ARN 1995-0165

Fråga om ersättningsresa för inställd s.k. sista minutenresa.

Fråga om ersättningsresa för inställd s.k. sista minutenresa. Avgörande 1995-06-26; 95-0165

S, som hade bokat en s.k. sista minutenresa till Gambia för sig och sin hustru för 1 995 kr per person, fick 1,5 dygn före avresan besked om att resan var inställd på grund av politisk oro i Gambia.

S och hans hustru begärde att få en resa till ett likvärdigt resmål eller ett resmål med högre kvalitet och till ett pris, rabatterat med samma procentsats som den inställda resan.

Researrangören, som hade erbjudit en annan resa under samma avreseperiod till ordinarie pris, bestred yrkandet. Omständigheterna hade enligt arrangören varit sådana att man inte ansåg sig vara skyldig att erbjuda valfri resa ur bolagets sortiment med samma procentsats i rabatt.

Nämndens bedömning:

Av handlingarna i ärendet framgår följande. S köpte av researrangören en paketresa till Gambia för sig och sin hustru. Eftersom avtalet mellan parterna träffades kort tid före den planerade avresan, erhöll S ett rabatterat pris utgörande 45 procent av resans katalogpris. På grund av politiska oroligheter i Gambia ställde bolaget in resan. S har begärt att erhålla en resa till ett likvärdigt resmål eller ett resmål med högre kvalitet; detta till ett pris, rabatterat med samma procentsats som den inställda resan. Bolaget har erbjudit honom en annan resa under samma avreseperiod till ordinarie pris. Bolaget har härtill anfört att vad som inträffat i fråga om Gambia inte har föranlett bolaget att medge skadestånd; extraordinär rabatt på en fullprisresa är detsamma som skadestånd.

Av 12 § första stycket första meningen och 13 § första stycket första meningen lagen (1972:1672) om paketresor (paketreselagen) följer bl.a. följande. Om arrangören ställer in en resa har resenären rätt att frånträda reseavtalet. Resenären har då rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta.

I propositionen till paketreselagen sägs bl.a. följande. Vid bedömning av om en erbjuden ersättningsresa är likvärdig, bättre eller sämre bör man normalt kunna utgå från de katalogpriser som gäller; resenärens egna prioriteringar bör i de flesta fall sakna betydelse för denna bedömning. En förutsättning för att resenären skall kunna kräva en ersättningsresa är att arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda en sådan. Arrangören kan alltså inte avböja att erbjuda en annan resa med hänvisning till att han inte själv anordnar någon lämplig sådan resa. Bestämmelsen ger inte resenären fritt att välja bland alla resor som arrangören eller återförsäljaren skulle kunna erbjuda. Arrangören torde bara vara skyldig att erbjuda ersättningsresor som är någorlunda jämförbara med den som inte blev av (prop. 1992/93:95 s. 85).

Avtalet mellan bolaget och S innebär att bolaget är skyldigt att för det överenskomna priset tillhandahålla en paketresa till Gambia till S och dennes medresenär. Då bolaget har ställt in denna resa, är bolaget skyldigt att till dem tillhandahålla en annan resa av likvärdig eller högre kvalitet; en resa som i bolagets katalog är prissatt med ungefär samma pris som den inställda

resan bör i allmänhet anses som likvärdig och en resa med ett klart högre pris som bättre.

Det förhållandet att S inte har betalat ordinarie katalogpris för den inställda resan leder inte till någon annan bedömning. S och hans medresenär har således rätt till en ersättningsresa, likvärdig eller av högre kvalitet, utan att de behöver betala något utöver vad de redan har erlagt.

Nämnden anmärker att det inte är fråga om skadestånd enligt 14 § paketreselagen.

Branschledamöterna reserverade sig mot skrivningen i beslutet enligt följande. Den aktuella resan är en s.k. sista minutenresa. Resorna i katalogen är därför inte direkt jämförbara med den som inte blev av. Sista minutenresor har i förhållande till resor i det ordinarie programmet den olägenheten, att de inte kan bokas förrän under de sista dagarna före avresan och prissätts därför på annat sätt.

För att avgöra huruvida resor är likvärdiga måste, förutom eventuellt katalogpris, även resans längd, resmålets belägenhet och karaktär, inkvarteringens standard, hög- eller lågsäsong och övriga relevanta faktorer beaktas, som t.ex. resans karaktär av sista minutenresa.

Någon skyldighet för S att betala något pristillägg för ersättningsresan föreligger inte. Däremot skall han, om han godtar en sämre resa, ha rätt till ersättning för prisskillnaden.

Avtalet mellan parterna innebär att bolaget för ett visst pris är skyldigt att till S och hans medresenär tillhandahålla en resa till Gambia. Då bolaget har ställt in denna resa är bolaget skyldigt att tillhandahålla en annan paketresa av likvärdig eller högre kvalitet. Vid bedömningen av likvärdighet skall beaktas samtliga för resan relevanta faktorer innefattande resans karaktär av sista minutenresa.