ARN 1993-5220

I två ärenden (I och II) har bokade paketresor ställts in. Fråga om de av researrangörerna erbjudna ersättningsresorna varit av likvärdig eller högre kvalitet ( 12, 13 och 14 §§ lagen om paketreseor)

I två ärenden (I och II) har bokade paketresor ställts in. Fråga om de av researrangörerna erbjudna ersättningsresorna varit av likvärdig eller högre kvalitet ( 12, 13 och 14 §§ lagen om paketreseor)

Avgörande 1994-03-10; 93-5220

K bokade en paketresa till Gran Canaria under tiden den 5 - 12 november 1993 för familjen. Den 28 september meddelade researrangören att planet var överbokat och erbjöd i stället några ersättningsresor. K godtog inte något av erbjudandena och köpte en resa till Gran Canaria med en annan arrangör. Denna resa var dyrare och han yrkade skadestånd från den förste arrangören med sammanlagt 3 295 kr.

Researrangören bestred yrkandet med hänvisning till 12, 13 och 14 §§paketreselagen och anförde bl.a.: K:s familj erbjöds först att resa till Gambia den 10 november eller till Gran Canaria den 3 november. När K av olika skäl inte godtog dessa ersättningsalternativ, erbjöds familjen en resa till Teneriffa med avresa den 6 november. Det förslaget avböjdes av K utan att något skäl angavs.

Nämnden anförde:

Frågan är huruvida researrangören, som alltså ställt in den bokade resan, i samband därmed har erbjudit resenärerna en annan resa av likvärdig eller högre kvalitet. Bejakas frågan skall skadeståndsyrkandet ogillas. I annat fall har resenärerna rätt till skadestånd, om det är skäligt; se 12, 13 och 14 §§ lagen (1992:1672) om paketresor.

Vid bedömningen av om en erbjuden ersättningsresa är likvärdig, bättre eller sämre bör man enligt propositionen till paketreselagen normalt kunna utgå från de katalogpriser som gäller. Resenärens egna prioriteringar bör i de flesta fall sakna betydelse för denna bedömning, sägs det. Ibland, påpekas det, måste man dock vid jämförelsen mellan den planerade resan och en erbjuden ersättningsresa kunna beakta även subjektiva faktorer. Om resenären exempelvis fäst särskild vikt vid ett evenemang som han gått miste om genom att den planerade resan inte blivit av, eller om det planerade resmålet i övrigt haft något särskilt att erbjuda resenären, torde det ofta framstå som rimligt att detta vägs in i bedömningen; se prop.1992/93:95 s. 85.

Den inställda resan avsåg Gran Canaria med avresa den 5 november; priset har återbetalats av arrangören. Nämnden utgår från att den erbjudna ersättningsresan till Teneriffa den 6 november objektivt sett var av likvärdig kvalitet; annat har i varje fall inte påståtts. I fråga om resan till Teneriffa har resenärerna inte såsom beträffande övriga erbjudna alternativ åberopat någon omständighet av subjektiv karaktär. Enligt nämndens mening får arrangören därför anses ha erbjudit resenärena en resa av likvärdig kvalitet, vilket alltså innebär att de inte har rätt till skadestånd.