ARN 1997-2277

Fråga om hemförsäljningslagens tillämpning när försäljning skett vid hembesök.

Fråga om hemförsäljningslagens tillämpning när försäljning skett vid hembesök. Avgörande 1997-10-29; 1997-2277

K fick en broschyr i brevlådan angående smärtlindring. K sände in en kupong som fanns i broschyren till företaget V för att få kostnadsfri information om behandling i hemmet. Efter en tid ringde en säljare från företaget på K:s dörr. Hon övertalades att köpa två kattskinnstäcken för 12 640 kr. Hon betalade 1 000 kr i handpenning. K yrkade hos nämnden att köpet skulle ogiltigförklaras eftersom företaget inte följt hemförsäljningslagens regler.

Företaget bestred yrkandet och anförde att hemförsäljningslagen inte var tillämplig eftersom K själv begärt att få information i hemmet.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Den fråga som nämnden först har att ta ställning till är frågan huruvida hemförsäljningslagen (1981:1361) är tillämplig på köpeavtalet.

Enligt 1 § första stycket hemförsäljningslagen skall lagen tillämpas då näringsidkaren yrkesmässigt överlåter lös egendom till konsumenter för huvudsakligen enskilt bruk, om avtalet ingås vid hembesök, varmed avses bl.a. ett besök i konsumentens bostad. Från denna regel gäller dock flera undantag enligt 1 § andra stycket hemförsäljningslagen.

Av intresse i detta sammanhang är undantaget, i andra stycket, punkten 6. Enligt denna punkt skall lagen inte tillämpas, om avtalet ingås vid ett hembesök som äger rum på konsumentens uttryckliga begäran och avtalet gäller en vara eller en tjänst som omfattas av konsumentens begäran eller som har ett direkt samband med den varan eller tjänsten.

I förarbetena till sistnämnda lagbestämmelse anges som exempel på praktiska situationer då undantaget kan vara tillämpligt bl.a. det fallet att en konsument ber en reparatör att laga konsumentens TV-apparat hemma hos konsumenten, och det fallet att en konsument ber en representant för ett företag att förevisa en ny produkt i konsumentens bostad (prop. 1991/92:167, s. 26).

I ärendet är ostridigt att det aktuella köpeavtalet har ingåtts vid hembesök, dvs. vid ett besök i konsumentens bostad. Frågan är då om hembesöket har skett på konsumentens uttryckliga begäran och om denna begäran har avsett kattskinn.

Enligt K har hon sänt en kupong till företaget där det stod att hon skulle få gratis information, vilket hon uppfattade som att hon skulle få informationen hemskickad gratis. Enligt företaget har kupongen inneburit att K bett företaget komma för att ge information om behandlingen i hemmet.

Nämnden har haft tillgång till en kupong av det slag som K har skickat in till företaget. Kupongen har rubriken ”Kupong för gratis information”. Den innehåller i övrigt texten ”Om Du sänder in denna kupong nu, erhåller Du kostnadsfritt information om behandlingen i hemmet”. Texten innehåller inte något som innebär en uttrycklig begäran om hembesök för att få någon bestämd vara förevisad. Enligt nämndens mening innefattar kupongen bara en begäran att få kostnadsfri information om en behandling som kan ske i

hemmet. Inte om en information som lämnas i hemmet. Det är också så som K har uppfattat texten på kupongen.

Vid dessa förhållanden är hemförsäljningslagen tillämplig på köpet.

När avtal ingås vid hembesök skall näringsidkaren enligt 4 § första stycket hemförsäljningslagen samtidigt lämna konsumenten en handling där denna informeras om innehållet i hemförsäljningslagen. Konsumenten skall skriva under ett exemplar av informationshandlingen som bekräftelse på att hon har tagit emot den. Den informationshandling som lämnas till konsumenten skall dessutom vara åtföljd av en ångerblankett som konsumenten kan använda för att utöva sin ångerrätt.

Enligt 5 § hemförsäljningslagen är konsumenten inte bunden av avtalet om föreskrifterna i 4 § inte iakttas.

I ärendet är ostridigt att företaget inte har iakttagit reglerna i 4 § hemförsäljningslagen. K har därför rätt att kräva att köpet går åter.

Med denna slutsats saknar nämnden anledning att pröva frågan om kattskinnen har haft utlovad effekt eller om det annars förelegat något fel på kattskinnen.