulton

1120-71-4

β-Propiolakton

57-57-8

1,2-Propylenimin

75-55-8

Tioacetamid

62-55-5

Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat

126-72-7

Uretan (etylkarbamat)

51-79-6

Sensibiliserande ämnen

CAS-nr

2,4-Diaminotoluen .........................................................................................

.......................................................................................

.............................................................................

.........................................................................

........................................................

95-80-7

3,3’-Diklorbenzidin

91-94-1

S-[2-(Dimetylamino)etyl]-pseudotiourea-

dihydroklorid (PBA 1)

16111-27-6

Hexahydroftalsyraanhydrid

85-42-7

13149-00-3

14166-21-3

Metylhexahydroftalsyraanhydrid

25550-51-0

19438-60-9

48122-14-1

57110-29-9

AFS 2020:7

Metyltetrahydroftalsyraanhydrid ..........................................................

........................................................................

...........................................................................

...................................................................................................

26590-20-5

11070-44-3

34090-76-1

1694-82-2

3425-89-6

5333-84-6

42498-58-8

Tetrahydroftalsyraanhydrid

85-43-8

935-79-5

Tetraklorftalsyraanhydrid

117-08-8

Reproduktionsstörande ämnen

CAS-nr

Etylentiourea

96-45-7

Allmänna råd till bilagan

Som riktvärde gäller att värdet 0,005 mg/m för den sammanlagda exponeringen

för syraanhydrider under 15 minuter via inandning inte bör överskridas.

3

7

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-683-0 · ISSN 1650-3163