AFS 2021:1

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) och allmänna råd om smittrisker

AFS 2021:1

Smittrisker

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets förskrifter (AFS 2018:4)

och allmänna råd om smittrisker

Arbetsmiljöverkets författningssamling

3

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4)

och allmänna råd om smittrisker;

AFS 2021:1

Utkom från trycket

den 27 maj 2021

beslutade den 20 maj 2021.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 §

arbetsmiljöförordningen (1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2018:4) och allmänna råd om smittrisker

dels att 23–28 §§ ska ha följande lydelse,

dels att bilaga 1 ska ha följande lydelse.

1Jfr Kommissionens direktiv (EU) 2019/1833 av den 24 oktober 2019 om ändring av

bilagorna I, III, V och VI till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/54/EG vad

gäller rent tekniska ändringar.

AFS 2021:1

4

Skyddsnivåer för arbete med smittämnen i laboratorier och i rum för

försöksdjur

23 § Arbetsgivaren ska se till att arbete med smittämnen i riskklass 2 i laboratorier

och i rum för försöksdjur bedrivs med skyddsåtgärder på minst skyddsnivå 2

enligt följande:

1. Arbetsområdet ska vara avgränsat från annan verksamhet i samma

byggnad. Arbetsområdet ska kunna tillslutas för att möjliggöra

dekontaminering med validerad metod, om inte riskbedömningen visar

annat.

2. Bänkar, arbetsytor och golv ska vara vattentäta och lätta att rengöra och de

ska tåla syror, alkalier, lösningsmedel, desinfektionsmedel och liknande.

3. Smittämnen ska förvaras så att ingen exponeras.

4. Tillträde ska vara tillåtet endast för behöriga arbetstagare.

5. Varningsskylten Biologisk fara, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter

(AFS 2020:1) om arbetsplatsens utformning, ska finnas vid ingång till

arbetsområdet. Skylten ska ange riskklass eller skyddsnivå.

6. Det ska finnas effektiv kontroll av skadedjur.

7. Vid luftburen smitta, och i övrigt om inte riskbedömningen visar

annat, ska infekterat material och djur hanteras i en mikrobiologisk

säkerhetsbänk, isolator eller motsvarande lämplig inneslutning.

8. Vid behov ska observationsfönster eller motsvarande finnas för att kunna

överblicka arbetsområdet.

9. Vid arbete med försöksdjur ska förbränning eller annan validerad metod

användas för att avdöda smittämnen i djurkadaver.

24 § Arbetsgivaren ska se till att arbete med smittämnen i riskklass 3 i laboratorier

och i rum för försöksdjur bedrivs med skyddsåtgärder på minst skyddsnivå 3

enligt följande:

1. Arbetsområdet ska vara avgränsat från annan verksamhet i samma

byggnad. Vid luftburen smitta, och i övrigt om inte riskbedömningen

visar annat, ska arbetsområdet kunna tillslutas helt för att möjliggöra

dekontaminering med validerad metod.

2. Bänkar, arbetsytor och golv ska vara vattentäta och lätta att rengöra och de

ska tåla syror, alkalier, lösningsmedel, desinfektionsmedel och liknande.

3. Smittämnen ska förvaras så att ingen exponeras.

4. Tillträde ska vara tillåtet endast för behöriga arbetstagare.

5. Varningsskylten Biologisk fara, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter

(AFS 2020:1) om arbetsplatsens utformning, ska finnas vid ingång

AFS 2021:1

5

till arbetsområdet. Skylten ska ange riskklass eller skyddsnivå.

Varningsskylten ska även informera om tillträdesrestriktioner och ange

kontaktperson.

6. Det ska finnas effektiv kontroll av skadedjur.

7. Vid luftburen smitta, och i övrigt om inte riskbedömningen visar

annat, ska infekterat material och djur hanteras i en mikrobiologisk

säkerhetsbänk, isolator eller motsvarande lämplig inneslutning.

8. Observationsfönster eller motsvarande ska finnas för att kunna överblicka

arbetsområdet.

9. Vid arbete med smittämnen som sprids genom luften, och i övrigt om

inte riskbedömningen visar annat, ska arbetsområdet ha undertryck och

tillträde ska ske via luftsluss.

10. Vid arbete med smittämnen ska frånluft filtreras med HEPA-filter.

11. Ett laboratorium ska innehålla egen utrustning, om inte riskbedömningen

visar annat.

12. Vid arbete med försöksdjur ska förbränning eller annan validerad metod

användas för att avdöda smittämnen i djurkadaver.

13. Arbetstagare ska duscha innan de lämnar arbetsområdet, om inte

riskbedömningen visar annat.

25 § Arbetsgivaren ska se till att arbete med smittämnen i riskklass 4 i

laboratorier och i rum för försöksdjur bedrivs med skyddsåtgärder på

skyddsnivå 4 enligt följande:

1. Arbetsområdet ska vara helt avgränsat från annan verksamhet i samma

byggnad och ska kunna tillslutas helt för att möjliggöra dekontaminering

med validerad metod.

2. Bänkar, arbetsytor, golv, väggar och tak ska vara vattentäta och lätta att

rengöra och de ska tåla syror, alkalier, lösningsmedel, desinfektionsmedel

och liknande.

3. Smittämnen ska förvaras så att ingen exponeras.

4. Tillträde ska vara tillåtet endast för behöriga arbetstagare.

5. Varningsskylten Biologisk fara, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter

(AFS 2020:1) om arbetsplatsens utformning, ska finnas vid ingång till

arbetsområdet. Skylten ska ange riskklass eller skyddsnivå. Varningsskylten

ska även informera om tillträdesrestriktioner och ange kontaktperson.

6. Det ska finnas effektiv kontroll av skadedjur.

7. Smittämnen och infekterat material och djur ska hanteras i en

mikrobiologisk säkerhetsbänk, isolator eller motsvarande lämplig

inneslutning.

AFS 2021:1

6

8. Observationsfönster eller motsvarande ska finnas för att kunna överblicka

arbetsområdet.

9. Arbetsområdet ska alltid ha undertryck och tillträde ska ske via luftsluss.

10. Både till- och frånluft ska filtreras med HEPA-filter.

11. Ett laboratorium ska innehålla egen utrustning.

12. Vid arbete med försöksdjur ska förbränning eller annan validerad metod

användas för att avdöda smittämnen i djurkadaver.

13. Arbetstagare ska duscha innan de lämnar arbetsområdet, om inte

riskbedömningen visar annat.

Skyddsnivåer för arbete med smittämnen i industriella processer

26 § Arbetsgivaren ska se till att arbete med smittämnen i riskklass 2 i

industriella processer bedrivs med skyddsåtgärder på minst skyddsnivå 2

enligt följande:

1. Arbetsområdet ska vara avgränsat från annan verksamhet. Arbetsområdet

ska kunna tillslutas för att möjliggöra dekontaminering med validerad

metod, om inte riskbedömningen visar annat.

2. Smittämnen ska hanteras i ett slutet system som fysiskt avskiljer processen

från övrig omgivning inom arbetsområdet. Det ska finnas separat

ventilation för att förhindra luftföroreningar, om inte riskbedömningen

visar annat.

3. Bänkar, arbetsytor och golv ska vara vattentäta och lätta att rengöra och de

ska tåla syror, alkalier, lösningsmedel, desinfektionsmedel och liknande.

4. Tillträde ska vara tillåtet endast för behöriga arbetstagare.

5. Varningsskylten Biologisk fara, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter

(AFS 2020:1) om arbetsplatsens utformning, ska finnas vid ingång till

arbetsområdet. Skylten ska ange riskklass eller skyddsnivå.

6. Utsläpp från det slutna systemet ska minimeras genom utformningen av

tätningar, avluftning och metoder för insamling av prover, tillförsel av

material och överföring av levande prover mellan system.

7. Avloppsvatten från processen ska dekontamineras, genom validerade

metoder, före slutgiltigt utsläpp.

8. Större mängder odlingsvätska ska dekontamineras genom validerade

metoder, innan vätskan förs ut från det slutna systemet.

9. Arbetstagare ska bära arbetskläder och, om det behövs, personlig

skyddsutrustning.

AFS 2021:1

7

27 § Arbetsgivaren ska se till att arbete med smittämnen i riskklass 3 i

industriella processer bedrivs med skyddsåtgärder på minst skyddsnivå 3

enligt följande:

1. Arbetsområdet ska vara avgränsat från annan verksamhet. Vid

luftburen smitta, och i övrigt om inte riskbedömningen visar annat, ska

arbetsområdet kunna tillslutas helt för att möjliggöra dekontaminering

med validerad metod.

2. Smittämnen ska hanteras i ett slutet system som fysiskt avskiljer processen

från övrig omgivning inom arbetsområdet. Det ska det finnas separat

ventilation för att förhindra luftföroreningar, om inte riskbedömningen

visar annat.

3. Bänkar, arbetsytor och golv ska vara vattentäta och lätta att rengöra och de

ska tåla syror, alkalier, lösningsmedel, desinfektionsmedel och liknande.

4. Tillträde ska vara tillåtet endast för behöriga arbetstagare.

5. Varningsskylten Biologisk fara, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter

(AFS 2020:1) om arbetsplatsens utformning, ska finnas vid ingång till

arbetsområdet. Skylten ska ange riskklass eller skyddsnivå. Varningsskylten

ska även informera om tillträdesrestriktioner och ange kontaktperson.

6. Utsläpp från det slutna systemet ska förhindras genom utformningen av

tätningar, avluftning och metoder för insamling av prover, tillförsel av

material och överföring av levande prover mellan system.

7. Avloppsvatten från processen ska dekontamineras, genom validerade

kemiska eller fysikaliska metoder, före slutgiltigt utsläpp.

8. Större mängder odlingsvätska ska dekontamineras genom validerade

kemiska eller fysikaliska metoder, innan vätskan förs ut från det slutna

systemet.

9. Arbetstagare ska bära arbetskläder och personlig skyddsutrustning.

10. Vid arbete med smittämnen som sprids genom luften, och i övrigt om

inte riskbedömningen visar annat, ska arbetsområdet ha undertryck och

tillträde ska ske genom luftsluss.

11. Frånluft ska filtreras med HEPA-filter och, om riskbedömningen inte

visar annat, även tilluft.

12. All vätska från ett slutet system ska kunna samlas i arbetsområdet.

13. Arbetstagare ska duscha innan de lämnar arbetsområdet, om inte

riskbedömningen visar annat.

AFS 2021:1

8

28 § Arbetsgivaren ska se till att arbete med smittämnen i riskklass 4 i

industriella processer bedrivs med skyddsåtgärder på skyddsnivå 4 enligt

följande:

1. Arbetsområdet ska vara helt avgränsat från annan verksamhet och

arbetsområdet ska kunna tillslutas helt för att möjliggöra dekontaminering

med validerad metod.

2. Smittämnen ska hanteras i ett slutet system som fysiskt avskiljer processen

från omgivningen. Det ska finnas separat ventilation för att förhindra

luftföroreningar.

3. Bänkar, arbetsytor, golv och väggar ska vara vattentäta och lätta att

rengöra och de ska tåla syror, alkalier, lösningsmedel, desinfektionsmedel

och liknande.

4. Tillträde ska vara tillåtet endast för behöriga arbetstagare.

5. Varningsskylten Biologisk fara, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter

(AFS 2020:1) om arbetsplatsens utformning, ska finnas vid ingång till

arbetsområdet. Skylten ska ange riskklass eller skyddsnivå. Varningsskylten

ska även informera om tillträdesrestriktioner och ange kontaktperson.

6. Utsläpp från det slutna systemet ska förhindras genom utformningen av

tätningar, avluftning och metoder för insamling av prover, tillförsel av

material och överföring av levande prover mellan system.

7. Avloppsvatten från processen ska dekontamineras, genom validerade

kemiska eller fysikaliska metoder, före slutgiltigt utsläpp.

8. Större mängder odlingsvätska ska dekontamineras genom validerade

kemiska eller fysikaliska metoder, innan vätskan förs ut från det slutna

systemet.

9. Arbetstagare ska byta om till arbetskläder och personlig skyddsutrustning

innan tillträde till arbetsområdet.

10. Arbetsområdet ska alltid ha undertryck och tillträde ska ske genom

luftsluss.

11. Både till- och frånluft ska filtreras med HEPA-filter.

12. All vätska från ett slutet system ska kunna samlas i arbetsområdet.

13. Arbetstagare ska duscha innan de lämnar arbetsområdet.

AFS 2021:1

9

Denna författning träder i kraft den 20 november 2021.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Björne Olsson

Anna Varg

AFS 2021:1

10

Bilaga 1

Bilaga 1. Förteckning över smittämnen med tillhörande riskklass 2

Mikroorganismerna i förteckningen är smittämnen i riskklass 2–4 som har

klassificerats i EU och i Sverige enligt definitionerna i 4 §. Förteckningen är

inte fullständig. Det innebär att om en mikroorganism saknas, betyder det

inte att den automatiskt tillhör riskklass 1.

För släkten där man vet att mer än en art är sjukdomsframkallande för männis-

kan, kommer förteckningen att innefatta de arter som man vet oftast orsakar

sjukdomar.

När ett helt släkte anges i klassificeringsförteckningen över smittämnen ingår

inte de arter och stammar som man vet inte är sjukdomsframkallande. Om

en stam har försvagats eller har förlorat kända virulensgener, behöver inte de

skyddsåtgärder vidtas som krävs enligt klassificeringen av moderstammen,

förutsatt att lämplig riskbedömning görs av arbetsplatsen.

Riskklassificeringen gäller smittämnets vildtyp.

Riskklassificeringen gäller smittämnen som man vet smittar människor.

Riskklassificeringen av zoonotiska smittämnen tar enbart hänsyn till sjukdom

hos människor.

Riskklassificeringen av smittämnen tar enbart hänsyn till friska arbetstagare.

I riskbedömningen kan man behöva ta särskild hänsyn till infektionskänsliga

arbetstagare.

De krav på skyddsåtgärder som följer av klassificeringen av parasiter gäller

bara för de stadier i parasitens livscykel då den är smittsam för människor på

arbetsplatsen.

2 Ändringen innebär att två smittämnen tas bort från förteckningen över bakterier, två

smittämnen tas bort från förteckningen över virus, ett smittämne tas bort från förteckningen

över humana invärtesparasiter och ett smittämne tas bort från förteckningen över svampar.

AFS 2021:1

11

Bilaga 1

Den nomenklatur för klassificerade smittämnen som använts för att

upprätta denna förteckning avspeglar och överensstämmer med de senaste

internationella överenskommelserna om taxonomi och nomenklatur för

smittämnen vid den tidpunkt då förteckningen utarbetades. Där namn har

bytts anges ofta också det tidigare namnet i kolumnen Anmärkningar.

Noteringen ”spp.” omfattar övriga arter i släktet som är kända för att vara

sjukdomsframkallande hos människor.

Noteringen ”ssp.” specificerar underarten som avses.

Noteringen ”Vaccin finns” innebär att vaccinet är registrerat inom EU men

inte nödvändigtvis alltid att det är allmänt tillgängligt eller att det är effektivt

mot alla varianter av smittämnet.

Noteringen ”Långtidseffekter” innebär att smittämnet kan ha lång inkuba

tionstid eller att det kan medföra en latent infektion.

-

AFS 2021:1

12

Bilaga 1

A Förteckning över bakterier

Antibiotikaresistenta bakterier tillhör normalt samma riskklass som

antibiotikakänsliga av samma art. I en riskbedömning ska det framgå om

ytterligare skyddsåtgärder krävs vid arbete med antibiotikaresistenta bakterier.

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Actinomadura madurae

2

Actinomadura pelletieri

2

Actinomyces gerencseriae

2

Actinomyces israelii

2

Actinomyces spp.

2

Aggregatibacter

actinomycetemcomitans

2

Actinobacillus

actinomycetemcomitans

Anaplasma spp.

2

Arcanobacterium haemolyticum

2

Corynebacterium haemolyticum

Arcobacter butzleri

2

Bacillus anthracis

3

Toxinproduktion

Bacteroides fragilis

2

Bacteroides spp.

2

Bartonella bacilliformis

2

Bartonella quintana

2

Rochalimaea quintana

Bartonella spp.

2

Rochalimaea spp.

Bordetella bronchiseptica

2

Bordetella parapertussis

2

Bordetella pertussis

2

Toxinproduktion

Vaccin finns.

Bordetella spp.

2

AFS 2021:1

13

Bilaga 1

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Borrelia burgdorferi

2

Borrelia duttonii

2

Borrelia recurrentis

2

Borrelia spp.

2

Brachyspira spp.

2

Serpulina spp.

Brucella abortus

3

Brucella canis

3

Brucella inopinata

3

Brucella melitensis

3

Brucella suis

3

Burkholderia cepacia

2

Burkholderia mallei

3

Pseudomonas mallei

Burkholderia pseudomallei

3

Pseudomonas pseudomallei

Långtidseffekter

Campylobacter fetus ssp. fetus

2

Campylobacter fetus ssp.

venerealis

2

Campylobacter jejuni ssp. doylei

2

Campylobacter jejuni ssp. jejuni

2

Campylobacter spp.

2

Cardiobacterium hominis

2

Cardiobacterium valvarum

2

Chlamydia abortus

2

Chlamydophila abortus

Chlamydia caviae

2

Chlamydophila caviae

AFS 2021:1

14

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Chlamydia felis

2

Chlamydophila felis

Chlamydia pneumoniae

2

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydia psittaci

3

Chlamydophila psittaci

Fågelassocierade stammar.

Chlamydia psittaci

2

Chlamydophila psittaci

Andra stammar.

Chlamydia trachomatis

2

Chlamydophila trachomatis

Clostridium botulinum

2

Toxinproduktion

Clostridium difficile

2

Toxinproduktion

Clostridium perfringens

2

Toxinproduktion

Clostridium tetani

2

Toxinproduktion

Vaccin finns.

Clostridium spp.

2

Corynebacterium diphtheriae

2

Toxinproduktion

Vaccin finns.

Corynebacterium minutissimum

2

Corynebacterium

pseudotuberculosis

2

Toxinproduktion

Corynebacterium ulcerans

2

Toxinproduktion

Corynebacterium spp.

2

Coxiella burnetii

3

Edwardsiella tarda

2

Ehrlichia spp.

2

Eikenella corrodens

2

Elizabethkingia meningoseptica

2

Flavobacterium meningosepticum

Bilaga 1

AFS 2021:1

15

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Enterobacter aerogenes

2

Klebsiella mobilis

Enterobacter cloacae ssp. cloacae

2

Enterobacter cloacae

Enterobacter spp.

2

Enterococcus spp.

2

Erysipelothrix rhusiopathiae

2

Escherichia coli

2

Undantaget ickepatogena

stammar.

Escherichia coli, verotoxigena

stammar

3

t.ex. O157:H7 eller O103

Toxinproduktion

Fluoribacter bozemanae

2

Legionella bozemanae

Francisella hispaniensis

2

Francisella tularensis ssp.

holarctica

2

Francisella tularensis Typ B

Francisella tularensis ssp.

mediasiatica

2

Francisella tularensis ssp. novicida

2

Francisella tularensis ssp.

tularensis

3

Francisella tularensis Typ A

Fusobacterium necrophorum ssp.

funduliforme

2

Fusobacterium necrophorum ssp.

necrophorum

2

Gardnerella vaginalis

2

Haemophilus ducreyi

2

Haemophilus influenzae

2

Vaccin finns.

Haemophilus spp.

2

Bilaga 1

AFS 2021:1

16

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Helicobacter pylori

2

Helicobacter spp.

2

Klebsiella oxytoca

2

Klebsiella pneumoniae ssp.

ozaenae

2

Klebsiella pneumoniae ssp.

pneumoniae

2

Klebsiella pneumoniae ssp.

rhinoscleromatis

2

Klebsiella spp.

2

Legionella pneumophila ssp.

fraseri

2

Legionella pneumophila ssp.

pascullei

2

Legionella pneumophila ssp.

pneumophila

2

Legionella spp.

2

Leptospira interrogans

2

Gäller alla serotyper.

Leptospira interrogans spp.

2

Listeria ivanovii ssp. ivanovii

2

Listeria ivanovii ssp. londoniensis

2

Listeria monocytogenes

2

Morganella morganii ssp. morganii

2

Proteus morganii

Morganella morganii ssp. sibonii

2

Mycobacterium abscessus ssp.

abscessus

2

Bilaga 1

AFS 2021:1

17

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Mycobacterium africanum

3

Vaccin finns.

Mycobacterium avium ssp. avium

2

Mycobacterium avium

Mycobacterium avium ssp.

paratuberculosis

2

Mycobacterium paratuberculosis

Mycobacterium avium ssp.

silvaticum

2

Mycobacterium bovis

3

Vaccin finns.

Mycobacterium caprae

3

Mycobacterium tuberculosis ssp.

caprae

Mycobacterium chelonae

2

Mycobacterium chimaera

2

Mycobacterium fortuitum

2

Mycobacterium intracellulare

2

Mycobacterium kansasii

2

Mycobacterium leprae

3

Mycobacterium malmoense

2

Mycobacterium marinum

2

Mycobacterium microti

3

Mycobacterium pinnipedii

3

Mycobacterium scrofulaceum

2

Mycobacterium simiae

2

Mycobacterium szulgai

2

Mycobacterium tuberculosis

3

Vaccin finns.

Mycobacterium ulcerans

3

Bilaga 1

AFS 2021:1

18

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Mycobacterium xenopi

2

Mycoplasma hominis

2

Mycoplasma pneumoniae

2

Mycoplasma spp.

2

Neisseria gonorrhoeae

2

Neisseria meningitidis

2

Vaccin finns.

Neorickettsia sennetsu

2

Ehrlichia sennetsu,

Rickettsia sennetsu

Nocardia asteroides

2

Nocardia brasiliensis

2

Nocardia farcinica

2

Nocardia nova

2

Nocardia otitidiscaviarum

2

Nocardia spp.

2

Orientia tsutsugamushi

3

Rickettsia tsutsugamushi

Pasteurella multocida ssp.

gallicida

2

Pasteurella gallicida

Pasteurella multocida ssp.

multocida

2

Pasteurella multocida ssp. septica

2

Pasteurella spp.

2

Peptostreptococcus anaerobius

2

Plesiomonas shigelloides

2

Porphyromonas spp.

2

Prevotella spp.

2

Bilaga 1

AFS 2021:1

19

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Proteus mirabilis

2

Proteus penneri

2

Proteus vulgaris

2

Providencia alcalifaciens

2

Proteus inconstans

Providencia rettgeri

2

Proteus rettgeri

Providencia spp.

2

Pseudomonas aeruginosa

2

Toxinproduktion

Rhodococcus hoagii

2

Corynebacterium equii,

Rhodococcus equi

Rickettsia africae

3

Rickettsia akari

3

Rickettsia australis

3

Rickettsia canadensis

2

Rickettsia canada

Rickettsia conorii

3

Rickettsia heilongjiangensis

3

Rickettsia japonica

3

Rickettsia montanensis

2

Rickettsia montana

Rickettsia prowazekii

3

Rickettsia rickettsii

3

Rickettsia sibirica

3

Rickettsia typhi

3

Rickettsia mooseri

Rickettsia spp.

2

Salmonella enterica ssp. arizonae

2

Salmonella choleraesuis ssp.

arizonae

Bilaga 1

AFS 2021:1

20

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Salmonella enteritidis

2

Salmonella enterica ssp. enterica

ser. enteritidis

Salmonella paratyphi A, B, C

2

Salmonella enterica ssp. enterica

ser. paratyphi A, B, C

Vaccin finns.

Salmonella typhi

3

Salmonella enterica ssp.

enterica ser. typhi

Vaccin finns.

Salmonella typhimurium

2

Salmonella enterica ssp. enterica

ser. typhimurium

Salmonella (andra serotyper)

2

Salmonella ssp. enterica,

andra ser.

Shigella boydii

2

Shigella dysenteriae (typ 1)

3

Toxinproduktion

Shigella dysenteriae

2

Andra än typ 1.

Shigella flexneri

2

Shigella sonnei

2

Staphylococcus aureus

2

Toxinproduktion

Streptobacillus moniliformis

2

Streptococcus agalactiae

2

Streptococcus dysgalactiae ssp.

equisimilis

2

Streptococcus pneumoniae

2

Toxinproduktion

Vaccin finns.

Streptococcus pyogenes

2

Toxinproduktion

Streptococcus suis

2

Streptococcus spp.

2

Bilaga 1

AFS 2021:1

21

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Treponema carateum

2

Treponema pallidum

2

Treponema pertenue

2

Treponema spp.

2

Trueperella pyogenes

2

Actinomyces pyogenes

Ureaplasma parvum

2

Ureaplasma urealyticum

2

Vibrio cholerae

2

Inklusive El Tor.

Toxinproduktion

Vaccin finns.

Vibrio parahaemolyticus

2

Benecka parahaemolytica

Vibrio spp.

2

Yersinia enterocolitica ssp.

enterocolitica

2

Yersinia enterocolitica ssp.

palearctica

2

Yersinia pestis

3

Yersinia pseudotuberculosis

2

Yersinia spp.

2

Bilaga 1

AFS 2021:1

22

B Förteckning över virus

Virus listas enligt ordning (O), familj (F) och genus (G) i alfabetisk ordning.

Ordning, familj eller genus gäller fram till nästa ordning, familj eller genus börjar.

Taxonomin bygger inte alltid på genetiskt släktskap. Vid mycket lika eller

identisk sjukdomsbild, riskklass och genetiskt släktskap används en samlande

benämning.

Många virus saknar svenska namn. I några fall är namnen översatta från

engelskan och i andra fall anges både svenska och engelska benämningar.

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Bunyavirales (O)

Hantaviridae (F)

Orthohantavirus (G)

Andes orthohantavirus

3

Art av hantavirus som orsakar HPS

(hantavirusorsakat lungsyndrom)

Bayou orthohantavirus

3

Black Creek Canal

orthohantavirus

3

Cano Delgadito

orthohantavirus

3

Choclo orthohantavirus

3

Dobrava-Belgrade

orthohantavirus

3

Art av hantavirus som orsakar

HFRS (hemorragisk feber med

renalt syndrom)

El Moro Canyon

orthohantavirus

3

Hantaan orthohantavirus

3

Art av hantavirus som orsakar

HFRS (hemorragisk feber med

renalt syndrom)

Bilaga 1

AFS 2021:1

23

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Laguna Negra

orthohantavirus

3

Prospect Hill

orthohantavirus

2

Puumala orthohantavirus

2

Art av hantavirus som orsakar

sorkfeber (nephropathia

epidemica)

Seoul orthohantavirus

3

Art av hantavirus som orsakar

HFRS (hemorragisk feber med

renalt syndrom)

Sin Nombre

orthohantavirus

3

Art av hantavirus som orsakar HPS

(hantavirusorsakat lungsyndrom)

Andra känt patogena

hantavirus

2

Nairoviridae (F)

Orthonairovirus (G)

Crimean-Congo

haemorrhagic fever

orthonairovirus

4

Krim-Kongo blödarfebervirus

(CCHFV)

Dugbe orthonairovirus

2

Hazara orthonairovirus

2

Nairobi sheep disease

orthonairovirus

2

Andra känt patogena

nairovirus

2

Peribunyaviridae (F)

Orthobunyavirus (G)

Bilaga 1

AFS 2021:1

24

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Bunyamwera

orthobunyavirus

2

Germiston virus

California encephalitis

orthobunyavirus

2

Oropouche

orthobunyavirus

3

Andra känt patogena

orthobunyavirus

2

Phenuiviridae (F)

Phlebovirus (G)

Bhanja phlebovirus

2

Punta Toro phlebovirus

2

Rift Valley fever

phlebovirus

3

Sandfly fever Naples

phlebovirus

2

Toscana Virus

SFTS phlebovirus

3

Severe Fever with

Thrombocytopenia Syndrome-Virus

Andra känt patogena

phlebovirus

2

Herpesvirales (O)

Herpesviridae (F)

Cytomegalovirus (G)

Humant

betaherpesvirus 5

2

Cytomegalovirus

Lymphocryptovirus (G)

Humant

gammaherpesvirus 4

2

Epstein-Barrvirus

Bilaga 1

AFS 2021:1

25

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Rhadinovirus (G)

Humant

gammaherpesvirus 8

2

Långtidseffekter

Roseolovirus (G)

Humant

betaherpesvirus 6A

2

Humant B-lymfotropt virus

Humant

betaherpesvirus 6B

2

Humant betaherpesvirus 7

2

Simplexvirus (G)

Macacine

alfaherpesvirus 1

3

Herpesvirus simiae,

Herpes B-virus

Humant

alfaherpesvirus 1

2

Humant herpesvirus 1,

Herpes simplex-virus typ 1

Humant

alfaherpesvirus 2

2

Human herpesvirus 2,

Herpes simplex-virus typ 2

Varicellovirus (G)

Humant

alfaherpesvirus 3

2

Herpesvirus varicella-zoster

Vaccin finns.

Mononegavirales (O)

Filoviridae (F)

Ebolavirus (G)

4

Marburgvirus (G)

Marburg marburgvirus

4

Paramyxoviridae (F)

Avulavirus (G)

Bilaga 1

AFS 2021:1

26

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Newcastle-virus

2

Henipavirus (G)

Hendra henipavirus

4

Nipah henipavirus

4

Morbillivirus (G)

Mässlingsmorbillivirus

2

Vaccin finns.

Respirovirus (G)

Humant respirovirus 1

2

Parainfluensavirus 1

Humant respirovirus 3

2

Parainfluensavirus 3

Rubulavirus (G)

Påssjukerubulavirus

2

Vaccin finns.

Humant rubulavirus 2

2

Parainfluensavirus 2

Humant rubulavirus 4

2

Parainfluensavirus 4

Pneumoviridae (F)

Metapneumovirus (G)

Orthopneumovirus (G)

Humant

orthopneumovirus

2

Respiratoriskt syncytialvirus

Rhabdoviridae (F)

Lyssavirus (G)

Australian bat lyssavirus

3

Vaccin finns.

Duvenhage lyssavirus

3

Vaccin finns.

European bat lyssavirus 1

3

Vaccin finns.

European bat lyssavirus 2

3

Vaccin finns.

Bilaga 1

AFS 2021:1

27

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Lagos bat lyssavirus

3

Mokola lyssavirus

3

Rabies lyssavirus

3

Vaccin finns.

Vesiculovirus (G)

Vesicular stomatitis-virus,

Alagoas vesiculovirus

2

Vesicular stomatitis-virus,

Indiana vesiculovirus

2

Vesicular stomatitis-virus,

New Jersey vesiculovirus

2

Piry vesiculovirus

2

Piry virus

Nidovirales (O)

Coronaviridae (F)

Betacoronavirus (G)

Severe acute respiratory

syndrome-related

coronavirus

3

SARS-virus

Severe acute respiratory

syndrome-related

coronavirus 2

3

SARS-CoV-2

Diagnostiskt laboratoriearbete utan

odling som inbegriper SARS-CoV-2

ska utföras vid en anläggning med

förfaranden som minst motsvarar

skyddsnivå 2. Odlingsarbete som

inbegriper SARS-CoV-2 bör utföras

i ett laboratorium med skyddsnivå

3 där lufttrycket är lägre än

atmosfären.

Bilaga 1

AFS 2021:1

28

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Middle East respiratory

syndrome coronavirus

3

MERS-virus

Andra känt patogena

Coronaviridae

2

Picornavirales (O)

Picornaviridae (F)

Cardiovirus (G)

Saffoldvirus

2

Cosavirus (G)

Cosavirus A

2

Enterovirus (G)

Enterovirus A

2

Enterovirus B

2

Enterovirus C

2

Enterovirus D,

Humant enterovirus typ 70

2

Akut hemorragisk

bindhinneinflammationvirus

Rhinoviruses

2

Poliovirus, typ 1 och 3

2

Vaccin finns.

Poliovirus, typ 2

3

Vaccin finns.

Hepatovirus (G)

Hepatovirus A

2

Hepatit A-virus,

Humant enterovirus typ 72

Vaccin finns.

Kobuvirus (G)

Aichivirus A

2

Aichivirus 1

Bilaga 1

AFS 2021:1

29

Bilaga 1

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Parechovirus (G)

Parechovirus A

2

Parechovirus B

2

Ljungan virus

Andra känt patogena

Picornaviridae

2

Oklassificerade (O)

Adenoviridae (F)

2

Astroviridae (F)

2

Arenaviridae (F)

Mammarenavirus (G)

Brazilian

mammarenavirus

4

Sabiavirus

Chapare mammarenavirus

4

Flexal mammarenavirus

3

Guanarito

mammarenavirus

4

Junín mammarenavirus

4

Lassa mammarenavirus

4

Lujo mammarenavirus

4

Lymfocytiskt

koriomeningit-

mammarenavirus

2

Neurotropa stammar.

Lymfocytiskt

koriomeningit-

mammarenavirus

2

Andra stammar.

AFS 2021:1

30

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Machupo

mammarenavirus

4

Mobala mammarenavirus

2

Mopeia mammarenavirus

2

Tacaribe mammarenavirus

2

Whitewater Arroyo

mammarenavirus

3

Caliciviridae (F)

Norovirus (G)

Norovirus

2

Norwalk virus

Andra känt patogena

Caliciviridae

2

Hepadnaviridae (F)

Orthohepadnavirus (G)

Hepatit B-virus

3

Vaccin finns.

Långtidseffekter

Hepeviridae (F)

Orthohepevirus (G)

Orthohepevirus A

2

Hepatit E-virus

Flaviviridae (F)

Flavivirus (G)

Denguevirus

3

Japansk encefalitvirus

3

Vaccin finns.

Kyasanur Forest disease

virus

3

Vaccin finns.

Bilaga 1

AFS 2021:1

31

Bilaga 1

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Louping ill virus

3

Murray Valley

encefalitvirus

3

Australia encephalitis virus

Omsk hemorragisk

febervirus

3

Powassanvirus

3

Rociovirus

3

St. Louis encefalitvirus

3

Fästingburna

encefalitvirus

TBE

Absettarovvirus

3

Hanzalovavirus

3

Hyprvirus

3

Kumlingevirus

3

Negishivirus

3

Rysk vår-

sommarencefalitvirus

3

RSSE

Fästingburen encefalit.

Vaccin finns.

Fästingburen

encefalitvirus,

centraleuropeiska

undertypen

3

TBE, CEE

Vaccin finns.

Fästingburen

encefalitvirus, Fjärran

Östern-undertypen

3

TBE

Fästingburen

encefalitvirus, sibiriska

undertypen

3

TBE

Vaccin finns.

AFS 2021:1

32

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Wesselsbronvirus

3

West Nile febervirus

3

Gula febernvirus

3

Vaccin finns.

Zika virus

2

Andra känt patogena

flavivirus

2

Hepacivirus (G)

Hepacivirus C

3

Hepatit C-virus

Långtidseffekter

Orthomyxoviridae (F)

Gammainfluensavirus (G)

Influensa C-virus

2

Vaccin finns för typerna A och B.

Influensavirus A (G)

Högpatogen aviär

influensavirus

3

HPAIV, H5

Till exempel: H5N1

Högpatogen aviär

influensavirus

3

HPAIV, H7

Till exempel: H7N7, H7N9

Influensa A-virus

2

Vaccin finns för typerna A och B.

Influensa A-virus A/New

York/1/18

3

H1N1,

Spanska sjukan 1918

Influensa A-virus A/

Singapore/1/57

3

H2N2

Lågpatogen aviär

influensavirus H7N9

3

LPAIV

Influensavirus B (G)

Influensa B-virus

2

Vaccin finns för typerna A och B.

Bilaga 1

AFS 2021:1

33

Bilaga 1

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Thogoto virus (G)

Dhorivirus

2

Fästingburna orthomyxoviridae:

Dhori

Thogotovirus

2

Fästingburna orthomyxoviridae:

Thogoto

Papillomaviridae (F)

2

Långtidseffekter

Parvoviridae (F)

Erythroparvovirus (G)

Primaters

erythroparvovirus 1

2

Humant parvovirus,

B 19 virus

Polyomaviridae (F)

Betapolyomavirus (G)

Humant

polyomavirus 1

2

BK-virus

Långtidseffekter

Humant

polyomavirus 2

2

JC-virus

Långtidseffekter

Poxviridae (F)

Molluscipoxvirus (G)

Molluscum

contagiosumvirus

2

Orthopoxvirus (G)

Kokoppsvirus

2

Apkoppsvirus

3

Vaccin finns.

AFS 2021:1

34

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Vacciniavirus

2

inkl. Buffalopoxvirus (Två virus

har identifierats: ett av

buffalopoxtyp och det andra

en variant av Vacciniavirus),

Elephantpoxvirus (variant av

Cowpoxvirus), Rabbitpoxvirus

(variant av Vacciniavirus)

Variolavirus

4

Variola major och minor

Vaccin finns.

Parapoxvirus (G)

Orfvirus

2

Pseudocowpoxvirus

2

Mjölkarknotorvirus,

Parapoxvirus bovis

Yatapoxvirus (G)

Tanapoxvirus

2

Yaba monkey tumorvirus

2

Reoviridae (F)

Seadornavirus (G)

Bannavirus

2

Coltivirus (G)

2

Rotavirus (G)

2

Orbivirus (G)

2

Retroviridae (F)

Deltaretrovirus (G)

Primaters

T-lymfotropt virus 1

3

Humant T-cell-lymfotropt virus,

typ 1

Långtidseffekter

Bilaga 1

AFS 2021:1

35

Bilaga 1

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Primaters

T-lymfotropt virus 2

3

Humant T-cell-lymfotropt virus,

typ 2

Långtidseffekter

Lentivirus (G)

Humant

immunbristvirus 1

3

HIV 1

Långtidseffekter

Humant

immunbristvirus 2

3

HIV 2

Långtidseffekter

Apors immunbristvirus

2

SIV

För närvarande finns det inte

några bevis för sjukdom hos

människor som orsakats av de

andra retrovirusen av apursprung.

För arbete med dessa smittämnen

rekommenderas skyddsnivå 3.

Togaviridae (F)

Alfavirus (G)

Cabassouvirus

3

Östlig hästencefalitvirus

3

Vaccin finns.

Bebaruvirus

2

Chikungunyavirus

3

Evergladesvirus

3

Mayarovirus

3

Mucambovirus

3

Ndumuvirus

3

O'nyong-nyongvirus

2

Ross Rivervirus

2

AFS 2021:1

36

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Semliki Forestvirus

2

Sindbisvirus

2

Tonatevirus

3

Venezuelansk

hästencefalitvirus

3

Vaccin finns.

Västlig hästencefalitvirus

3

Vaccin finns.

Andra känt patogena

alfavirus

2

Rubivirus (G)

Rubellavirus

2

Vaccin finns.

Reproduktionsstörande;

förbud att exponera gravida

arbetstagare för smittämnet finns

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter

(AFS 2018:7) om gravida och

ammande arbetstagare.

Oklassificerade (F)

Deltavirus (G)

Hepatit delta-virus

2

Hepatit delta-virus är patogen för

arbetstagare bara vid samtidig

eller sekundär infektion orsakad

av hepatit B-virus. Vaccination

mot hepatit B-virus kommer därför

att skydda arbetstagare som inte

redan påverkats av hepatit B-virus

mot hepatit delta-virus.

Vaccin finns.

Långtidseffekter

Bilaga 1

AFS 2021:1

37

Bilaga 1

C Förteckning över prioner

Prioner eller atypiska smittämnen förknippade med transmissibel spongioform

encefalopati, TSE.

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Agens som orsakar bovin

spongioform encefalopati (BSE)

3

Långtidseffekter

Agens som ger BSE-liknande TSE

hos djur, utom scrapie

3

Långtidseffekter

Det finns inga belägg för

infektion hos människa orsakad

av animala TSE utom BSE. Som

säkerhetsåtgärd behövs dock

skyddsnivå 3.

Agens som orsakar Creutzfeldt-

Jakobs sjukdom (CJD) och variant

av CJD

3

Långtidseffekter

Agens som orsakar Gerstmann-

Sträussler-Scheinkers syndrom

(GSS)

3

Långtidseffekter

Agens som orsakar kuru

3

Långtidseffekter

Agens som orsakar scrapie

2

Det finns inga belägg för infektion

hos människa orsakad av scrapie.

Som säkerhetsåtgärd behövs dock

skyddsnivå 2.

AFS 2021:1

38

Bilaga 1

D Förteckning över humana invärtesparasiter

Utvärtesparasiter är inte smittämnen enligt definition i 4 § och finns därför inte

med i förteckningen.

Riskklasser avser de stadier i parasitens livscykel inom vilken den är smittsam

för arbetstagare på arbetsställen.

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Acanthamoeba castellani

2

Ancylostoma duodenale

2

Angiostrongylus cantonensis

2

Angiostrongylus costaricensis

2

Anisakis simplex

2

Allergiska effekter.

Ascaris lumbricoides

2

Allergiska effekter.

Ascaris suum

2

Allergiska effekter.

Babesia divergens

2

Babesia microti

2

Balamuthia mandrillaris

3

Balantidium coli

2

Brugia malayi

2

Brugia pahangi

2

Brugia timori

2

Capillaria philippinensis

2

Capillaria spp.

2

Clonorchis sinensis

2

Opisthorchis sinensis

Clonorchis viverrini

2

Opisthorchis viverrini

Cryptosporidium hominis

2

AFS 2021:1

39

Bilaga 1

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Cryptosporidium parvum

2

Cyclospora cayetanensis

2

Dicrocoelium dentriticum

2

Dipetalonema streptocerca

2

Diphyllobothrium latum

2

Dracunculus medinensis

2

Echinococcus granulosus

3

Echinococcus multilocularis

3

Echinococcus oligarthus

3

Echinococcus vogeli

3

Entamoeba histolytica

2

Enterobius vermicularis

2

Enterocytozoon bieneusi

2

Fasciola gigantica

2

Fasciola hepatica

2

Fasciolopsis buski

2

Giardia lamblia

2

Giardia duodenalis,

Giardia intestinalis

Heterophyes spp.

2

Hymenolepis diminuta

2

Hymenolepis nana

2

Leishmania aethiopica

2

Leishmania braziliensis

3

Leishmania donovani

3

AFS 2021:1

40

Bilaga 1

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Leishmania guyanensis

3

Viannia guyanensis

Leishmania infantum

3

Leishmania chagasi

Leishmania major

2

Leishmania mexicana

2

Leishmania panamensis

3

Viannia panamensis.

Leishmania peruviana

2

Leishmania tropica

2

Leishmania spp.

2

Loa loa

2

Mansonella ozzardi

2

Mansonella perstans

2

Mansonella streotocerca

2

Metagonimus spp.

2

Naegleria fowleri

3

Necator americanus

2

Onchocerca volvulus

2

Opisthorchis felineus

2

Opisthorchis spp.

2

Paragonimus westermani

2

Paragonimus spp.

2

Plasmodium falciparum

3

Plasmodium knowlesi

3

Plasmodium spp.

2

Humana och ap-associerade

Sarcocystis suihominis

2

AFS 2021:1

41

Bilaga 1

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Schistosoma haematobium

2

Schistosoma intercalatum

2

Schistosoma japonicum

2

Schistosoma mansoni

2

Schistosoma mekongi

2

Strongyloides stercoralis

2

Strongyloides spp.

2

Taenia saginata

2

Taenia solium

3

Toxocara canis

2

Toxocara cati

2

Toxoplasma gondii

2

Reproduktionsstörande;

förbud att exponera gravida

arbetstagare för parasiten finns

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter

(AFS 2018:7) om gravida och

ammande arbetstagare.

Trichinella nativa

2

Trichinella nelson

2

Trichinella pseudospiralis

2

Trichinella spiralis

2

Trichomonas vaginalis

2

Trichostrongylus orientalis

2

Trichostrongylus spp.

2

Trichuris trichiura

2

Trypanosoma brucei brucei

2

AFS 2021:1

42

Bilaga 1

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Trypanosoma brucei gambiense

2

Trypanosoma brucei rhodesiense

3

Trypanosoma cruzi

3

Wuchereria bancrofti

2

AFS 2021:1

43

Bilaga 1

E Förteckning över svampar

Storsvampar som är giftiga vid förtäring, till exempel vit flugsvamp, omfattas

inte av definitionen enligt 4 § och återfinns därför inte i förteckningen.

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Aspergillus flavus

2

Allergiska effekter.

Aspergillus fumigatus

2

Allergiska effekter.

Aspergillus spp.

2

Blastomyces dermatitidis

3

Ajellomyces dermatitidis

Blastomyces gilchristii

3

Candida albicans

2

Allergiska effekter.

Candida dubliniensis

2

Candida glabrata

2

Candida parapsilosis

2

Candida tropicalis

2

Cladophialophora bantiana

3

Xylohypha bantiana,

Cladosporium bantianum,

Cladosporium trichoides

Cladophialophora modesta

3

Cladophialophora spp.

2

Coccidioides immitis

3

Allergiska effekter.

Coccidioides posadasii

3

Allergiska effekter.

Cryptococcus gattii

2

Filobasidiella bacillispora,

Cryptococcus neoformans var.

gatti, Filobacidiella neoformans

var. bacillispora

Allergiska effekter.

AFS 2021:1

44

Bilaga 1

Bilaga 1

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Cryptococcus neoformans

2

Filobasidiella neoformans var.

neoformans

Allergiska effekter.

Emmonsia parva var. parva

2

Emmonsia parva var. crescens

2

Epidermophyton floccosum

2

Allergiska effekter.

Epidermophyton spp.

2

Fonsecaea pedrosoi

2

Histoplasma capsulatum

3

Ajellomyces capsulatus

Histoplasma capsulatum var.

farciminosum

3

Histoplasma duboisii

3

Madurella grisea

2

Madurella mycetomatis

2

Microsporum spp.

2

Allergiska effekter.

Nannizzia spp.

2

Neotestudina rosatii

2

Paracoccidioides brasiliensis

3

Allergiska effekter.

Paracoccidioides lutzii

3

Paraphyton spp.

2

Rhinocladiella mackenziei

3

Scedosporium apiospermum

2

Pseudallescheria bodyii

Scedosporium prolificans

2

Scedosporium inflatum

Sporothrix schenckii

2

AFS 2021:1

45

Bilaga 1

Smittämne

Risk-

klass

Anmärkning

Talaromyces marneffei

2

Penicillium marneffei

Allergiska effekter.

Trichophyton rubrum

2

Allergiska effekter.

Trichophyton tonsurans

2

Allergiska effekter.

Trichophyton spp.

2

Arbetsmiljöverket · Box 9082, 171 09 Solna · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-689-2 · ISSN 1650-3163