AFS 2020:8

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:8) om provning med över- eller undertryck

AFS 2020:8

Provning med över-

eller undertryck

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2006:8) om provning med över- eller undertryck

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:8)

om provning med över- eller undertryck;

AFS 2020:8

Utkom från trycket

den 17 november 2020

beslutade den 3 november 2020.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) samt 3 § och 6 § andra stycket förordningen (2011:811) om

ackreditering och teknisk kontroll i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter

(AFS 2006:8) om provning med över- eller undertryck att 20 § ska ha

följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifterna

att de allmänna råden till 3 och 20 §§ upphävs.

20 § Trycksättning med gas ska utföras av

1. ett kontrollorgan som är ackrediterat för uppgiften enligt Europarlamentets

och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för

ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter

och upphävande av förordning nr 339/931, eller

2. en organisation från annat land inom EES som på annat sätt erbjuder

motsvarande garantier i fråga om teknisk och yrkesmässig kompetens.

1 Från och med den 16 juli 2021 tillämpas istället Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning

(EEG) nr 339/93.

3

AFS 2020:8

Denna författning träder i kraft den 5 januari 2021.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Torben Vincentsen

Anna Varg

4

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-684-7 · ISSN 1650-3163