ARN 1996-0660

Fråga om prisavdrag när resenärer försenats p.g.a. snöoväder och gått miste om en teaterföreställning de hade biljetter till (15 § paketreselagen).

Fråga om prisavdrag när resenärer försenats p.g.a. snöoväder och gått miste om en teaterföreställning de hade biljetter till ( 15 § paketreselagen ). Avgörande 1996-05-20; 96-0660

L och fyra medresenärer hade köpt en bussresa till Stockholm under tiden den 17 - 19 november 1995. I arrangemanget ingick bussresa, inkvartering med frukost och en teaterföreställning. Priset var 1 415 kr per person inklusive teaterföreställning. Teaterföreställningens pris angavs på deltagarbeviset till 365 kr per person. På avresedagens morgon var det snöoväder. All flyg- och järnvägstrafik ställdes in i västra Sverige. Arrangören genomförde dock resan. På grund av ovädret kom bussen kraftigt försenad till Stockholm. Resenärerna gick därmed miste om teaterföreställningen. Researrangören försökte skaffa biljetter till nästa dags föreställning men det gick inte. L ansåg att researrangören bättre borde ha undersökt vägförhållande innan resan påbörjades. L yrkade återbetalning av hela resans pris.

Researrangören bestred yrkandet och invände att när resan påbörjades var det inte problem med väglaget. Det gick inte att få biljetter till nästa dags föreställning. Teatrarna återlöser inte biljetter som ej har använts. Researrangören har samma villkor gentemot sina resenärer. Researrangören hänvisade till villkoren för paketresor punkt 6.2 enligt vilken resenären inte har rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder arrangören inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Nämndens bedömning:

Enligt 2 § lagen (1992:1672) om paketresor avses med paketresa ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering. Vidare skall en paketresa säljas och marknadsföras för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra. Nämnden finner att den aktuella resan med hänsyn till hur den marknadsförts är en paketresa där teaterbiljetter ingår i arrangemanget.

Enligt 15 § tredje stycket paketreselagen har en resenär, om det är skäligt, rätt till prisavdrag eller skadestånd om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas.

Som exempel på vad som är "en väsentlig del av de avtalade tjänsterna" anges i förarbetena till lagen, att en enda central tjänst - såsom en konsert vid en musikresa - kan vara en väsentlig del av vad som avtalats (prop. 1992/93:95 s. 91 f).

I lagens förarbeten anges vidare att i de flesta fall det får anses skäligt att resenären erhåller ett prisavdrag men ett undantag kan emellertid vara om resenären själv i betydande mån är skuld till det som inträffat. Däremot skall skadestånd inte utgå när bristen i arrangemanget inte alls kan tillskrivas arrangören eller någon som han svarar för (a.a. s.90).

Den försenade ankomsten till Stockholm har berott på väderhinder och resenärerna har på grund

av förseningen gått miste om den teaterföreställning de hade biljetter till. Eftersom teaterbiljetterna enligt nämndens mening har utgjort en del av paketresan och det inte heller framkommit annat måste det anses som skäligt att L och hans medresenärer får ett prisavdrag.

I den ovan nämnda propositionen sägs, att prisavdrag torde få bestämmas enligt vanliga principer för prisavdrag vid kontraktsbrott, varvid en jämförelse får göras mellan å ena sidan vad som faktiskt tillhandahölls och å andra sidan vad resenären skulle ha fått ut enligt avtalet (s.90). På grund härav och eftersom resan i övrigt har genomförts som planerat, kan enligt nämndens mening ersättning inte utgå med mer än vad som motsvarar priset för teaterbiljetterna. --------Två ledamöter reserverade sig mot beslutet enligt följande. L med sällskap har deltagit i en bussresa till Stockholm. Resan marknadsfördes som "Teaterweekend Stockholm 2 & 3 dagar". I resans pris ingår resa med modern turistbuss, del i dubbelrum med dusch/wc, frukostbuffé samt guidad stadsrundtur med lokalguide. I marknadsföringsmaterialet erbjuds olika alternativ till teaterföreställning. Vidare anges att "Biljett till teater eller show tillkommer, på krogshow är det obligatorisk mat. Biljettpriserna varierar från 320:- upp till 450:- beroende på vad du vill se. Hör dig för vid bokningen."

Enligt 15 § tredje stycket paketreselagen har en resenär, om det är skäligt, rätt till prisavdrag och skadestånd om, efter avresan, en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas.

Vi anser att resan har marknadsförts som en teaterresa. Resenärerna gick miste om den teaterföreställning de bokat biljetter till. Detta har inneburit en sådan brist i arrangemanget som bör berättiga till prisavdrag. För L med sällskap bör ett prisavdrag motsvarande halva resans pris, 525 kr per person återbetalas, förutom teaterbiljetten.