ARN 1995-4943

Begreppet paketresa. Även fråga om när reseavtal blir bindande för parterna.

Begreppet paketresa. Även fråga om när reseavtal blir bindande för parterna. Avgörande 1996-01-16; 95-4943

A bokade i mars 1995 en paketresa till Rarotonga för sig och sin familj. Resan skulle företas under jul och nyår. Totalpriset för resan var 61 630 kr. Eftersom det är en lång resa ändrades flygrouten ett par gånger. Uppdraget till arrangören J var att ordna en paketresa med flyg och hotellinkvartering. A diskuterade vid flera tillfällen med J om hur resan skulle genomföras. Detta var viktigt eftersom de medföjande barnen var endast 3 och 5 år gamla. Eftersom A inte var nöjd med den slutliga resrouten betalade han inte någon anmälningsavgift. Han hade inte accepterat den bokningsbekräftelse han fått från bolaget. Bolaget debiterade honom 3 200 kr. Eftersom någon betalning inte hade gjorts ansåg A att något bindande avtal inte hade ingåtts. A yrkade att kravet på betalning skulle frångås.

J bestred yrkandet. Uppdraget från A var att boka en resa till Söderhavet. Trots flera anmaningar betalades aldrig anmälningsavgiften. J hade lagt ner mycket arbete, tid och pengar på att tillmötesgå As önksemål om resan. A har inte debiterats något för detta men bolaget vill ha betalt med 3 200 kr för den avbokning som har måst göras hos arrangören A. Denna resa var skräddarsydd och faller inte inom paktereselagen. A borde ha avbokat resan redan efter en vecka eller betalat anmälningsavgiften. Resan finns inte i bolagets katalog. Det är inte godtagbart att avboka sex månader efter beställningen.

Nämndens bedömning:

Den avgörande frågan i ärendet är om den aktuella resan skall betecknas som en paketresa eller ej. Enligt 2 § lagen (1992:1672) om paketresor avses med paketresa ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med någon annan turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget.

I förarbetena till lagen (se prop. 1992/93:95 s. 62 f.) sägs att det inte är nödvändigt att ett arrangemang har organiserats redan innan det har börjat marknadsföras för att det ska vara fråga om en paketresa. Det sägs vidare att ett arrangemang normalt torde förutsätta att arrangören arbetat med det innan han över huvud taget får kontakt med kunden. Men det är också möjligt att organisationen och planläggningen äger rum mellan den första kundkontakten och avtalet. En avgörande faktor kan ofta vara om näringsidkaren enligt allmänna avtalsrättsliga principer är part i avtalet med resenären i fråga om de tjänster som ingår i kombinationen. Är han inte part i avtalet utan endast förmedlare torde sålunda tjänsten normalt inte kunna anses ingå i ett paket. Omvänt är det normalt fråga om ett paket när näringsidkaren intar en partställning i förhållande till resenären i fråga om två eller flera tjänster.

Nämnden gör följande bedömning. J har efter första kontakten med A arbetat med att sätta samman olika reseinslag till en helhet. Hela resan - med samtliga inslag - har av J tillhandahållits A för ett gemensamt pris uppdelat på något som kallas grundpris för flyg och två tillägg för hotell samt kostnad för avbeställningsskydd. I bokningsbekräftelsen för resan som J ställt ut hänvisas till Js katalog med tillhörande priser och fakta samt J allmänna och särskilda resevillkor. De nu

angivna omständigheterna i förening med att J varit part i avtalet med A visar enligt nämndens mening att det i förevarande fall rört sig om en paketresa i den mening som avses i 2 § lagen om paketresor.

Enligt de allmänna resevillkor för paketresor som finns intagna i Js katalog och till vilka J hänvisat på bokningsbekräftelsen anges i punkt 1.5 att avtalet är bindande för parterna först sedan arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift. Med hänsyn härtill finner nämnden att reseavtalet inte har blivit bindande för A, eftersom han inte erlagt anmälningsavgiften.

J saknar således rätt att grunda några anspråk mot A på det av J upprättade avtalsförslaget. J är därför inte berättigat att kräva A på någon betalning för researrangemanget. As yrkande skall således bifallas.