ARN 1997-2031

Fråga om ersättning ur fastighetsmäklares ansvarsförsäkring. Tillämpning av 12 och 16 §§ fastighetsmäklarlagen (1995:400).

Fråga om ersättning ur fastighetsmäklares ansvarsförsäkring. Tillämpning av 12 och 16 §§ fastighetsmäklarlagen (1995:400) . Avgörande 1998-01-19; 1997-2031.

I februari 1997 köpte K bostadsrätten till en lägenhet på 82 kvadratmeter i Stockholms innerstad genom en fastighetsmäklare. Köpesumman var 1 miljon kr. I beskrivningen av lägenheten angavs att det fanns bastu och Jacuzzi i källaren. Vid visningen hade mäklaren inga nycklar till detta utrymme men försäkrade att ”bekvämligheterna fanns på plats”. Efter tillträdet visade det sig att dock att det aldrig hade funnits vare sig bastu eller Jacuzzi i huset. K yrkande hos nämnden ersättning ur mäklarens ansvarsförsäkring med 50 000 kr avseende skadestånd. Som grund för yrkandet angavs att mäklaren hade varit vårdslös genom att inte kontrollera de uppgifter som säljaren hade lämnat om bostadsättsföreningens gemensamhetsutrymmen samt att det stått klart för mäklaren att tillgång till dessa faciliteter haft en avgörande betydelse för köpet.

Försäkringsbolaget bestred yrkandet och anförde bl.a. att mäklaren inte haft anledning att ifrågasätta säljarens uppgifter om förekomsten av bastu och Jacuzzi.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av 12 § fastighetsmäklarlagen (1995:400) framgår att en mäklare skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall därvid tillvarata både säljarens och köparens intresse. Av 16 § samma lag framgår vidare bl.a. att mäklaran skall ge köparen de råd och upplysningar som denne kan behöva om fastigheten och att han skall verka för att köparen fullgör sin undersökningsplikt.

Nämnden gör följande bedömning. I marknadsföringen av lägenheten har särskilt framhållits att det fanns bastu och Jacuzzi i källaren. Köparen har särskilt framhållit för mäklaren att han fäste stort avseende vid denna uppgift i marknadsföringen, eftersom han har en gravt handikappad dotter som behövde dessa faciliteter. Köparen har vidare krävt att den objektbeskrivning vari uppgifterna om dessa faciliteter fanns intagna skulle fogas som en bilaga till köpeavtalet för att på det sättet bli en del av avtalet. Dessa omständigheter borde ha fått mäklaren att förstå att det var avgörande för köparens vilja att ingå avtalet att bastu och Jacuzzi fanns. Mot den bakgrunden och med hänsyn till att mäklaren saknade nycklar till utrymmet samt eftersom mäklaren vid det tillfället försäkrade köparen - trots att mäklaren aldrig varit nere i det aktuella utrymmet i källaren - att bastu och Jacuzzi fanns där, finner nämnden att mäklaren får anses ha handlat vårdslöst i denna del. Mäklaren hade bort undersöka utrymmet för att konstatera förekomsten av bastu och Jacuzzi innan han fullföljde försäljningen av lägenheten. Nämnden har därvid vägt in att det bör ha varit förhållandevis enkelt för mäklaren att skaffa sig tillgång till det ifrågavarande utrymmet i källaren och att där se om det fanns bastu och Jacuzzi. Att som uppgivits hantverkare var verksamma i källaren borde snarare ha förenklat än försvårat för mäklaren att skaffa sig kännedom om huruvida bastu och Jacuzzi fanns.

På grund av vad som nu har anförts finner nämnden att mäklaren är skadeståndsskyldig gentemot köparen. Nämnden saknar emellertid underlag för att bedöma skadans storlek och annat som kan vara av betydelse för bedömningen av ersättningens storlek. Nämnden rekommenderar därför försäkringsbolaget att återuppta

frågan om skadereglering och att reglera skadan med ledning av vad nämnden anfört ovan samt med tillämpning av för förevarande fall gällande regler i övrigt.

----------

Två ledamöter var skiljaktiga och anförde följande:

Ett avtal om försäljning av en bostadsrätt är en affärshändelse mellan köpare och säljare. Mäklarens skyldigheter i det hänseendet är att tillse att bägge parter är medvetna om de rättigheter och skyldigheter som följer av köpeavtalet bl.a. att säljaren lämnar tillräcklig information om köpeobjektet men även att mäklaren ger råd och stöd avseende köpet. Kärnan i fastighetsmäklarens uppdrag ligger således i att han skall sammanföra parter som har intresse av att sluta avtal med varandra. I propositionen till mäklarlagen (prop. 1994/95:14 s. 41) poängteras ”att det ligger ett värde i att mäklaren så långt som möjligt intar en neutral roll som opartisk mellanman som förmedlar kontakter mellan parterna. Båda parterna skall kunna lita på att mäklaren lämnar dem fullständiga och korrekta upplysningar och bistår dem båda med åtgärder i den utsträckning som god mäklarsed kräver”. Detta innebär emellertid inte enligt vår mening att mäklaren skall fullgöra den undersökningsplikt som åvilar köparen, utan endast verka för att den fullgörs av denne. I detta ärende framgår inte annat än att mäklaren inte funnit skäl att ifrågasätta den information som lämnats av säljaren och som vidarförmedlats till köparen. Säljaren har även varit medveten om att upplysningen om bastu och Jacuzzi varit väsentlig för köparen eftersom beskrivningen över köpeobjektet bifogats köpeavtalet, som undertecknats av säljaren. Vidare framgår av utredningen att köparen inte heller undersökt objektet trots att badutrymmet varit av avgörande betydelse för köpet av lägenheten. Såvitt får förstås har även köparen litat på säljarens uppgift i den delen. Vid sådant förhållande är det fråga om andra - rent köprättsliga - sanktioner från köparens sida än att mäklaren varit oaktsam i sitt förmedlingsuppdrag. K:s talan skall därför ogillas.