ARN 1997-4411

Fråga om vilket belopp den som avbryter en kurs skall betala till arrangören.

Fråga om vilket belopp den som avbryter en kurs skall betala till arrangören. Avgörande 1998-01-23; 1997-4411

M anmälde sig i januari 1997 till en frisörkurs som kostade 53 000 kr. Tre dagar innan kursen skulle börja fick hon veta att hon skulle betala ytterligare 15 000 kr i moms. Efter sju dagar ville M avsluta kursen. Hos nämnden yrkade hon att få tillbaka de 10 000 kr hon hade betalat i anmälningsavgift.

Företaget bestred kravet och hävdade att anmälningsavgiften enligt avtalet inte var återbetalningsbar. Att moms skulle läggas på kursavgiften kom som en överraskning även för företaget, som dock tvingades att ta ut den av kursdeltagarna. M kände till momspåslaget innan hon började kursen.

Nämnden gjorde följande bedömning:

I ärendet är följande utrett. M anmälde sig den 23 januari 1997 till en frisörkurs. Hon erhöll i samband med anmälningen besked om att kursen kostade 53 000 kr plus 3 500 kr för arbetsverktyg. Hon betalade 10 000 kr i anmälningsavgift. Den 24 januari fick hon ett brev från företaget där det upplystes att hon hade att betala moms eftersom utbildningen var momsbelagd fr.o.m. den 1 januari 1997. - Företaget har i ärendet anfört att den av myndigheterna pålagda momsen kom som en överraskning för företaget.

Skatteplikt för den typ utbildning som är aktuell i ärendet infördes genom 3 kap. 8 § lagen (1996:1327) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200). De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 1997 och var således gällande då M anmälde sig till kursen.

Det måste förutsättas att den som yrkesmässigt tillhandahåller en tjänst, som det nu är fråga om, är förtrogen med de regler som gäller för verksamheten och beaktar de lagändringar som sker. Företagets invändning att det för företaget kom som en överraskning att mervärdesskatt (moms) skulle utgå på kursavgiften, är därför inte godtagbar och skall lämnas utan avseende.

M fick besked om att moms skulle tillkomma på kursavgiften först efter det att hon hade anmält sig till kursen. Den avgiftshöjning detta inneburit för henne har varit så väsentlig, att hon måste anses ha haft rätt att häva avtalet mellan parterna. Av utredningen framgår dock att hon har deltagit i utbildningen under sju dagar. För detta bör hon ersätta företaget. Nämnden finner att 3 500 kr är skäligt.

M:s yrkande bör således bifallas på så sätt att hon skall anses ha rätt att återfå 6 500 av de 10 000 kr hon tidigare betalat till företaget.