ARN 1993-6186

Fråga om rätt till prisavdrag vid ändringar i reseavtalet, som sker före avresan. Avgörande 1994-04-13, 93-6186

Fråga om rätt till prisavdrag vid ändringar i reseavtalet, som sker före avresan. Avgörande 1994-04-13, 93-6186

W beställde i april 1993 en kryssning för två personer under en vecka i augusti 1993. Kryssningen skulle ske med m/s Baltic Clipper, ett fartyg som var byggt 1989 och som tog 300 passagerare. Hytten var en utsides de luxe-hytt. W fick bekräftelse den 1 april 1993 och han fick sedan ytterligare två bekräftelser med biljetter. W trodde att dessa två bekräftelser var en påminnelse om betalning. Han kontrollerade att slutsumman stämde men observerade inte att man hade bytt fartyg. Det visade sig att det nya fartyget, Enchanted Isle, var byggt 1956 och tog 700 passagerare. Deras hytt var mörk och hade två ventiler. Toalettutrymmena var skamfilade. Eftersom det var så många passagerare fick middagarna ätas i omgångar och personalen var jäktad. Det var långa väntetider och trängsel vid embarkering av utflyktsbåtarna.

W ansåg att man tydligare borde ha informerat om fartygsbytet. Hade han uppmärksammat bytet hade han avbokat resan. Han yrkade prisavdrag med 4 257 kr.

Rederiet, som var researrangör, hänvisade i sitt svaromål bl.a. till allmänna resevillkor och Svenska Färjerederiers Transportvillkor. Bolaget anförde också att man i broschyren klart reserverade sig för eventuella fartygsändringar som hade beslutats av huvudmannen/rederiet. Under bokningsperioden fick rederiet meddelande från sin huvudman att det bokade fartyget på grund av sin storlek inte betraktades som lämpligt för kryssningen. Det byttes därför ut mot ett större fartyg. Nya bekräftelser sändes ut till passagerarna. W borde ha granskat handlingarna. Rederiet bestred att fartyget skulle ha sämre standard och komfort än det bokade. Rederiet avvisade W:s krav på prisavdrag.

Nämnden anförde:

Enligt 11 § första stycket första meningen lagen (1992:1672) om paketresor (paketreselagen) får en researrangör ändra avtalsvillkor till resenärens nackdel om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. - Rederiet (bolaget) har i ärendet åberopat särskilda resevillkor, vari bl.a. anges att bolaget reserverar sig för eventuella fartygs-, pris- och tidtabellsändringar beslutade hos respektive huvudman/rederi. W har i ärendet inte erinrat mot att denna klausul blivit en del av avtalet mellan bolaget, å ena sidan, och honom och hans medresenär, å andra sidan. Nämnden utgår därför från att så är fallet. Vid detta förhållande har bolaget haft rätt att byta fartyg (jfr prop. 1992/93:95 s. 8 f).

Varken paketreselagen eller av resebranschen och Konsumentverket överenskomna, fr.o.m. den 2 februari 1993 gällande Allmänna villkor för paketresor anger att resenären i ett fall som det föreliggande - då ändring sker före avresan - har rätt till prisavdrag; de bestämmelser om prisavdrag som upptas i 15 och 16 §§paketreselagen avser ändringar efter avresan.

Nämnden finner dock att det av allmänna rättsgrundsatser måste följa att resenären, även då ändring sker före avresan, bör ha rätt till prisavdrag om de prestationer han erhåller är från standardsynpunkt underlägsna de som ursprungligen kan anses vara avtalade (jfr punkten VI 1. och VIII 3. i tidigare gällande Allmänna resevillkor för sällskaps- och gruppresor, antagna den 16

juni 1975).

I det aktuella fallet framgår av de uppgifter som W lämnat att han och hans medresenär drabbats av olägenheter som får anses ha sin grund i bytet från m/s Baltic Clipper till s/s Enchanted Isle. Den hytt som de tilldelades var av låg standard. Det uppstod trängsel och lång väntan vid embarkering till fartygets motorbåtar vid utflykter. Vid en samlad bedömning av omständigheterna i ärendet finner nämnden att standarden på de prestationer W och hans medresenär erhållit varit sämre än vad de haft fog att förutsätta. De bör därför tillerkännas ett prisavdrag med skäliga ansedda 1 000 kr per person.