ARN 1996-2346

Fråga om rätt till pristillägg när en tjänst fördyrats p.g.a. omständigheter hänförliga till konsumenten (38 § konsumenttjänstlagen).

Fråga om rätt till pristillägg när en tjänst fördyrats p.g.a. omständigheter hänförliga till konsumenten ( 38 § konsumenttjänstlagen ). Avgörande 1996-11-19; 96-2346

I februari 1996 beställde A installation av en diskmaskin. A fick per telefon uppgift om att installationen skulle kosta ungefär 300-400 kr. A fick dock betala 3 188 kr för installationen. Hon yrkade i nämnden att priset skulle sättas ned till 300-400 kr.

Bolaget bestred yrkandet och anförde att man vid tiden för beställningen fått intrycket att den nya diskmaskinen skulle installeras där en gammal maskin suttit. Det visade sig att det aldrig hade funnits någon diskmaskin i lägenheten. Om de rätta förutsättningarna hade varit kända hade bolaget inte kunnat lämna någon prisuppgift.

Nämndens bedömning:

Av utredningen i ärendet framgår att bolaget har utfört handikappanpassningsarbeten i A:s lägenhet samt att A i anslutning till detta beställt ett arbete för egen räkning, installation av diskmaskin, av bolaget. För installation av diskmaskinen har bolaget lämnat en ungefärlig prisuppgift. Av 38 § konsumenttjänstlagen (1985:716) framgår att en näringsidkare har rätt till pristillägg om tjänsten fördyras på grund av omständigheter som är att hänföra till konsumenten och som näringsidkaren inte bort förutse när avtalet träffades. Med omständighet som är att hänföra till konsumenten avses förhållanden på konsumentens sida oberoende av om dessa kan läggas honom till last som försummelse eller inte. Det kan exempelvis vara fråga om oriktiga eller missvisande uppgifter beträffande beskaffenheten eller storleken för tjänsten (se prop. 1984/85:110 s. 306).

Bolaget har anfört att bolaget, vid A:s beställning, fått den uppfattningen att det fanns en befintlig diskmaskin installerad som skulle bytas ut. A har å sin sida anfört att bolaget besiktigade lägenheten i samband med de handikappanpassningsarbeten som bolaget skullet utföra. Nämnden vill dock poängtera att denna besiktning inte avsåg installationen av diskmaskinen och att bolaget därför inte hade någon anledning att närmare undersöka vilka arbeten som behövde utföras för denna installation. Enligt nämndens mening borde dock bolaget, när det upptäcktes att arbetet var mycket mer omfattande än väntat, ha kontaktat A. Nämnden har dock inte anledning att tro att A skulle ha avstått från att låta utföra arbetet. Enligt nämndens mening har därför bolaget rätt till ett visst pristillägg för det utförda arbetet. Bolaget har redan gjort ett visst prisavdrag på sin faktura men nämnden anser att A är berättigad till ytterligare prisavdrag om skäliga ansedda 500 kr.