ARN 1997-1339

Vid tvist mellan en näringsidkare och en konsument har innehållet i två av näringsidkaren upprättade och inbördes motstridiga handlingar tolkats till konsumentens förmån. Tillämpning av 10 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

Vid tvist mellan en näringsidkare och en konsument har innehållet i två av näringsidkaren upprättade och inbördes motstridiga handlingar tolkats till konsumentens förmån. Tillämpning av 10 § lagen ( 1994:1512 ) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Avgörande 1997-07-29; 1997-1339

I oktober 1992 beställde J av Bokförlaget ett uppslagsverk i 20 band, som skulle levereras successivt, för 17 700 kr. Betalningen skulle göras genom 60 delbetalningar à 295 kr. - I anslutning till beställningen erhöll J ett s.k. garantibrev vari angavs bl.a.: "Kontohavaren kan, om så önskas, när som helst avbryta sina inbetalningar och återfå redan inbetalda pengar. Avbeställningen måste göras skriftligen till Bokförlaget. Uppsägningstiden är sex månader." I juli 1996 avbeställde J skriftligen, med hänvisning till garantibrevet, uppslagsverket. Han hade då erlagt 42 delbetalningar eller 12 390 kr. I samband med uppsägningen tog J kontakt med bolagets kundtjänst och meddelade att han önskade returnera de 19 band han erhållit. Från Bokförlagets sida upplystes att det inte var brukligt att man tog böckerna i retur. För att erhålla kontanter rekommenderades han att sälja böckerna privat. J sålde sedermera de 19 banden för sammanlagt 3 325 kr. I stället för att återbetala inbetalt belopp krävde Bokförlaget i januari 1997 J på resterande betalning, 4 425 kr. J yrkade hos nämnden återbetalning av inbetalt belopp 12 390 kr, med avdrag för vad han erhållit vid försäljningen av banden, 3 325 kr, dvs. totalt 9 065 kr.

Bokförlaget bestred yrkandet och hävdade att J i samband med leveransen av bokverket också erhållit ett s.k. köptrygghetsbevis. Där angavs bl.a.: "1. När du beställde uppslagsverket fick du ett garantibrev. Det är en värdehandling som bekräftar överenskommelsen mellan dig och Bokförlaget" --- 6. Du har rätt att när som helst skriftligen säga upp ditt avtal med Bokförlaget och få tillbaka innestående belopp. - OBS! Det gäller en rullande 6 månaders uppsägningstid. Det innebär att du måste köpa de band som ges ut inom sex månader från din skriftliga uppsägning.---"

J uppgav att han inte hade något minne av att han erhållit något köptrygghetsbevis men ville inte göra gällande att bolagets påstående att en sådan handling skickats till honom var oriktig.

Bokförlaget anförde vidare: Tvisten gäller tolkningen av garantibrevet. I samband med leveransen skickades köptrygghetsbeviset. I detta hänvisas till garantin och anges hur denna skall tolkas; det sägs att vid uppsägning har kunden rätt att få tillbaka innestående belopp. En uppsägningen innebär inte att avtalet hävs och att prestationerna skall återgå. Det som avses är att kunden blir fri från att köpa ytterligare band och att han får tillbaka eventuellt överskjutande belopp. -Formuleringarna i garantibeviset har gjorts med tanke på att de kompletteras av köptrygghetsbeviset. - Hävning är den mest långtgående sanktionen inom köprätten. Den får endast tillgripas från köparens sida vid väsentligt fel på varan. En obetingad hävningsrätt från köparens sida omöjliggör all kommersiell verksamhet och förekommer inte vid köp överhuvudtaget. Klausulen i garantibeviset blir mot denna bakgrund orimlig i sitt sammanhang och bör inte tillskrivas det innehåll den får vid en bokstavstrogen läsning. En överordnad

princip inom avtalsrätten är att "till det orimliga kan ingen förpliktas". J kan därför inte åberopa en generell hävningsrätt med hänvisning till garantibrevet.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Nämnden utgår från att J i samband med beställningen av uppslagsverket erhållit såväl garantibeviset som köptrygghetsbeviset och att innehållet i båda dessa handlingar i och för sig får anses utgöra delar av avtalsinnehållet mellan parterna (jfr avgörandet referat i nämndens årsbok 1994/95 ref. 46).

Ordalydelsen i garantibeviset ger vid handen att köparen vid avbeställning av uppslagsverket har rätt att få tillbaka redan erlagda pengar. Nämnden vill här anmärka att det i sammanhaget inte sägs något om att köparen då också är skyldig att återlämna köpta och levererade böcker. Det måste dock anses att detta är en förutsättning för köparens rätt till återbetalning; J har också utgått härifrån då han i samband med sin uppsägning har velat returnera de erhållna banden till bolaget. - Enligt köptrygghetsbeviset har köparen rätt att få tillbaka "innestående belopp", vilket kan tolkas som att han endast har rätt till återbetalning i den mån en avräkning mellan parterna visar ett saldo honom till godo. Denna tolkning vinner också stöd av vad som sägs om att köparen måste köpa de band som ges ut inom en sexmånadersperiod räknad från tidpunkten från uppsägningen; det är således i köptrygghetsbeviset inte tal om återbetalning av redan erlagda belopp.

Av det anförda framgår - vilket också bolaget synes ha vitsordat - att de båda handlingarna ger motstridande besked om vad som gäller när en köpare av uppslagsverket säger upp avtalet med bolaget. Det är därför oklart vad som i ifrågavarande hänseende är att anse som avtalat mellan parterna. Härvid aktualiseras tillämpning av den i avtalsrätten gängse s.k. oklarhetsregeln, som numera har kodifierats i 10 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Paragrafen har följande lydelse. Om innebörden av ett avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling är oklar, skall vid en tvist mellan en näringsidkare och en konsument villkoret tolkas till konsumentens förmån.

I det aktuella fallet är det vissserligen knappast fråga om att ett visst villkor är oklart; utan att två standardformulär står mot varandra. Detta kan dock inte hindra att tolkningen av vad som skall anses ha avtalats mellan bolaget och J bör utfalla till nackdel för bolaget som har avfattat och tillhandahållit båda dokumenten; dvs. vad som anges i garantibeviset bör vinna vitsord framför innehållet i köptrygghetsbeviset. (Jfr betr. oklarhetsregeln i svensk och utländsk rätt och denna regels förhållande till andra tolkningsprinciper Bernitz, Standardavtalsrätt, 6 uppl. 1993 s. 50 f, Ramberg, Allmän avtalsrätt. 4 uppl. 1996 s. 148 och 172 ff samt prop. 1994/95:17 s. 100 ff.)

Bolaget har emellertid hävdat att den ifrågavarande bestämmelsen i garantibeviset, tolkad efter ordalagen, är orimlig. Nämnden delar inte denna bolagets ståndpunkt. Enligt nämndens mening är här fråga om ett öppet köp. Detta är ett avtal enligt vilken köparen har rätt att utan att ange något skäl meddela att han inte vill stå fast vid köpet; vilket leder till att båda parters prestationer skall gå

åter. Det får anses allmänt känt att avtal om öppet köp ofta förekommer vid näringsidkares försäljning av varor till konsumenter. - Det kan visserligen sägas att utfästelsen i garantibeviset är långtgående. Men därifrån är det ett långt steg till att anse att den är orimlig.

Till följd av det anförda och vid en sammantagen bedömning finner nämnden att avtalet mellan parterna får anses ha gett J rätt att frånträda köpet av uppslagsverket och att han därvid haft rätt att, mot återlämnande av erhållna böcker, få betalda pengar åter. Eftersom bolaget har nekat att ta tillbaka böckerna får det anses att J har haft fog för att sälja dem privat. I enlighet med vad J har accepterat bör, vid avräkningen mellan honom och bolaget, den köpeskilling om 3 325 kr han erhållit dras ifrån det sammanlagda belopp om 12 390 kr som han betalat till bolaget.

Bolaget bör följaktligen återbetala 9 065 kr till J.