AFS 2021:4

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i från trycket Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna Utkom den 3 januari 2022 råd (AFS 2020:9) med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19

AFS 2021:4

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna

råd (AFS 2020:9) med särskilda bestämmelser

om personlig skyddsutrustning med anledning

av covid-19

Arbetsmiljöverkets författningssamling

3

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna

råd (AFS 2020:9) med särskilda bestämmelser

om personlig skyddsutrustning med anledning

av covid-19;

beslutade den 16 december 2021.

AFS 2021:4

Utkom från trycket

den 3 januari 2022

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd

(AFS 2020:9) med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med

anledning av covid-19,

dels att föreskrifterna ska fortsätta gälla till och med den 31 juli 2022,

dels att 4 a § första stycket, 5 § första stycket, 8 § första stycket och 9 a § ska ha

följande lydelse.

4 a § Tillfälliga tillstånd som har meddelats enligt 4 § gäller som längst till och

med den 31 maj 2022.

5 § Tillfälligt tillstånd som meddelats av Arbetsmiljöverket i enlighet med

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2020:2) med särskilda bestämmelser om

personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från sjukdomen covid-19,

med giltighetstid till och med den 31 december 2020, för tillverkning, import

och distribution av personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt, gäller

även efter den 31 december 2020, dock längst till och med den 31 maj 2022.

1 Jfr: Rådets direktiv 89/656/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och

hälsa vid arbetstagares användning av personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen (tredje

särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) i lydelse enligt Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) 2019/1243 av den 20 juni 2019, samt

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION (EU) 2021/1433 av den 1 september 2021 om

förfaranden för bedömning av överensstämmelse och marknadsövervakning mot bakgrund

av hotet från covid-19.

4

AFS 2021:4

Fortsatt användning av personlig skyddsutrustning

8 § Arbetsgivare inom hälso- och sjukvården, får låta arbetstagare använda

personlig skyddsutrustning som har tillfälligt tillstånd av Arbetsmiljöverket

i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2020:2) med särskilda

bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från

sjukdomen covid-19, dock längst till och med den 31 juli 2022.

9 a § Skyddsmask 90 som inte är CE-märkt får tillhandahållas arbetsgivare

enligt 9 §, dock längst till och med den 31 maj 2022.

1. Denna författning träder i kraft samma dag som den utkom från tryckeriet

och ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

2. Författningen upphör att gälla den 31 juli 2022.

ERNA ZELMIN

Maria Nyman

Arbetsmiljöverket · Box 9082, 171 09 Solna · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Maria Nyman

ISBN 978-91-7930-692-2 · ISSN 1650-3163