lagen.nu

Lag (1992:1672) om paketresor

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:185
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-04-14

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller paketresor som arrangörer, själva eller genom återförsäljare, säljer eller marknadsför.

Rättsfall (2)

ARN 2001-4993: Fråga om paketreselagens tillämplighet på språkresa. Även fråga om...
ARN 2002-0474: Fråga om resenärs rätt till ersättning för merkostnad för inrikes flygresa vid...

2 § Med paketresa avses i lagen ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som

 • 1. består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering,
 • 2. varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt
 • 3. säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

Lagen gäller även om olika tjänster som ingår i arrangemanget skall betalas var för sig.

Med inkvartering avses i första stycket 1 logi som inte är att anse som enbart ett led i en transporttjänst.

När ordet resa eller avledningar därav förekommer i lagen avses även arrangemang där transport inte ingår.

Rättsfall (6)

ARN 1995-4943: Begreppet paketresa. Även fråga om när reseavtal blir bindande för parterna....
ARN 1996-0660: Fråga om prisavdrag när resenärer försenats p.g.a. snöoväder och gått miste om...
ARN 2001-4993: Fråga om paketreselagens tillämplighet på språkresa. Även fråga om...
ARN 2002-0474: Fråga om resenärs rätt till ersättning för merkostnad för inrikes flygresa vid...
HFD 2015 ref. 2: Seglarläger som anordnats av ideell förening har bedömts vara en turisttjänst...
RÅ 2007 ref. 34: Skyldighet att ställa säkerhet enligt resegarantilagen har förelegat för resor...

3 § I lagen avses med

arrangör: den som annat än tillfälligtvis organiserar paketresor och säljer eller marknadsför dem direkt eller genom en återförsäljare,

återförsäljare: den som säljer eller marknadsför paketresor som organiseras av någon annan såsom arrangör,

resenär: den som själv eller genom någon annan förvärvar en paketresa,

avtal: den överenskommelse om en paketresa som träffas mellan å ena sidan resenären och å andra sidan arrangören och återförsäljaren eller en av dessa.

Rättsfall (3)

ARN 1998-6760: Fråga om paketreselagen omfattat en eskaderbilresa. Även fråga om researrangörs...
ARN 2002-0164: Fråga om en resa anordnats av en sådan arrangör som avses i lagen (1992:1672)...
HFD 2015 ref. 2: Seglarläger som anordnats av ideell förening har bedömts vara en turisttjänst...

4 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för resenären är utan verkan mot denne, om han förvärvar paketresan huvudsakligen för enskilt ändamål från en näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet.

Rättsfall (4)

ARN 1993-6609: Begreppet paketresa (2 § lagen omm paketresor). Avgörande 1994-04-13; 93-6609
ARN 1996-6114: Fråga om researrangörs ersättningsskyldighet när förändringar i paketresan...
ARN 2001-4993: Fråga om paketreselagens tillämplighet på språkresa. Även fråga om...
ARN 2002-2486: En researrangör har ställt in en paketresa för att det har funnits för få...

Information m. m.

5 § Kataloger och broschyrer som tillhandahålls resenärer skall innehålla tydlig och begriplig information om priset samt i förekommande fall om resmål, transporter, inkvartering, måltider, resplan, inresebestämmelser, betalningsvillkor och villkor om minsta antal resenärer för resan.

Uppgifterna i kataloger och broschyrer är bindande för arrangören. Ändringar får dock göras innan avtal träffas, om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

Rättsfall (4)

ARN 1993-5546: En s.k. college-resa har ansetts utgöra en paketresa, eftersom det i avtalet...
ARN 1995-2888: Fråga om ändrade avtalsvillkor och researrangörens underrättelseskyldighet i...
ARN 1997-5636: Fråga om reklamation måste ske på resmålet för att en resenär i enlighet med 19...
ARN 2001-5070: Resenär berättigad till prisavdrag för att den information som researrangören...

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § Innan ett avtal sluts skall resenären på lämpligt sätt informeras om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I god tid före resan skall resenären på lämpligt sätt få information om

 • 1. transportarrangemang och försäkringsmöjligheter,
 • 2. sådana uppgifter som gör det möjligt dels för resenären att komma i kontakt med arrangören eller återförsäljaren under resan, dels för anhöriga att komma i kontakt med resenären om denne är underårig.

Rättsfall (2)

ARN 1993-5356: En resenär har dels vid bokningen av en resa inte fått upplysning om att visum...
ARN 2001-6778: Resenärer nekade att följa med på paketresa eftersom deras pass inte var...

Lagrumshänvisningar hit (2)

7 § Arrangören ansvarar för att kataloger och broschyrer innehåller information enligt 5 § första stycket.

Arrangören och återförsäljaren ansvarar för att information lämnas enligt 6 §.

Om sådan information som avses i 5 och 6 §§ inte lämnas ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. Lag (2008:494).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:459, 2008:494

Avtalet

8 § Arrangören skall se till att avtalet innehåller uttryckliga villkor om priset för resan och kostnader som kan tillkomma, betalningsvillkor och reklamationsfrister samt, beroende på vad som ingår i paketresan, om resmål, resplan, transporter, inkvartering, andra turisttjänster, särskilda önskemål från resenärens sida som godtagits och försäkringar. Alla avtalsvillkor skall framgå av en skriftlig handling. Arrangören skall också se till att handlingen innehåller uppgifter som gör det möjligt att komma i kontakt med arrangören eller återförsäljaren under resan.

Innan avtal träffas skall resenären på lämpligt sätt få del av avtalsvillkor och information enligt första stycket. Han skall få ett eget exemplar av den skriftliga handlingen.

Andra stycket gäller inte när avtal träffas kort före avresan.

Rättsfall (10)

ARN 1993-5546: En s.k. college-resa har ansetts utgöra en paketresa, eftersom det i avtalet...
ARN 1994-0179: Vid tvist om ett reseavtals innehåll har researrangören och resebyrån ansetts...
ARN 1994-2509: Fråga om bevisbörda och vad som krävs för att standardvillkor skall anses ha...
ARN 1994-2747: När resebyrå inte förmått visa motsatsen har man utgått från att resenärens...
ARN 1995-4146: När arrangör inte förmått visa att information lämnats om avbeställningsskydd...
ARN 1997-1800: Fråga om resebyrås skyldighet att vid bokningen av en resa särskilt upplysa...
ARN 1997-3286: Fråga researrangörs rätt att höja priset på grund av ändringar i växelkurser (8...
ARN 2000-2242: Fråga om beskrivning i resekatalog av viss standard hade blivit del av avtalet,...
ARN 2001-4922: Resenärer som inte genom researrangörens katalog eller på annat sätt fått del...
ARN 2001-5981: Fråga om villkor blivit en del av (inkorporerats i) reseavtal. Ej tillräckligt...

9 § Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören.

Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

Rättsfall (10)

ARN 1994-0179: Vid tvist om ett reseavtals innehåll har researrangören och resebyrån ansetts...
ARN 1998-4758: Rasistiska trakasserier under vistelse på Kuba - fråga om researrangörens...
ARN 1998-6526: Inbrott har gjorts i säkerhetsboxar i en hotellreception - fråga om...
ARN 1998-6760: Fråga om paketreselagen omfattat en eskaderbilresa. Även fråga om researrangörs...
ARN 1999-0989: En researrangör har ansetts skadeståndsskyldig gentemot en resenär som skadats...
ARN 1999-6357: En researrangör har ansetts ansvara för att hotellområdet är säkert. En resenär...
ARN 2001-1492: En resenär upptäckte ett metallföremål i sin mat under en utflykt på en...
ARN 2001-6029: Försenat bagage vid flygning till resmålet. Resenärerna bedömdes ha rätt till...
ARN 2001-7865: Resenärer som deltagit i en paketresa har - trots bokning - nekats...
ARN 2004-5653: Vid en paketresa har nämnden ansett att en familj skall ha rätt till prisavdrag...

Överlåtelse av resan

10 § Resenären får överlåta paketresan till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan, om han i skälig tid före avresan underrättar arrangören eller återförsäljaren om sin avsikt.

När resan överlåts enligt första stycket är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

Ändringar före avresan, m. m.

11 § Avtalsvillkor får ändras till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. Priset får höjas endast om det dessutom av avtalet framgår tydligt hur det nya priset skall fastställas.

Priset får höjas endast på grund av

 • 1. ändringar i transportkostnader,
 • 2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
 • 3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Ett avtalsvillkor om att priset kan ändras får inte vara ensidigt till resenärens nackdel.

Rättsfall (8)

ARN 1993-5546: En s.k. college-resa har ansetts utgöra en paketresa, eftersom det i avtalet...
ARN 1993-6455: Resenärer har inte underrättats i tid om att en paketresa ställts in. Fråga om...
ARN 1996-6114: Fråga om researrangörs ersättningsskyldighet när förändringar i paketresan...
ARN 1997-3286: Fråga researrangörs rätt att höja priset på grund av ändringar i växelkurser (8...
ARN 1999-1345: Fråga om innebörden av en lämnad "snögaranti". Även fråga om researrangörens...
ARN 2001-4993: Fråga om paketreselagens tillämplighet på språkresa. Även fråga om...
ARN 2002-2486: En researrangör har ställt in en paketresa för att det har funnits för få...
MD 2010:10: Ett resebolag har i avtal mot konsumenter avseende paketresor använt...

Lagrumshänvisningar hit (1)

12 § Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han har åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet, om avtalsvillkoren ändras enligt 11 § och ändringen är väsentligt till hans nackdel.

Om arrangören avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.

Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

Rättsfall (7)

ARN 1993-5220: I två ärenden (I och II) har bokade paketresor ställts in. Fråga om de av...
ARN 1993-5328: I två ärenden (I och II) har bokade paketresor ställts in. Fråga om de av...
ARN 1994-2509: Fråga om bevisbörda och vad som krävs för att standardvillkor skall anses ha...
ARN 1997-3821: Två deltagare i en golfresa har ansetts berättigade att i efterhand häva...
ARN 1999-1345: Fråga om innebörden av en lämnad "snögaranti". Även fråga om researrangörens...
ARN 2001-4993: Fråga om paketreselagens tillämplighet på språkresa. Även fråga om...
MD 2010:10: Ett resebolag har i avtal mot konsumenter avseende paketresor använt...

Lagrumshänvisningar hit (1)

13 § Frånträder resenären avtalet enligt 12 §, har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa, har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

Rättsfall (5)

ARN 1993-5220: I två ärenden (I och II) har bokade paketresor ställts in. Fråga om de av...
ARN 1993-5328: I två ärenden (I och II) har bokade paketresor ställts in. Fråga om de av...
ARN 1998-1118: Sedan en charterresa strax före avresan ställts in p.g.a. att flygplanet...
ARN 2006-3945: En paketresa har ställts in p.g.a. omständigheter som arrangören inte kunnat...
MD 2010:10: Ett resebolag har i avtal mot konsumenter avseende paketresor använt...

Lagrumshänvisningar hit (1)

14 § I sådana fall som avses i 13 § har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar

 • 1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättats om att resan ställts in, eller
 • 2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

Rättsfall (10)

ARN 1993-5220: I två ärenden (I och II) har bokade paketresor ställts in. Fråga om de av...
ARN 1993-5328: I två ärenden (I och II) har bokade paketresor ställts in. Fråga om de av...
ARN 1994-1524: Rätten till skadestånd för merkostnader när en ny resa företagits sedan en...
ARN 1994-2509: Fråga om bevisbörda och vad som krävs för att standardvillkor skall anses ha...
ARN 1995-0165: Fråga om ersättningsresa för inställd s.k. sista minutenresa. Avgörande...
ARN 1995-2948: Researrangörs skadeståndsskyldighet vid inställd resa (14 § paketreselagen)....
ARN 1998-1118: Sedan en charterresa strax före avresan ställts in p.g.a. att flygplanet...
ARN 2002-2486: En researrangör har ställt in en paketresa för att det har funnits för få...
ARN 2005-2744: En resenär har ansetts berättigad till skadestånd när arrangören har ställt in...
MD 2010:10: Ett resebolag har i avtal mot konsumenter avseende paketresor använt...

Ändringar efter avresan, m. m.

15 § Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

Innebär en förändring i paketresan enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

Rättsfall (10)

ARN 1993-6186: Fråga om rätt till prisavdrag vid ändringar i reseavtalet, som sker före...
ARN 1994-5127: Fråga om researrangörs ansvar för att en resa försenas och förseningen beror på...
ARN 1995-2154: Fråga om resebyrå var att anse som resenärens motpart i reseavtalet; tillika...
ARN 1995-3372: Sedan paketresa försenats p.g.a dåligt väder har resenärerna ansetts ha rätt...
ARN 1995-3411: En flygomläggning p.g.a. strejk, vilken hindrat arrangören att genomföra resan...
ARN 1996-0660: Fråga om prisavdrag när resenärer försenats p.g.a. snöoväder och gått miste om...
ARN 1996-6114: Fråga om researrangörs ersättningsskyldighet när förändringar i paketresan...
ARN 1997-3821: Två deltagare i en golfresa har ansetts berättigade att i efterhand häva...
ARN 1998-1990: En researrangör har ansetts skyldig att utge prisavdrag samt skadestånd till...
ARN 2002-0474: Fråga om resenärs rätt till ersättning för merkostnad för inrikes flygresa vid...

Lagrumshänvisningar hit (2)

16 § Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 15 § har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

Rättsfall (27)

ARN 1993-3415: En hyrbil, som omfattades av reseavtalet, stals. Fråga om skadestånd enligt 16...
ARN 1993-6186: Fråga om rätt till prisavdrag vid ändringar i reseavtalet, som sker före...
ARN 1994-0263: Olägenheter som har uppstått till följd av tyfoner har ansetts utgöra sådana...
ARN 1994-5127: Fråga om researrangörs ansvar för att en resa försenas och förseningen beror på...
ARN 1995-2154: Fråga om resebyrå var att anse som resenärens motpart i reseavtalet; tillika...
ARN 1995-3372: Sedan paketresa försenats p.g.a dåligt väder har resenärerna ansetts ha rätt...
ARN 1995-3411: En flygomläggning p.g.a. strejk, vilken hindrat arrangören att genomföra resan...
ARN 1996-2223: En arrangör av en s.k. teaterresa har ansetts skyldig att betala tillbaka hela...
ARN 1997-2847: Researrangörs skadeståndsskyldighet vid bagageförsening (16 § paketreselagen)...
ARN 1997-5636: Fråga om reklamation måste ske på resmålet för att en resenär i enlighet med 19...
ARN 1998-1990: En researrangör har ansetts skyldig att utge prisavdrag samt skadestånd till...
ARN 1998-4758: Rasistiska trakasserier under vistelse på Kuba - fråga om researrangörens...
ARN 1998-6526: Inbrott har gjorts i säkerhetsboxar i en hotellreception - fråga om...
ARN 1998-6760: Fråga om paketreselagen omfattat en eskaderbilresa. Även fråga om researrangörs...
ARN 1999-0989: En researrangör har ansetts skadeståndsskyldig gentemot en resenär som skadats...
ARN 1999-6357: En researrangör har ansetts ansvara för att hotellområdet är säkert. En resenär...
ARN 2001-1492: En resenär upptäckte ett metallföremål i sin mat under en utflykt på en...
ARN 2001-5070: Resenär berättigad till prisavdrag för att den information som researrangören...
ARN 2001-6029: Försenat bagage vid flygning till resmålet. Resenärerna bedömdes ha rätt till...
ARN 2001-7865: Resenärer som deltagit i en paketresa har - trots bokning - nekats...
ARN 2002-0474: Fråga om resenärs rätt till ersättning för merkostnad för inrikes flygresa vid...
ARN 2002-0868: I två ärenden (I och II) har resenärer bestulits på föremål förvarade i s.k....
ARN 2002-1726: I två ärenden (I och II) har resenärer bestulits på föremål förvarade i s.k....
ARN 2002-3656: Resenärerna har ansetts ha rätt till ersättning då de inkvarterats tillsammans...
ARN 2002-5221: Tågresenär har ansetts ha rätt till ersättning för ersättningstransport vid...
ARN 2004-5653: Vid en paketresa har nämnden ansett att en familj skall ha rätt till prisavdrag...
ARN 2004-7231: Vid en paketresa under en helg (weekendresa) har nämnden ansett att ett...

Lagrumshänvisningar hit (2)

17 § Skadestånd enligt 15 och 16 §§ omfattar, förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada.

Rättsfall (1)

ARN 2001-1492: En resenär upptäckte ett metallföremål i sin mat under en utflykt på en...
(Upphör att gälla 2018-07-01 00:00:00)

18 § Vissa skador, som omfattas av andra bestämmelser, ersätts enligt de bestämmelserna i stället för enligt denna lag. Detta gäller skador som omfattas av bestämmelserna i

Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda bestämmelserna. Lag (2015:345).

Rättsfall (4)

ARN 1994-3300: Förhållandet mellan lagen (1992:1672) om paketresor och sjölagen (1891:35 s.1)...
ARN 1997-2166: En researrangörs friskrivning från ansvar för skador på barnvagn som medförts...
ARN 1998-1777: För att strikt ansvar för skador som åsamkas passagerare, i detta fall...
ARN 2001-6029: Försenat bagage vid flygning till resmålet. Resenärerna bedömdes ha rätt till...

Ändringar/Förarbeten (7)

(Träder i kraft 2018-07-01 00:00:00)

18 § Vissa skador, som omfattas av andra bestämmelser, ersätts enligt de bestämmelserna i stället för enligt denna lag. Detta gäller skador som omfattas av bestämmelserna i

Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda bestämmelserna. Lag (2018:185).

Rättsfall (4)

ARN 1994-3300: Förhållandet mellan lagen (1992:1672) om paketresor och sjölagen (1891:35 s.1)...
ARN 1997-2166: En researrangörs friskrivning från ansvar för skador på barnvagn som medförts...
ARN 1998-1777: För att strikt ansvar för skador som åsamkas passagerare, i detta fall...
ARN 2001-6029: Försenat bagage vid flygning till resmålet. Resenärerna bedömdes ha rätt till...

Ändringar/Förarbeten (7)

19 § Resenären får inte åberopa fel som avses i 15 eller 16 §, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet.

Utan hinder av första stycket får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

Resenärens skyldighet att reklamera enligt första stycket skall framgå tydligt av avtalet.

Rättsfall (4)

ARN 1993-3504: Fråga om reklamation skett "inom skälig tid" i den mening som avses i 19 §...
ARN 1996-5443: Fråga om reklamation skett "inom skälig tid" i den mening som avses i 19 §...
ARN 1997-5636: Fråga om reklamation måste ske på resmålet för att en resenär i enlighet med 19...
ARN 2010-9241: Analog tillämpning av 16 § tredje stycket konsumentköplagen (1990:932) vid...

20 § Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller hans lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

Tillsyn

21 § Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag följs.

Tillsynen skall utövas så att den inte vållar större kostnad eller olägenhet än som är nödvändigt.

22 § För tillsynen har Konsumentverket eller den som verket utser rätt att göra inspektioner hos arrangörer och återförsäljare och att ta del av alla handlingar som behövs för tillsynen. Arrangörer och återförsäljare skall lämna de upplysningar om verksamheten som begärs för tillsynen.

Om en arrangör eller en återförsäljare inte tillhandahåller handlingar eller lämnar upplysningar i ett sådant fall som avses i första stycket, får Konsumentverket förelägga arrangören eller återförsäljaren vid vite att fullgöra sin skyldighet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

23 § Om Konsumentverket enligt 22 § andra stycket har förelagt en arrangör eller en återförsäljare att tillhandahålla en handling, får beslutet överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Konsumentverket enligt 22 § får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:99).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:99

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:1672

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1992/93:95, bet. 1992/93:LU21, rskr 1992/93:129
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1672
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
 • 2. Bestämmelserna i 5 § första stycket gäller inte för kataloger eller broschyrer som har framställts före ikraftträdandet.
 • 3. Uppgifter i kataloger eller broschyrer som har framställts före ikraftträdandet får ändras, även om det i katalogen eller broschyren inte har gjorts något sådant förbehåll som sägs i 5 § andra stycket.

Lag (1994:1029) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Förarbeten
Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:1029
Rubrik
Lag (1994:1029) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

1994:1139

Omfattning
ikrafttr. av 1994:1029
SFS-nummer
1994:1139

Lag (1995:99) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Förarbeten
Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ikraft
1995-04-01
Omfattning
ändr. 23 §
SFS-nummer
1995:99
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1995:99) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Lag (1995:459) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Förarbeten
Prop. 1994/95:123, bet. 1994/95:LU16, rskr. 1994/95:267
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:459
Rubrik
Lag (1995:459) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Lag (2002:1132) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:18, bet. 2002/03:LU2, rskr. 2002/03:65, EGTL140/2002 s2
Ikraft
2004-06-28
CELEX-nr
32002R0889
Omfattning
ändr. 18 §
SFS-nummer
2002:1132
Rubrik
Lag (2002:1132) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

2004:540

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2002:1132
SFS-nummer
2004:540

Lag (2008:494) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:494
Rubrik
Lag (2008:494) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Lag (2010:514) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295, EGTL185/1997 s1, EGTL140/2002 s2
Ikraft
2010-09-01
CELEX-nr
31999R2027, 32002R0889
Omfattning
ändr. 18 §
SFS-nummer
2010:514
Rubrik
Lag (2010:514) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Lag (2014:1346) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:239, bet. 2014/15:CU3, rskr. 2014/15:5
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1346
Rubrik
Lag (2014:1346) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Lag (2015:343) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:58, bet. 2014/15:CU15, rskr. 2014/15:185
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2015-06-12
SFS-nummer
2015:343
Rubrik
Lag (2015:343) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Lag (2015:345) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:95, bet. 2014/15:CU16, rskr. 2014/15:186
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2015-09-02
SFS-nummer
2015:345
Rubrik
Lag (2015:345) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Förordning (2015:355) om ikraftträdande av lagen (2015:343) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2015:343
SFS-nummer
2015:355
Rubrik
Förordning (2015:355) om ikraftträdande av lagen (2015:343) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Förordning (2015:411) om ikraftträdande av lagen (2015:345) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2015:345
SFS-nummer
2015:411
Rubrik
Förordning (2015:411) om ikraftträdande av lagen (2015:345) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Lag (2018:185) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:185
Rubrik
Lag (2018:185) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation