Upphävd författning

Fastighetsmäklarlag (1995:400)

Departement
Justitiedepartementet
Utfärdad
1995-04-20
Ändring införd
SFS 1995:400 i lydelse enligt SFS 2009:66
Ikraft
1995-10-01
Upphäver
Lag (1984:81) om fastighetsmäklare
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Med fastighetsmäklare avses i denna lag fysiska personer som yrkesmässigt förmedlar fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter.

 • RH 2007:48:Fråga om viss verksamhet varit att bedöma som yrkesmässig förmedling av fastigheter i fastighetsmäklarlagens mening.
 • NJA 2010 s. 58:Mäklarprovision. När uppdraget lämnats av en näringsidkare har, till skillnad från när uppdraget lämnats av en privatperson, en mäklare ansetts berättigad till provision, oavsett att överlåtelseavtalet hävts därför att den av mäklaren anvisade köparen inte fullgjort sin betalningsskyldighet. Målet är avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok (Jfr 1986 s. 146)

2 §  Vad som föreskrivs om fastigheter i denna lag tillämpas också på de övriga förmedlingsobjekt som anges i 1 §. Vid förmedling av arrenderätt eller hyresrätt tillämpas dock inte 18 §, 21 § första-tredje styckena och 22 §. Vid förmedling av nyttjanderätt skall vad som sägs om säljare avse den som överlåter eller upplåter nyttjanderätten och vad som sägs om köpare avse motparten. Lag (2003:456).

Prop. 2002/03:71: (Jfr 2 § i promemorians förslag.)

I paragrafen anges bl.a. vilka bestämmelser i fastighetsmäklarlagen som inte skall tillämpas vid förmedling av hyresrätt. Ändringen är föranledd av att det i 21 § har lagts till ett nytt fjärde stycke som tar sikte på ersättning vid förmedling av hyreslägenheter för bostadsändamål. ...

 • NJA 2010 s. 58:Mäklarprovision. När uppdraget lämnats av en näringsidkare har, till skillnad från när uppdraget lämnats av en privatperson, en mäklare ansetts berättigad till provision, oavsett att överlåtelseavtalet hävts därför att den av mäklaren anvisade köparen inte fullgjort sin betalningsskyldighet. Målet är avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok (Jfr 1986 s. 146)

3 §  Bestämmelserna i denna lag tillämpas oavsett var fastigheten är belägen, om en väsentlig del av mäklarens uppdrag utförs i Sverige. I den mån lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser är tillämplig avgörs dock frågan om val av rättsordning enligt den lagen. Lag (1998:168).

4 §  Om inte annat anges i det följande, får bestämmelserna i denna lag inte frångås till nackdel för en konsument som köper en fastighet huvudsakligen för enskilt bruk eller som säljer en fastighet som han har innehaft huvudsakligen för enskilt bruk.

4 a §  Bestämmelser om vissa skyldigheter för den som driver verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt denna lag finns i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lag (2009:66).

Registrering av fastighetsmäklare

5 §  Varje fastighetsmäklare skall vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller inte advokater och inte heller sådana fastighetsmäklare som ägnar sig åt enbart

 1. kommunal förmedling av hyresrätter,
 2. vederlagsfri förmedling av hyresrätter till personer inskrivna vid ett universitet eller en högskola,
 3. förmedling av hyresrätter för fritidsändamål,
 4. förmedling av hyresrätter till lokaler, eller
 5. förmedling av hyresrätter till rum där hyrestiden uppgår till högst två veckor.

[S3]En registrering skall avse antingen yrkesmässig förmedling av samtliga förmedlingsobjekt som anges i 1 § (fullständig registrering) eller yrkesmässig förmedling av enbart hyresrätter (registrering för hyresförmedlare).

[S4]Närmare bestämmelser om Fastighetsmäklarnämnden meddelas av regeringen. Lag (2003:456).

Prop. 2002/03:71: (Jfr 5 § i promemorians förslag.)

I paragrafen fastslås registreringsskyldigheten för fastighetsmäklare samt anges undantagen från denna skyldighet. Regeringens överväganden har redovisats i avsnitten 5.3.1 och 5.3.2.

I första stycket slås fast att fastighetsmäklare är skyldiga att vara registrerade hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta är ingen förändring i förhållande till vad som gäller i dag. Det som är nytt är att de fastighetsmäklare som förmedlar enbart ...

 • RH 2007:48:Fråga om viss verksamhet varit att bedöma som yrkesmässig förmedling av fastigheter i fastighetsmäklarlagens mening.

6 §  För att en fastighetsmäklare skall bli registrerad krävs att han

 1. inte är underårig, försatt i konkurs eller underkastad näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 2. har försäkring för skadeståndsskyldighet som kan drabba honom, om han åsidosätter sina skyldigheter enligt 11--19 §§,
 3. har tillfredsställande utbildning,
 4. har för avsikt att vara yrkesverksam som fastighetsmäklare, samt
 5. är redbar och i övrigt lämplig som fastighetsmäklare.

[S2]Närmare föreskrifter om villkoren för registrering och om registreringsförfarandet meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Registreringsavgift i form av ansökningsavgift och årlig avgift bestäms av regeringen.

 • RÅ 1999:24:Fråga om återkallelse av registrering som fastighetsmäklare på grund av restförda skulder.

7 §  Tillsyn över de fastighetsmäklare som är registrerade enligt 5 § utövas av Fastighetsmäklarnämnden. Nämnden ska se till att fastighetsmäklarna i sin verksamhet iakttar sina skyldigheter enligt denna lag. Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde utöva tillsyn även enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

[S2]En registrerad mäklare är skyldig att låta Fastighetsmäklarnämnden granska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten samt att lämna de uppgifter som begärs för tillsynen. Lag (2009:66).

 • RÅ 2006:53:En fastighetsmäklare har först i samband med kontraktsskrivningen informerat köparna av en fastighet om byggplaner som gäller för ett hamnområde som gränsar till det område inom vilket fastigheten är belägen. Förfarandet har ansetts stå i strid med god fastighetsmäklarsed och mäklaren har meddelats varning.

8 §  Fastighetsmäklarnämnden skall återkalla registreringen för den fastighetsmäklare som

 1. inte längre uppfyller kraven enligt 6 §,
 2. inte betalar föreskriven registreringsavgift, eller
 3. handlar i strid med sina skyldigheter enligt denna lag.

[S2]Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

[S3]Om det kan anses vara tillräckligt, får Fastighetsmäklarnämnden i stället för att återkalla registreringen meddela varning. Är förseelsen ringa, får påföljd underlåtas.

 • RÅ 2006:53:En fastighetsmäklare har först i samband med kontraktsskrivningen informerat köparna av en fastighet om byggplaner som gäller för ett hamnområde som gränsar till det område inom vilket fastigheten är belägen. Förfarandet har ansetts stå i strid med god fastighetsmäklarsed och mäklaren har meddelats varning.
 • RÅ 2006:84:En fastighetsmäklare har genom bl.a. sitt delägande haft ett väsentligt inflytande i ett bolag som bedriver en verksamhet som innefattar förvaltning av bostadsrättsföreningar. Genom att förmedla en bostadsrättslägenhet hos en förening, som för sin ekonomiska förvaltning anlitat bolaget, har mäklaren ansetts bryta mot god fastighetsmäklarsed och därför tilldelats varning.
 • RÅ 2008:63:Förmedling av bostadsrättslägenheter i en bostadsrättsförening där fastighetsmäklaren själv är medlem har ansetts strida mot god fastighetsmäklarsed.
 • RÅ 1999:24:Fråga om återkallelse av registrering som fastighetsmäklare på grund av restförda skulder.
 • RÅ 2002:30:Fråga om disciplinär åtgärd mot fastighetsmäklare på grund av försök att påverka uppdragsgivare att inte göra anmälan till Fastighetsmäklarnämnden.
 • RÅ 2003:51:Fastighetsmäklare som slutfört försäljning av bostadsrätt utan godkännande av borgenär till vilken bostadsrätten enligt skuldebrev var pantförskriven, men där bostadsrättsföreningen inte underrättats om pantförskrivningen, har inte ansetts handla i strid med god fastighetsmäklarsed.

9 §  Fastighetsmäklarnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

 • RÅ 2006:53:En fastighetsmäklare har först i samband med kontraktsskrivningen informerat köparna av en fastighet om byggplaner som gäller för ett hamnområde som gränsar till det område inom vilket fastigheten är belägen. Förfarandet har ansetts stå i strid med god fastighetsmäklarsed och mäklaren har meddelats varning.

10 §  Den som uppsåtligen yrkesmässigt förmedlar fastigheter i strid med vad som föreskrivs om registrering i 5 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

 • RH 1999:81:Fastighetsmäklares förmedling av nio fastigheter har bedömts som yrkesmässig fastighetsförmedling enligt 10 § fastighetsmäklarlagen (1995:400).
 • RH 2007:48:Fråga om viss verksamhet varit att bedöma som yrkesmässig förmedling av fastigheter i fastighetsmäklarlagens mening.

Fastighetsmäklarens uppdrag

11 §  Ett uppdragsavtal skall upprättas skriftligen. Mäklaren får inte åberopa ett avtalsvillkor som inte har tagits in i uppdragsavtalet eller på annat sätt har avtalats skriftligen. Detta gäller dock inte överenskommelser om ändring av förmedlingsobjektets pris och andra villkor för överlåtelsen eller upplåtelsen.

[S2]Om uppdraget är förenat med ensamrätt, får tiden för ensamrätten bestämmas till högst tre månader åt gången. En överenskommelse om förlängning får träffas tidigast en månad innan uppdragsavtalet skall upphöra att gälla.

12 §  Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall därvid tillvarata både säljarens och köparens intresse.

[S2]Handpenning som fastighetsmäklaren har tagit emot skall utan dröjsmål överlämnas till säljaren, om inte annat har överenskommits i särskild ordning.

[S3]Pengar och andra tillgångar som mäklaren får hand om för någon annans räkning skall hållas skilda från egna tillgångar.

 • NJA 2007 s. 86:Köpare av fastighet har ansetts berättigad att åberopa ett fel (betydande buller från motocrossbana) som säljaren känt till men inte upplyst köparen om, trots att köparen bort upptäcka felet. Betalning till fastighetsmäklaren, som inte var behörig att ta emot denna för säljarens räkning, har blivit giltig mot säljaren sedan denne, efter vunnen kännedom om att beloppet betalats till mäklaren och att mäklaren tillgodogjort sig beloppet som provision, inte gjort invändning mot mäklaren och inte heller begärt att denne skulle vidarebefordra beloppet.
 • NJA 2001 s. 292:Sedan fastighetsköpare deponerat en handpenning hos fastighetsmäklare, har mäklaren - trots att köparen hävt köpet - redovisat handpenningen till säljaren. Fråga huruvida mäklaren är skyldig att betala handpenningbeloppet till köparen, fastän tvist råder mellan köparen och säljaren om hävningsrätten och oavsett om redovisningen till säljaren orsakat köparen skada.
 • RÅ 2006:53:En fastighetsmäklare har först i samband med kontraktsskrivningen informerat köparna av en fastighet om byggplaner som gäller för ett hamnområde som gränsar till det område inom vilket fastigheten är belägen. Förfarandet har ansetts stå i strid med god fastighetsmäklarsed och mäklaren har meddelats varning.
 • RÅ 2006:84:En fastighetsmäklare har genom bl.a. sitt delägande haft ett väsentligt inflytande i ett bolag som bedriver en verksamhet som innefattar förvaltning av bostadsrättsföreningar. Genom att förmedla en bostadsrättslägenhet hos en förening, som för sin ekonomiska förvaltning anlitat bolaget, har mäklaren ansetts bryta mot god fastighetsmäklarsed och därför tilldelats varning.
 • RÅ 2008:63:Förmedling av bostadsrättslägenheter i en bostadsrättsförening där fastighetsmäklaren själv är medlem har ansetts strida mot god fastighetsmäklarsed.
 • RH 1997:16:Fastighetsmäklare har vid förmedling av fastighetsköp handlat i strid med god fastighetsmäklarsed när han inte förvissat sig om hur det förhållit sig med lånen, utan istället låtit köparna av fastigheten underteckna köpekontraktet utan att villkora köpet.
 • RÅ 2002:30:Fråga om disciplinär åtgärd mot fastighetsmäklare på grund av försök att påverka uppdragsgivare att inte göra anmälan till Fastighetsmäklarnämnden.
 • RÅ 2003:51:Fastighetsmäklare som slutfört försäljning av bostadsrätt utan godkännande av borgenär till vilken bostadsrätten enligt skuldebrev var pantförskriven, men där bostadsrättsföreningen inte underrättats om pantförskrivningen, har inte ansetts handla i strid med god fastighetsmäklarsed.

13 §  Fastighetsmäklaren får inte köpa en fastighet som han har i uppdrag att förmedla. Mäklaren får inte heller förmedla en fastighet till någon sådan närstående som avses i 4 kap. 3 § konkurslagen (1987:672).

[S2]Om mäklaren eller någon honom närstående förvärvar en fastighet som mäklaren före förvärvet har haft i uppdrag att förmedla, skall mäklaren genast anmäla förvärvet till Fastighetsmäklarnämnden.

14 §  En fastighetsmäklare får inte bedriva handel med fastigheter.

[S2]Mäklaren får inte heller ägna sig åt annan verksamhet som är ägnad att rubba förtroendet för honom som mäklare.

 • RÅ 2006:84:En fastighetsmäklare har genom bl.a. sitt delägande haft ett väsentligt inflytande i ett bolag som bedriver en verksamhet som innefattar förvaltning av bostadsrättsföreningar. Genom att förmedla en bostadsrättslägenhet hos en förening, som för sin ekonomiska förvaltning anlitat bolaget, har mäklaren ansetts bryta mot god fastighetsmäklarsed och därför tilldelats varning.

15 §  Fastighetsmäklaren får inte företräda köpare eller säljare som ombud. Mäklaren får dock åta sig begränsade åtgärder i den mån god fastighetsmäklarsed medger det.

16 §  Fastighetsmäklaren skall, i den mån god fastighetsmäklarsed kräver det, ge köpare och säljare de råd och upplysningar som dessa kan behöva om fastigheten och andra förhållanden som har samband med överlåtelsen. Mäklaren skall verka för att säljaren före överlåtelsen lämnar de uppgifter om fastigheten som kan antas vara av betydelse för köparen, liksom att köparen före förvärvet undersöker eller låter undersöka fastigheten.

 • RÅ 2006:53:En fastighetsmäklare har först i samband med kontraktsskrivningen informerat köparna av en fastighet om byggplaner som gäller för ett hamnområde som gränsar till det område inom vilket fastigheten är belägen. Förfarandet har ansetts stå i strid med god fastighetsmäklarsed och mäklaren har meddelats varning.
 • RH 2000:82:En fastighetsmäklare har befunnits ha brutit mot god fastighetsmäklarsed och har ansetts skadeståndsskyldig gentemot en lägenhetsköpare, eftersom han vid förmedling av lägenhet i ett s.k. oäkta bostadsföretag ("oäkta bostadsrätt") inte upplyst köparen om den tveksamhet som kan föreligga beträffande en sådan nyttjanderätts rättsliga status.
 • RH 1997:16:Fastighetsmäklare har vid förmedling av fastighetsköp handlat i strid med god fastighetsmäklarsed när han inte förvissat sig om hur det förhållit sig med lånen, utan istället låtit köparna av fastigheten underteckna köpekontraktet utan att villkora köpet.
 • NJA 1997 s. 127:Fastighetsmäklare har, i fall då en köpare är beroende av att beviljas lån eller få överta lån för att kunna betala köpeskillingen, i princip ansetts skyldig att verka för att köpets giltighet villkoras av att lån beviljas eller får övertas. (Avser även mål T 5272/94 avgjort samma dag.)

17 §  Fastighetsmäklaren skall kontrollera vem som har rätt att förfoga över fastigheten och vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar den.

 • RÅ 2003:51:Fastighetsmäklare som slutfört försäljning av bostadsrätt utan godkännande av borgenär till vilken bostadsrätten enligt skuldebrev var pantförskriven, men där bostadsrättsföreningen inte underrättats om pantförskrivningen, har inte ansetts handla i strid med god fastighetsmäklarsed.

18 §  När förmedlingen avser en fastighet som en konsument köper huvudsakligen för enskilt bruk, skall fastighetsmäklaren tillhandahålla köparen en skriftlig beskrivning av fastigheten. Beskrivningen skall innehålla uppgifter i de avseenden som har angetts i 17 § samt uppgift om fastighetens benämning, taxeringsvärde och areal. Beskrivningen skall också innehålla uppgift om byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt.

[S2]Vid förmedling som avses i första stycket skall mäklaren innan fastigheten överlåts tillhandahålla köparen en skriftlig beräkning av dennes boendekostnader.

19 §  Fastighetsmäklaren skall verka för att köparen och säljaren träffar överenskommelse i frågor som behöver lösas i samband med överlåtelsen. Om inte annat har avtalats, skall mäklaren hjälpa köparen och säljaren med att upprätta de handlingar som behövs för överlåtelsen.

 • RH 1996:136:Fastighetsmäklares skadeståndsansvar i fall då det vid köpeförhandling aktualiseras fråga om köpet bör villkoras.
 • RH 2000:82:En fastighetsmäklare har befunnits ha brutit mot god fastighetsmäklarsed och har ansetts skadeståndsskyldig gentemot en lägenhetsköpare, eftersom han vid förmedling av lägenhet i ett s.k. oäkta bostadsföretag ("oäkta bostadsrätt") inte upplyst köparen om den tveksamhet som kan föreligga beträffande en sådan nyttjanderätts rättsliga status.
 • RH 1997:16:Fastighetsmäklare har vid förmedling av fastighetsköp handlat i strid med god fastighetsmäklarsed när han inte förvissat sig om hur det förhållit sig med lånen, utan istället låtit köparna av fastigheten underteckna köpekontraktet utan att villkora köpet.
 • NJA 1997 s. 127:Fastighetsmäklare har, i fall då en köpare är beroende av att beviljas lån eller få överta lån för att kunna betala köpeskillingen, i princip ansetts skyldig att verka för att köpets giltighet villkoras av att lån beviljas eller får övertas. (Avser även mål T 5272/94 avgjort samma dag.)

20 §  Om fastighetsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 11--19 §§, skall han ersätta skada som till följd av detta drabbar köparen eller säljaren. Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

[S2]Om fastighetsmäklaren har betalat skadestånd till köparen på grund av skada som köparen har tillfogats genom att fastigheten avviker från vad köparen har haft anledning att räkna med, kan mäklaren kräva tillbaka skadeståndet från säljaren i den mån också säljaren är ansvarig för skadan och det inte är oskäligt att säljaren i sista hand får bära detta ansvar ensam.

Jonny Flodin har skrivit om bl.a. riktlinjer för bedömning av oaktsamheten i detta fall i inläggen "Fastighetsmäklares informationsskyldighet" och del II

 • NJA 1997 s. 667:Fastighetsmäklare har till köpare vidarebefordrat en ungefärlig uppgift om en lägenhets yta. Mäklaren har inte ansetts ha åsidosatt sina förpliktelser genom att inte kontrollera uppgiften närmare.
 • RH 1996:136:Fastighetsmäklares skadeståndsansvar i fall då det vid köpeförhandling aktualiseras fråga om köpet bör villkoras.
 • RH 2000:82:En fastighetsmäklare har befunnits ha brutit mot god fastighetsmäklarsed och har ansetts skadeståndsskyldig gentemot en lägenhetsköpare, eftersom han vid förmedling av lägenhet i ett s.k. oäkta bostadsföretag ("oäkta bostadsrätt") inte upplyst köparen om den tveksamhet som kan föreligga beträffande en sådan nyttjanderätts rättsliga status.
 • RH 1997:16:Fastighetsmäklare har vid förmedling av fastighetsköp handlat i strid med god fastighetsmäklarsed när han inte förvissat sig om hur det förhållit sig med lånen, utan istället låtit köparna av fastigheten underteckna köpekontraktet utan att villkora köpet.
 • NJA 1997 s. 127:Fastighetsmäklare har, i fall då en köpare är beroende av att beviljas lån eller få överta lån för att kunna betala köpeskillingen, i princip ansetts skyldig att verka för att köpets giltighet villkoras av att lån beviljas eller får övertas. (Avser även mål T 5272/94 avgjort samma dag.)

Ersättning för fastighetsmäklarens uppdrag

21 §  Om inte annat har avtalats, skall fastighetsmäklarens ersättning beräknas efter viss procent på köpeskillingen (provision).

[S2]Mäklaren har rätt till provision endast om avtalet om överlåtelse har träffats genom mäklarens förmedling mellan uppdragsgivaren och någon som har anvisats av mäklaren.

[S3]Har mäklaren fått uppdraget med ensamrätt och träffas utan hans förmedling avtal om överlåtelse inom den tid som ensamrätten gäller, har mäklaren rätt till provision som om avtalet hade förmedlats av honom.

[S4]I 12 kap. 65 a § första stycket jordabalken finns bestämmelser om ersättning vid förmedling av hyreslägenheter för bostadsändamål. Lag (2003:456).

Prop. 2002/03:71: (Jfr 21 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om ersättning till fastighetsmäklare. Fjärde stycket är nytt och föranlett av tydlighetsskäl. I stycket finns en hänvisning till den bestämmelse i jordabalken där regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bemyndigas att föreskriva grunderna för ersättning vid yrkesmässig förmedling av bostadslägenhet för annat ändamål än fritidsändamål. ...

 • NJA 1997 s. 347:En bostadsrätt har sålts till en person som anvisats av fastighetsmäklare. Denne har med hänsyn till att försäljningen kommit till stånd avsevärd tid efter det att förmedlingsavtalet uppsagts och till omständigheterna i övrigt inte ansetts berättigad att uppbära mäklarprovision.

22 §  Skall fastighetsmäklarens uppdrag ersättas i form av provision, har mäklaren rätt till ersättning för kostnader endast om en särskild överenskommelse har träffats om detta.

23 §  Fastighetsmäklarens ersättning kan sättas ned, om mäklaren vid uppdragets utförande har åsidosatt sina skyldigheter mot köparen eller säljaren. Detta gäller dock inte, om åsidosättandet är av ringa betydelse.

 • NJA 2000 s. 629:Fråga om nedsättning av mäklarprovision till oregistrerad, yrkesmässigt verksam fastighetsmäklare.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Fastighetsmäklarlag (1995:400)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995, då lagen (1984: 81) om fastighetsmäklare skall upphöra att gälla.
  2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om uppdragsavtal som har ingåtts före den nya lagens ikraftträdande.
  3. Äldre bestämmelser gäller i fråga om tillsynsärenden som har inletts före ikraftträdandet.
  4. Bestämmelserna i 13 § i den nya lagen gäller även om uppdragsavtalet har ingåtts före ikraftträdandet.
  5. Även om uppdragsavtalet har ingåtts före ikraftträdandet, gäller förbudet i 15 § i den nya lagen, om inte fastighetsmäklaren före ikraftträdandet har åtagit sig att vara ombud.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:258, Prop. 1994/95:14, Bet. 1994/95:LU33
  Ikraftträder
  1995-10-01

Lag (1998:168) om ändring i fastighetsmäklarlagen (1995:400)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
  Lagen skall inte tillämpas på uppdragsavtal som har ingåtts före lagens ikraftträdande.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:139, Prop. 1997/98:14, Bet. 1997/98:LU9
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (2003:456) om ändring i fastighetsmäklarlagen (1995:400)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.
 2. Den som vid lagens ikraftträdande bedriver yrkesmässig förmedling av enbart hyresrätter och som är skyldig att vara registrerad enligt 5 § skall ansöka om registrering enligt denna lag senast den 31 mars 2004. Har ansökan gjorts senast den dagen, får verksamheten drivas vidare i avvaktan på att beslutet i registreringsfrågan har vunnit laga kraft.
 3. Den som är skyldig att vara registrerad enligt 5 § men saknar sådan utbildning som avses i 6 § första stycket 3 kan trots detta registreras enligt denna lag om han eller hon vid lagens ikraftträdande sedan minst ett år bedriver yrkesmässig förmedling av hyresrätter till bostadslägenheter.
 4. Den som vid lagens ikraftträdande bedriver yrkesmässig förmedling av enbart hyresrätter och som är skyldig att vara registrerad enligt 5 § får, om ansökan om registrering inte beviljas, under tre månader efter det att beslutet i registreringsfrågan vann laga kraft fullfölja de förmedlingsuppdrag som har lämnats före det att nämndens beslut vann laga kraft.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:223, Prop. 2002/03:71, Bet. 2002/03:LU18
Omfattning
ändr. 2, 5, 21 §§
Ikraftträder
2003-10-01

Lag (2009:66) om ändring i fastighetsmäklarlagen (1995:400)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:163, Prop. 2008/09:70, Bet. 2008/09:JuU13
Omfattning
ändr. 7 §; ny 4 a §
CELEX-nr
32005L0060
Ikraftträder
2009-03-15

Ändring, SFS 2011:666

Omfattning
upph.