Upphävd författning

Hemförsäljningslag (1981:1361)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1981-12-17
Ändring införd
SFS 1981:1361 i lydelse enligt SFS 1997:219
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag tillämpas då näringsidkare yrkesmässigt överlåter eller upplåter lös egendom eller utför tjänster till konsumenter för huvudsakligen enskilt bruk, om avtalet ingås

 1. vid hembesök, varmed avses ett besök i konsumentens eller någon annan konsuments bostad eller på någon annan plats där konsumenten inte endast för stunden befinner sig,
 2. vid telefonsamtal som utgör led i försäljning eller annan liknande verksamhet, eller
 3. under en av näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför dennes fasta försäljningsställe.

[S2]Lagen tillämpas dock inte, om

 1. det pris som konsumenten sammanlagt skall betala understiger 300 kr,
 2. avtalet gäller leverans av livsmedel från näringsidkare som regelmässigt betjänar vissa rutter,
 3. avtalet gäller finansiella instrument som avses i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
 4. avtalet gäller uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i vatten,
 5. avtalet är ett försäkringsavtal,
 6. avtalet ingås vid ett hembesök som äger rum på konsumentens uttryckliga begäran och avtalet gäller en vara eller en tjänst som omfattas av konsumentens begäran eller som har ett direkt samband med den varan eller tjänsten, eller
 7. avtalet gäller upplåtelse eller överlåtelse som avses i lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende. Lag (1997:219).

 • RH 2001:44:Vid ett hembesök har en försäljare och en jordbrukare ingått leasingavtal om ett dokumentskåp, varvid ett vapenskåp ingått som bonus. Fråga om avtalet skall anses ha ingåtts huvudsakligen för enskilt bruk. 36 § avtalslagen har ansetts vara tillämplig på avtalet med beaktande av utformningen av en skadeståndsklausul i leasingkontraktet och omständigheterna vid avtalets ingående.

2 §  Vad som sägs i denna lag om avtal skall, när konsumenten har lämnat ett anbud till näringsidkaren som denne inte genast har tagit ställning till, i stället gälla anbudet.

3 §  Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för konsumenten gäller inte mot denne.

Näringsidkarens informationsskyldighet m.m.

4 §  När avtal ingås vid hembesök eller under en av näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför dennes fasta försäljningsställe, skall

[S2]näringsidkaren samtidigt lämna konsumenten en handling där denne informeras om innehållet i denna lag samt om n amn och adress till någon som ångerrätten enligt 6 § kan utövas mot. Konsumenten skall skriva under ett exemplar av handlingen som bekräftelse på att han eller hon har tagit emot den. Den informationshandling som överlämnas till konsumenten skall vara åtföljd av en blankett, som denne kan använda för att utöva sin ångerrätt.

[S3]När avtal ingås vid telefonförsäljning eller annan liknande verksamhet per telefon, skall näringsidkaren senast tre dagar därefter till konsumenten lämna eller sända en bekräftelse av vad som har avtalats, tillsammans med den handling och den blankett som avses i första stycket.

[S4]Handlingar och blanketter som avses i första och andra styckena skall överensstämma med formulär som fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1992:1111).

5 §  Om föreskrifterna i 4 § inte iakttas, är konsumenten inte bunden av avtalet.

[S2]Vill konsumenten att avtalet skall återgå enligt första stycket, skall näringsidkaren underrättas om detta inom ett år från det att, vid avtal om överlåtelse eller upplåtelse av lös egendom konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av den eller, vid avtal om en tjänst, näringsidkaren började utföra tjänsten. Annars har konsumenten förlorat sin rätt att kräva att avtalet skall återgå. Lag (1992:1111).

Konsumentens ångerrätt

6 §  Konsumenten har rätt att frånträda ett bindande avtal (ångerrätt) genom att lämna eller sända ett skriftligt meddelande om detta till näringsidkaren inom en vecka från den dag som anges i 7 § (ångervecka).

[S2]Frånträder konsumenten ett anbud som avses i 2 §, förfaller ett avtal som har träffats genom att anbudet har antagits.

7 §  Vid avtal om överlåtelse eller upplåtelse av lös egendom börjar ångerveckan löpa den dag då konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av den eller dessförinnan undersökte varan eller en likadan vara, dock tidigast den dag då handlingar som avses i 4 § kom konsumenten till handa.

[S2]Vid avtal om en tjänst börjar ångerveckan löpa den dag då de handlingar som avses i 4 § kom konsumenten till handa. Detsamma gäller vid avtal om överlåtelse eller upplåtelse av lös egendom, om näringsidkaren skriftligen har kommit överens med konsumenten om detta i fall då,

 1. varan har tillverkats eller väsentligt ändrats efter konsumentens särskilda önskemål, eller
 2. det, med hänsyn till att varan är skrymmande eller av någon annan liknande anledning, inte skulle vara rimligt att ångerveckan började löpa först då konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av den eller undersökte varan eller en likadan vara. Lag (1992:1111).

8 §  Konsumenten får vid avtal om överlåtelse eller upplåtelse av lös egendom utöva sin ångerrätt endast om den vara som han eller hon har tagit emot hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte, om varan har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka varan eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till konsumenten. Lag (1992:1111).

Verkan av att konsumenten utövar sin ångerrätt

9 §  Om konsumenten vid avtal om överlåtelse eller upplåtelse av lös egendom utövar sin ångerrätt, skall den vara som han eller hon har tagit emot hållas tillgänglig på den plats där den har tagits emot. Varan får dock hållas tillgänglig på någon annan plats som konsumenten anvisar, om näringsidkaren utan olägenhet kan hämta den där.

[S2]Har varan sänts till konsumenten med post skall denne sända tillbaka varan på samma sätt, under förutsättning att näringsidkaren tillhandahåller en lämplig förpackning och att konsumenten inte behöver lägga ut för returporto.

[S3]Om konsumenten vid avtal om en tjänst utövar sin ångerrätt, skall vad som sägs i första och andra styckena tillämpas på material som konsumenten har tagit emot, förutsatt att konsumenten inte åsamkas olägenheter av betydelse eller kostnader. Lag (1992:1111).

10 §  Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall näringsidkaren lämna tillbaka vad konsumenten har betalt. Konsumenten har rätt att behålla varan, och i förekommande fall materialet, till dess att näringsidkaren fullgör denna skyldighet.

[S2]Om näringsidkaren i fall som avses i 9 § första stycket inte hämtar varan, eller i förekommande fall materialet, inom tre månader från den dag när ångerveckan började löpa, tillfaller egendomen konsumenten utan ersättning. Detsamma gäller om näringsidkaren i fall som avses i 9 § andra stycket inte inom denna tid lämnar tillbaka vad konsumenten har betalt. Lag (1992:1111).

11 §  Om konsumenten vid avtal om en fortlöpande tjänst utövar sin ångerrätt, skall näringsidkaren lämna tillbaka vad konsumenten har betalt.

Behörigheten för näringsidkarens ombud

12 §  Anlitar näringsidkaren ett ombud, skall denne alltid anses behörig att handla på näringsidkarens vägnar när det gäller att ingå avtal som avses i denna lag, att utfästa förmåner som är avsedda att ingå i ett sådant avtal samt att ta emot betalning för näringsidkarens räkning. Näringsidkaren kan inte till nackdel för konsumenten inskränka denna behörighet. Lag (1991:353).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Hemförsäljningslag (1981:1361)

Lag (1987:492) om ändring i hemförsäljningslagen (1981:1361)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:88
  Omfattning
  ändr. 1, 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1991:353) om ändring i hemförsäljningslagen (1981:1361)

Lag (1991:988) om ändring i hemförsäljningslagen (1981:1361)

Lag (1992:1111) om ändring i hemförsäljningslagen (1981:1361)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:167, Bet. 1992/93:LU3
  Omfattning
  upph. 11 §; ändr. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1997:219) om ändring i hemförsäljningslagen (1981:1361)

Förarbeten
Rskr. 1996/97:219, Prop. 1996/97:127, Bet. 1996/97:LU18
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1997-07-01

Ändring, SFS 2000:274

Omfattning
upph.