AFS 2022:3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2019:3) om medicinska kontroller i arbetslivet

AFS 2022:3

Medicinska kontroller

i arbetslivet

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2019:3) om medicinska kontroller i arbetslivet

Arbetsmiljöverkets författningssamling

3

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2019:3)

om medicinska kontroller i arbetslivet;

AFS 2022:3

Utkom från trycket

den 22 november 2022

beslutade den 7 november 2022.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2019:3) om medicinska

kontroller i arbetslivet att 81 § ska ha följande lydelse.

1Jfr följande direktiv:

– Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/431 av den 9 mars 2022 om ändring av

direktiv 2004/37/EG om skydd av arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener

eller mutagena ämnen i arbetet.

4

AFS 2022:3

81 §

Läkare ska, enligt 2 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166), till Arbetsmiljö-

verket anmäla sjukdomar som kan ha samband med arbetet och är av intresse

från arbetsmiljösynpunkt.

Av intresse är sjukdomar, symptom eller besvär

1. där sambandet med arbetet är nytt, oväntat eller sällsynt,

2. som har drabbat många personer i en viss typ av arbete – fler än förväntat

i denna typ av arbete eller på ett visst arbetsställe,

3. som ökar i frekvens över tid,

4. där sambandet kan misstänkas bero på exponering för carcinogena,

mutagena eller reproduktionsstörande ämnen, och

5. som är tecken på dåliga arbetsförhållanden eller bristande rutiner för

arbetsanpassning och rehabilitering.

Om en arbetstagare visar symptom som misstänks bero på exponering för

carcinogena, mutagena eller reproduktionsstörande ämnen, får den läkare eller

det organ som ansvarar för hälsoundersökningen av arbetstagaren, begära att

andra arbetstagare, som har blivit utsatta för likartad exponering, får genomgå

en hälsoundersökning.

Om en arbetstagare har exponerats för carcinogena, mutagena eller

reproduktionsstörande ämnen, kan den läkare eller det organ som ansvarar

för hälsoundersökningen av arbetstagaren, indikera att hälsoundersökningar

av arbetstagaren ska fortsätta så länge som det anses nödvändigt, även efter det

att exponeringen har upphört.

Denna författning träder i kraft den 5 april 2024.

ERNA ZELMIN

Torben Vincentsen

Eva Nilsson

Arbetsmiljöverket · Box 9082, 171 09 Solna · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Eva Nilsson

ISBN 978-91-7930-697-7 · ISSN 1650-3163