AFS 2022:1

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i AFS 2022:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd Utkom från trycket den 4 april 2022 (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2022:1

Kemiska arbetsmiljörisker

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd

(AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd

(AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker;

AFS 2022:1

Utkom från trycket

den 4 april 2022

beslutade den 29 mars 2022.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd

(AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker att 37 e § ska ha följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifterna

att det allmänna rådet till 37 e § ska ha följande lydelse.

3

AFS 2022:1

37 e §

Det krävs utbildning för dem som leder eller utför arbete som innebär

exponering för

1. farliga kemiska produkter som klassificeras som H317 eller H334 på grund

av sitt innehåll av

a) akrylater,

b) epoxiplastkomponenter,

c) formaldehydhartser, eller

d) organiska syraanhydrider,

2. farliga kemiska produkter som klassificeras som H317 eller H334 på grund

av sitt innehåll av diisocyanater och inte omfattas av utbildningskraven i post

74 bilaga XVII Reach-förordningen,

3. kemiska produkter som innehåller

a) etyl-2-cyanoakrylat, eller

b) metyl-2-cyanoakrylat

om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka.

4. isocyanater som frisätts vid termisk nedbrytning, eller

5. formaldehyd som frisätts under processer.

Utbildningen, för dem som leder eller aktivt sysselsätts i arbete enligt första

stycket, ska minst innehålla information om

1. de risker som arbetet innebär, och

2. vilka skyddsåtgärder som kan behöva vidtas för att arbetet ska kunna

utföras på ett säkert sätt.

Utbildningen för dem som leder eller aktivt sysselsätts i arbete enligt för-

sta stycket ska kunna styrkas genom ett högst fem år gammalt utbildnings-

intyg. Utbildningsintyget ska beskriva de moment som ingått i utbildningen.

Den arbetsgivare som låter någon utan utbildningsintyg leda eller utföra

arbete i strid med tredje stycket ska betala sanktionsavgift om 10 000 kr för

varje sådan person, se 52 §.

4

AFS 2022:1

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna om

kemiska arbetsmiljörisker

Till 37 e §

Diisocyanater som omfattas av utbildningskraven i Reach-

förordningen är diisocyanater med följande struktur O=C=N-R=N=C=O, där

R är en alifatisk eller aromatisk kolväteenhet av ospecificerad längd. Om R

innehåller till exempel uretan eller ureabindningar så omfattas dessa ämnen inte

av utbildningskravet i Reach-förordningen. Det innebär att prepolymeriserade

och oligomera diisocyanater är exempel på diisocyanater som omfattas av

utbildningskravet i föreskriften men som inte omfattas av utbildningskraven i

Reach-förordningen.

Genomgår man en utbildning som krävs enligt Reach-förordningen, har

man även uppfyllt Arbetsmiljöverkets krav på utbildning.

Utbildningen som krävs enligt föreskriften behöver omfatta de moment

som är relevanta för arbetet som ska utföras:

– Grundläggande kunskaper om kemiska risker.

– Kunskaper om de kemiska produkter som hanteras.

– Genomgång av de moment i hanteringen som kan vara riskfyllda.

– Vad som händer vid bearbetning och termisk nedbrytning.

– Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för ett säkert arbete.

– Vilken typ av ventilation som behövs.

– I vilka situationer som personlig skyddsutrustning behövs och vilken typ

av skyddsutrustning som är lämplig.

– Teknik för rengöring och sanering.

För att kunna ge de kunskaper som krävs enligt bestämmelsen behöver

utbildaren ha goda kunskaper om föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker

och om allergiframkallande ämnen. Utbildaren bör även kunna arbetsmiljölag-

stiftningen och övriga lagar och föreskrifter som berör det kemiska området.

Denna författning träder i kraft den 24 augusti 2023.

ERNA ZELMIN

Björne Olsson Schiess

Maria Nyman

5

Arbetsmiljöverket·Box 9082, 171 09 Solna·Tel 010-730 90 00·www.av.se

Utgivare: Maria Nyman

ISBN 978-91-7930-695-3 · ISSN 1650-3163