ARN 1993-6609

Begreppet paketresa (2 § lagen omm paketresor).

Begreppet paketresa (2 § lagen omm paketresor). Avgörande 1994-04-13; 93-6609

S och hans medresenär hade av en resebyrå köpt ett researrangemang till Porto, Portugal. Arrangemanget innefattade flygresor och hotell. Flygplanet var försenat till Lissabon och de missade därför anslutningsflyget till Porto. De förlorade därmed en av semesterdagarna i Porto. S krävde därför resebyrån på återbetalning av 1/11-del av resekostnaden.

Resebyrån invände att S inte hade köpt en paketresa utan en flygresa och en hotellvistelse med separata priser. Enligt resebyrån svarade flygbolaget för förseningar och det var också flygbolaget som hade stått för resenärernas extrakostnader i Lissabon med anledning av det inträffade. Resebyrån framhöll vidare att man endast var kommissionär för flygbolag och hotell. Det framgick av resebyråns broschyr med villkor och av den voucher, som resenärerna hade fått.

Nämnden anförde:

S har av resebyrån yrkat prisavdrag i anledning av försening på nedresan till resmålet. Han har anfört att han och hans medresenär genom förseningen förlorade en av elva semesterdagar.

Resebyrån har bestritt S:s yrkande. Företaget har härvid yttrat bl.a. följande. S har inte köpt en paketresa utan köpt flyg och hotell till separata priser enligt "byggstensmetoden". Resebyrån är inte något charterbolag utan arbetar som kommissionär för flygbolag och hotell. Företaget svarar inte för förseningar utanför företagets kontroll. Genom att acceptera av företaget utställd hotellvoucher blir resenären medveten om att företaget endast fungerar som agent för hotell och trafikföretag och inte kan göras ansvarigt för skador på grund av förseningar.

Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. följande. På en kontantnota som resebyrån har tillställt S har angivits "paketresa". S har här debiterats ett totalbelopp om 12 300 kr utan någon uppdelning av priset för olika tjänster. - I en prislista "Portugal Festival" anges att företaget har valt att inte presentera prislistan med "paket" utan i stället med "byggstenar"; härefter upptas på samma och följande sida såväl flygpriser till olika destinationer som priser till olika hotell.

Med paketresa avses ett arrangemang som har utformats innan avtalet träffas och som bl.a. består av transport och inkvartering. Vidare krävs bl.a. att arrangemanget säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra. (2 § första stycket punkterna 1 och 3 lagen, 1992:1672, om paketresor; paketreselagen). - Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i paketreselagen är till nackdel för resenären är utan verkan mot denne, om han förvärvar paketresan huvudsakligen för enskilt ändamål från en närings-idkare i dennes yrkesmässiga verksamhet (4 § paketreselagen).

I propositionen till paketreselagen uttalas bl.a.: Det avgörande är inte om ett eller flera belopp anges. Avgörande är i stället om det pris som tas ut framstår som ett pris för en kombination av tjänster och inte som flera, av varandra oberoende priser för olika tjänster. - De olika tjänster som ingår skall alltså, på angivet sätt, behandlas gemensamt vid prissättningen. Det kan vara fråga om en paketresa om tjänsterna i fråga om priset behandlas som ett gemensamt arrangemang när de säljs, även om de inte dessförinnan marknadsförts till ett gemensamt pris eller till priser

som är knutna till varandra.- Med uttrycket "knutna till varandra" avses att det skall finnas ett sådant samband mellan priserna - i det fall flera belopp anges - att beloppen är beroende av varandra. Om resenären får köpa den ena tjänsten endast under förutsättning att han också köper den andra, bör priserna anses knutna till varandra (prop. 1992/93:95 s. 64 f).

Med hänvisning till vad som sålunda har upptagits finner nämnden att resebyrån får anses ha sålt en paketresa till S. Paketreselagen är således tillämplig och resebyrån har att svara gentemot S.

Det är ostridigt att S och hans medresenär missade en natt på resmålet på grund av förseningen. Resebyrån bör därför till resenärerna återbetala det av S yrkade beloppet.