ARN 1996-0513

Skadeståndsskyldighet enligt skadeståndslagen har ansetts föreligga för sotningsdistrikt vars felskrivning i brandsyneprotokoll föranlett reparation av en felfri kakelugn.

Skadeståndsskyldighet enligt skadeståndslagen har ansetts föreligga för sotningsdistrikt vars felskrivning i brandsyneprotokoll föranlett reparation av en felfri kakelugn. Avgörande 1996-09-30; 96-0513

I april 1995 utförde sotningsdistriktet besiktning och provtryckning av två kakelugnar i P:s lägenhet. Enligt brandsyneprotokollet var kakelugnen i matsalen otät. P lät därför reparera kakelugnen, vilket kostade 16 875 kr. I samband med en ombesiktning i november 1995 kom det fram att uppgiften i brandsyneprotokollet var felaktig. Det var inte kakelugnen i matsalen, utan den i vardagsrummet, som var otät. P gjorde i nämnden gällande att reparationen varit onödig och krävde ersättning för reparationskostnaden.

Sotningsdistriktet bestred yrkandet och gjorde gällande bl.a. att reparationen hade ökat värdet på kakelugnen.

Nämndens bedömning:

I ärendet är det ostridigt att sotningsdistriktet vid besiktningen av eldstäder har förväxlat rumsnamnen hos P. Detta har medfört att en felfri kakelugn i besiktningsprotokollet har uppgetts vara otät. P har sedan låtit den felfria kakelugnen repareras för 16 875 kr. Reparationen måste anses ha varit onödig och utan värde för P.

I s.k. utomobligatoriska avtalsförhållanden tillämpas skadeståndslagens (SFS 1975:404) regler. Enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen skall var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ersätta skadan, om inte annat följer av lagen. Det är den skadelidande som anses ha bevisbördan för att oaktsamhet föreligger. Enligt nämndens mening har P visat att sotningsdistriktet har varit oaktsamt.

Sotningsdistriktet, som inte har bestritt skäligheten av yrkat belopp, har redan tidigare erbjudit P ersättning med halva reparationskostnaden, 8 500 kr. Det har gjort gällande att reparationen har ökat värdet på den reparerade kakelugnen och att värdeökningen bör beaktas vid skadeståndets bestämmande.

Med hänsyn till bl.a. reparationens omfattning och utlåtandet från kakelugnsmakaren - där det framgår att kakelugnen vid omsättningen var i bra skick, tät mellan kakelplattorna och verkade vara bra i bakmuren, nyslammat i eldstaden - (se bilaga 8) samt den omständigheten att reparationen inte kan anses ha varit till nytta för P finner nämnden inte skäl föreligga för jämkning av yrkat belopp. P:s talan skall alltså bifallas.