ARN 1997-3821

Två deltagare i en golfresa har ansetts berättigade att i efterhand häva avtalet och få tillbaka vad de betalat för resan p.g.a. att golfskolan kom att ledas av en annan instruktör än den som avtalet avsåg.

Två deltagare i en golfresa har ansetts berättigade att i efterhand häva avtalet och få tillbaka vad de betalat för resan p.g.a. att golfskolan kom att ledas av en annan instruktör än den som avtalet avsåg. Avgörande 1998-01-08; 1997-3821

Vid bokningen av en golfresan till Tunisien i den 2 - 9 april 1997 poängterade resenärerna L och U särskilt att de ville delta i resan endast under förutsättning att instrukturen A skulle leda golfskolan. Resan kostade 7 845 kr per person.

Flygresan gick via Landvetter. På planet mellan Sturup och Landvetter träffade resenärerna golftränaren A, som berättade att det aldrig hade varit meningen att han skulle leda den golfskola som började den 2 april, trots att detta angivits i katalogen. A kände till ett L och U skulle delta i resan den 2 april och han hade påtalat för arrangören att man borde informera dem om att han inte fanns på plats. Resenärerna ringde reserrangören från Landvetter och påtalade att de var med på en resa de inte hade köpt. Resenärerna yrkade hos nämnden att få tillbaka vad de betalat för resan.

Researrangören medgav att bolaget hade gjort fel som inte hade informerat resenärerna om att A inte skulle vara på plats den aktuella veckan. Den golfskola som resenärerna deltog i genomfördes dock på ett korrekt sätt med en utmärkt instruktör. Bolaget återbetalade hela priset för golfskolan, 3 095 kr per person, men bestred yrkandet om att utge ytterligare ersättning.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av utredningen i ärendet framgår att avtal har träffats om att L och U skulle delta i golfkurs under ledning av A. Researrangören har i marknadsföringen utlovat att A skulle vara instruktör på den aktuella golfkursen. Trots att bolaget i god tid har haft vetskap om att A inte skulle leda kursen och trots att A själv har uppmanat bolaget att informera L och U om detta så har bolaget underlåtit att lämna denna information. Resenärerna har därigenom inte fått möjlighet att före avresan ta ställning till om de ville delta i resan under de ändrade förutsättningarna eller om de ville häva avtalet med stöd av 12 § paketreselagen (1992:1672). Enligt nämndens mening borde bolaget omgående ha informerat resenärerna om denna väsentliga förändring i reseavtalet.

L och U har inte erhållit den golftränare som var avtalad. Det har för dem varit av avgörande betydelse att just A skulle vara tränare på kursen. De anser att resan har blivit förfelad genom att han uteblev. Eftersom resenärerna inte informerats om förändringen har de inte kunnat häva avtalet före avresan. Enligt nämndens mening föreligger tillräckliga skäl för en hävning av avtalet i efterhand. L och Us yrkande skall således bifallas.

----------

Två ledamöter var skiljaktiga och anförde: Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören enligt 15 § paketreselagen (PRL) ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan kostnad för resenären. I det aktuella fallet består ersättningsarrangemanget av att annan golfinstruktör

anlitats. Huruvida resenärerna på sätt sägs i 15 § PRL avvisat ersättningsarrangemanget eller inte, saknar i förevarande fall betydelse, eftersom resan inte avbrutits. Fråga är därför huruvida resenärerna är berättigade till prisavdrag och skadestånd. Med hänsyn till omständigheterna i ärendet är det vår uppfattning, att resenärerna är berättigade till prisavdrag. Däremot syns inte någon skada som avses i 17 § PRL ha inträffat. Beträffande prisavdragets storlek finner vi det prisavdrag arrangören gjort vara skäligt.