ARN 1996-3550

Rätt att avbryta en prenumeration har ansetts föreligga när tidningens bevakningsområde och pressläggningstider ändrats.

Rätt att avbryta en prenumeration har ansetts föreligga när tidningens bevakningsområde och pressläggningstider ändrats. Avgörande 1996-11-07; 96-3550

R betalade i januari 1996 för en helårsprenumeration på sin lokaltidning. Årsavgiften var 1 260 kr. I början på året ändrade tidningen format från tabloid- till storformat. Samtidigt ändrade den inriktning från att ha varit en ren lokaltidning till att bevaka en stor del av länet. Även pressläggningstiden ändrades, vilket innebar att sportresultat efter kl 20 inte kunde redovisas förrän två dagar senare. R menade vidare att redigeringen var under all kritik. Textrader saknades och samma artikel kunde förekomma på fler ställen i tidningen samma dag. Han begärde därför i början av juni att få avbryta prenumerationen från halvårsskiftet. I nämnden yrkade han att nämnden skulle fastsälla att han hade rätt att avbryta prenumerationen samt att han skulle få tillbaka halva prenumerationsavgiften.

Tidningen bestred kravet och anförde bl.a. att abonnemangsavtalet var bindande för båda parter. Tidningen hänvisade, när det gällde det redaktionella innehållet, till tryckfrihetsförordningens regler och gjorde gällande att den ansvarige utgivaren exklusivt bestämmer över tidningens innehåll.

Nämndens gjorde bedömning:

Ett abonnemangsavtal som det här aktuella skiljer sig i flera avseenden från andra avtal om köp och tjänster. Det ligger i sakens natur att tidningens innehåll inte kan förutses i förväg. Den som prenumererar torde få acceptera vissa ändringar i tidningens redaktionella innehåll, krets av medarbetare och inriktning utan att detta ger honom rätt att säga upp avtalet. I detta fall synes dock en del mer konkreta förändringar ha skett. Sålunda har, enligt R:s obemötta uppgifter, bevakningsområdet utvidgats från lokalplanet till att avse hela länet och pressläggningstiden har ändrats, vilket inneburit att vissa nyheter nu presenteras med avsevärd fördröjning. Enligt nämndens mening har förutsättningarna för avtalet därmed ändrats i så väsentlig grad att R bör ha rätt att avbryta prenumerationen. Krav därom framställdes till tidningen den 11 juni 1996. Hans yrkande, som innebär att han kräver återfående av kostnaden för ett halvt års prenumeration, bör därför bifallas.