Mervärdesskattelag (1994:200)

(ML)

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1994-03-30
Ändring införd
SFS 1994:200 i lydelse enligt SFS 2020:450
Ikraft
1994-07-01
Upphäver
Lag (1991:119) om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare
Lag (1968:430) om mervärdeskatt
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-06-08
Övrigt
Rättelseblad 2011:1253 har iakttagits.

FÖRSTA AVDELNINGEN

Materiella bestämmelser

1 kap. Inledande bestämmelser

Prop. 1999/2000:126: Ändringen i 2 § är redaktionell. Ändringen i 5 § avser inte någon ändring i sak utan endast en anpassning till ordvalet i tullagstiftningen. Bestämmelser om tulldeklarationer för varor som hänförs till ett tullförfarande, exempelvis övergång till fri omsättning, finns bl.a. i artiklarna 59–78 i tullkodexen. Se även 1 kap. 5 § och 4 kap. 1 och 2 §§ i förslaget till ny tullag.

Införd: SFS 1995:700 (Mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor, m.m.), 2007:1376 (Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor), 2010:1892 (Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för viss import av varor), 1994:1798 (Mervärdesskatten och EG), 2010:1892 (Vissa tekniska mervärdesskattefrågor), 2018:1333 (Mervärdesskatteregler för vouchrar)
Ändrad: SFS 2016:261 (En ny tullag), 2013:368 (Begreppet beskattningsbar person - en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen), 2014:940 (Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster), 2012:342 (Nya faktureringsregler för mervärdesskatt m.m.), 2000:1427 (En ny tullag), 1999:1283 (Inkomstskattelagen), 2002:392 (Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m.), 2011:283 (Följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget), 2004:118 (Möjlighet till förenklat tullförfarande), 2007:1376 (Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor), 2003:1134 (Nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt), 2001:971 (Utländska företagares mervärdesskatt i Sverige), 2010:1892 (Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för viss import av varor), 1994:1798 (Mervärdesskatten och EG), 2010:1892 (Vissa tekniska mervärdesskattefrågor), 2009:1333 (Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning), 1995:1286 (Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt), 2006:1031 (Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn), 2016:1208 (Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen)

Lagens tillämpningsområde

[K1]1 §  Mervärdesskatt ska betalas till staten enligt denna lag

 1. vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs av en beskattningsbar person i denna egenskap, i den utsträckning den beskattningsbara personen inte är befriad från skatt på omsättningen,
 2. vid skattepliktigt unionsinternt förvärv av varor som är lös egendom, om inte omsättningen är gjord inom landet, eller
 3. vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig.

[S2]Vad som utgör omsättning eller import anges i 2 kap. Vad som utgör unionsinternt förvärv anges i 2 a kap. I vilka fall det finns skatteplikt för en omsättning, ett unionsinternt förvärv eller import anges i 3 kap. Vad som avses med beskattningsbar person anges i 4 kap. I vilka fall en omsättning anses ha gjorts inom landet anges i 5 kap. Förutsättningarna för skattebefrielse anges i 9 d kap.

[S3]Till staten ska också betalas belopp som i en faktura eller liknande handling betecknats som mervärdesskatt, även om beloppet inte utgör mervärdesskatt enligt denna lag. Lag (2016:1069).

 • RÅ 2007:57:En idrottsförening har bedömts som näringsidkare vid förvärv av spelarrättigheter från utlandet och därmed befunnits skyldig att betala mervärdesskatt för förvärven.
 • NJA 2006 s. 567:Ett rättshjälpsbiträde har tillhandahållit en juristtjänst från Spanien som skall mervärdesbeskattas där och inte i Sverige. Han har ansetts berättigad till ersättning för kostnad avseende spansk mervärdesskatt.
 • RÅ 1997:16:En avdelning inom ett fackförbund bedriver verksamhet som avser mätning för ackordskontroll. Verksamheten har med hänsyn till sin art, omfattning och finansiering genom mätningsavgifter betraktats som yrkesmässig och de i verksamheten utförda tjänsterna har ansetts vara föremål för skattepliktig omsättning. Ett yrkande av avdelningen om att avföras från registrering för mervärdesskatt har därför avslagits.
 • RÅ 2006:31:Skattepliktig uthyrning av arbetskraft har ansetts föreligga när en anställd på heltid utfört fackligt arbete utanför arbetsplatsen och fackförbundet utbetalat ersättning härför till arbetsgivaren. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2012:56:Fråga om den mervärdesskatterättsliga behandlingen av förvärv av fordringar (I och II). Även fråga om beräkning av beskattningsunderlaget vid rättelse i efterhand (I).
 • RÅ 2010:98:Fråga om rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt i bidragsfinansierad forskningsverksamhet.
 • HFD 2016:58:En komplementär i ett kommanditbolag tillhandahåller bolaget förvaltningstjänster mot ett arvode som utgår oavsett resultatet i kommanditbolaget. Tillhandahållandet har ansetts utgöra omsättning av tjänster enligt mervärdesskattelagen.
 • HFD 2019:68:Det utgör omsättning av en tjänst när en hästägare som är en beskattningsbar person låter en häst starta i en travtävling där tävlingsarrangören lämnar en ersättning om 500 kr till samtliga startande oavsett placering. Beskattningsunderlaget ska bestämmas till detta belopp även om hästägaren får ytterligare ersättning baserad på hästens placering i loppet. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
 • RÅ 2009:56:Fackförbunds administration för förbundets avdelningar har inte ansetts innebära skattepliktig omsättning av tjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2015:22:En huvudetablering i tredje land har tillhandahållit tjänster åt sin filial i Sverige som ingår i en mervärdesskattegrupp. Av EU-rätten följer att tjänsterna ska anses ha tillhandahållits mervärdesskattegruppen och att gruppen är skattskyldig för omsättningen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2018:34:Tjänster som en stiftelse tillhandahåller företag enligt avtal om klimatkompensation har ansetts utgöra skattepliktig omsättning. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
 • RÅ 1996:74:Ett bolag drev enligt avtal med sjukvårdsdistrikt verksamhet som innebar att läkare gjorde hembesök hos patienter. För transporter av läkarna anlitade bolaget ett taxiföretag. Verksamheten har i sin helhet ansetts utgöra sådan sjukvård som är undantagen från skatteplikt till mervärdesskatt. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2012:30:Överlåtelse av en tidskrift tillsammans med en CD-skiva, med en viss artist som gemensamt tema, har ansetts som omsättning av två separata varor. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2016:6:Transaktioner i form av växling av traditionell valuta till den virtuella valutan bitcoin och omvänt utgör omsättning av tjänster som omfattas av undantag från skatteplikt för finansieringstjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

[K1]2 §  Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

 1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat följer av 1 a–4 e: den som omsätter varan eller tjänsten,
 2. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster som ska redovisas enligt bestämmelser som motsvarar den särskilda ordningen i artiklarna 369a–369k i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen enligt direktiv 2008/8/EG, om den som omsätter tjänsten är en sådan grupp av personer som i ett annat EU-land anses som en enda beskattningsbar person (mervärdesskattegrupp): mervärdesskattegruppen,
 3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som avses i 5 kap. 5 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk beskattningsbar person: den som förvärvar tjänsten, om denne är
  • en beskattningsbar person,
  • en juridisk person som inte är en beskattningsbar person men är registrerad till mervärdesskatt här, eller
  • en juridisk person som skulle ha varit en beskattningsbar person om inte 4 kap. 8 § varit tillämplig,
 4. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana varor som avses i 5 kap.2 c och 2 d §§, om den som omsätter varan är en utländsk beskattningsbar person och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan,
 5. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap. 30 b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,
 6. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, av guldmaterial eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av investeringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig enligt 3 kap. 10 b §: den som förvärvar varan,
 7. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som avses i andra stycket, om skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket 2 i denna paragraf: den som förvärvar tjänsten, om denne är
  • en beskattningsbar person som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster, eller
  • en annan beskattningsbar person som tillhandahåller en beskattningsbar person som avses i första strecksatsen sådana tjänster,
 8. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av vara eller av tjänst med anknytning till fastighet som avses i 5 kap. 8 §, utom fastighetstjänst som avses i 4 b i denna paragraf eller 3 kap.3 § andra och tredje styckena, om den som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk beskattningsbar person och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan eller tjänsten, om inte annat följer av 2 d §,
 9. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, om skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket 2 i denna paragraf, av utsläppsrätter för växthusgaser enligt definitionen i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen vilka kan överlåtas enligt artikel 12 i det direktivet, eller av andra enheter som verksamhetsutövare kan använda för att följa det direktivet: den som förvärvar tjänsten,
 10. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här av sådana varor som avses i tredje stycket: den som förvärvar varan,
 11. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar varan, och
 12. för import av varor
  1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen, om inte annat följer av c,
  2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd, om inte annat följer av c,
  3. om den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen enligt a eller b är ett ombud och Skatteverket är beskattningsmyndighet: den för vars räkning ombudet handlar. Första stycket 4 b gäller
 13. sådana tjänster avseende fastighet som kan hänföras till
  • mark- och grundarbeten,
  • bygg- och anläggningsarbeten,
  • bygginstallationer,
  • slutbehandling av byggnader, eller
  • uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,
 14. byggstädning, och
 15. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.

[S2]Första stycket 4 e gäller varor som kan hänföras till följande nummer i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan i dess lydelse den 1 januari 2012,

 1. avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningsgöt av järn eller stål (KN-nr som börjar med 7204),
 2. avfall och skrot av koppar (KN-nr som börjar med 7404),
 3. avfall och skrot av nickel (KN-nr som börjar med 7503),
 4. avfall och skrot av aluminium (KN-nr som börjar med 7602),
 5. avfall och skrot av bly (KN-nr som börjar med 7802),
 6. avfall och skrot av zink (KN-nr som börjar med 7902),
 7. avfall och skrot av tenn (KN-nr som börjar med 8002),
 8. avfall och skrot av andra oädla metaller (KN-nr som börjar med 8101–8113), eller
 9. avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer (KN-nr som börjar med 854810).

[S3]Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom landet av en beskattningsbar person som har ett fast etableringsställe här ska den beskattningsbara personen vid tillämpningen av första stycket likställas med en utländsk beskattningsbar person, om omsättningen görs utan medverkan av det svenska etableringsstället.

[S4]Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

[S5]Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i 6 kap., 9 kap. och 9 c kap.Lag (2016:1208).

Prop. 2005/06:130: I paragrafens första stycke införs en ny punkt 4 c, i vilken föreskrivs ytterligare ett undantag från huvudregeln i punkt 1 att den som omsätter en vara eller en tjänst är skattskyldig. Till följd härav justeras hänvisningen i punkt 1.

Bestämmelsen i den nuvarande punkten 4 b flyttas till en ny punkt 4 c. I punkten 4 b och andra stycket införs nya bestämmelser om omvänd skattskyldighet. Bestämmelserna innebär att omvänd skattskyldighet skall gälla vid omsättning inom landet ...

Prop. 2002/03:77: Ändringen i punkt 4 b föranleds av att ett tidigare andra stycke i 5 kap. 6 § upphävts genom SFS 2002:1004 (prop. 2002/03:5). Hänvisningen till 5 kap. 6 § har därför justerats i enlighet härmed.

Prop. 2003/04:41: Förslaget avser förändringar i första stycket punkten 6 som behandlar vem som är skyldig att betala mervärdesskatt vid import. Punkten är i dag uppdelad i två delpunkter, import från ett område som ligger utanför såväl EG:s tullområde som EG:s mervärdesskatteområde (punkten 6 a i paragrafen) och import från ett område som ligger utanför EG:s mervärdesskatteområde men inom EG:s tullområde (punkten 6 b i paragrafen). Det närmaste exemplet på ett område som faller under punkten 6 b är Åland. Att det ...

Prop. 2010/11:16: I paragrafens första stycke införs, i en ny punkt 4 d, en regel om omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter motsvarande den nya artikel 199a i mervärdesskattedirektivet. I första stycket punkt 1 har därför också en hänvisning införts till den nya punkten 4 d.

Den nya punkten omfattar omsättningar mellan näringsidkare inom landet. Vidare måste såväl säljaren som köparen vara registrerade till mervärdesskatt i Sverige, eller vara registreringsskyldiga här. Om ...

Prop. 2004/05:15: I paragrafens första stycke punkt 3 införs regler motsvarande dem i den nya artikel 21.1 f i sjätte direktivet. Av det tillägg som görs i punkt 3 framgår att omvänd skattskyldighet skall gälla för omsättning inom landet av varor som avses i 5 kap. 2 c och 2 d §§ som görs av en utländsk företagare. Härigenom kommer förvärvaren av sådana varor - i stället för den utländske företagaren – att bli skattskyldig (betalningsskyldig). Begreppet ”utländsk företagare” definieras i <a href="https://lagen.nu/1994:200#K1P15" ...

Prop. 2007/08:25: Ny rubrik före 2 e §

Prop. 2013/14:16: I första stycket 6 införs två nya punkter: d och e samt hänvisningar till dessa i punkterna a–c.

Prop. 2012/13:124: I första stycket andra punkten görs även en följdändring, i klargörande syfte, med anledning av ändringen i 4 kap. 8 §. Se författningskommentaren till den bestämmelsen.

Prop. 2001/02:28: I paragrafens första stycke införs en ny punkt 4 b. Enligt denna punkt skall omvänd skattskyldighet gälla för omsättning inom landet av varor och tjänster som görs av en utländsk företagare också i andra fall än där detta enligt punkterna 2 och 3 i första stycket är obligatoriskt. Bestämmelsen motsvaras av artikel 21.1 a andra stycket i direktiv 2000/65/EG. Enligt denna artikel har medlemsländerna en valmöjlighet att låta betalningsskyldighet för skatten åvila den som förvärvar varan eller tjänsten ...

Prop. 2016/17:14: I paragrafens andra stycke punkt 1 slopas orden ”byggnad eller anläggning” efter ”fastighet”. Byggnad eller anläggning innefattas i det nya fastighetsbegreppet. Fastighet definieras i 11 §.

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.5.

Prop. 2020/21:20: I paragrafen behandlas vem som är skattskyldig för omsättning av varor och tjänster. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. I paragrafens första stycke införs en ny punkt, 4 f. I första stycket punkt 1 har en hänvisning införts till den nya punkten 4 f. Den nya punkten 4 f omfattar omsättningar mellan beskattningsbara personer inom landet av de varor som anges i sjunde stycket. Vidare måste såväl säljaren som köparen vara registrerade till mervärdesskatt ...

 • HFD 2018:42:Ett bolag kan bli skattskyldigt för tjänster som bolagets huvudkontor i Sverige tillhandahålls från en filial i ett annat EU-land på grund av att filialen ingår i en mervärdesskattegrupp i det landet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt
 • RÅ 2007:6:Fråga om förvärvsbeskattning av tjänst som upphandlas av kommanditbolagsdelägare för användning i kommanditbolagets verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2010:50:Reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn har ansetts tillämpliga på ett åtagande avseende leverans och installation av kök (I) respektive hiss (II). Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2007:57:En idrottsförening har bedömts som näringsidkare vid förvärv av spelarrättigheter från utlandet och därmed befunnits skyldig att betala mervärdesskatt för förvärven.
 • RÅ 1997:16:En avdelning inom ett fackförbund bedriver verksamhet som avser mätning för ackordskontroll. Verksamheten har med hänsyn till sin art, omfattning och finansiering genom mätningsavgifter betraktats som yrkesmässig och de i verksamheten utförda tjänsterna har ansetts vara föremål för skattepliktig omsättning. Ett yrkande av avdelningen om att avföras från registrering för mervärdesskatt har därför avslagits.
 • HFD 2012:43:Ett uppdrag som innebär att skriva ut, kuvertera, sortera och distribuera uppdragsgivarens kundkorrespondens har ansetts utgöra ett enda tillhandahållande av en transporttjänst.
 • HFD 2012:56:Fråga om den mervärdesskatterättsliga behandlingen av förvärv av fordringar (I och II). Även fråga om beräkning av beskattningsunderlaget vid rättelse i efterhand (I).
Ändrad: SFS 2012:755 (Budgetpropositionen för 2013), 2016:261 (En ny tullag), 2013:368 (Begreppet beskattningsbar person - en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen), 2014:941 (Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster), 2000:1427 (En ny tullag), 2002:392 (Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m.), 2011:283 (Följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget), 2010:104 (Enhetstillstånd för förenklade förfaranden - nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning), 2004:118 (Möjlighet till förenklat tullförfarande), 2014:50 (Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import), 2007:1376 (Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor), 2001:971 (Utländska företagares mervärdesskatt i Sverige), 2004:1155 (Mervärdesskatt vid omsättning av gas och el, m.m.), 1997:331 (Mervärdesskatt - Beskattningsland för telekommunikationstjänster, m.m.), 1994:1798 (Mervärdesskatten och EG), 2003:220 (Mervärdesskatteregler för elektronisk handel samt för radio- och TV-sändningar), 2009:1333 (Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning), 2000:143 (Mervärdesskattefrågor med anledning av Öresundsförbindelsen), 2010:1518 (Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser), 1995:1286 (Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt), 2006:1031 (Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn), 1999:640 (Särskilda mervärdesskatteregler för investeringsguld), 2016:1208 (Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen)

[K1]2 a §  Skattskyldighet föreligger inte för en upphovsman eller dennes dödsbo för omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, om

 1. konstverket vid omsättningen ägs av upphovsmannen eller dennes dödsbo, och
 2. beskattningsunderlagen för beskattningsåret sammanlagt understiger 300 000 kronor. Lag (1995:700).

[K1]2 b §  På begäran av den som enligt 2 a § inte är skattskyldig skall Skatteverket besluta att skattskyldighet skall föreligga oavsett beskattningsunderlagens storlek. Skatteverkets beslut gäller till utgången av det andra året efter det år under vilket beslutet fattades. Lag (2003:659).

[K1]2 c §  Särskilda bestämmelser om mervärdesskatt finns i lagen (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund. Lag (2000:143).

[K1]2 d §  En utländsk beskattningsbar person som begär det har rätt att bli skattskyldig för omsättning som annars förvärvaren skulle ha varit skattskyldig för enligt 2 § första stycket 4 c. Den utländska beskattningsbara personens skattskyldighet ska därvid gälla för all sådan omsättning inom landet.

[S2]Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom landet av en beskattningsbar person som har ett fast etableringsställe här ska den beskattningsbara personen vid tillämpningen av första stycket likställas med en utländsk beskattningsbar person, om omsättningen görs utan medverkan av det svenska etableringsstället. Lag (2013:368).

Prop. 2005/06:130: Ändringen i paragrafen föranleds av att bestämmelsen i den nuvarande punkten 4 b i 1 kap. 2 § första stycket ML flyttas till en ny punkt 4 c. Hänvisningen till 1 kap. 2 § i förevarande paragraf har justerats i enlighet härmed.

Prop. 2001/02:28: I denna bestämmelse föreslås att den utländske företagaren skall ha rätt att själv vara skattskyldig för sin omsättning inom landet. Om den utländske företagaren väljer att registrera sig här i landet blir han skattskyldig för all sin skattepliktiga omsättning här. Valmöjligheten omfattar inte omsättning av sådana tjänster som avses i 5 kap. 7 § eller sådana tjänster som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket, 5 a, 6 a, 6 b och 7 a §§. Dessa tjänster skall alltid beskattas hos förvärvaren när denne ...

Skyldighet att betala felaktigt debiterad mervärdesskatt

[K1]2 e §  Den som anger ett sådant belopp som avses i 1 § tredje stycket på en faktura eller liknande handling är betalningsskyldig för beloppet. Lag (2007:1376).

Prop. 2007/08:25: Paragrafen är ny och motsvarar artikel 203 i mervärdesskattedirektivet (artikel 21.1 d i sjätte direktivet). I paragrafen regleras vem som är betalningsskyldig för ett belopp som angivits i en faktura eller liknande handling när beloppet inte utgör mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagen.

Tidpunkten för skattskyldighetens inträde

[K1]3 §  Skyldigheten att betala skatt enligt 1 § vid omsättning inträder när varan har levererats eller tjänsten har tillhandahållits eller när varan eller tjänsten har tagits i anspråk genom uttag, om inte annat följer av andra stycket eller 3 a, 3 b, 4 eller 5 a §.

[S2]Om den som omsätter varan eller tjänsten får ersättning helt eller delvis för en beställd vara eller tjänst före den tidpunkt som avses i första stycket, inträder skattskyldigheten när ersättningen inflyter kontant eller på annat sätt kommer den som omsätter varan eller tjänsten till godo. Detta gäller dock endast om omsättningen är skattepliktig när ersättningen kommer den som omsätter varan eller tjänsten till godo.

[S3]Med leverans av en vara förstås att varan avlämnas eller att den sänds till en köpare mot postförskott eller efterkrav. En överlåtelse av en enfunktionsvoucher ska vid tillämpning av första stycket likställas med en leverans av de varor eller ett tillhandahållande av de tjänster som vouchern avser. Lag (2018:1333).

Prop. 2017/18:213: I tredje stycket av paragrafen görs ett tillägg om tidpunkt för skattskyldighetens inträde vid överlåtelser av enfunktionsvouchrar.

Se även avsnitt 8.2.

 • HFD 2012:68:Fråga om tidpunkten för skattskyldighetens inträde vid försäljning av presentkort för annat företags räkning. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2003:102:Ersättning i utländsk valuta för försålda varor har till den del den motsvarar den allmänt vedertagna säljkursen för valutan ansetts ingå i beskattningsunderlaget för mervärdesskatt. Den ersättning som därutöver kan ha erhållits vid växlingen av valutan i bank har ansetts utgöra en sådan finansiell intäkt som inte skall inräknas i beskattningsunderlaget.

[K1]3 a §  Vid omsättning av bygg- och anläggningstjänster och av varor som omsätts i samband med sådana tjänster inträder skyldigheten att betala skatt när faktura har utfärdats. Om någon faktura inte har utfärdats när betalning erhålls, eller om faktura inte har utfärdats inom den tid som anges i 11 kap. 3 a § första stycket, inträder skattskyldigheten enligt 3 §. Lag (2012:342).

Prop. 2007/08:25: Paragrafen är ny och reglerar särskilt när skattskyldigheten inträder vid omsättning av bygg- och anläggningstjänster och av varor som omsätts i samband med omsättning av bygg- och anläggningstjänster. Enligt bestämmelsen ska skattskyldigheten inträda i samband med att faktura har utfärdats. Om någon faktura inte har utfärdats när betalning erhålls eller om faktura inte har utfärdats inom den tid som anges i 11 kap. 3 § andra stycket inträder skattskyldigheten enligt huvudregeln i 1 kap. 3 §, dvs. ...

[K1]3 b §  När omsättningen avser en personbil eller motorcykel som vid leveransen är tillfälligt registrerad enligt 17 § första stycket 1 lagen (2019:370) om fordons registrering och användning och fordonet levereras till en fysisk person, som är bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat land än ett EU-land och som avser att föra fordonet till en plats utanför EU, inträder skyldigheten att betala skatt vid utgången av den sjätte månaden efter den månad då fordonet levererades. Lag (2019:373).

Prop. 2007/08:25: Paragrafen är ny och innebär att beskattningstidpunkten skjuts fram när fråga är om export av tillfälligt registrerade personbilar eller motorcyklar till fysisk person som är bosatt eller stadigvarande vistas i ett land utanför EG. Bestämmelsen syftar till att undvika att köparen ska behöva ligga ute med stora mervärdesskattebelopp fram till dess att säljaren kan visa att köparen har fört ut fordonet ut ur EG. Om säljaren vid den framskjutna beskattningstidpunkten kan visa att fordonet varaktigt ...

[K1]4 §  I fråga om upplåtelse av avverkningsrätt till skog i de fall som avses i 21 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) inträder skattskyldigheten allteftersom betalningen tas emot av upplåtaren. Lag (2007:1376).

[K1]4 a §  Vid unionsinterna förvärv inträder skattskyldigheten vid tidpunkten för förvärvet. Denna tidpunkt ska anses vara densamma som den då skattskyldighet inträder enligt 3 § första stycket vid motsvarande omsättning av varor inom landet.

[S2]Vid unionsinterna förvärv av varor som levereras kontinuerligt under mer än en kalendermånad inträder skattskyldigheten för förvärvet vid utgången av varje kalendermånad, om inte leveransen upphört innan dess. Lag (2012:342).

Prop. 2005/06:174: I paragrafen regleras tidpunkten för skattskyldighetens inträde i fråga om gemenskapsinterna förvärv. Skattskyldigheten inträder när skattskyldigheten för motsvarande omsättning av varor anses ske inom landet. I 1 kap. 3 § första stycket första meningen mervärdesskattelagen (1994:200,ML) stadgas att skattskyldighetens för omsättning av varor och tjänster inom landet inträder när varan har levererats eller tjänsten har tillhandahållits. ...

Prop. 2010/11:28: I paragrafens andra mening görs en redaktionell ändring, se vidare avsnitt 6.5.6.

Prop. 2003/04:26: Orden ”eller jämförlig handling” och ”eller handlingen” har utmönstrats i paragrafen. Ändringarna föranleds av att begreppet ”eller jämförlig handling” i uttrycket ”faktura eller annan jämförlig handling” tagits bort från motsvarande bestämmelse i sjätte direktivet och skall därmed även tas bort från ML. Se vidare kommentaren till 17 §. Ändringen kommenteras även i avsnitt 6.3.

 • RÅ 2001:41:För att ett s.k. gemenskapsinternt förvärv enligt 2 a kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200) skall föreligga fordras bl.a. att transporten av fordonet till Sverige påbörjas i samband med förvärvet eller säljarens leverans av transportmedlet samt att detta då är avsett för stadigvarande användning här.

[K1]5 §  Vid import inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat. Lag (2016:261).

Prop. 2003/04:41: Tidpunkten för skattskyldighetens inträde vid import är enligt sjätte mervärdesskattedirektivet kopplad till den tidpunkt när skyldigheten att betala tull inträder (eller skulle ha inträtt om det hade funnits en skyldighet att betala tull). I paragrafen föreslås ett förtydligande som klargör att när det gäller skatteskuld som uppkommer vid import med stöd av ett mellanstatligt enhetstillstånd utfärdat i ett annat EG-land, så är det tidpunkten när tullskulden uppkommer i det andra landet som är ...

[K1]5 a §  Vid förvärv av tjänster som avses i 1 kap. 2 § första stycket 2 inträder skattskyldigheten den 31 december varje år, om

 1. tjänsterna tillhandahålls kontinuerligt under en tidsperiod som överstiger ett år, och
 2. tillhandahållandet inte ger upphov till avräkningar eller betalningar under tidsperioden.

[S2]Första stycket gäller inte om tillhandahållandet av tjänsterna har upphört. Lag (2009:1333).

Innebörden av vissa uttryck i denna lag

[K1]6 §  Med vara förstås materiella ting, bland dem fastigheter och gas, samt värme, kyla och elektrisk kraft. Med tjänst förstås allt annat som kan tillhandahållas. Lag (2013:368).

 • RÅ 2006:31:Skattepliktig uthyrning av arbetskraft har ansetts föreligga när en anställd på heltid utfört fackligt arbete utanför arbetsplatsen och fackförbundet utbetalat ersättning härför till arbetsgivaren. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

[K1]7 §  Vad som föreskrivs i fråga om verksamhet avser såväl hela verksamheten som en del av verksamheten. I 13 kap. avses dock hela verksamheten om inte något annat anges.

[S2]Med verksamhet som medför skattskyldighet förstås en sådan verksamhet i vilken omsättning av varor eller tjänster medför skattskyldighet enligt 2 § första stycket 1.Lag (1997:502).

[K1]8 §  Med utgående skatt förstås sådan skatt som ska redovisas till staten vid omsättning, unionsinternt förvärv eller import enligt 1 §.

[S2]Med ingående skatt förstås sådan skatt vid förvärv eller import som anges i 8 kap. 2 §. Lag (2011:283).

[K1]9 §  Med marknadsvärde förstås hela det belopp som köparen av en vara eller tjänst, i samma försäljningsled som det där omsättningen av varan eller tjänsten äger rum, vid tidpunkten för omsättningen och i fri konkurrens, skulle få betala till en oberoende säljare inom landet för en sådan vara eller tjänst.

[S2]Om ingen jämförbar omsättning av varor eller tjänster kan fastställas, utgörs marknadsvärdet

 1. när det gäller varor, av ett belopp som inte understiger inköpspriset för varorna eller för liknande varor eller, om inköpspris saknas, självkostnadspriset, fastställt vid tidpunkten för transaktionen, eller
 2. när det gäller tjänster, av ett belopp som inte understiger den beskattningsbara personens kostnad för att utföra tjänsten. Lag (2013:368).

Prop. 2007/08:25: I första stycket finns huvudregeln om vad som utgör marknadsvärde för en vara eller tjänst. Det framgår att med marknadsvärde avses hela det belopp som köparen av en vara eller tjänst, i samma försäljningsled som det där omsättningen av varan eller tjänsten äger rum, vid tidpunkten för omsättningen och i fri konkurrens skulle få betala till en oberoende säljare inom landet för att erhålla varan eller tjänsten i fråga. Av regeln följer att marknadsvärdet bestäms med hänsyn till vad köparen ...

 • HFD 2014:40:Bevisfrågor vid tillämpningen av bestämmelserna i 7 kap. 3 a § mervärdesskattelagen om omvärdering av beskattningsunderlag vid omsättning av koncerninterna tjänster.
 • RÅ 2010:76:Restauranganställda erhåller personalmåltider mot ersättning som inte understiger produktionskostnaderna, men som är lägre än vad restaurangens kunder betalar. Beskattningsunderlaget ska bestämmas till belopp motsvarande den erlagda ersättningen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

[K1]10 a §  Med EU eller ett EU-land förstås i denna lag de territorier som tillhör en medlemsstat enligt artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det gäller dock inte de territorier som anges i 10 b §.

[S2]Vid tillämpningen av denna lag ska Furstendömet Monaco, Isle of Man och Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia likställas med sådana territorier som avses i första stycket första meningen. Lag (2011:283).

Prop. 2010/11:28: Paragrafen motsvarar artiklarna 5.1 och 5.2 i mervärdesskattedirektivet. Den svenska definitionen i första stycket första meningen av EG och EGland har givits en lydelse som ligger närmare EU-rätten. Första stycket andra meningen undantar tredje territorier från första meningens tillämpningsområde. Begreppet tredje territorier definieras i 10 b §.

I andra stycket likställs de där nämnda territorierna i tillämpningshänseende med territorierna som avses i ...

[K1]10 b §  Med ett tredje territorium förstås:

 1. berget Athos,
 2. Kanarieöarna,
 3. de franska territorier som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
 4. Åland,
 5. Kanalöarna,
 6. Campione d'Italia,
 7. de italienska delarna av Luganosjön,
 8. ön Helgoland,
 9. territoriet Büsingen,
 10. Ceuta,
 11. Melilla,
 12. Livigno.

[S2]Territorierna i första stycket 1-7 ingår i unionens tullområde medan de i 8-12 samma stycke angivna territorierna inte ingår i området. Lag (2019:789).

Prop. 2018/19:160: Paragrafen anger vilka territorier som inte ingår i Europeiska unionens mervärdesskatteområde. Vidare anges om territorierna ingår eller inte ingår i unionens tullområde. Ändringen innebär att territorierna Campione d’Italia och de italienska delarna av Luganosjön ingår i unionens tullområde. De territorierna ska även fortsättningsvis inte ingå i Europeiska unionens mervärdesskatteområde.

I första stycket ändras territoriernas ordningsföljd. I andra stycket ändras ...

Prop. 2010/11:28: Paragrafen är ny och motsvarar artiklarna 5.3 och 6 i mervärdesskattedirektivet. Första stycket anger de territorier som definieras som tredje territorier. Andra stycket anger vilka av de i första stycket uppräknade territorierna som, trots att inget av dem är en del gemenskapens mervärdesskatteområde, antingen ingår i gemenskapens tullområde eller inte.

Paragrafen är utformad i enlighet med Lagrådets synpunkter. Se vidare <a href="https://lagen.nu/prop/2010/11:28#S6-5-4" ...

[K1]10 c §  Transaktioner med ursprung i eller avsedda för

 1. Furstendömet Monaco ska behandlas som transaktioner med ursprung i eller avsedda för Frankrike,
 2. Isle of Man ska behandlas som transaktioner med ursprung i eller avsedda för Förenade kungariket,
 3. Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia ska behandlas som transaktioner med ursprung i eller avsedda för Cypern. Lag (2010:1892).

Prop. 2010/11:28: Paragrafens är ny och motsvarar artikel 7.2 i mervärdesskattedirektivet. Den anger att vissa transaktioner ska behandlas som sådana med ursprung i eller avsedda för, Frankrike, Storbritannien och Nordirland respektive Cypern. I enlighet med Lagrådets förslag har en smärre språklig justering gjorts.

Se vidare avsnitt 6.5.4.

[K1]11 §  Med fastighet avses fast egendom enligt artikel 13b i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt. Lag (2016:1208).

Prop. 2016/17:14: I paragrafen definieras vad som avses med fastighet. Kopplingen till de civilrättsliga bestämmelserna i jordabalken slopas och i stället hänvisas till den mervärdesskatterättsliga definitionen av fast egendom i artikel 13b i tillämpningsförordningen. Enligt den bestämmelsen avses med fast egendom, den 1 januari 2017, följande:

a) Varje bestämd del av jorden, på eller under dess yta, som det är möjligt att äga eller ...

 • HFD 2018:63:Den nya definitionen av fastighet i mervärdesskattelagen medför ingen förändring när det gäller skatteplikt för uthyrning av moduler som sätts samman och ställs upp som tillfälliga verksamhetslokaler. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
12 § Har upphävts genom lag (2016:1208).

[K1]13 §  Med personbil förstås även lastbil med skåpkarosseri och buss, om fordonets totalvikt är högst 3 500 kilogram. Detta gäller dock inte om lastbilens förarhytt utgör en separat karosserienhet.

[S2]Med personbil förstås i 2 kap. 5 § 3, 7 kap. 4 §, 8 kap.10, 15 och 16 §§ samt 13 kap. 15 § dock inte fordon som är personbil klass II enligt 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och har en totalvikt som

 1. överstiger 3 500 kilogram, eller
 2. är högst 3 500 kilogram, om fordonets förarhytt utgör en separat karosserienhet. Lag (2013:1105).

Prop. 2013/14:27: Ett nytt andra stycke införs i paragrafen som inskränker tillämpningsområdet för personbilsdefinitionen. Begränsningen avser 2 kap. 5 § 3, 7 kap. 4 §, 8 kap. 10, 15 och 16 §§ samt 13 kap. 15 § ML. Den innebär att vissa husbilar, som anges i styckets första och andra punkter, inte ska betraktas som personbilar i mervärdesskattelagens mening när det gäller ...

[K1]13 a §  Med nya transportmedel förstås

 1. motordrivna marktransportmedel som är avsedda för transporter till lands av personer eller varor och som har en motor med en cylindervolym om mer än 48 kubikcentimeter eller en effekt om mer än 7,2 kilowatt, om de omsätts inom sex månader efter det att de första gången tagits i bruk eller före omsättningen har körts högst 6 000 kilometer,
 2. fartyg vars längd överstiger 7,5 meter, utom sådana fartyg som anges i 3 kap. 21 a §, om de omsätts inom tre månader efter det att de första gången tagits i bruk eller före omsättningen har färdats högst 100 timmar, och
 3. luftfartyg vars startvikt överstiger 1 550 kilogram, utom sådana luftfartyg som anges i 3 kap. 21 §, om de omsätts inom tre månader efter det att de första gången tagits i bruk eller före omsättningen har flugits högst 40 timmar. Lag (2017:1196).

Prop. 2017/18:16: Punkten 2 ändras på så sätt att hänvisningen till 3 kap. 21 och 22 §§ slopas och hänvisning i stället görs till 21 a § samma kapitel. Ändringen är en följd av att bestämmelsen om undantag från skatteplikt gällande fartyg flyttas från 3 kap. 21 § till 21 a § samma kapitel och att det särskilda undantaget i 3 kap. 22 § gällande överlåtelse eller upplåtelse av fartyg till Sjöräddningssällskapet slopas.

 • HFD 2011:28:Fråga om förvärvsbeskattning av en segelbåt som inköpts ny i ett annat EU-land och som sedan använts en viss tid innan den seglats till Sverige. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2005:70:Mervärdesskattelagens bestämmelser om gemenskapsinterna förvärv av nya transportmedel har direktivkonformt tolkats så att de inte innefattar krav på viss minsta användningstid i Sverige.

[K1]13 b §  Med punktskattepliktiga varor avses energiprodukter, alkohol, alkoholhaltiga drycker eller tobaksvaror såsom dessa varor definieras i unionslagstiftningen för punktskatter. Det gäller dock inte gas som levereras genom ett naturgassystem som är beläget inom unionens territorium eller genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant system. Lag (2011:283).

Prop. 2010/11:28: Paragrafen genomför artikel 2.3 i mervärdesskattedirektivet. Lagtexten i första meningen ges en lydelse som ligger närmare direktivets. Någon ändring i sak är inte avsedd härmed.

Ett ny andra mening införs i paragrafen. Bestämmelsen undantar gas som levereras på där närmare angivet vis från tillämpningsområdet för definitionen av punktskattepliktiga varor i första meningen.

Paragrafen är utformad i enlighet med Lagrådets synpunkter. ...

[K1]14 §  Med beskattningsår förstås beskattningsår enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Om skatt enligt denna lag hänför sig till en verksamhet för vilken skattskyldighet inte föreligger enligt inkomstskattelagen, förstås med beskattningsår

 1. kalenderåret, eller
 2. räkenskapsåret, om detta är brutet och överensstämmer med vad som anges i 3 kap.bokföringslagen (1999:1078).

[S3]I ärenden om återbetalning av ingående skatt till en sådan beskattningsbar person som avses i 19 kap.1 § första och andra styckena förstås med beskattningsår det kalenderår som ansökan om återbetalning gäller.

[S4]Med beskattningsår förstås dock kalenderåret när det gäller skatt enligt denna lag som redovisas enligt

 1. lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster, eller
 2. bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artiklarna 358a–369 eller artiklarna 369a–369k i direktiv 2006/112/EG. Lag (2015:888).

Prop. 2013/14:224: Ett nytt fjärde stycke införs. Av den nya bestämmelsen följer att när det gäller svensk mervärdesskatt som redovisas enligt någon av de förenklade särskilda ordningarna för beskattningsbara personer som tillhandahåller telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster avses med beskattningsår kalenderåret. Definitionen klargör vilka tidsfrister som gäller vid omprövning och överklagande av beslut om sådan skatt, se föreslagna lydelser av 2, 19 och 21 §§ lagen ...

Prop. 2015/16:19: I paragrafens tredje stycke görs en ändring. Ändringen beror på att 19 kap. 1 § ändras så att den bestämmelsen kan omfatta även andra än utländska beskattningsbara personer.

[K1]15 §  Med utländsk beskattningsbar person förstås en beskattningsbar person som inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe här i landet och inte heller är bosatt eller stadigvarande vistas här. Lag (2013:368).

Prop. 2001/02:28: Ändringen beskrivs mera utförligt i avsnitt 6.6 ovan. I denna bestämmelse justeras definitionen av utländsk företagare i syfte att uppnå en större överensstämmelse med EG-rätten. I det sjätte direktivet saknas begreppet ”utländsk företagare”. Istället talar man om personer som har säte i eller ett fast etableringsställe (en. ”place of establishment”, ”seat of economic activity” eller ”fixed establishment”, fr. ”siège de ...

 • HFD 2018:42:Ett bolag kan bli skattskyldigt för tjänster som bolagets huvudkontor i Sverige tillhandahålls från en filial i ett annat EU-land på grund av att filialen ingår i en mervärdesskattegrupp i det landet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt
 • RÅ 2007:57:En idrottsförening har bedömts som näringsidkare vid förvärv av spelarrättigheter från utlandet och därmed befunnits skyldig att betala mervärdesskatt för förvärven.

[K1]17 §  Med faktura avses dokument eller meddelanden i pappersform eller i elektronisk form som uppfyller villkoren för fakturor i 11 kap. eller, om faktureringsreglerna i ett annat EU-land är tillämpliga enligt vad som följer av artikel 219a i rådets direktiv 2006/112/EG, som uppfyller villkoren för fakturor i det landet. Lag (2014:940).

Prop. 2013/14:224: I paragrafen görs en ändring till följd av att mervärdesskattedirektivets fullständiga namn anges i föreslagna 2 § första stycket (se avsnitt 2.2).

Prop. 2003/04:26: Ändringarna föranleds av att begreppet ”eller jämförlig handling” i uttrycket ”faktura eller annan jämförlig handling” har tagits bort från sjätte direktivet och skall därmed även slopas i ML. I den tidigare lydelsen av artikel 22.3 a första stycket i det sjätte direktivet angavs att en skyldighet förelåg för en skattskyldig person att utfärda en ”faktura eller jämförlig handling” beträffande varor och tjänster som han har tillhandahållit eller utfört. Enligt de nya bestämmelserna i artikel 22.3 ...

[K1]17 a §  Med elektronisk faktura avses en faktura enligt 17 § som utfärdas och tas emot i ett elektroniskt format. Lag (2012:342).

Prop. 2003/04:26: Bestämmelsen som är ny definierar vad som avses med överföring av fakturor eller andra handlingar på elektronisk väg. Definitionen härrör från artikel 22.3 e första stycket i faktureringsdirektivet.

[K1]18 §  Med investeringsguld förstås

 1. guld i form av en tacka eller platta med en vikt som godtas på någon av marknaderna för sådant guld och med en finhalt av minst 995 tusendelar, oavsett om guldet representeras av värdepapper eller inte,
 2. guldmynt som
  • har en finhalt av minst 900 tusendelar,
  • är präglade efter år 1800,
  • är eller har varit gällande betalningsmedel i ursprungslandet, och
  • normalt säljs till ett pris som inte överstiger marknadsvärdet för guldinnehållet i myntet med mer än 80 %.

[S2]Små tackor eller plattor med en vikt av 1 gram eller mindre omfattas inte av första stycket 1.

[S3]Guldmynt som omfattas av den förteckning som årligen offentliggörs i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning ska anses uppfylla kriterierna i första stycket 2 under hela det år förteckningen gäller.

[S4]Guldmynt enligt denna paragraf ska inte anses omsatta på grund av det numismatiska värdet. Lag (2011:283).

[K1]19 §  Med fri omsättning förstås detsamma som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen. Lag (2016:261).

Prop. 1999/2000:23: I den nya paragrafen förklaras att med begreppet redovisningsvaluta avses detsamma som i bokföringslagen (1999:000), där begreppet finns i bl.a. den nya regeln i 4 kap. 6 §. Begreppet används i de föreslagna nya reglerna i 11 kap. 5 c § samt 13 kap. 15 a och 23 a §§.

Prop. 2010/11:14: Paragrafen är ny och beskriver hur begreppet fri omsättning ska förstås. Paragrafen är en följd av att nya bestämmelser har införts i 3 kap. 30 § ML.

I paragrafen hänvisas till tullkodex. Enligt artikel 79 i tullkodex ska övergång till fri omsättning ge icke-gemenskapsvaror tullstatus som gemenskapsvaror. Vidare ska övergången medföra att handelspolitiska åtgärder tillämpas, att andra formaliteter för import ...

Prop. 2003/04:26: Paragrafen har upphävts. I paragrafen fanns en bestämmelse som angav att med redovisningsvaluta avses redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § BFL. Bestämmelsen har slopats för att det klart skall framgå att bestämmelserna om redovisningsvaluta i 11 kap. och 13 kap. även kan omfatta sådana utländska företagare för vilka BFL inte kan anses tillämplig.

[K1]20 §  Med voucher avses ett instrument för vilket det finns en skyldighet att godta det som ersättning eller partiell ersättning för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster. De varor som ska levereras eller tjänster som ska tillhandahållas eller de potentiella leverantörernas eller tillhandahållarnas identitet måste anges antingen på instrumentet eller i tillhörande dokumentation som inbegriper villkoren för användning av instrumentet. Lag (2018:1333).

Prop. 2017/18:213: Paragrafen är ny. I paragrafen anges vad som är en voucher vid tillämpningen av ML. En voucher är ett instrument som det finns en skyldighet att godta som ersättning för leveranser av varor eller tillhandahållande av tjänster. De potentiella leverantörernas eller tillhandahållarnas identitet som vouchern kan användas hos eller de varor eller tjänster som den kan användas för ska också framgå av vouchern eller i tillhörande dokumentation som t.ex. användningsvillkoren. En voucher ska därigenom skilja ...

[K1]21 §  Med enfunktionsvoucher avses en voucher för vilken det redan när den ställs ut är känt med vilket belopp mervärdesskatt ska betalas för de varor och tjänster som vouchern avser och i vilket land omsättningen av varorna eller tjänsterna ska anses ha skett.

[S2]Med flerfunktionsvoucher avses en annan voucher än en enfunktionsvoucher. Lag (2018:1333).

Prop. 2017/18:213: I paragrafen, som är ny, definieras vad som är en enfunktionsvoucher respektive flerfunktionsvoucher.

Enfunktionsvouchrar behandlas i paragrafens första stycke. Bestämmelsen innebär att det redan när vouchern ställs ut ska vara känt hur mycket mervärdesskatt som ska tas ut och i vilket land mervärdesskatten ska betalas för att vouchern ska bli en enfunktionsvoucher. Det ska således finnas tillräckligt med uppgifter för att ta ut mervärdesskatten avseende de varor och tjänster ...

2 kap. Omsättning och import

Prop. 2010/11:52: Ändringarna är en anpassning till att Lissabonfördraget har trätt i kraft.

 • RÅ 1996:10:Fråga om behandlingen i mervärdesskattehänseende av äldre upplåtelser av s.k. frikraft. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

[K2]1 §  Med omsättning av vara förstås

 1. att en vara överlåts mot ersättning, eller
 2. att en vara tas i anspråk genom uttag enligt 2 och 3 §§.

[S2]En överföring av en vara till ett annat EU-land ska likställas med en omsättning av varan om

[S3]– varan transporteras av en beskattningsbar person eller för dennes räkning från en verksamhet som den beskattningsbara personen bedriver inom EU,

[S4]– överföringen görs för dennes verksamhet, och

[S5]– överföringen ska beskattas som unionsinternt förvärv i det andra EU-landet.

[S6]Med omsättning av tjänst förstås

 1. att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon, eller
 2. att en tjänst tas i anspråk genom uttag enligt 5, 7 eller 8 §. Lag (2013:368).

Prop. 2002/03:5: Ändringen är föranledd av att 2 kap. 6 § tidigare har upphävts (se SFS 1994:1798). Bestämmelsen har utformats i enlighet med vad Lagrådet förordat.

Prop. 2001/02:28: Ändringen görs för att uppnå överensstämmelse med systematiken i det sjätte direktivet och i ML. Som omsättning skall även anses överföring av vara till annat EG-land. Ändringen kommenteras mera utförligt i avsnitt 6.7.2.1 ovan.

 • HFD 2012:73:Tillhandahållande av papperskopior av fotografiska bilder har ansetts utgöra leverans av varor. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 1996:10:Fråga om behandlingen i mervärdesskattehänseende av äldre upplåtelser av s.k. frikraft. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2005:74:Den verksamhet som Trafikförsäkringsföreningen bedriver har ansetts inte utgöra tillhandahållande av tjänster (omsättning) till medlemmarna. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 1997:16:En avdelning inom ett fackförbund bedriver verksamhet som avser mätning för ackordskontroll. Verksamheten har med hänsyn till sin art, omfattning och finansiering genom mätningsavgifter betraktats som yrkesmässig och de i verksamheten utförda tjänsterna har ansetts vara föremål för skattepliktig omsättning. Ett yrkande av avdelningen om att avföras från registrering för mervärdesskatt har därför avslagits.
 • RÅ 2001:51:Den förhandlingsverksamhet och den boendeinflytande-, projekt- och fritidsverksamhet som en hyresgästförening bedriver har inte ansetts vara yrkesmässig i den mening som avses i 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2012:56:Fråga om den mervärdesskatterättsliga behandlingen av förvärv av fordringar (I och II). Även fråga om beräkning av beskattningsunderlaget vid rättelse i efterhand (I).
 • RÅ 2010:98:Fråga om rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt i bidragsfinansierad forskningsverksamhet.
 • HFD 2016:58:En komplementär i ett kommanditbolag tillhandahåller bolaget förvaltningstjänster mot ett arvode som utgår oavsett resultatet i kommanditbolaget. Tillhandahållandet har ansetts utgöra omsättning av tjänster enligt mervärdesskattelagen.
 • HFD 2015:54:En samfällighetsförening som inom ramen för sin förvaltning bygger ett garage för att där bedriva skattepliktig uthyrning av parkeringsplatser, har avdragsrätt för ingående skatt på kostnader som hänför sig till byggnationen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2006:31:Skattepliktig uthyrning av arbetskraft har ansetts föreligga när en anställd på heltid utfört fackligt arbete utanför arbetsplatsen och fackförbundet utbetalat ersättning härför till arbetsgivaren. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2003:25:En företagarförening, bestående av näringsidkare som är hyresgäster hos ett fastighetsbolag, har från fastighetsbolaget erhållit bidrag till kostnader för annonser och för aktiviteter som föreningen anordnat. Bidragen har inte ansetts utgöra ersättning vid omsättning av tjänst. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2016:6:Transaktioner i form av växling av traditionell valuta till den virtuella valutan bitcoin och omvänt utgör omsättning av tjänster som omfattas av undantag från skatteplikt för finansieringstjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2005:19:Ett aktiebolag som i egenskap av komplementär i kommanditbolag förvaltat kommanditbolagens fastigheter har inte ansetts ha omsatt mervärdesskattepliktiga tjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2019:68:Det utgör omsättning av en tjänst när en hästägare som är en beskattningsbar person låter en häst starta i en travtävling där tävlingsarrangören lämnar en ersättning om 500 kr till samtliga startande oavsett placering. Beskattningsunderlaget ska bestämmas till detta belopp även om hästägaren får ytterligare ersättning baserad på hästens placering i loppet. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
 • RÅ 2009:56:Fackförbunds administration för förbundets avdelningar har inte ansetts innebära skattepliktig omsättning av tjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2015:22:En huvudetablering i tredje land har tillhandahållit tjänster åt sin filial i Sverige som ingår i en mervärdesskattegrupp. Av EU-rätten följer att tjänsterna ska anses ha tillhandahållits mervärdesskattegruppen och att gruppen är skattskyldig för omsättningen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2018:34:Tjänster som en stiftelse tillhandahåller företag enligt avtal om klimatkompensation har ansetts utgöra skattepliktig omsättning. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
 • RÅ 2007:6:Fråga om förvärvsbeskattning av tjänst som upphandlas av kommanditbolagsdelägare för användning i kommanditbolagets verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 1999:33:Bidrag från Europeiska socialfonden och från Arbetsmarknadsverket som betalats ut till ett utbildningsföretag för genomförande av ett integrationsprojekt har inte ansetts utgöra vederlag vid omsättning av tjänst. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

[K2]1 a §  Med import förstås att en vara förs in till Sverige från en plats utanför EU. Lag (2011:283).

[K2]1 b §  Som omsättning anses inte överlåtelse av tillgångar i en verksamhet, som sker i samband med att verksamheten överlåts eller i samband med fusion eller liknande förfarande.

[S2]Första stycket gäller under förutsättning att förvärvaren skulle vara berättigad till avdrag för eller återbetalning av den skatt som annars skulle ha tagits ut på överlåtelsen. Lag (2015:888).

Prop. 2015/16:19: Paragrafen, som är ny, motsvarar artikel 19 och 29 i mervärdesskattedirektivet och reglerar överlåtelse av verksamhet. Omsättning av tillgångar i en verksamhet ska under de förutsättningar som anges i paragrafen inte anses som en omsättning i

mervärdesskattehänseende. Sådana omsättningar undantogs tidigare från skatteplikt.

Se vidare ...

Avropslager i ett annat EU-land

[K2]1 c §  En överföring av en vara till ett avropslager i ett annat EU-land ska inte likställas med en omsättning av varan.

[S2]Första stycket gäller endast om

 1. varan transporteras av en beskattningsbar person eller för dennes räkning till ett annat EU-land för att där överlåtas mot ersättning till en annan beskattningsbar person som enligt ett befintligt avtal dem emellan har rätt att förvärva varan,
 2. den som överför varan varken har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har något fast etableringsställe i det land som varan transporteras till,
 3. den som har rätt att förvärva varan är registrerad till mervärdesskatt i det land som varan transporteras till och den som överför varan har kännedom om den avsedda förvärvarens identitet och registreringsnummer till mervärdesskatt när transporten avgår, och
 4. den som överför varan registrerar överföringen i det register som föreskrivs i 39 kap. 14 a § skatteförfarandelagen (2011:1244), samt för in uppgifter i en periodisk sammanställning enligt 35 kap. samma lag om den avsedda förvärvarens registreringsnummer till mervärdesskatt i det EU- land som varan transporteras till. Lag (2019:789).

Prop. 2018/19:160: Paragrafen är ny och motsvaras av artikel 17a.1 och 17a.2 i mervärdesskattedirektivet. I direktivet finns ingen definition av avropslager, men med avropslager avses sådana lager som en i förväg känd köpare vid behov kan ta ut varor från (på engelska: call-off stock). Med avropslager i ett annat EU-land ska förstås en situation där dessutom samtliga villkor i paragrafen är uppfyllda. Om dessa villkor är uppfyllda ska överföringen av varorna till avropslagret inte anses utgöra en omsättning. ...

[K2]1 d §  Den som har överfört en vara till ett avropslager i ett annat EU-land enligt 1 c § ska anses ha gjort en från skatteplikt undantagen omsättning enligt 3 kap. 30 a § första stycket 1 när varan överlåts till den avsedda förvärvaren, eller någon som ersatt denne enligt 1 g §, om det sker inom 12 månader från det att varan ankom till det andra EU-landet. Lag (2019:789).

Prop. 2018/19:160: Paragrafen är ny och motsvaras av artikel 17a.3 a i mervärdesskattedirektivet. Enligt paragrafen gäller att om samtliga villkor i 1 c § är uppfyllda när äganderätten övergår till den avsedda förvärvaren, eller någon som ersatt denne enligt 1 g §, och förvärvet sker inom 12 månader från det att varorna kom till det andra EU-landet ska säljaren vid den tidpunkten anses ha gjort en från skatteplikt undantagen omsättning.

Paragrafen behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2018/19:160#S5" ...

[K2]1 e §  Om varan inte har överlåtits till en sådan beskattningsbar person som avses i 1 d § inom 12 månader från det att varan ankom till det andra EU-landet, ska överföringen likställas med en omsättning av varan enligt 1 § andra stycket. Tidpunkten för omsättningen ska vara dagen efter 12- månadersperiodens utgång. Lag (2019:789).

Prop. 2018/19:160: Paragrafen är ny och motsvaras av 17a.4 i mervärdesskattedirektivet. Paragrafen innehåller en tidsgräns om 12 månader som varorna kan ligga kvar i lagret. Om tidsgränsen överskrids uppstår en fiktiv leverans, dvs. en överföring av varan jämställd med omsättning enligt 2 kap. 1 § andra

stycket ML ska anses ske. Tidpunkten för omsättningen blir i sådana ...

[K2]1 f §  Vid överföring av en vara enligt 1 c § får varan skickas tillbaka till Sverige utan att överföringen ska likställas med en omsättning, om återsändandet av varan

 1. sker inom 12 månader från det att varan ankom till det andra EU-landet, och
 2. anges i det register som föreskrivs i 39 kap. 14 a § skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2019:789).

Prop. 2018/19:160: Paragrafen är ny och motsvaras av artikel 17a.5 i mervärdesskattedirektivet. Paragrafen anger förutsättningarna för att återsända varan, dvs. transportera varan tillbaka till Sverige, utan att en beskattningsbar transaktion uppkommer. Återsändandet av varan måste göras inom 12 månader från det att den ankom till det andra EU-landet och anges i ett sådant register som föreskrivs i 39 kap. 14 a § SFL, dvs. ett sådant register ...

[K2]1 g §  Om förvärvaren som avses i 1 c § byts ut mot en annan beskattningsbar person inom 12 månader från det att varan ankom till det andra EU-landet, ska överföringen inte likställas med en omsättning av varan vid bytet, om

 1. övriga villkor i 1 c § är uppfyllda, och
 2. bytet registreras av den som överför varan i det register som föreskrivs i 39 kap. 14 a § skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2019:789).

Prop. 2018/19:160: Paragrafen är ny och motsvaras av artikel 17a.6 i mervärdesskattedirektivet. Ett av villkoren i 1 c § är att det ska finnas en avsedd förvärvare redan vid tidpunkten för transporten. I paragrafen finns en möjlighet att sätta någon annan i den avsedda förvärvarens ställe utan att det utlöser en fiktiv leverans, dvs. utan att en överföring av varan jämställd med omsättning enligt 2 kap. 1 § andra stycket ML ska anses ske på grund ...

[K2]1 h §  Om något av villkoren i 1 c eller 1 g § upphör att vara uppfyllt inom 12 månader från det att varan ankom till det andra EU-landet, ska överföringen likställas med en omsättning av varan enligt 1 § andra stycket vid den tidpunkt då villkoret inte längre är uppfyllt. Lag (2019:789).

Prop. 2018/19:160: Paragrafen är ny och motsvaras av artikel 17a.7 första stycket mervärdesskattedirektivet. Om villkoren för överföring av en vara till avropslager i ett annat EU-land i 1 c eller 1 g § upphör att vara uppfyllda ska överföringen likställas med en omsättning av varan, dvs. en fiktiv leverans ska anses föreligga. Tidpunkten för den fiktiva leveransen ska enligt paragrafen vara när villkoret inte längre är uppfyllt.

Paragrafen behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2018/19:160#S5" ...

[K2]1 i §  Om en vara som överförts enligt 1 c § överlåts till någon annan än en sådan beskattningsbar person som avses i 1 d §, ska överföringen likställas med en omsättning av varan enligt 1 § andra stycket vid överlåtelsen.

[S2]Om varan transporteras från avropslagret till ett annat land än det EU-land som den ursprungligen transporterades från, ska överföringen likställas med en omsättning av varan när transporten inleds.

[S3]Om varan förstörts, gått förlorad eller stulits, ska överföringen likställas med en omsättning av varan den dag då varan förstördes eller försvann eller, om det är omöjligt att fastställa vilken dag detta skedde, den dag det upptäcktes att varan var förstörd eller försvunnen. Lag (2019:789).

Prop. 2018/19:160: Paragrafen är ny och motsvaras av artikel 17a.7 andra, tredje och fjärde stycket i mervärdesskattedirektivet. Paragrafen reglerar tre specifika fall av brister i villkoren i 1 c § och vid vilken tidpunkt den fiktiva leveransen ska anses ske i dessa fall, dvs. när en överföring av varan jämställd med omsättning ska anses ske.

I det första stycket regleras sådana fall där varan överlåts till någon annan än en sådan beskattningsbar person som avses i 1 d §. Den fiktiva leveransen ...

Uttag av varor

[K2]2 §  Med uttag av vara förstås att en beskattningsbar person

 1. tar ut en vara ur sin verksamhet för sitt eget eller personalens privata bruk eller, om inte annat följer av andra stycket, för överlåtelse av varan utan ersättning, eller annars för användning för annat ändamål än den egna verksamheten, eller
 2. för över en vara från en verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap.9, 11 eller 11 c13 §§ till en verksamhet som inte alls eller endast delvis medför skattskyldighet eller sådan rätt till återbetalning.

[S2]Överlåtelse av varor utan ersättning anses inte som uttag, om varorna är gåvor av mindre värde eller varuprover och ges för den beskattningsbara personens egen verksamhet. Lag (2013:368).

Prop. 2010/11:28: En följdändring görs i paragrafen med anledning av de begrepp som används i 8 kap. 4 a § första stycket. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Paragrafen är utformad i enlighet med Lagrådets synpunkter. Se vidare avsnitt 6.4.3.

 • RÅ 2002:110:Överlåtelse till moderbolag av fastigheter och andra investeringsvaror till underpris har inte ansetts medföra uttagsbeskattning eller jämkning av dotterbolagets avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till de överlåtna tillgångarna. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

[K2]3 §  Vad som sägs i 2 § om uttag av varor gäller endast om den beskattningsbara personen har haft rätt till avdrag för eller återbetalning enligt 10 kap.913 §§ av den ingående skatten vid förvärvet av varan.

[S2]Om den omsättning genom vilken den beskattningsbara personen förvärvat varan eller, när varan förts in till Sverige, den beskattningsbara personens unionsinterna förvärv eller import undantagits från skatteplikt enligt 3 kap.21 eller 21 a § tillämpas dock 2 §. Lag (2017:1196).

Prop. 2017/18:16: Andra stycket i paragrafen kompletteras med en hänvisning till 3 kap. 21 a §. Ändringen är en följd av att bestämmelsen om undantag från skatteplikt gällande fartyg m.m. flyttas från 3 kap. 21 § till 3 kap. 21 a §. Det görs även ett förtydligande genom att unionsinterna förvärv uttryckligen anges i andra stycket.

 • RÅ 1996:10:Fråga om behandlingen i mervärdesskattehänseende av äldre upplåtelser av s.k. frikraft. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Uttag av tjänster i allmänhet

[K2]4 §  Med uttag av tjänst förstås sådana åtgärder som anges i 5, 7 och 8 §§. Lag (2002:1004).

Prop. 2002/03:5: Som Lagrådet påpekat bör hänvisningen i paragrafen enbart avse 2 kap. 5, 7 och 8 §§, och inte 6 § (som upphävts genom SFS 1994:1798).

[K2]5 §  Med uttag av tjänst förstås att en beskattningsbar person

 1. utför eller på annat sätt tillhandahåller en tjänst för sitt eget eller personalens privata bruk eller annars för annat ändamål än den egna verksamheten, om tjänsten tillhandahålls utan ersättning,
 2. använder eller låter personalen använda en vara som hör till verksamheten för privat bruk eller annars för annat ändamål än den egna verksamheten, om omsättningen, det unionsinterna förvärvet eller importen av varan undantagits från skatteplikt enligt 3 kap. 21, 21 a eller 21 b § eller om den beskattningsbara personen haft rätt till avdrag för eller återbetalning enligt 10 kap.9, 11 eller 11 c13 §§ av den ingående skatten vid förvärvet, tillverkningen eller förhyrningen av varan, eller
 3. för privat ändamål själv använder eller låter någon annan använda en personbil eller motorcykel som utgör en tillgång i eller har förhyrts för verksamheten och den beskattningsbara personen har haft rätt till avdrag för eller återbetalning enligt 10 kap.9, 11 eller 11 c13 §§ av den ingående skatten vid förvärvet, tillverkningen eller, i fråga om förhyrning, av hela den ingående skatten som hänför sig till hyran.

[S2]Första stycket 2 och 3 gäller endast om värdet av användandet är mer än ringa. Lag (2017:1196).

Prop. 2017/18:16: Första stycket 2 kompletteras med hänvisningar till 3 kap. 21 a och 21 b §§. Ändringen är en följd av att bestämmelserna om undantag från skatteplikt gällande fartyg m.m. flyttas från 3 kap. 21 § till 21 a och

21 b §§ samma kapitel. Det görs även ett förtydligande på så sätt att unionsinterna förvärv uttryckligen anges i första stycket 2.

Prop. 2007/08:25: I första stycket 2 och 3 har hänvisningarna till ”10 kap. 9–13 §§” justerats så att hänsyn tas till att 10 kap. 10 § upphävts och att 10 kap. 11 a och 11 b § inte i detta sammanhang bedöms som tillämpliga. Den nya hänvisningen sker således till 10 kap. 9, 11 eller 11 c–13 §§.

Prop. 2010/11:28: Vissa följdändringar görs i paragrafen med anledning av de begrepp som används i 8 kap. 4 a § första stycket. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Paragrafen är utformad i enlighet med Lagrådets synpunkter. Se vidare avsnitt 6.4.3.

 • RÅ 2008:72:Ett aktiebolag har anskaffat en båt och fått fullt avdrag för ingående mervärdesskatt. Fråga om en uttagsbeskattning av bolaget ska grundas på faktisk användning av båten för rörelsefrämmande ändamål eller redan på dispositionsrätten. Även fråga om placeringen av bevisbördan.
 • RÅ 2005:20:Ett bolag bedriver självservering med snabbmat. De anställda intar maten i ett rum som bolaget ställt till förfogande. Bolaget har i mervärdesskattehänseende ansetts tillhandahålla tjänster i restaurangverksamhet. Eftersom tillhandahållandet skett mot vederlag har någon uttagsbeskattning inte kommit i fråga. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
6 § Har upphävts genom lag (1994:1798).

Uttag av vissa tjänster på fastighetsområdet

[K2]7 §  Med uttag av tjänst förstås även att en beskattningsbar person i en byggnadsrörelse utför eller förvärvar sådana tjänster som anges i andra stycket och tillför dem en lägenhet som den beskattningsbara personen innehar med hyresrätt eller bostadsrätt eller en egen fastighet, om den beskattningsbara personen både tillhandahåller tjänster åt andra (byggentreprenader) och utför tjänster på sådana lägenheter eller fastigheter, och lägenheten eller fastigheten utgör lagertillgång i byggnadsrörelsen enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Detsamma gäller i fråga om tjänster som den beskattningsbara personen utför på en lägenhet eller fastighet som utgör en annan tillgång i byggnadsrörelsen än lagertillgång.

[S2]Första stycket gäller

 1. bygg- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och underhåll, och
 2. ritning, projektering, konstruktion eller andra jämförliga tjänster.

[S3]Första stycket gäller inte om tjänsterna hänför sig till en del av lägenheten eller fastigheten, som används i en verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11, 11 e eller 12 §. Lag (2013:368).

Prop. 1999/2000:82: I tredje stycket har tillagts att uttagsbeskattning av andra fastigheter som utgör tillgång i byggnadsrörelse, än sådana som utgör lagertillgångar, skall ske endast till den del fastigheten inte används i en verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning av ingående skatt. Tjänsterna skall således inte betraktas som uttag av tjänst till den del de hänför sig till lokaler som fastighetsägaren använder t. ex. som driftsbyggnader för sin byggnadsrörelse. Som framgått av ...

Prop. 2007/08:25: I första stycket och andra stycket 1 ändras ”byggnadsentreprenader” till ”byggentreprenader” och ”byggnads- och anläggningsarbeten” till ”bygg- och anläggningsarbeten”. Den ändrade terminologin är inte avsedd att medföra någon ändring i sak utan innebär endast en anpassning till de språkliga rekommendationer som har utfärdats av Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk, TNC. Enligt dessa rekommendationer är förledet ”bygg-” att föredra när man – som i den aktuella ...

[K2]8 §  Med uttag av tjänst förstås vidare att en fastighetsägare utför sådana tjänster som anges i andra stycket på en egen fastighet som utgör tillgång i en ekonomisk verksamhet som varken medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11, 11 e eller 12 §. Detta gäller dock endast om de nedlagda lönekostnaderna för tjänsterna under beskattningsåret överstiger 300 000 kronor, inräknat skatter och avgifter som grundas på lönekostnaderna.

[S2]Första stycket gäller utförande av

 1. bygg- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och underhåll,
 2. ritning, projektering, konstruktion eller andra jämförliga tjänster, och
 3. lokalstädning, fönsterputsning, renhållning och annan fastighetsskötsel.

[S3]Vad som sägs i första stycket gäller också hyresgäster och bostadsrättshavare som utför sådana tjänster som anges i andra stycket 1 och 2 på lägenheter som de innehar med hyresrätt eller bostadsrätt i en ekonomisk verksamhet som varken medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11, 11 e eller 12 §.

[S4]Om en fastighet ägs eller en hyresrätt eller bostadsrätt innehas av en beskattningsbar person som ingår i en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § ska gruppen anses som fastighetsägare, hyresgäst eller bostadsrättshavare vid tillämpning av denna paragraf. Lag (2013:368).

Prop. 2008/09:65: Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)

Prop. 2007/08:25: I första stycket har hänvisningen till ”10 kap. 9–13 §§” ersatts med en hänvisning till ”10 kap. 9, 11 eller 12 §” för att uppnå enhetlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 7 § tredje stycket.

 • RÅ 2004:36:Fråga om tjänster som utförts av hos fastighetsägare anställd personal skall föranleda uttagsbeskattning avseende mervärdesskatt.
 • HFD 2013 not 64:Skäl att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen förelåg inte / Eftersom frågan i målet hade belysts i tidigare avgöranden från domstolen (förhandsbesked, mervärdesskatt) / Uttagsbeskattning skulle inte ske av byggtjänster som ett fastighetsförvaltande företag förvärvat från utomstående byggföretag (förhandsbesked)
 • RÅ 1995:60:Vid uttag av fastighetstjänster har sjuklön till anställd fastighetsskötare ansetts skola ingå i beskattningsunderlaget. Förhandsbesked ang. mervärdesskatt.

Omsättning vid transaktioner med enfunktionsvouchrar

[K2]9 §  Varje överlåtelse mot ersättning av en enfunktionsvoucher som görs av en beskattningsbar person som agerar i eget namn ska anses som en omsättning av de varor eller tjänster som vouchern avser. Detsamma gäller om en enfunktionsvoucher tas i anspråk på motsvarande sätt som avses i 1 § första stycket 2 eller tredje stycket 2.

[S2]Det faktiska överlämnandet av varorna eller tillhandahållandet av tjänsterna i utbyte mot en enfunktionsvoucher som godtas som ersättning eller partiell ersättning av leverantören eller tillhandahållaren är inte en omsättning, om inte annat följer av 11 §. Lag (2018:1333).

Prop. 2017/18:213: Paragrafen är ny. I första stycket av paragrafen behandlas överlåtelser av enfunktionsvouchrar i eget namn. Varje sådan överlåtelse ska anses som en omsättning av de underliggande varorna eller tjänsterna. Om en omsättning av varorna eller tjänsterna är skattepliktig och omsättningen sker inom landet kommer mervärdesskatt därmed tas ut varje gång enfunktionsvouchern överlåts mot ersättning. Första stycket innebär vidare att reglerna om uttagsbeskattning kan bli tillämpliga vid överlåtelser ...

[K2]10 §  Om en överlåtelse av en enfunktionsvoucher görs av en beskattningsbar person i en annan beskattningsbar persons namn och för dennes räkning, ska denne anses omsätta de varor eller tjänster som vouchern avser. Lag (2018:1333).

Prop. 2017/18:213: I paragrafen, som är ny, regleras situationen när en enfunktionsvoucher överlåts i en annan beskattningsbar persons namn och för dennes räkning. Den beskattningsbara personen anses då ha omsatt de varor eller tjänster som vouchern gäller och är den som blir skattskyldig för eventuell mervärdesskatt. Den beskattningsbara person som ställer ut eller distribuerar vouchern i någon annans namn och för dennes räkning anses inte delta i det underliggande tillhandahållandet på sådant sätt att denne blir ...

[K2]11 §  Om den som levererar varor eller tillhandahåller tjänster i utbyte mot en enfunktionsvoucher inte är den beskattningsbara person som i eget namn ställt ut vouchern, ska leverantören eller tillhandahållaren anses ha omsatt varorna eller tjänsterna till denna beskattningsbara person. Lag (2018:1333).

Prop. 2017/18:213: I paragrafen behandlas situationen när en enfunktionsvoucher löses in mot varor eller tjänster hos någon annan beskattningsbar person än den som i eget namn ställt ut vouchern. Den som levererar varorna eller tillhandahåller tjänsterna i utbyte mot vouchern anses då ha omsatt dessa till den beskattningsbara person som ställt ut vouchern.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 30 b.1 tredje stycket i mervärdesskattedirektivet.

Se vidare avsnitt 8.2.

Omsättning vid transaktioner med flerfunktionsvouchrar

[K2]12 §  Den faktiska leveransen av varorna eller det faktiska tillhandahållandet av tjänsterna i utbyte mot en flerfunktionsvoucher som godtas som ersättning eller partiell ersättning av leverantören eller tillhandahållaren ska anses som en omsättning enligt 2 kap. 1 §. Tidigare överlåtelser av flerfunktionsvouchern är dock inte omsättningar. Lag (2018:1333).

Prop. 2017/18:213: Den nya paragrafen behandlar omsättning vid transaktioner med flerfunktionsvouchrar och innebär att den faktiska leveransen av varor eller tillhandahållandet av tjänster i utbyte mot en flerfunktionsvoucher utgör en omsättning. Vid en överlåtelse av en flerfunktionsvoucher saknas tillräckliga uppgifter för att ta ut mervärdesskatt avseende de varor och tjänster för vilka vouchern gäller (jfr författningskommentaren till 1 kap. 21 §). Till skillnad mot vad som gäller för enfunktionsvouchrar ska ...

[K2]13 §  När en överlåtelse av en flerfunktionsvoucher görs av en annan person än den beskattningsbara person som genomför en sådan omsättning som avses i 12 §, ska alla tillhandahållanden av tjänster som kan identifieras, exempelvis distributions- eller marknadsföringstjänster, anses som omsättningar. Lag (2018:1333).

Prop. 2017/18:213: Paragrafen avser situationen när en flerfunktionsvoucher överlåts av en annan beskattningsbar person än den som genomför den faktiska leveransen av varorna eller tjänsterna. Även om själva överlåtelsen av vouchern inte medför att det uppkommer en omsättning enligt 12 § ska

varje tillhandahållande av tjänster som kan identifieras medföra att det uppkommer ...

[K2a]1 §  I 2-9 §§ finns bestämmelser om i vilka fall ett förvärv ska anses som ett unionsinternt förvärv. Lag (2011:283).

Unionsinterna förvärv

[K2a]2 §  Med unionsinternt förvärv förstås

 1. att någon under de förutsättningar som anges i 3-5 §§ mot ersättning förvärvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller av säljaren eller för någonderas räkning till Sverige från ett annat EU-land,
 2. att någon under de förutsättningar som anges i 6 § mot ersättning förvärvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller av säljaren eller för någonderas räkning till ett annat EU-land från Sverige eller ett annat EU-land,
 3. att någon under de förutsättningar som anges i 7 § första stycket för över en vara från en verksamhet i ett annat EU- land till Sverige, om inget annat följer av 7 § andra stycket eller 8 och 8 b-8 f §§,
 4. att någon i de fall som anges i 9 § för över en vara från ett annat EU-land till Sverige, eller
 5. att någon under de förutsättningar som anges i 8 a § mot ersättning förvärvar en vara från ett avropslager i Sverige. Lag (2019:789).

Prop. 2018/19:160: I paragrafen anges vad som utgör ett unionsinternt förvärv. I punkt 3 anges att med unionsinternt förvärv förstås att någon under de förutsättningar som anges i 7 § första stycket för över en vara från en verksamhet i ett annat EU-land till Sverige, om inte annat följer av 7 § andra stycket. Här läggs till en hänvisning till 8 och 8 b–f §§, som innebär att med unionsinternt förvärv ska inte förstås överföringar till avropslager i Sverige när villkoren i de paragraferna är uppfyllda. ...

 • RÅ 2001:41:För att ett s.k. gemenskapsinternt förvärv enligt 2 a kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200) skall föreligga fordras bl.a. att transporten av fordonet till Sverige påbörjas i samband med förvärvet eller säljarens leverans av transportmedlet samt att detta då är avsett för stadigvarande användning här.
 • RÅ 2005:70:Mervärdesskattelagens bestämmelser om gemenskapsinterna förvärv av nya transportmedel har direktivkonformt tolkats så att de inte innefattar krav på viss minsta användningstid i Sverige.
 • HFD 2011:28:Fråga om förvärvsbeskattning av en segelbåt som inköpts ny i ett annat EU-land och som sedan använts en viss tid innan den seglats till Sverige. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Unionsinterna förvärv enligt 2 § 1

[K2a]3 §  En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 1, om förvärvet avser

 1. ett sådant nytt transportmedel som anges i 1 kap. 13 a §,
 2. en sådan punktskattepliktig vara som anges i 1 kap. 13 b § och köparen är en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person, eller
 3. en annan vara än ett nytt transportmedel eller en punktskattepliktig vara och förvärvet görs av en sådan köpare som anges i andra stycket från en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap och som inte är befriad från mervärdesskatt enligt bestämmelserna om små företag i artiklarna 282–292 i direktiv 2006/112/EG i ett annat EU-land.

[S2]Första stycket 3 avser köpare som är

 1. en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap och vars verksamhet medför rätt till avdrag för ingående skatt eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1 § andra stycket eller 913 §§ av sådan skatt, eller
 2. en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap och vars verksamhet inte medför någon avdragsrätt eller rätt till återbetalning enligt 10 kap.913 §§ eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person, under förutsättning

[S3]– att det sammanlagda värdet av dennes skattepliktiga förvärv av andra varor än nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor under det löpande eller det föregående kalenderåret överstiger 90 000 kronor, eller

[S4]– att köparen omfattas av ett sådant beslut som anges i 4 §. Lag (2013:368).

Prop. 2002/03:5: En justering görs i andra stycket punkten 1 i bestämmelsen i syfte att klargöra att förvärv eller överföring av en vara som görs från ett annat EG-land av en sådan utländsk företagare som omfattas av reglerna om återbetalning av mervärdesskatt enligt 10 kap. 1 § andra stycket ML också skall anses som ett gemenskapsinternt förvärv enligt förevarande bestämmelse. Den situation som här är aktuell är det fall en utländsk företagare ...

Prop. 2007/08:25: I första stycket 1 har det tidigare sista ledet, ”och transportmedlet skall användas stadigvarande här i landet”, tagits bort. Detta har gjorts för att nå en bättre överensstämmelse med den bakomliggande EG-rättsliga regleringen.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.3.

Prop. 2012/13:124: I första stycket tredje punkten ersätts uttrycket ”säljare som är skattskyldig till mervärdesskatt” med dels begreppet ”beskattningsbar person som agerar i denna egenskap”, dels en formulering om att säljaren inte får omfattas av reglerna om skattebefrielse för små företag enligt artiklarna 282–292 i mervärdesskattedirektivet i ett annat EU-land.

 • HFD 2011:28:Fråga om förvärvsbeskattning av en segelbåt som inköpts ny i ett annat EU-land och som sedan använts en viss tid innan den seglats till Sverige. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

[K2a]4 §  Skatteverket ska på begäran av en sådan köpare som anges i 3 § andra stycket 2 besluta att förvärv som görs av honom ska anses som unionsinterna förvärv fastän den angivna beloppsgränsen inte överstigs. Beslutet ska gälla under två kalenderår. Lag (2011:283).

[K2a]5 §  En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 1 även i de fall transporten påbörjas utanför EU och varan därefter importerats till ett annat EU-land av förvärvaren för vidare transport till Sverige, om förvärvaren är en juridisk person som inte är en beskattningsbar person.

[S2]I 10 kap. 11 b § finns bestämmelser om återbetalning i vissa fall av skatt som betalas vid import. Lag (2013:368).

Unionsinterna förvärv enligt 2 § 2

[K2a]6 §  En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 2, om

 • köparen är registrerad till mervärdesskatt här i landet,
 • förvärvet görs, under angivande av köparens svenska registreringsnummer, från en säljare som är registrerad till mervärdesskatt i ett annat EU-land, och
 • köparen inte visar att han påförts mervärdesskatt i ett annat EU-land för förvärvet.

[S2]I 13 kap. 25 a § finns bestämmelser om hur utgående skatt för sådana förvärv som avses i första stycket ska återfås, för det fall att mervärdesskatt har påförts i det andra EU-landet efter det att förvärvaren redovisat den utgående skatten i sin deklaration här i landet.

[S3]En vara ska inte anses förvärvad enligt första stycket, om köparen visar att förvärvet gjorts för en efterföljande omsättning i ett annat EU-land och den till vilken omsättningen görs är skattskyldig där för omsättningen. Lag (2011:283).

Unionsinterna förvärv enligt 2 § 3

[K2a]7 §  En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 3, om

 • den som för över varan är en beskattningsbar person som bedriver verksamhet i ett annat EU-land,
 • överföringen görs för dennes verksamhet, och
 • överföringen görs genom att varan transporteras från det EU-landet till Sverige av den beskattningsbara personen eller för dennes räkning.

[S2]En vara ska inte anses förvärvad enligt 2 § 3, om överföringen

 1. görs för omsättning på fartyg, luftfartyg eller tåg under färd med avgångsort i ett EU-land och ankomstort i ett annat EU-land,
 2. utgör ett led i omsättningen av en tjänst som utförs åt den som för över varan och tjänsten avser arbete på eller värdering av varan i Sverige, om transporten av varan avslutas i Sverige och varan, sedan arbetet eller värderingen utförts, skickas tillbaka till den beskattningsbara personen i det EU-land som varan ursprungligen överförts från,
 3. görs för att den överförda varan ska användas för omsättningen av tjänster i Sverige och varan därför ska användas tillfälligt här i landet,
 4. görs för att den överförda varan tillfälligt, högst två år, ska användas i Sverige, under förutsättning att motsvarande import skulle ha varit skattefri här i landet enligt vad som gäller för temporär import från ett icke medlemsland,
 5. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 3 a §, 3 kap. 21 a, 30 a eller 30 c §,
 6. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 § första stycket 2 eller 4, eller
 7. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap.2 c eller 2 d §.

[S3]När någon av de förutsättningar som anges i andra stycket inte längre föreligger, ska varorna anses ha överförts enligt reglerna i första stycket. Lag (2017:1196).

Prop. 2017/18:16: Andra stycket 5 kompletteras med en hänvisning till 3 kap. 21 a §.

Ändringen är en följd av att de bestämmelser som gäller leverans av varor till fartyg flyttas från 5 kap. 3 a § till 3 kap. 21 a §.

Prop. 2004/05:15: Genom den nya punkten 7 i det andra stycket genomförs den nya sista strecksatsen i artikel 28a.5 b andra stycket i sjätte direktivet. Bestämmelsen innebär att överföring av gas genom distributionssystemet för naturgas eller av el från ett annat EG-land till Sverige i samband med en sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 c eller 2 d § inte skall beskattas som ett gemenskapsinternt förvärv här.

Ändringen har behandlats i motiven (<a href="https://lagen.nu/prop/2004/05:15#S5-3" ...

Prop. 2015/16:19: I paragrafen ändras andra stycket punkten 5 som en följd av att de undantag i nuvarande 3 kap 30 a § som avser beskickningar, konsulat, EU-institutioner och liknande flyttas till 3 kap. 30 c § (se författningskommentarerna till 3 kap. 30 a och 30 c §§).

Prop. 2001/02:28: Genom ändringen genomförs artikel 28a.5 b andra stycket första strecksatsen i det sjätte direktivet. Denna bestämmelse leder till att överföringar av vara i samband med att varan skall levereras inom landet efter installation eller montering av säljaren, eller vid distansförsäljning till konsumenter (t.ex. postorderförsäljning) inte skall anses som ett gemenskapsinternt förvärv. I övrigt skall förvärv eller överföringar av varor till Sverige anses som gemenskapsinterna förvärv oavsett de företas ...

Avropslager i Sverige

[K2a]8 §  En vara som förts över till ett avropslager i Sverige ska inte anses förvärvad enligt 2 § 3, om

 1. varan transporteras till Sverige av en beskattningsbar person eller för dennes räkning från ett annat EU-land för att här överlåtas mot ersättning till en annan beskattningsbar person som enligt ett befintligt avtal dem emellan har rätt att förvärva varan,
 2. den som överför varan varken har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har något fast etableringsställe i Sverige,
 3. den som har rätt att förvärva varan är registrerad till mervärdesskatt i Sverige och den som överför varan har kännedom om den avsedda förvärvarens identitet och registreringsnummer till mervärdesskatt när transporten avgår, och
 4. den som överför varan registrerar överföringen i ett register enligt artikel 243.3 i direktiv 2006/112/EG, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2018/1910, samt för in uppgifter om den avsedda förvärvarens svenska registreringsnummer till mervärdesskatt i en sammanställning enligt artikel 262.2 i samma direktiv. Lag (2019:789).

Prop. 2018/19:160: Paragrafen är ny och motsvaras av artikel 17a.1 och 17a.2 i mervärdesskattedirektivet. Innebörden av den nya paragrafen är att en vara som överförts till ett avropslager i Sverige, under förutsättning att samtliga villkor i paragrafen är uppfyllda inte ska anses förvärvad enligt 2 a kap. 2 § 3 ML. För varor som förs från Sverige till ett avropslager i ett annat EU-land, finns motsvarande reglering i 2 kap. 1 c § ML.

Av ...

[K2a]8 a §  Vid överföring av en vara enligt 8 § ska den avsedda förvärvaren, eller någon som ersatt denne enligt 8 d §, anses ha gjort ett unionsinternt förvärv när äganderätten av varan övergår till förvärvaren, om det sker inom 12 månader från det att varan ankom till Sverige. Lag (2019:789).

Prop. 2018/19:160: Paragrafen är ny och motsvaras av artikel 17a.3 b i mervärdesskattedirektivet. Innebörden av paragrafen är att om samtliga villkor i 8 § är uppfyllda när avrop sker, det vill säga varorna tas ur lagret och äganderätten övergår till den avsedda förvärvaren eller någon som ersatt denne enligt 8 d §, ska förvärvaren vid den tidpunkten ha gjort ett unionsinternt förvärv. Förutsättningen är att förvärvet sker inom 12 månader från det att varorna kom till Sverige

Paragrafen behandlas ...

[K2a]8 b §  Om varan inte har överlåtits till en sådan beskattningsbar person som avses i 8 a § inom 12 månader från det att varan ankom till Sverige, ska den anses förvärvad enligt 2 § 3. Tidpunkten för förvärvet ska vara dagen efter 12-månadersperiodens utgång. Lag (2019:789).

Prop. 2018/19:160: Paragrafen är ny och motsvaras av 17a.4 i mervärdesskattedirektivet. I paragrafen anges en tidsgräns om 12 månader som varorna kan ligga kvar i lagret. Om tidsgränsen överskrids ska varan anses förvärvad enligt 2 a kap. 2 § 3 ML dagen efter 12-månadersperiodens utgång, dvs. vid den tidpunkten ska ett unionsinternt förvärv anses ske.

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.

[K2a]8 c §  Vid överföring av en vara enligt 8 § får varan skickas tillbaka till det EU-land som den skickades från utan att den ska anses förvärvad enligt 2 § 3, om återsändandet av varan

 1. sker inom 12 månader från det att varan ankom till Sverige, och
 2. anges i ett register enligt artikel 243.3 i direktiv 2006/112/EG, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2018/1910. Lag (2019:789).

Prop. 2018/19:160: Paragrafen är ny och motsvaras av artikel 17a.5 i mervärdesskattedirektivet. Paragrafen anger förutsättningarna för att varorna återsänds, dvs. transporteras tillbaka till det EU-land de skickades från, utan att varan ska anses förvärvad enligt 2 a kap. 2 § 3 ML.

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.

[K2a]8 d §  Om förvärvaren som avses i 8 § byts ut mot en annan beskattningsbar person inom 12 månader från det att varan ankom till Sverige, ska varan inte anses förvärvad enligt 2 § 3 vid bytet, om

 1. övriga villkor i 8 § är uppfyllda, och
 2. bytet registreras av den som överför varan i ett register enligt artikel 243.3 i direktiv 2006/112/EG, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2018/1910. Lag (2019:789).

Prop. 2018/19:160: Paragrafen är ny och motsvaras av artikel 17a.6 i mervärdesskattedirektivet. Ett av villkoren i 8 § är att det ska finnas en avsedd förvärvare redan vid tidpunkten för transporten. I paragrafen finns en möjlighet att sätta någon annan i den avsedda förvärvarens ställe utan att varan ska anses förvärvad enligt 2 a kap. 2 § 3 ML på grund av bytet.

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.

[K2a]8 e §  Om något av villkoren i 8 eller 8 d § upphör att vara uppfyllt inom 12 månader från det att varan ankom till Sverige, ska varan anses förvärvad enligt 2 § 3 vid den tidpunkt då villkoret inte längre är uppfyllt. Lag (2019:789).

Prop. 2018/19:160: Paragrafen är ny och motsvaras av artikel 17a.7 första stycket mervärdesskattedirektivet. Om ett villkor för överföring av en vara till avropslager i ett annat EU-land i 8 eller 8 d § upphör att vara uppfyllt ska överföringen likställas med ett förvärv av varan enligt 2 a kap. 2 § 3 ML, dvs. ett unionsinternt förvärv ska anses ske. Tidpunkten för den fiktiva leveransen ska enligt paragrafen vara när villkoret i 8 eller 8 d § ML ...

[K2a]8 f §  Om en vara som överförts enligt 8 § överlåts till någon annan än en sådan beskattningsbar person som avses i 8 a §, ska varan anses förvärvad enligt 2 § 3 vid överlåtelsen.

[S2]Om varan transporteras från avropslagret till ett annat land än det EU-land som den ursprungligen transporterades från, ska varan anses förvärvad enligt 2 § 3 när transporten inleds.

[S3]Om varan förstörts, gått förlorad eller stulits, ska varan anses förvärvad enligt 2 § 3 den dag då varan förstördes eller försvann eller, om det är omöjligt att fastställa vilken dag detta skedde, den dag det upptäcktes att varan var förstörd eller försvunnen. Lag (2019:789).

Prop. 2018/19:160: Paragrafen är ny och motsvaras av artikel 17a.7 andra, tredje och fjärde stycket i mervärdesskattedirektivet. Paragrafen reglerar tre specifika fall av brister i villkoren för arrangemang med avropslager och vid vilken tidpunkt den fiktiva leveransen ska anses ske i dessa fall, dvs. när varan ska anses förvärvad enligt 2 a kap. 2 § 3 ML.

I det första stycket regleras sådana fall där varan överlåts till någon annan än en sådan beskattningsbar person som avses i 8 a §. ...

Unionsinterna förvärv enligt 2 § 4

[K2a]9 §  En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 4, om

[S2]– den som tar i anspråk varan är en beskattningsbar person som bedriver verksamhet här i landet,

[S3]– den beskattningsbara personen tar i anspråk varan för ett annat ändamål än som anges i 7 § andra stycket genom att använda den för denna verksamhet efter att varan transporterats av den beskattningsbara personen eller för dennes räkning till Sverige från ett annat EU-land, och

[S4]– varan inte härrör från en verksamhet som den beskattningsbara personen bedriver i det landet. Lag (2013:368).

Gemensam bestämmelse avseende 2 § 3 och 4

[K2a]10 §  En vara ska inte anses förvärvad enligt 7 eller 9 § om motsvarande förvärv av varan mot ersättning för förvärvaren inte skulle anses som ett unionsinternt förvärv enligt 3 §. Lag (2011:283).

3 kap. Skatteplikt för omsättning, unionsinternt förvärv och import

Införd: SFS 1995:700 (Mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor, m.m.), 2004:1155 (Mervärdesskatt vid omsättning av gas och el, m.m.), 1994:1798 (Mervärdesskatten och EG), 1995:1286 (Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt), 1999:640 (Särskilda mervärdesskatteregler för investeringsguld), 1996:1320 (Skattefrihet för internationella organisationer, diplomater m.fl. - mervärdesskatt och punktskatter)
Ändrad: SFS 2015:888 (Vissa frågor på området för indirekta skatter), 2013:368 (Begreppet beskattningsbar person - en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen), 2012:386 (Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt), 2017:1196 (Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall), 1999:1283 (Inkomstskattelagen), 2002:1004 (Vissa mervärdesskattefrågor, m.m.), 2011:283 (Följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget), 1995:700 (Mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor, m.m.), 2007:1376 (Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor), 2003:1134 (Nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt), 2010:1892 (Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för viss import av varor), 1995:1364 (Mervärdesskatt på allmänna nyhetstidningar), 1994:1798 (Mervärdesskatten och EG), 2010:1892 (Vissa tekniska mervärdesskattefrågor), 2009:1333 (Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning), 1995:1286 (Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt), 1996:1327 (Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet), 1994:498 (Vissa mervärdesskattefrågor), 2016:1208 (Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen)
Upphävd: SFS 1994:1798 (Mervärdesskatten och EG)

Generell skatteplikt

[K3]1 §  Omsättning av varor och tjänster samt import är skattepliktiga, om inget annat anges i detta kapitel.

[S2]Är omsättningen av en vara undantagen från skatteplikt enligt detta kapitel, är även import av varan undantagen från skatteplikt.

[S3]Unionsinternt förvärv är skattepliktigt om motsvarande omsättning skulle ha varit det. Lag (2011:283).

 • RÅ 2007:33:Tillhandahållandet av ett konferensarrangemang har ansetts i sin helhet utgöra skattepliktig omsättning som inte är att anse som fastighetsupplåtelse. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 1997:16:En avdelning inom ett fackförbund bedriver verksamhet som avser mätning för ackordskontroll. Verksamheten har med hänsyn till sin art, omfattning och finansiering genom mätningsavgifter betraktats som yrkesmässig och de i verksamheten utförda tjänsterna har ansetts vara föremål för skattepliktig omsättning. Ett yrkande av avdelningen om att avföras från registrering för mervärdesskatt har därför avslagits.
 • RÅ 2006:31:Skattepliktig uthyrning av arbetskraft har ansetts föreligga när en anställd på heltid utfört fackligt arbete utanför arbetsplatsen och fackförbundet utbetalat ersättning härför till arbetsgivaren. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

[K3]1 a §  I 9 c kap. finns särskilda bestämmelser om undantag från skatteplikt under den tid som varor är placerade i vissa lager. Lag (1995:1286).

Undantag på fastighetsområdet

[K3]2 §  Från skatteplikt undantas, med de begränsningar som följer av 3 §, omsättning av fastigheter samt överlåtelse och upplåtelse av arrenden, hyresrätter, bostadsrätter, tomträtter, servitutsrätter och andra rättigheter till fastigheter.

[S2]Undantaget för upplåtelse av nyttjanderätter till fastigheter omfattar också underordnade tillhandahållanden, exempelvis upplåtarens tillhandahållande av gas, vatten, elektricitet, värme och nätutrustning för mottagning av radio- och televisionssändningar, om tillhandahållandet är en del av upplåtelsen av nyttjanderätten. Lag (2016:1208).

Prop. 2016/17:14: Paragrafens andra stycke justeras. Bedömningen som ska göras avseende om ett tillhandahållande av gas, vatten, el eller liknande omfattas av undantaget för upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet är huruvida det tillhandahållandet är underordnat tillhandahållandet av nyttjanderätten. Den uppräkning av tillhandahållanden som i dag finns behålls som exempel. Det är dock ingen uttömmande lista. För att de uppräknade tillhandahållandena ska ses som underordnade krävs att de utgör en del av ...

 • RÅ 2007:33:Tillhandahållandet av ett konferensarrangemang har ansetts i sin helhet utgöra skattepliktig omsättning som inte är att anse som fastighetsupplåtelse. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2007:13:Upplåtelse av uppläggningsplats för båtar utgör mervärdesskattepliktig tjänst. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2019:54:En hyresvärds och bostadsrättsförenings tillhandahållanden av el och/eller vatten, som debiteras utifrån nyttjanderättshavarnas faktiska förbrukning vilken kontrolleras genom enskilda mätare i varje lägenhet, har ansetts vara fristående från bostadsupplåtelsen och därmed skattepliktiga. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
 • HFD 2012:53:Uthyrning av standardiserade moduler som sätts samman till tillfälliga verksamhetslokaler har inte ansetts utgöra från skatteplikt undantagen uthyrning av fastighet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2011 not 75:Samfällighetsförening ansågs skattskyldig för upplåtelse av parkeringsplatser (förhandsbesked)

[K3]3 §  Undantaget enligt 2 § omfattar inte

 1. upplåtelse eller överlåtelse av maskiner och utrustning som har installerats varaktigt,
 2. omsättning av växande skog, odling och annan växtlighet utan samband med överlåtelse av marken,
 3. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverkningsrätt och annan jämförlig rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra naturprodukter samt rätt till jakt, fiske eller bete,
 4. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,
 5. upplåtelse av lokaler och andra platser för parkering, inklusive förtöjning och ankring, av transportmedel,
 6. upplåtelse av förvaringsboxar,
 7. upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på fastigheter,
 8. upplåtelse för djur av byggnader eller mark,
 9. upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt upplåtelse av spåranläggning för järnvägstrafik,
 10. korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning,
 11. upplåtelse av terminalanläggning för buss- och tågtrafik till trafikoperatörer, och
 12. upplåtelse till en mobiloperatör av plats för utrustning på en mast eller liknande konstruktion och tillhörande utrymme för teknisk utrustning som omfattas av upplåtelsen.

[S2]Undantaget enligt 2 § gäller inte heller när en fastighetsägare, ett konkursbo eller en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. för stadigvarande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet eller som medför rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11, 11 e eller 12 § helt eller delvis hyr ut en sådan byggnad eller annan anläggning, som utgör fastighet. Skatteplikt gäller dock inte om uthyrningen avser stadigvarande bostad. Uthyrning till staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser är skattepliktig även om uthyrningen sker för en verksamhet som inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11, 11 e eller 12 §. Skatteplikt gäller dock inte för uthyrning till en kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund, om fastigheten vidareuthyrs av kommunen, kommunalförbundet eller samordningsförbundet för användning i en verksamhet som bedrivs av någon annan än staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund och som inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11, 11 e eller 12 §. Det som har sagts om uthyrning gäller även för upplåtelse av bostadsrätt.

[S3]Andra stycket tillämpas också

 1. vid uthyrning i andra och tredje hand,
 2. vid bostadsrättshavares upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet som innehas med bostadsrätt, och
 3. när en byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet uppförs eller genomgår omfattande till- eller ombyggnad i syfte att anläggningen helt eller delvis ska kunna hyras ut för sådan verksamhet som avses i andra stycket.

[S4]I 9 kap. finns särskilda bestämmelser om skattskyldighet för sådan uthyrning, bostadsrättsupplåtelse och upplåtelse av nyttjanderätt som anges i andra och tredje styckena. Lag (2016:1208).

Prop. 1999/2000:82: I paragrafens första stycke införs en ny punkt 12 med den innebörden att upplåtelse av terminalanläggning för buss- och tågtrafik skall vara skattepliktig. Undantaget behandlas i avsnitt 7.6. För att det inte skall råda någon tveksamhet om att det endast är upplåtelse till trafikoperatörer som skall omfattas anges detta uttryckligen. Bestämmelsen är således inte avsedd att träffa de delar av terminalanläggningar ...

Prop. 2011/12:132: Förslaget behandlas i avsnitt 5.3.

I andra stycket har samordningsförbund som avses i 4 § lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser lagts till bland de objekt till vilka uthyrning kan ske med möjlighet att bli frivilligt skattskyldig enligt 9 kap. 1 § mervärdesskattelagen för uthyrningen. Stycket har formulerats ...

Prop. 2013/14:27: Första stycket femte punkten ändras endast redaktionellt så att den bättre överensstämmer med dess innebörd som den tolkats mot bakgrund av den motsvarande bestämmelsen i artikel 135.2 b i mervärdesskattedirektivet. Någon materiell ändring är alltså inte avsedd.

Första stycket sjätte punkten tas bort eftersom upplåtelse för fartyg och luftfartyg ...

Prop. 2016/17:14: I paragrafen anges vad undantaget från skatteplikt på fastighetsområdet i 2 § inte omfattar. I första stycket punkten 1 ersätts begreppet ”verksamhetstillbehör” med uttrycket ”maskiner och utrustning som har installerats varaktigt”. Ändringen är en följd av den nya utformningen av fastighetsbegreppet och det därmed sammanhängande föreslagna slopandet av begreppet verksamhetstillbehör. Enligt den nya lydelsen gäller skatteplikt för upplåtelse eller överlåtelse av maskiner och utrustning som ...

 • HFD 2016:50:En kommuns upplåtelse av rum till missbrukare har inte ansetts avse stadigvarande bostad. Fastighetsägaren har medgetts frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt.
 • HFD 2015:62:Bestämmelserna om frivillig skattskyldighet har ansetts tillämpliga när en fastighetsägare har för avsikt att kontinuerligt under flera kortvariga hyresperioder upplåta butikslokaler för användning i skattepliktig verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2015 not 56:Uthyrning av boenderum i HVB-hem ansågs avse stadigvarande bostad och var därmed inte skattepliktig (förhandsbesked)
 • HFD 2016:51:En del av en fastighet i ett gruppboende som nyttjas av såväl de boende som av personalen och är möjlig att hyra ut separat har ansetts kunna bli föremål för frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt.
 • HFD 2013:79:Uthyrning av lokaler avsedda att användas som boenderum i gruppbostad (I) och i vårdboende (II) har ansetts avse stadigvarande bostad. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2002:13:Vägsamfällighet har ansetts skattskyldig till mervärdesskatt för upplåtelse mot ersättning av väg till utomstående. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2007:33:Tillhandahållandet av ett konferensarrangemang har ansetts i sin helhet utgöra skattepliktig omsättning som inte är att anse som fastighetsupplåtelse. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2007:13:Upplåtelse av uppläggningsplats för båtar utgör mervärdesskattepliktig tjänst. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2018:40:Mark som upplåtits av en kommun till en båtklubb för uppläggning av fritidsbåtar har ansetts upplåten för parkering av transportmedel i den mening som avses i mervärdesskattelagstiftningen, trots att marken inte varit särskilt anpassad för sådan parkering. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Undantag för sjukvård, tandvård och social omsorg

[K3]4 §  Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som utgör sjukvård, tandvård eller social omsorg samt tjänster av annat slag och varor som den som tillhandahåller vården eller omsorgen omsätter som ett led i denna.

[S2]Undantaget omfattar även

 • kontroller och analyser av prov som tagits som ett led i sjukvården eller tandvården, och
 • omsättning av dentaltekniska produkter och av tjänster som avser sådana produkter, när produkten eller tjänsten tillhandahålls av tandläkare eller tandtekniker.

[S3]Undantaget gäller inte omsättning av glasögon eller andra synhjälpmedel även om varorna omsätts som ett led i tillhandahållandet av sjukvård.

[S4]Undantaget gäller inte omsättning av varor när de omsätts av apotekare eller receptarier. Beträffande omsättning av läkemedel som lämnas ut enligt recept eller säljs till sjukhus finns särskilda bestämmelser i 23 § 2.

[S5]Undantaget gäller inte vid vård av djur. Lag (2014:1492).

Prop. 1997/98:109: Genom lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område införs legitimation för bl.a. apotekare och receptarier. Gällande bestämmelser om undantag från mervärdesskatteplikt för omsättning av tjänster som utgör sjukvård utförd av någon med särskild legitimation att utöva yrke inom sjukvården bör omfatta även dessa yrkesgrupper. I ett nytt fjärde stycke anges dock särskilt att den omsättning av varor som legitimerade apotekare och receptarier omsätter inte skall undantas från mervärdesskatteplikt. ...

 • RÅ 2003:21:Det i 3 kap. 4 § första stycket mervärdesskattelagen föreskrivna undantaget från skatteplikt beträffande omsättning av tjänster som utgör social omsorg har inte ansetts tillämpligt då en ekonomisk förening - i en verksamhet som saknar anknytning till offentligrättslig reglering - tillhandahåller enskilda personer samtalsterapi och själavård. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2013:67:Fråga om mervärdesskatt vid utförande av estetiska operationer och behandlingar.
 • RÅ 2010:94:En psykoterapeuts tillhandahållande av tjänster avseende handledning i enskilda vårdärenden till personal vid ett HVB-hem omfattas av undantaget för social omsorg. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2003:5:Ett sjukgymnastbolags tillhandahållande av kurser i Qigong har inte ansetts utgöra ett led i den av bolaget bedrivna sjukvården. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2011:9:Fråga om rätt till ersättning enligt lagen om mervärdeskattekonton för kommuner och landsting vid lämnande av bidrag till hjälp- och intresseorganisationer.
 • RÅ 1995:9:En i enskild regi bedriven sommargårds- och lägerverksamhet har i visst fall - oavsett att verksamheten föranlett tillstånd enligt 69 § socialtjänstlagen att driva hem för vård eller boende - inte ansetts utgöra sådan social omsorg som är undantagen från skatteplikt till mervärdesskatt. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2016:82:Internetbaserad sjukvård där legitimerade läkare diagnostiserar och behandlar patienter utan att träffa dem fysiskt har ansetts vara undantagen från skatteplikt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
 • HFD 2020:5:Ett bolags tillhandahållande av en specialistläkare till en privat vårdgivare som driver ett sjukhus har ansetts som en mervärdesskattepliktig personaluthyrningstjänst, inte som en från skatteplikt undantagen sjukvårdstjänst. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
 • RÅ 2009:95:Tillhandahållande av vissa tjänster med anknytning till personlig assistans omfattas av undantaget för social omsorg. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2012:52:Undantaget från skatteplikt för tjänster som utgör social omsorg har inte ansetts tillämpligt på barntillsyn i hemmet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2020:35:En privat tandvårdskliniks förvärv av tjänster från en utländsk tandläkare har ansetts avse mervärdesskattepliktig personaluthyrning, inte från skatteplikt undantagna tandvårdstjänster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
 • HFD 2011 not 11:Undantaget för sjukvårdstjänster ansågs inte tillämpligt på sjukvårdsrådgivning och sjukvårdsplanering (förhandsbesked)
 • HFD 2015:34:En apnéskena utgör inte en sådan dentalteknisk produkt som är undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2007:88:Undantaget från skatteplikt avseende sjukvårdstjänster har inte ansetts tillämpligt i fråga om utfärdande av läkarintyg för den som ansöker om taxiförarlegitimation eller tillstånd till färdtjänst (I), läkares deltagande i avstämningsmöten hos Försäkringskassan (II) eller viss rådgivning via Internet (III). Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2011 not 74:Undantaget för tjänster avseende social omsorg ansågs tillämpligt på
 • RÅ 1996:74:Ett bolag drev enligt avtal med sjukvårdsdistrikt verksamhet som innebar att läkare gjorde hembesök hos patienter. För transporter av läkarna anlitade bolaget ett taxiföretag. Verksamheten har i sin helhet ansetts utgöra sådan sjukvård som är undantagen från skatteplikt till mervärdesskatt. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 1998:40:Fråga om undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200) för omsättning av tjänster som utgör social omsorg är tillämpligt på ett aktiebolags omsättning av tjänster avseende tillfällig tillsyn av barn i barnets hem. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2018:41:Ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal är inte undantagen från skatteplikt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

[K3]5 §  Med sjukvård förstås åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador samt vård vid barnsbörd,

 • om åtgärderna vidtas vid sjukhus eller någon annan inrättning som drivs av det allmänna eller, inom enskild verksamhet, vid inrättningar för sluten vård, eller
 • om åtgärderna annars vidtas av någon med särskild legitimation att utöva yrke inom sjukvården.

[S2]Med sjukvård förstås även sjuktransporter som utförs med transportmedel som är särskilt inrättade för sådana transporter.

[S3]Med sjukvård jämställs medicinskt betingad fotvård. Lag (1996:794).

 • HFD 2013:67:Fråga om mervärdesskatt vid utförande av estetiska operationer och behandlingar.
 • RÅ 2003:5:Ett sjukgymnastbolags tillhandahållande av kurser i Qigong har inte ansetts utgöra ett led i den av bolaget bedrivna sjukvården. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2016:82:Internetbaserad sjukvård där legitimerade läkare diagnostiserar och behandlar patienter utan att träffa dem fysiskt har ansetts vara undantagen från skatteplikt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
 • HFD 2020:5:Ett bolags tillhandahållande av en specialistläkare till en privat vårdgivare som driver ett sjukhus har ansetts som en mervärdesskattepliktig personaluthyrningstjänst, inte som en från skatteplikt undantagen sjukvårdstjänst. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

[K3]6 §  Med tandvård förstås åtgärder för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador i munhålan.

 • HFD 2020:35:En privat tandvårdskliniks förvärv av tjänster från en utländsk tandläkare har ansetts avse mervärdesskattepliktig personaluthyrning, inte från skatteplikt undantagna tandvårdstjänster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

[K3]7 §  Med social omsorg förstås offentlig eller privat verksamhet för barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg.

Prop. 2002/03:77: Ändringarna i första stycket 1 och tredje stycket 1 syftar till att förtydliga bestämmelserna och få en bättre överensstämmelse med lydelsen i artikel 9.2 e (i den engelska versionen av direktivet används uttrycket ”to which the service is supplied”).

Regeln i första stycket 2 bygger såvitt avser andra tjänster än elektroniska tjänster på direktivets artikel 9.3 b. Artikeln förutsätter att beskattning bara kan ske om ”den egentliga användningen och utnyttjandet av tjänsterna” ...

 • RÅ 2003:21:Det i 3 kap. 4 § första stycket mervärdesskattelagen föreskrivna undantaget från skatteplikt beträffande omsättning av tjänster som utgör social omsorg har inte ansetts tillämpligt då en ekonomisk förening - i en verksamhet som saknar anknytning till offentligrättslig reglering - tillhandahåller enskilda personer samtalsterapi och själavård. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2010:94:En psykoterapeuts tillhandahållande av tjänster avseende handledning i enskilda vårdärenden till personal vid ett HVB-hem omfattas av undantaget för social omsorg. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2011:9:Fråga om rätt till ersättning enligt lagen om mervärdeskattekonton för kommuner och landsting vid lämnande av bidrag till hjälp- och intresseorganisationer.
 • RÅ 1995:9:En i enskild regi bedriven sommargårds- och lägerverksamhet har i visst fall - oavsett att verksamheten föranlett tillstånd enligt 69 § socialtjänstlagen att driva hem för vård eller boende - inte ansetts utgöra sådan social omsorg som är undantagen från skatteplikt till mervärdesskatt. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2009:95:Tillhandahållande av vissa tjänster med anknytning till personlig assistans omfattas av undantaget för social omsorg. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2012:52:Undantaget från skatteplikt för tjänster som utgör social omsorg har inte ansetts tillämpligt på barntillsyn i hemmet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Undantag för utbildning

/Upphör att gälla U: 2020-07-01/

[K3]8 §  Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som utgör

 1. grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning, om utbildningen anordnas av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningsanordnare, och
 2. utbildning som berättigar studerande till studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) eller till
  1. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten för
  • kortare studier om funktionshinder,
  • kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionshinder, och
  • studier inom särskild utbildning för vuxna, eller
  1. statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfabetisering i samiska.

[S2]Undantaget från skatteplikt enligt första stycket omfattar även omsättning av varor och tjänster som omsätts som ett led i utbildningen.

[S3]Utbildning som tillhandahålls av utbildare mot ersättning från en uppdragsgivare som själv utser de personer som ska utbildas (uppdragsutbildning) omfattas av undantaget endast om utbildningen ingår i en av uppdragsgivaren bedriven egen utbildning enligt första stycket. Lag (2010:1029).

/Träder i kraft I: 2020-07-01/

8 §  Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som utgör

 1. grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning, om utbildningen anordnas av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningsanordnare, och
 2. utbildning som berättigar studerande till studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) eller till
  1. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten för
  • kortare studier om funktionshinder,
  • kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionshinder, och
  • studier inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, eller
  1. statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfabetisering i samiska.

Undantaget från skatteplikt enligt första stycket omfattar även omsättning av varor och tjänster som omsätts som ett led i utbildningen.

Utbildning som tillhandahålls av utbildare mot ersättning från en uppdragsgivare som själv utser de personer som ska utbildas (uppdragsutbildning) omfattas av undantaget endast om utbildningen ingår i en av uppdragsgivaren bedriven egen utbildning enligt första stycket. Lag (2020:450).

Undantag för bank- och finansieringstjänster och för värdepappershandel

[K3]9 §  Från skatteplikt undantas omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet.

[S2]Med bank- och finansieringstjänster avses inte notariatverksamhet, inkassotjänster, administrativa tjänster avseende factoring eller uthyrning av förvaringsutrymmen.

[S3]Med värdepappershandel förstås

 1. omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, oavsett om de representeras av värdepapper eller inte, och
 2. förvaltning av värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Lag (2013:567).

 • HFD 2020:17:Rätt till återbetalning av ingående skatt avseende förvärv som hänför sig till omsättning av tjänster i ett annat EU land saknas när omsättningen är undantagen från skatteplikt i det andra EU-landet. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
 • RÅ 2010:56:Ett moderbolag, som är skattskyldigt för omsättning av tjänster till dotterbolag, förvärvar konsulttjänster inför bolagets avyttring av aktier i ett dotterbolag och ett intressebolag som tidigare varit dotterbolag. Bolaget har inte medgetts avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till sådana tjänster som har direkt och omedelbart samband med avyttringen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2004:100:Omsättning av s.k. market maker-tjänster har ansetts skattepliktig till mervärdesskatt.
 • HFD 2014:73:Fråga om viss förmedlingsverksamhet utgör från skatteplikt undantagen förmedling av transaktioner rörande betalningar. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2019:45:Tillhandahållande av en tjänst som innehåller flera delar, bl.a. ett system för kassahantering, har ansetts utgöra ett enda tillhandahållande som inte omfattas av undantaget från skatteplikt för bank- och finansieringstjänster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
 • HFD 2015 not 34:Undantaget för värdepappershandel ansågs inte omfatta förmedling av en bostadsrätt (förhandsbesked)
 • HFD 2012:68:Fråga om tidpunkten för skattskyldighetens inträde vid försäljning av presentkort för annat företags räkning. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2015 not 23:Undantaget för förmedling av aktier ansågs omfatta biträde i samband med förvärv respektive avyttring av aktier i fastighetsförvaltande bolag men inte tjänster avseende analys av fastighetsmarknaden och utvecklande av portföljstrategier (förhandsbesked)
 • HFD 2011:38:Ett åtagande att i samband med en aktieemission förvärva aktier som inte tecknats har ansetts utgöra en från mervärdesskatteplikt undantagen omsättning.
 • HFD 2012:56:Fråga om den mervärdesskatterättsliga behandlingen av förvärv av fordringar (I och II). Även fråga om beräkning av beskattningsunderlaget vid rättelse i efterhand (I).
 • HFD 2011:21:En fastighet ska med anlitande av mäklare säljas i bolagsform. Mäklarens förmedling av aktierna i bolaget har undantagits från skatteplikt. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2003:94:Ett bolag som bedriver värdepappersrörelse har i samband med nyemission i ett annat bolag åtagit sig att teckna sig för eller förmedla aktier som eventuellt inte blivit sålda vid emissionen. Den s.k. garantiprovision som bolaget därvid erhållit har inte ansetts utgöra en från skatteplikt till mervärdesskatt undantagen omsättning.
 • HFD 2013:32:Tjänster avseende analys och värdering m.m. som tillhandahållits vid förmedling av aktier har ansetts underordnade förmedlingstjänsten. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2003:36:Ett moderbolag, som var skattskyldigt för omsättning av tjänster till dotterbolag, har inte ansetts ha rätt till avdrag för ingående skatt som hänförde sig till tjänster som av utomstående tillhandahållits bolaget avseende avyttring av aktier i dotterbolag. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2010:27:Fråga om vissa tjänster som har anknytning till beviljandet av krediter ska anses utgöra från skatteplikt undantagna kreditförmedlingstjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2011 not 33:Tjänster avseende bildande av lagerbolag var skattepliktiga (förhandsbesked)
 • HFD 2011 not 84:Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Undantaget för bank- och finansieringstjänster och värdepappershandel ansågs omfatta ett åtagande att i samband med en aktiemission förvärva sådana aktier som inte tecknats / När ersättning med visst belopp begärts i kammarrätten för kostnader där kunde en i Högsta förvaltningsdomstolen framställd begäran om ersättning för ytterligare kostnader i kammarrätten inte prövas
 • RÅ 2010 not 42:Undantaget för finansieringsverksamhet ansågs inte omfatta förvaltning av särskilda investeringsfonder i form av kommanditbolag (förhandsbesked)
 • RÅ 2003:72:Undantaget från mervärdesskatteplikt för värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet omfattar inte mottagande och vidarebefordran av order till fondkommissionärer mot ersättning (s.k. courtagedelning).
 • RÅ 2010 not 25:Undantaget för finansieringstjänster ansågs inte omfatta valutaväxlingstjänst som tillhandahölls via dotterföretag (förhandsbesked)
 • HFD 2016:6:Transaktioner i form av växling av traditionell valuta till den virtuella valutan bitcoin och omvänt utgör omsättning av tjänster som omfattas av undantag från skatteplikt för finansieringstjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2010 not 91:Undantaget för förmedling av aktier ansågs tillämpligt då ett s.k. private equity-bolag förvärvade tjänster från investmentbanker i samband med bolagsförsäljning (förhandsbesked)
 • HFD 2020:29:Låneförmedling via en digital plattform har ansetts vara en sådan bank- och finansieringstjänst som är undantagen från skatteplikt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
 • RÅ 2009:49:Ett bolag som bedriver verksamhet i form av portföljförvaltning av värdepapper för sina kunders räkning har ingått ett samarbetsavtal med en depåhållande bank. Enligt avtalet lägger bolaget order hos banken om köp och försäljning av värdepapper, varefter banken genomför transaktionen. Bolaget har ansetts tillhandahålla banken en från skatteplikt undantagen tjänst avseende förmedling av värdepapper. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Undantag för försäkringstjänster

[K3]10 §  Från skatteplikt undantas omsättning av försäkrings- och återförsäkringstjänster, inbegripet tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och som avser försäkringar eller återförsäkringar. Lag (2002:1004).

Prop. 2002/03:5: Ändringarna innebär att begränsningen av undantaget från skatteplikt avseende försäkringstjänster till att endast avse sådana tjänster vars tillhandahållande utgör försäkringsrörelse enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) eller enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige slopas eftersom en sådan begränsning inte är förenlig med EG-rättslig ...

Prop. 1998/99:142: Fondförsäkringslagen upphävs från och med den 1 januari 2000. Hänvisningen dit i 10 § föreslås därför bli slopad. Det föreskrivs ingen övergångsbestämmelse till ändringen, eftersom försäkringsrörelsereglerna för en fondförsäkringsverksamhet fullt ut regleras i försäkringsrörelselagen fr.o.m. år 2000.

 • HFD 2011 not 97:Produktgaranti avseende hemelektronik ansågs inte utgöra en försäkringstjänst (förhandsbesked)
 • HFD 2015:29:En tjänst som består i att en bank erbjuder sina kunder speciellt framtagna och förmånliga försäkringar och på sin internetsida informerar om hur kunderna på olika sätt kan få kontakt med försäkringsgivaren har ansetts utgöra en från skatteplikt undantagen förmedling av försäkringar. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 1997:42:Undantaget från skatteplikt i 3 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200) för omsättning av försäkringstjänster har inte ansetts omfatta ett försäkringsbolags åtagande att sköta ett annat försäkringsbolags verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2005:80:Förutsättningarna för prövning av en ansökan om förhandsbesked angående mervärdesskatt när de faktiska omständigheterna är ofullständigt redovisade.
 • HFD 2015 not 33:Inte omfatta administration av kollektivavtalade försäkringar inom ramen för ett centralt pensionsavtal / Undantaget för försäkringstjänster ansågs inte omfatta administration av kollektivavtalade försäkringar inom ramen för ett centralt pensionsavtal (förhandsbesked)

Undantag för investeringsguld

[K3]10 a §  Från skatteplikt undantas omsättning av investeringsguld, inbegripet investeringsguld representerat av värdepapper, om omsättningen medför en äganderätt till eller en fordran på guldet.

[S2]Från skatteplikt undantas även förmedling som görs för någon annans räkning i dennes namn, om förmedlingen avser en omsättning enligt första stycket. Lag (1999:640).

[K3]10 b §  En beskattningsbar person har rätt att bli skattskyldig för en omsättning som annars skulle ha undantagits enligt 10 a § första stycket om den beskattningsbara personen

 1. framställer investeringsguld eller omvandlar guld av något slag till investeringsguld och omsättningen görs till en annan beskattningsbar person, eller
 2. i sin yrkesverksamhet normalt omsätter guld för industriellt ändamål och omsättningen avser investeringsguld enligt 1 kap. 18 § första stycket 1 och görs till en annan beskattningsbar person. Lag (2013:368).

[K3]10 c §  Ett ombud har rätt att bli skattskyldigt för förmedling som annars skulle ha undantagits enligt 10 a § andra stycket om den för vars räkning förmedlingen görs är skattskyldig enligt 10 b §. Lag (1999:640).

Undantag inom kulturområdet

[K3]11 §  Från skatteplikt undantas följande slag av omsättning:

 1. en utövande konstnärs framförande av ett sådant litterärt eller konstnärligt verk som omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,
 2. tillhandahållande i biblioteksverksamhet av böcker, tidskrifter, tidningar, ljud- och bildupptagningar, reproduktioner av bildkonst samt bibliografiska upplysningar, om verksamheten bedrivs av eller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna,
 3. förvaring och tillhandahållande i arkivverksamhet av arkivhandlingar och uppgifter ur sådana handlingar, om verksamheten bedrivs av eller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna,
 4. anordnande i museiverksamhet av utställningar för allmänheten och tillhandahållande i museiverksamhet av föremål för utställningar, om verksamheten bedrivs av eller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna,
 5. av det allmänna understödd folkbildningsverksamhet som tillhandahålls av studieförbund, och
 6. kulturbildningsverksamhet som bedrivs av kommun. Lag (1996:1327).

 • HFD 2018:18:Ett bolags utställningsverksamhet har inte ansetts utgöra sådan i museiverksamhet anordnad utställning som avses i mervärdesskattelagen och omfattas därmed inte av en reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
 • HFD 2016:5:Medlemmarna i en DJ-duo har i visst fall ansetts vara utövande konstnärer som framför upphovsrättsligt skyddade verk. Framförandet omfattas därför av undantag från skatteplikt. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2005:92:Ett begravningsföretags vidareförsäljning av en utövande konstnärs framförande av ett konstnärligt verk har inte ansetts omfattad av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 11 § 1 mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Undantag inom idrottsområdet

[K3]11 a §  Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster varigenom någon bereds tillträde till idrottsligt evenemang eller tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. Från skatteplikt undantas vidare omsättning av tjänster som har omedelbart samband med utövandet av den idrottsliga verksamheten om dessa tjänster omsätts av den som tillhandahåller den idrottsliga verksamheten.

[S2]Undantaget gäller endast om tjänsterna omsätts av staten eller en kommun eller av en förening i de fall verksamheten inte anses som ekonomisk enligt 4 kap. 8 §. Lag (2013:368).

 • RÅ 2005:11:Ett bolags tillhandahållande av golflektioner till bl.a. en golfklubb har inte ansetts avse sådan tjänst inom idrottsområdet som medför att mervärdesskatt skall tas ut med reducerad skattesats. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2019:37:En internetbaserad tränartjänst har inte ansetts vara en sådan tjänst inom idrottsområdet som omfattas av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdes-skatt.
 • RÅ 2007:39:Skattesatsen sex procent har ansetts tillämplig på omsättning av tjänster varigenom anställda beretts tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2010:54:En ideell förening tillhandahåller tjänster i en verksamhet som inte är yrkesmässig enligt 4 kap. 8 § mervärdesskattelagen. Föreningen begär att bli skattskyldig för tillhandahållandena och åberopar att bestämmelsen i artikel 9.1 i mervärdesskattedirektivet om beskattningsbar person har direkt effekt. Vid prövningen mot direktivet har inte bara den bestämmelsen utan också bestämmelserna om undantag från skatteplikt beaktats. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2013:65:Reparation och service av sportutrustning har inte ansetts utgöra sådana tjänster för vilka reducerad skattesats ska tillämpas. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Undantag inom massmedieområdet

12 § Har upphävts genom lag (1995:1364).

[K3]13 §  Från skatteplikt undantas omsättning av periodiska medlemsblad eller periodiska personaltidningar när en sådan publikation tillhandahålls någon gratis eller mot ersättning tillhandahålls utgivaren, medlemmar eller anställda. Även införsel av en sådan publikation är undantagen från skatteplikt, om publikationen förs in till landet för att tillhandahållas på något av dessa sätt.

 • HFD 2013 not 73:Tillhandahållande av digital version av en tidning ansågs inte underordnat tillhandahållandet av pappersversionen och ansågs inte utgöra omsättning av ett periodiskt medlemsblad (förhandsbesked)

[K3]14 §  Från skatteplikt undantas omsättning och införsel av periodiska organisationstidskrifter.

[S2]Med en organisationstidskrift förstås en publikation

 • som inte är en allmän nyhetstidning, ett medlemsblad eller en personaltidning, och
 • som väsentligen framstår som ett organ för en eller flera sammanslutningar med det huvudsakliga syftet att verka för ett religiöst, nykterhetsfrämjande, politiskt, miljövårdande, idrottsligt eller försvarsfrämjande ändamål eller att företräda medlemmar med funktionshinder.

[S3]Som sammanslutning med huvudsakligt syfte att verka för ett idrottsligt ändamål räknas endast sammanslutningar som är anslutna till Sveriges riksidrottsförbund eller Svenska korporationsidrottsförbundet eller som är representerade i Sveriges olympiska kommitté. Som sammanslutning med huvudsakligt syfte att verka för ett försvarsfrämjande ändamål räknas endast sådan sammanslutning som enligt därom gällande föreskrifter erhåller statligt stöd till sin verksamhet. Lag (2005:1198).

15 § Har upphävts genom lag (1996:1327).

[K3]16 §  En publikation som anges i 13 och 14 §§ anses som periodisk endast om den enligt utgivningsplanen utkommer med normalt minst fyra nummer om året. Lag (1996:1327).17 § Undantagen i 13 och 14 §§ omfattar även radio- och kassettidningar. Lag (1996:1327).18 § Från skatteplikt undantas omsättning av program och kataloger för egen verksamhet som inte i sig medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap.9-13 §§.

[K3]19 §  Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som

 1. avser införande eller ackvisition av annonser i periodiska medlemsblad, personaltidningar och organisationstidskrifter som anges i 13 och 14 §§, eller
 2. tillhandahålls en utgivare av sådana publikationer som avses i 1 på uppdrag av honom, om tjänsterna - avser framställning av publikationen, varmed förstås mångfaldigandet eller de tekniska tjänster som krävs för mångfaldigandet av publikationen, eller
  • avser distribution av upplagan eller någon annan åtgärd som naturligt hänger samman med framställningen.

[S2]Från skatteplikt undantas även tjänster som avser införande av annonser i sådana publikationer som anges i 18 §. Lag (2002:1004).

Prop. 2002/03:5: Ändringen i första stycket 2 medför att mångfaldigandet eller de tjänster som krävs för mångfaldigandet av publikationen (framställningstjänster) och tjänster som avser distribution av upplagan eller någon annan åtgärd som naturligt hänger samman med framställningen (kringtjänster) undantas från beskattning oavsett vem som omsätter tjänsten under förutsättning att tjänsten omsätts till utgivaren.

I lagtexten anges uttryckligen att en förutsättning för att tjänsten skall ...

[K3]20 §  Från skatteplikt undantas omsättning i verksamhet för produktion och utsändning av radio- och televisionsprogram, om verksamheten huvudsakligen finansieras genom statsanslag.

Undantag för posttjänster och frimärken

[K3]20 a §  Från skatteplikt undantas omsättning av

 1. posttjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten enligt postlagen (2010:1045), till den del de tillhandahålls av någon som med stöd av samma lag är utsedd att tillhandahålla hela eller delar av denna tjänst, och
 2. frimärken som tillhandahålls till det nominella värdet och som är giltiga som betalningsmedel för posttjänster som avses i 1.

[S2]Omsättning av posttjänster för vilka villkoren förhandlats individuellt omfattas dock inte av undantaget i första stycket 1.Lag (2016:91).

Prop. 2015/16:51: Paragrafen är ny och införs för att anpassa den svenska lagstiftningen till mervärdesskattedirektivets regler om undantag från skatteplikt på posttjänster och frimärken. Av första stycket 1 framgår att undantaget från skatteplikt följer reglerna i postlagen om den samhällsomfattande posttjänsten, förutom såvitt avser de tjänster där villkoren är individuellt förhandlade (se vidare nedan samt <a href="https://lagen.nu/prop/2015/16:51#S5" ...

Undantag för fartyg och luftfartyg

[K3]21 §  Från skatteplikt undantas omsättning av

 1. luftfartyg som ska användas av flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning,
 2. tjänster, såsom ombyggnad, reparation, underhåll, befraktning och uthyrning som avser sådana luftfartyg,
 3. delar, tillbehör eller utrustning till sådana luftfartyg, när varan
  • säljs eller hyrs ut till den som äger luftfartyget eller den som varaktigt nyttjar luftfartyget enligt avtal med ägaren, eller
  • förs in till landet för ägarens eller nyttjanderättshavarens räkning, och
 4. tjänster som avser delar, tillbehör eller utrustning som anges i 3. Lag (2017:1196).

Prop. 2017/18:16: Paragrafen ändras på så sätt att reglerna gällande fartyg tas bort. Undantag från skatteplikt för fartyg och varor och tjänster som avser fartyg regleras i stället i 21 a och 21 b §§.

Se vidare avsnitt 4.2.

Prop. 2013/14:27: Första stycket tredje punkten ändras så att undantaget från skatteplikt omfattar omsättning av luftfartyg som ska användas av flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning.

Förslaget behandlas i avsnitt 6.3.

[K3]21 a §  Från skatteplikt undantas omsättning av

 1. fartyg som används på öppna havet och fraktar passagerare mot betalning eller används för handels-, industri- eller fiskeriverksamhet,
 2. fartyg som används för sjöräddning eller assistans eller för kustfiske,
 3. utrustning, inklusive fiskeriutrustning, som utgör en del av eller används i ett fartyg som anges i 1 eller 2,
 4. varor för förbrukning ombord på fartyg som anges i 1,
 5. varor för försäljning ombord på fartyg som anges i 1
  1. i andra fall än som avses i 5 kap. 2 b §,
  2. i de fall som avses i 5 kap. 2 b §, om varorna är sådana livsmedel som anges i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, och
 6. varor för förbrukning eller försäljning ombord på fartyg som anges i 2, dock inte fartygsproviant för fartyg som används för kustfiske.

[S2]I fråga om punktskattepliktiga varor gäller första stycket 4 och 5 a endast om omsättningen uppfyller villkoren för proviantering i 79 §§ lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg. Första stycket 5 b gäller inte i fråga om punktskattepliktiga varor.

[S3]Omsättning av varor för försäljning ombord på fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller mellan Sverige och Åland undantas från skatteplikt enligt första stycket 5 endast om omsättningen inte strider mot 5 och 6 §§ lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg. Lag (2017:1196).

Prop. 2017/18:16: I paragrafen anges i vilka fall omsättning av fartyg samt varor som avser sådana fartyg undantas från skatteplikt. Undantag från skatteplikt avseende fartyg och utrustning till dessa fanns tidigare i 21 §. Till skillnad från tidigare begränsas undantaget till att omfatta fartyg som används på öppna havet och fraktar passagerare mot betalning eller används för handels-, industri- eller fiskeriverksamhet enligt första stycket 1. Även fartyg som används för sjöräddning, assistans och kustfiske ...

[K3]21 b §  Från skatteplikt undantas omsättning av

 1. tjänster i form av ombyggnad, reparation, underhåll, befraktning och uthyrning av fartyg som anges i 21 a § första stycket 1 eller 2,
 2. tjänster i form av uthyrning, reparation och underhåll av sådan utrustning som avses i 21 a § första stycket 3,
 3. andra tjänster än de som avses i 1 eller 2 för att täcka direkta behov för de fartyg som anges i 21 a § första stycket 1 eller 2 och deras laster. Lag (2017:1196).

Prop. 2017/18:16: Paragrafen är ny. I paragrafen regleras i vilka fall omsättning av tjänster som avser fartyg ska undantas från skatteplikt. Undantaget är kopplat till sådana fartyg som avses i 21 a §. Det tidigare undantaget för omsättning av vissa tjänster avseende skepp för yrkesmässig sjöfart och yrkesmässigt fiske m.m. i 21 § tas bort, se författningskommentaren till 21 §.

Ändringarna behandlas i avsnitt 4.2.3. ...

[K3]22 §  Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som tillhandahålls av sådana mäklare och andra förmedlare som handlar för någon annans räkning i dennes namn, om tjänsten avser en sådan omsättning som anges i 21, 21 a eller 21 b §. Lag (2017:1196).

Prop. 2017/18:16: I paragrafen tas det särskilda undantaget avseende omsättning till Sjöräddningssällskapet bort. I paragrafen återfinns i stället det undantag från skatteplikt som tidigare fanns i 3 kap. 21 a § och som gäller

omsättning av tjänster som tillhandahålls av mäklare och andra förmedlare.

Se vidare <a href="https://lagen.nu/prop/2017/18:16#S4-2-1" ...

Undantag för vissa andra varor och tjänster

[K3]23 §  Från skatteplikt undantas omsättning av följande slag av varor och tjänster:

 1. sedlar och mynt som är lagligt betalningsmedel, med undantag av samlarföremål, det vill säga guld-, silver- eller andra metallmynt eller sedlar som normalt inte används som lagligt betalningsmedel eller som är av numismatiskt intresse,
 2. läkemedel som lämnas ut enligt recept eller säljs till sjukhus eller förs in i landet i anslutning till sådan utlämning eller försäljning,
 3. modersmjölk, blod eller organ från människor,
 4. flygbensin och flygfotogen,
 5. lotterier, inräknat vadhållning och andra former av spel,
 6. tjänster som avser gravöppning eller gravskötsel på allmän begravningsplats när tjänsten tillhandahålls av huvudmannen för eller innehavaren av begravningsplatsen, och
 7. guld som levereras till Sveriges riksbank. Lag (2007:1376).

 • RÅ 2003:29:Ett bolag bedriver försäljning av vaccin och serum till bl.a. privatläkare. Försäljningen har ansetts innebära utlämnande av läkemedel enligt recept och därmed vara undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 23 § 2 mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2010 not 111:Undantaget för sedlar och mynt ansågs inte omfatta s.k. bullionmynt (förhandsbesked)

Undantag för vissa interna tjänster

[K3]23 a §  Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som tillhandahålls inom fristående grupper av fysiska eller juridiska personer, om

 • verksamheten i övrigt inte medför skattskyldighet hos gruppen eller hos de fysiska eller juridiska personerna,
 • tjänsterna är direkt nödvändiga för utövandet av verksamheten, och
 • ersättningen för tjänsterna exakt motsvarar den fysiska eller juridiska personens andel av de gemensamma kostnaderna för tjänsternas tillhandahållande.

[S2]Undantaget avser endast sådana tjänster som normalt inte tillhandahålls av någon annan utanför gruppen. Lag (1998:346).

 • HFD 2014:20:Fråga om det kan befaras leda till konkurrenssnedvridning att medge skattefrihet för tjänster som tillhandahålls inom en fristående grupp. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2014 not 82:Fackförbund som tillhandahöll tjänster i form av ackordskontroll ansågs som beskattningsbar person, ersättning för tjänsterna ansågs utgöra den del av medlemsavgiften som svarade mot ackordskontrollen och undantaget från skatteplikt i 3 kap. 23 a § mervärdesskattelagen var inte tillämpligt om tjänsterna tillhandahölls medlemmarna mot en kontrollavgift Mervärdesskatt / Fackförbund som tillhandahöll tjänster i form av ackordskontroll ansågs som beskattningsbar person, ersättning för tjänsterna ansågs utgöra den del av medlemsavgiften som svarade mot ackordskontrollen och undantaget från skatteplikt i 3 kap. 23 a § mervärdesskattelagen var inte tillämpligt om tjänsterna tillhandahölls medlemmarna mot en kontrollavgift (förhandsbesked)

Undantag för överlåtelse av vissa tillgångar

[K3]24 §  Från skatteplikt undantas överlåtelse av andra tillgångar än omsättningstillgångar, om

 1. den som överlåter tillgången kan visa att han varken har haft någon rätt till avdrag för eller återbetalning enligt 10 kap.913 §§ av ingående skatt vid förvärvet av tillgången eller vid mera betydande förvärv av varor eller tjänster som tillförts tillgången, eller
 2. överföring av tillgången från en verksamhet till en annan verksamhet har medfört skattskyldighet enligt 2 kap. 2 § 2.

[S2]Vid tillämpning av första stycket anses som omsättningstillgångar inte tillgångar som är avsedda att förbrukas i en verksamhet.

[S3]Undantaget från skatteplikt enligt denna paragraf omfattar inte försäkringsföretags överlåtelse av tillgångar som övertagits i samband med skadereglering och inte heller finansieringsföretags överlåtelse av tillgångar som företaget har återtagit med stöd av ett av företaget övertaget köpeavtal. Undantaget gäller inte heller om den omsättning genom vilken den skattskyldige förvärvat varan eller, om varan förts in till landet, det unionsinterna förvärvet eller importen undantagits från skatteplikt enligt 3 kap.21 eller 21 a §. Lag (2017:1196).

Prop. 2017/18:16: Tredje stycket i paragrafen kompletteras med en hänvisning till 21 a §.

Ändringen är en följd av att bestämmelsen om undantag från skatteplikt gällande fartyg m.m. flyttas från 21 § till 21 a §. Det görs även ett förtydligande på så sätt att unionsinternt förvärv uttryckligen anges i tredje stycket.

25 § Har upphävts genom lag (2015:888).
26 § Har upphävts genom lag (1994:1798).

Undantag för överlåtelse av motorfordon till utländska beskickningar m.fl.

[K3]26 a §  Från skatteplikt undantas omsättning av motorfordon, om köparen är någon som har rätt till återbetalning av ingående skatt

 1. enligt 10 kap. 6 §, eller
 2. enligt 10 kap. 7 §, om fordonet är avsett för köparens personliga bruk.

[S2]Undantaget enligt första stycket gäller endast om köparen till säljaren överlämnar ett intyg som visar att de förutsättningar som anges i första stycket är uppfyllda. Intyget skall vara utfärdat av Utrikesdepartementet. Säljaren skall till Skatteverket ge in kopia av intyget samt kopia av fakturan. Lag (2003:1134).

Prop. 1999/2000:105: Ändringen är en följd av att den verksamhet rörande mervärdesskatt som hanteras av det särskilda skattekontoret vid Skattemyndigheten i Gävle förs över till Riksskatteverket.

Prop. 2003/04:26: Ändringarna föranleds av att begreppet ”eller jämförlig handling” i uttrycket ”faktura eller annan jämförlig handling” har slopats i ML, se kommentaren till 1 kap. 17 § .

Bestämmelsen har formulerats i enlighet med prop. 2002/03:99. I propositionen föreslås att nuvarande tio skattemyndigheter och RSV avvecklas och att en ny skattemyndighet inrättas, som skall heta ...

[K3]26 b §  Har motorfordon förvärvats genom en omsättning som undantagits från skatteplikt enligt 26 a § och överlåter köparen fordonet tidigare än två år efter förvärvet, ska denne till staten betala ett belopp som motsvarar den skatt som han skulle ha fått betala, om han hade varit skattskyldig för omsättningen. Beloppet ska dock inte överstiga den skatt som skulle ha betalats vid överlåtarens förvärv, om 26 a § inte hade tillämpats. Om det inte betalas någon ersättning vid överlåtelsen av motorfordonet eller om ersättningen väsentligen understiger marknadsvärdet, ska beloppet beräknas med utgångspunkt från marknadsvärdet.

[S2]Första stycket tillämpas även om motorfordonet förvärvats genom ett unionsinternt förvärv som undantagits från skatteplikt.

[S3]Vid beräkning av belopp som enligt första stycket ska betalas till staten tillämpas 7 kap.

[S4]Första stycket ska inte tillämpas, om fordonet överlåts på grund av att ägaren avlidit. Inte heller ska första stycket tillämpas, om den till vilken fordonet överlåts kan förvärva motorfordon genom en omsättning som undantas från skatteplikt enligt 26 a §. Sker sådan överlåtelse, ska den som förvärvar fordonet anses ha förvärvat detta genom en omsättning som undantas från skatteplikt enligt 26 a §.

[S5]Överlåts fordonet på grund av att ägaren fått förflyttning från Sverige, ska första stycket inte tillämpas om ägaren innehaft fordonet minst sex månader. Lag (2011:283).

[K3]26 c §  Belopp som avses i 26 b § skall betalas genom insättning på ett särskilt konto. Betalning skall ske senast 35 dagar efter överlåtelsen av motorfordonet. Lag (1996:1320).

Undantag för uttag av varor och tjänster

27 § Har upphävts genom lag (2007:1376).
28 § Har upphävts genom lag (1994:1798).

[K3]29 §  Från skatteplikt undantas kommunernas uttag av varor och tjänster för eget behov. Från skatteplikt undantas även statens uttag av tjänster som avses i 2 kap. 8 §.

[S2]Undantaget omfattar inte statens eller en kommuns uttag av tjänster när det gäller arbeten på stadigvarande bostad i sådana fall som avses i 2 kap. 8 §. Undantaget gäller dock för kommunernas uttag av tjänster i fråga om sådana boendeformer som avses i 4 § lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund. Lag (2019:886).

Prop. 2011/12:132: Förslaget behandlas i avsnitt 5.3.

I paragrafens andra stycke har hänvisningen till lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting ändrats som en följd av att den författningen föreslås få en ny rubrik.

Prop. 2005/06:7: 6 § lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting har ersatts av en hänvisning till 4 § i den här föreslagna lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting.

Prop. 2015/16:19: Ändringen i paragrafens första stycke innebär att statens uttag av tjänster som avses i 2 kap. 8 § undantas från skatteplikt. Av ändringen i paragrafens andra stycke framgår att undantaget i första stycket inte omfattar statens uttag av tjänster som avser arbeten på stadigvarande bostad.

Se vidare avsnitt 7.3.

Undantag för viss import

[K3]30 §  Från skatteplikt undantas sådan import som medför frihet från skatt enligt lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

[S2]Från skatteplikt undantas även import av en vara som efter importen ska omsättas till ett annat EU-land enligt

 1. 30 a § första stycket 2 eller 3 eller 30 c §, eller
 2. 30 a § första stycket 1 eller andra stycket, om importören
  1. har angivit sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i Sverige,
  2. har angivit sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i det EU-land dit varan överförs eller det registreringsnummer till mervärdesskatt som köparen av varan har i ett annat EU-land än Sverige, och
  3. har, innan varan övergår till fri omsättning, inkommit till Tullverket med bevisning om att varan är avsedd att transporteras eller sändas till ett annat EU-land.

[S3]Registreringsnumren i andra stycket 2 a och b ska anges vid den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt enligt 1 kap. 5 § om importen hade varit skattepliktig.

[S4]Andra stycket 2 c gäller endast om Tullverket begär sådan bevisning.

[S5]Från skatteplikt undantas även import av

 1. gas som
  1. transporteras genom ett naturgassystem eller genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant system, eller
  2. förs över från ett fartyg som transporterar gas till ett naturgassystem eller till ett rörledningsnät uppströms,
 2. el, eller
 3. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla. Lag (2015:888).

Prop. 2002/03:5: I första stycket har förkortningen ”m.m.” lagts till, för att lagen i fråga skall anges på det sätt den är betecknad.

Prop. 2010/11:14: Andra stycket ändras för att stycket ska motsvara den nya lydelsen av artikel 143 i mervärdesskattedirektivet.

I andra stycket andra punkten b görs skillnad mellan omsättningar och överföringar av varor. I de fall varorna överförs, dvs. förs över från importörens mervärdesskattepliktiga verksamhet i Sverige till dennes mervärdesskattepliktiga verksamhet i ett annat EG-land, ska importörens registreringsnummer i det EG-land till vilket varorna transporteras anges. ...

Prop. 2010/11:28: Artikel 143 l i mervärdesskattedirektivet genomförs genom ändringarna i tredje stycket. I styckets första punkt regleras import av gas. Första punkten a och b anger närmare hur importen ska utföras för att undantag för skatteplikt ska medges. Med termen ”uppströms” ska i detta sammanhang förstås att ett rörledningsnät används i samband med produktionsverksamhet, dvs. gasutvinning. Termen är hämtad från olje- och gasindustrins språkbruk. Tredje stycket andra respektive ...

Prop. 2015/16:19: Ändringarna i paragrafen är en följd av att vissa undantag i nuvarande 3 kap. 30 a § förs över till en ny 3 kap. 30 c § (se författningskommentarerna till 3 kap. 30 a och 30 c §§) .

Vissa undantag för omsättning till och förvärv från andra EU- länder

[K3]30 a §  Från skatteplikt undantas omsättning av varor som transporteras av säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat EU-land, om

 1. följande villkor är uppfyllda:
  1. köparen är en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person och agerar i denna egenskap i ett annat EU-land,
  2. köparen är registrerad till mervärdesskatt i ett annat EU- land och har meddelat säljaren sitt registreringsnummer, och
  3. säljaren har fullgjort sin skyldighet att lämna korrekta uppgifter om leveransen i en periodisk sammanställning enligt 35 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244) eller kan förklara på ett tillfredsställande sätt varför så inte skett,
 2. varorna är punktskattepliktiga och förvärvaren inte är en privatperson, eller
 3. varorna är nya transportmedel.

[S2]Från skatteplikt undantas en sådan överföring av vara som avses i 2 kap. 1 § andra stycket om förhållandena är sådana som anges i första stycket 1-3 i den här paragrafen.

[S3]Om köparen antingen är en juridisk person som inte är en beskattningsbar person eller en beskattningsbar person som saknar rätt till avdrag eller återbetalning motsvarande den i 10 kap. 1-4 a eller 10 kap.9-13 §§, gäller undantaget i första stycket 1 enbart om

 1. det sammanlagda beloppet för köparens unionsinterna förvärv i det EU-land som förvärvet äger rum i under kalenderåret eller det närmast föregående kalenderåret överstiger det belopp som landet har fastställt enligt artikel 3.2 i rådets direktiv 2006/112/EG, eller
 2. köparen har utnyttjat en möjlighet att bli skattskyldig för sina förvärv i det EU-land som avses i 1.

[S4]Detsamma gäller om köparen är en beskattningsbar person vars förvärv avser en jordbruks-, skogsbruks- eller fiskeverksamhet som omfattas av schablonbeskattning enligt bestämmelserna i avdelning XII kapitel 2 i rådets direktiv 2006/112/EG.

[S5]Undantaget från skatteplikt i första stycket 1 eller 2 gäller inte om säljaren omfattas av skattebefrielse enligt 9 d kap.Lag (2019:789).

Prop. 2018/19:160: I paragrafens första stycke anges när omsättning av varor som transporteras av säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat EU-land undantas från skatteplikt. Första stycket punkt 1 ändras med anledning av den nya lydelsen av artikel 138.1 samt den nya punkten 1 a i artikel 138 i mervärdesskattedirektivet. Samtliga krav i punkt 1 måste vara uppfyllda för att säljaren ska få tillämpa undantaget från skatteplikt. De krav som redan i dag finns i 3 kap. 30 ...

Prop. 2010/11:28: I första stycket tredje punkten tas den nuvarande inskränkning, som innebär att skattefriheten ska motsvara den som råder enligt reglerna i EG-landet där förvärvet görs, bort. Denna inskränkning finns numera i paragrafens femte stycke.

I den nya tredje punkten a i första stycket genomförs artikel 151.1 aa i mervärdesskattedirektivet, vad avser omsättningar till en köpare i ett annat EG-land i form av institutioner m.m. med gemenskapsanknytning. Samtliga i punkten ...

Prop. 2015/16:19: I paragrafen ändras första stycket punkten 1 så att kravet på att köparen är registerad tas bort och ersätts med att köparen är en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person och agerar i denna egenskap i ett annat EU-land. Ändringen syftar till att uppnå överensstämmelse med mervärdesskattedirektivets bestämmelser i artikel 138. Undantaget avseende nya transportmedel som tidigare fanns i andra stycket regleras i stället genom den nya punkten 3 i ...

Prop. 2001/02:28: Ändringen är en följdändring med anledning av ändringen i 2 kap. 1 § ML. Se ovan. Ändringen, som utgör en anpassning av ML till artikel 28c A. d i det sjätte direktivet, kommenteras i avsnittet 6.7.2.1 ovan.

 • RÅ 2004:26:Omsättning av varor har inte ansetts undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § första stycket mervärdesskattelagen eftersom det inte framkommit att varorna förts från Sverige till ett annat EG-land.

[K3]30 b §  Från skatteplikt undantas unionsinterna förvärv enligt 2 a kap. 2 § 1 av varor som görs av en utländsk beskattningsbar person, om

 1. den utländska beskattningsbara personen är registrerad till mervärdesskatt i ett annat EU-land,
 2. förvärvet görs för en efterföljande omsättning här i landet,
 3. varan sänds eller transporteras direkt till Sverige från ett annat EU-land än det där den utländska beskattningsbara personen är registrerad till mervärdesskatt, och
 4. den till vilken den efterföljande omsättningen görs är en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person, som är registrerad till mervärdesskatt här och som är skattskyldig för omsättningen enligt 1 kap. 2 § första stycket 4.Lag (2013:368).

Prop. 2003/04:26: Andra stycket har upphävts. Bestämmelsen, som saknar direkt motsvarighet i direktivet, får anses överflödig genom det krav på fakturans innehåll som ställs i nya 11 kap. 8 § 11. I den bestämmelsen anges att vid befrielse av skatt eller när köparen är skyldig att betala mervärdesskatten (s.k. omvänd skattskyldighet) så skall en hänvisning göras till den relevanta bestämmelsen i ML, till relevant bestämmelse i sjätte direktivet eller till en annan uppgift om att leveransen är skattebefriad eller ...

[K3]30 c §  Från skatteplikt undantas omsättning av varor som transporteras av säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat EU-land, om

 1. köparen är en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land eller en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat,
 2. köparen är ett i ett annat EU-land beläget kontor eller anläggning som tillhör
  • Europeiska unionen,
  • Europeiska atomenergigemenskapen,
  • Europeiska centralbanken,
  • Europeiska investeringsbanken, eller
  • ett organ som har inrättats av unionen eller atomenergigemenskapen och för vilket protokollet (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier gäller, eller
 3. köparen är
  1. ett i ett annat EU-land beläget kontor eller anläggning som tillhör en annan internationell organisation än som anges i 2,
  2. en medlemsstats ombud vid en sådan organisation,
  3. en person med tjänst hos en sådan organisation, eller
  4. en person med uppdrag hos en sådan organisation.

[S2]Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som tillhandahålls

 1. ett i ett annat EU-land beläget kontor eller anläggning som avses i
  1. första stycket 2, eller
  2. första stycket 3, eller
 2. en person som i en sådan organisation som avses i första stycket 3
  1. är en medlemsstats ombud,
  2. har en tjänst, eller
  3. har uppdrag.

[S3]En omsättning är undantagen från skatteplikt enligt första eller andra stycket endast i den omfattning som frihet från mervärdesskatt medges en motsvarande omsättning i det EU-land som följer av samma bestämmelser och förvärvet görs av en sådan köpare som anges i dem.

[S4]En omsättning är undantagen från skatteplikt enligt första stycket 2 och andra stycket 1 a endast i den omfattning skattefriheten inte leder till att konkurrensen snedvrids. Lag (2015:888).

Prop. 2015/16:19: I paragrafen regleras undantag avseende omsättningar av varor och tjänster till vissa beskickningar, konsulat och EU-institutioner. Bestämmelserna har överförts från 30 a §. Någon ändring i sak är inte avsedd (se vidare författningskommentaren till 30 a §).

Prop. 1998/99:86: Av avsnitt 6.2 framgår att paragrafen skall upphöra att gälla.

[K3]30 e §  Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som avser varutransporter till eller från Azorerna eller Madeira eller mellan dessa öar. Lag (1994:1798).

[K3]30 f §  Från skatteplikt undantas unionsinterna förvärv av begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter, om varorna har sålts av en beskattningsbar återförsäljare som agerar i denna egenskap och omsättningen har beskattats i det EU-land där transporten till Sverige påbörjats enligt bestämmelser som motsvarar artiklarna 312–325 i rådets direktiv 2006/112/EG. Lag (2013:368).

Prop. 2003/04:26: I det första stycket har hänvisningen till 9 a kap. ändrats till att avse artikel 26 a i det sjätte direktivet. Beskattningen enligt denna artikel utgör en specialordning där beskattningsunderlaget utgörs av vinstmarginalen i stället för ersättningen som normalt utgör beskattningsunderlag. Bestämmelsen innebär att vid en försäljning från ett annat EGland till Sverige av vissa angivna varor skall det gemenskapsrättsliga förvärvet undantas från skatteplikt i Sverige om omsättningen har beskattats ...

 • RÅ 2009:40:Fråga om förutsättningar förelåg för uttag av mervärdesskatt enligt bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning vid försäljning av begagnade bilar (I-II).

[K3]30 g §  Från skatteplikt undantas omsättning av transporttjänster och därtill anslutna tjänster i samband med distribution av brev eller paket, om tjänsterna tillhandahålls mellan ett utländskt postbefordringsföretag och någon som är utsedd att tillhandahålla hela eller delar av den samhällsomfattande posttjänsten enligt postlagen (2010:1045). Lag (2016:91).

Prop. 2015/16:51: I paragrafen behandlas s.k. terminalavgifter. Bestämmelsen ändras så att omsättning av transporttjänster och därtill anslutna tjänster i samband med distribution av brev eller paket undantas från skatteplikt, om tjänsterna tillhandahålls mellan ett utländskt postbefordringsföretag och någon som är utsedd att tillhandahålla hela eller delar av den samhällsomfattande posttjänsten enligt postlagen (2010:1045).

Ändringen ...

[K3]31 §  Från skatteplikt undantas omsättning av varor och tjänster som har ett annat EU-land som destinationsland, om

 • omsättningen är avsedd för väpnade styrkor tillhörande någon annan stat som är part i Nato än destinationslandet,
 • varorna eller tjänsterna ska användas av dessa styrkor eller av den civilpersonal som åtföljer dem eller användas för försörjning av deras mässar eller marketenterier, och
 • styrkorna deltar i de gemensamma försvarsansträngningarna.

[S2]Skattefriheten enligt första stycket medges i den omfattning som frihet från mervärdesskatt medges i destinationslandet för motsvarande omsättning. Lag (2011:283).

[K3]31 a §  Från skatteplikt undantas omsättning av varor och tjänster till Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands väpnade styrkor stationerade på ön Cypern i enlighet med Fördraget om upprättandet av Republiken Cypern av den 16 augusti 1960, om

 • omsättningen är avsedd för dessa styrkor, och
 • varorna eller tjänsterna skall användas av dessa styrkor eller av den civilpersonal som åtföljer dem eller användas för försörjning av deras mässar eller marketenterier. Lag (2004:1155).

Undantag för viss omsättning i samband med import

[K3]32 §  Utgör ersättningen för en tjänst en sådan bikostnad som enligt 7 kap. 8 § andra stycket ska ingå i beskattningsunderlaget för import, är omsättningen av tjänsten undantagen från skatteplikt. Detsamma gäller om en sådan bikostnad ska ingå i beskattningsunderlaget vid införsel till ett annat EU-land i enlighet med det landets tillämpning av artikel 86.1 b i rådets direktiv 2006/112/EG. Lag (2018:1868).

Prop. 2002/03:77: Ändringen är redaktionell och föranleds av att begreppen ”bikostnader” och ”bikostnaderna” numera införts i 7 kap. 8 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200, ML), i stället för de tidigare begreppen ”omkostnader” och ”omkostnaderna” (se SFS 2002:1004, prop. 2002/03:5).

Prop. 2003/04:41: Ändringen är en följd av att den föreslagna ändringen av 7 kap. 8 §.

Prop. 2010/11:28: I paragrafen införs en ny andra mening. Den bestämmelsen har samma materiella innehåll som bestämmelsen i paragrafens oförändrade första mening, dvs. båda reglerar så kallade bikostnader. Skillnaden mellan reglerna avser om bikostnaden ingår i beskattningsunderlaget i Sverige eller i ett annat EG-land. Den nya regeln avser den senare situationen.

Se vidare avsnitt 6.5.4.

Prop. 2017/18:295: I paragrafen finns en hänvisning till bikostnader som enligt 7 kap. 8 § tredje stycket ska ingå i beskattningsunderlaget för import. Hänvisningen ska rätteligen ske till 7 kap. 8 § andra stycket.

Vad som avses med beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet

[K4]1 §  Med beskattningsbar person avses den som, oavsett på vilken plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat. Anställda och andra personer anses inte bedriva verksamhet självständigt i den mån de är bundna till en arbetsgivare av ett anställningsavtal eller av ett annat rättsligt förhållande som skapar ett anställningsförhållande vad avser arbetsvillkor, lön och arbetsgivaransvar.

[S2]Med ekonomisk verksamhet avses varje verksamhet som bedrivs av en producent, en handlare eller en tjänsteleverantör, inbegripet gruvdrift och jordbruksverksamhet samt verksamheter inom fria och därmed likställda yrken. Utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i syfte att fortlöpande vinna intäkter därav ska särskilt betraktas som ekonomisk verksamhet. Lag (2013:368).

Prop. 2012/13:124: I första stycket införs en definition av begreppet beskattningsbar person som är utformad i enlighet med direktivet. Det anges att en beskattningsbar person är den som, oavsett på vilken plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av verksamhetens syfte eller resultat. Av detta följer att varje person, fysisk eller juridisk, kan vara en beskattningsbar person. Den juridiska formen saknar således betydelse. Juridiska och fysiska personer ska behandlas på samma sätt om ...

 • HFD 2015:54:En samfällighetsförening som inom ramen för sin förvaltning bygger ett garage för att där bedriva skattepliktig uthyrning av parkeringsplatser, har avdragsrätt för ingående skatt på kostnader som hänför sig till byggnationen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2011 not 75:Samfällighetsförening ansågs skattskyldig för upplåtelse av parkeringsplatser (förhandsbesked)
 • RÅ 2009:54:Stiftelse vars verksamhet endast delvis medför skattskyldighet har bedömts som näringsidkare vid förvärv av konsulttjänster från ett annat EG-land även när förvärvet görs enbart för den ej skattepliktiga verksamheten. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2001:51:Den förhandlingsverksamhet och den boendeinflytande-, projekt- och fritidsverksamhet som en hyresgästförening bedriver har inte ansetts vara yrkesmässig i den mening som avses i 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2002:13:Vägsamfällighet har ansetts skattskyldig till mervärdesskatt för upplåtelse mot ersättning av väg till utomstående. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2014 not 82:Fackförbund som tillhandahöll tjänster i form av ackordskontroll ansågs som beskattningsbar person, ersättning för tjänsterna ansågs utgöra den del av medlemsavgiften som svarade mot ackordskontrollen och undantaget från skatteplikt i 3 kap. 23 a § mervärdesskattelagen var inte tillämpligt om tjänsterna tillhandahölls medlemmarna mot en kontrollavgift Mervärdesskatt / Fackförbund som tillhandahöll tjänster i form av ackordskontroll ansågs som beskattningsbar person, ersättning för tjänsterna ansågs utgöra den del av medlemsavgiften som svarade mot ackordskontrollen och undantaget från skatteplikt i 3 kap. 23 a § mervärdesskattelagen var inte tillämpligt om tjänsterna tillhandahölls medlemmarna mot en kontrollavgift (förhandsbesked)

[K4]2 §  Med beskattningsbar person avses även den som tillfälligtvis omsätter nya transportmedel som transporteras av säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat EU-land. Lag (2015:888).

Prop. 2015/16:19: Paragrafen, som är ny, motsvarar artikel 9.2 i mervärdesskattedirektivet. I paragrafen anges att med beskattningsbar person avses även den som tillfälligtvis omsätter nya transportmedel som transporteras av säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat EUland. Den som bedriver ekonomisk verksamhet är en beskattningsbar person enligt 1 §. Den nya paragrafen är därför tillämplig främst avseende privatpersoner. Vad som avses med ett nytt transportmedel framgår av ...

3 § Har upphävts genom lag (2013:368).
4 § Har upphävts genom lag (2013:368).
5 § Har upphävts genom lag (2013:368).

Särskilt om viss offentlig verksamhet

[K4]6 §  Verksamhet som bedrivs av staten, ett statligt affärsverk eller en kommun anses inte som ekonomisk verksamhet om den

 1. ingår som ett led i myndighetsutövning, eller
 2. avser bevis, protokoll eller motsvarande avseende myndighetsutövning. Lag (2013:368).

 • RÅ 2003:99:En kommun har inte ansetts skattskyldig till mervärdesskatt för tillhandahållande av parkeringsplatser på gatumark mot avgift. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

[K4]7 §  Bestämmelserna i 6 § tillämpas inte om det skulle leda till betydande snedvridning av konkurrensen.

[S2]Omhändertagande och förstöring av avfall och föroreningar samt avloppsrening är att anse som ekonomisk verksamhet även i sådana fall som avses i 6 §, under förutsättning att åtgärderna utförs mot ersättning. Lag (2013:368).

 • RÅ 2003:99:En kommun har inte ansetts skattskyldig till mervärdesskatt för tillhandahållande av parkeringsplatser på gatumark mot avgift. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2010:3:En kommuns gatuparkeringsverksamhet har, mot bakgrund av bedömd konkurrens med övrig parkeringsverksamhet, ansetts vara yrkesmässig. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Ideella föreningars och registrerade trossamfunds verksamhet

[K4]8 §  Som ekonomisk verksamhet räknas inte en verksamhet som bedrivs av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund, när inkomsten av verksamheten utgör sådan inkomst av näringsverksamhet för vilken skattskyldighet inte föreligger för föreningen eller trossamfundet enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Vad som sägs i första stycket om ideella föreningar gäller också för sådan förening som omfattas av 4 kap. 2 § lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2013:954).

Prop. 1999/2000:126: Ändringen är redaktionell och innebär att hänvisningen till inkomstskattelagen (1999:1229) förtydligas.

Prop. 2012/13:124: I första stycket byts ordet ”yrkesmässig” ut mot ”ekonomisk”. Ändringen är en följd av att de unionsrättsliga begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet införs i 1 §.

 • RÅ 2007:57:En idrottsförening har bedömts som näringsidkare vid förvärv av spelarrättigheter från utlandet och därmed befunnits skyldig att betala mervärdesskatt för förvärven.
 • RÅ 1997:16:En avdelning inom ett fackförbund bedriver verksamhet som avser mätning för ackordskontroll. Verksamheten har med hänsyn till sin art, omfattning och finansiering genom mätningsavgifter betraktats som yrkesmässig och de i verksamheten utförda tjänsterna har ansetts vara föremål för skattepliktig omsättning. Ett yrkande av avdelningen om att avföras från registrering för mervärdesskatt har därför avslagits.
 • RÅ 2010:54:En ideell förening tillhandahåller tjänster i en verksamhet som inte är yrkesmässig enligt 4 kap. 8 § mervärdesskattelagen. Föreningen begär att bli skattskyldig för tillhandahållandena och åberopar att bestämmelsen i artikel 9.1 i mervärdesskattedirektivet om beskattningsbar person har direkt effekt. Vid prövningen mot direktivet har inte bara den bestämmelsen utan också bestämmelserna om undantag från skatteplikt beaktats. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

5 kap. Omsättningsland

Införd: SFS 2004:1155 (Mervärdesskatt vid omsättning av gas och el, m.m.), 1994:1798 (Mervärdesskatten och EG), 2009:1333 (Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning), 2009:1345 (Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning), 2018:1868 (Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster)
Ändrad: SFS 2013:1105 (Vissa skattefrågor), 2013:368 (Begreppet beskattningsbar person - en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen), 2017:1196 (Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall), 2002:1004 (Vissa mervärdesskattefrågor, m.m.), 2011:283 (Följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget), 1995:700 (Mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor, m.m.), 2001:971 (Utländska företagares mervärdesskatt i Sverige), 2010:1892 (Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för viss import av varor), 2004:1155 (Mervärdesskatt vid omsättning av gas och el, m.m.), 1997:331 (Mervärdesskatt - Beskattningsland för telekommunikationstjänster, m.m.), 1994:1798 (Mervärdesskatten och EG), 2010:1892 (Vissa tekniska mervärdesskattefrågor), 2003:220 (Mervärdesskatteregler för elektronisk handel samt för radio- och TV-sändningar), 2009:1333 (Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning), 2000:143 (Mervärdesskattefrågor med anledning av Öresundsförbindelsen), 1995:1286 (Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt)
Upphävd: SFS 2009:1333 (Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning)

[K5]1 §  I 218 §§ och 9 b kap. 4 § första stycket finns bestämmelser om i vilka fall en omsättning ska anses som en omsättning inom landet. All annan omsättning anses som omsättning utomlands.

[S2]I 3 a och 19 §§ finns bestämmelser om i vilka fall en omsättning som enligt någon av 218 §§ eller 9 b kap. 4 § första stycket anses som en omsättning inom landet ändå ska anses som en omsättning utomlands.

[S3]Omsättning på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik i andra fall än som anges i 2 b § räknas aldrig som omsättning inom landet. Lag (2014:940).

Prop. 2013/14:224: Hänvisningarna i första och andra styckena utökas, efter Lagrådets synpunkter, med hänvisningar till de nya 17 och 18 §§.

Prop. 2010/11:28: Andra stycket förtydligas genom införandet av en uttrycklig hänvisning till 9 b kap. 4 § första stycket. Någon tvekan om att vad som föreskrivs i 5 kap. 19 § 4 är tillämpligt på resetjänster finns inte eftersom 9 b kap. 4 § andra stycket hänvisar till förstnämnda paragraf. Den tillagda hänvisningen ökar dock klarheten.

Se vidare avsnitt 6.5.6.

Omsättning inom landet av varor

[K5]2 §  En vara som enligt avtalet mellan säljare och köpare ska transporteras till köparen är omsatt inom landet, om

 1. varan finns här i landet då säljaren, köparen eller någon annan påbörjar transporten till köparen, under förutsättning att
  1. annat inte följer av 2 a §, eller
  2. transporten inte ska hänföras till en annan omsättning enligt 2 e §,
 2. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan monteras eller installeras här av säljaren eller för dennes räkning,
 3. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan importeras till landet från en plats utanför EU av den som är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 6 för att omsättas, eller
 4. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan transporteras av säljaren eller för dennes räkning från ett annat EU-land till en köpare i Sverige, om

[S2]En vara är omsatt inom landet enligt första stycket 4 endast om varan är en punktskattepliktig vara eller om värdet av säljarens sammanlagda omsättning här i landet överstiger 320 000 kronor under det löpande eller föregående kalenderåret eller om säljaren har uppfyllt de villkor som det land där transporten påbörjas har för att omsättningen inte ska anses vara gjord i det landet. I värdet av säljarens sammanlagda omsättning ska inte värdet av punktskattepliktiga varor beaktas. Lag (2019:789).

Prop. 2018/19:160: I kapitlet finns bestämmelser om i vilka fall en omsättning ska anses som omsättning inom landet. Paragrafens första stycke punkt 1 gäller varor som enligt avtalet mellan köpare och säljare ska transporteras till köparen. Varan ska anses omsatt i Sverige om den befinner sig här när transporten till köparen påbörjas, om inte annat följer av 5 kap. 2 a § ML. I en ny bestämmelse, 5 kap. 2 e §, förs det in en regel om hur man ska ...

Prop. 2013/14:27: Paragrafen avser situationer då en omsättning av en vara ska anses som en omsättning inom landet.

I paragrafen ändras andra stycket och tredje stycket utgår. Det nya andra stycket avser situationen när en vara transporteras av säljaren eller för dennes räkning från ett annat EU-land till en köpare i Sverige. I ett fall där säljarens omsättning inte överstiger tröskelvärdet på 320 000 kronor ska säljaren ha en möjlighet att bli beskattad i Sverige i stället för i avsändarlandet ...

Prop. 2001/02:28: Genom att ordet säljaren ändras till ”den som är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 6” kommer även en köpares import av vara till Sverige att anses omsatt inom landet. Sådan import kan därmed undantas med stöd av 3 kap. 30 § andra stycket ML genom de ändringar som föreslås i 2 kap 1 § samt 3 kap. 30 a § ML. Se <a href="https://lagen.nu/prop/2001/02:28#S6-8" ...

 • RÅ 2000:5:Bestämmelsen i rådets sjätte mervärdesskattedirektiv, 77/388 EEG, artikel 15.3 om undantag i vissa fall från skatteplikt vid tillhandahållande av tjänster bestående av arbete på lös egendom har ansetts ha direkt effekt med avseende på egendom som förvärvats i Sverige. Begränsningen i 5 kap.11 § 3 mervärdesskattelagen (1994:200) till varor som förts in i Sverige har därför inte tillämpats. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2012:73:Tillhandahållande av papperskopior av fotografiska bilder har ansetts utgöra leverans av varor. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

[K5]2 a §  Även om en vara finns här i landet på det sätt som anges i 2 § första stycket 1 ska varan inte anses omsatt inom landet, om varan transporteras av

 1. säljaren eller för dennes räkning från Sverige till en köpare i ett annat EU-land och säljaren är, eller är skyldig att vara, registrerad till mervärdesskatt i det landet för omsättningen, eller
 2. säljaren, köparen eller någon annan och ska installeras eller monteras i ett annat EU-land av säljaren eller för dennes räkning. Lag (2013:1105).

Prop. 2013/14:27: Andra stycket första punkten ändras. Ändringen avser förutsättningarna för att en vara som transporteras av säljaren eller för dennes räkning till en köpare i ett annat EU-land (s.k. distansförsäljning) inte ska anses omsatt inom landet. I första stycket 1 finns i dag ett krav om att säljaren ska vara registrerad till mervärdesskatt i destinationslandet för att omsättningen inte ska anses gjord inom landet. I punkten 1 görs ett tillägg för att bestämmelsen ska tillämpas också om säljaren ...

Prop. 2010/11:28: Paragrafens andra punkt ges en ny lydelse motsvarande artikel 36 första stycket i mervärdesskattedirektivet. Bestämmelsen som hittills funnits i den punkten, om viss registrering, flyttas till första punkten. Punkterna reglerar numera olika situationer.

Se vidare avsnitt 6.5.2, där Lagrådets synpunkt på paragrafen behandlas. ...

[K5]2 b §  En vara som omsätts på fartyg, luftfartyg eller tåg under den del av en persontransport som genomförs inom EU, ska anses omsatt i Sverige om avgångsorten är belägen i Sverige.

[S2]Med del av en persontransport som genomförs inom EU avses den del av en persontransport som utan uppehåll utanför EU utförs mellan avgångsorten och ankomstorten.

[S3]Med avgångsorten avses den första orten för påstigning av passagerare inom EU. Detta gäller även om en del av transporten dessförinnan utförts utanför EU.

[S4]Med ankomstorten avses den sista orten för avstigning av passagerare inom EU för passagerare som stigit på inom EU. Detta gäller även om en del av transporten därefter utförs utanför EU.

[S5]För en resa tur och retur gäller att återresan ska anses som en fristående transport. Lag (2011:283).

[K5]2 c §  Omsättning av gas genom ett naturgassystem som är beläget inom unionens territorium eller genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant system, till en beskattningsbar återförsäljare ska anses som en omsättning inom landet, om återförsäljaren antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här för vilket varan levereras. Om återförsäljaren varken här eller utomlands har ett sådant säte eller fast etableringsställe, är varan omsatt inom landet, om återförsäljaren är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.

[S2]En vara är dock inte omsatt inom landet om den levereras till ett fast etableringsställe som återförsäljaren har utomlands.

[S3]Första och andra styckena gäller även omsättning av

 1. el, eller
 2. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.

[S4]Med en beskattningsbar återförsäljare förstås i denna paragraf en beskattningsbar person vars huvudsakliga verksamhet när det gäller köp av gas, el, värme eller kyla består i att sälja sådana varor vidare och vars egen konsumtion av dessa varor är försumbar. Lag (2013:368).

Prop. 2004/05:15: Paragrafen är ny och motsvarar artikel 8.1 d i sjätte direktivet.

I det första stycket regleras i vilket fall omsättning av gas genom distributionssystemet för naturgas eller av el, till en skattskyldig återförsäljare, skall anses omsatt inom landet och därmed beskattas här. En omsättning inom landet föreligger om återförsäljaren i Sverige har antingen sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe för vilket varan levereras, eller om han saknar sådant ...

Prop. 2010/11:28: Paragrafen genomför artikel 38 i mervärdesskattedirektivet. Jämfört med förutvarande lydelse reglerar första stycket numera endast omsättning av gas. Dessutom omfattar bestämmelsen omsättning av gas genom flera typer av överföringssystem än tidigare. Vidare justeras lydelsen när det gäller säljarens etablering så att denna korresponderar med den lydelse 5 kap. 5 och 6 §§ har.

Det andra stycket inskränker första styckets tillämpningsområde för att uppnå ett korrekt ...

[K5]2 d §  Omsättning av gas genom ett naturgassystem som är beläget inom unionens territorium eller genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant system, ska anses som en omsättning inom landet, om köparens faktiska användning och förbrukning av varan äger rum i Sverige och omsättningen inte omfattas av 2 c §.

[S2]Om varan inte helt förbrukas av köparen, ska den återstående delen av varan ändå anses ha använts och förbrukats i Sverige, om köparen antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här för vilket varan levereras. Om köparen varken här eller utomlands har ett sådant säte eller fast etableringsställe, ska varan anses omsatt i Sverige, om köparen är bosatt eller stadigvarande vistas här i landet.

[S3]En vara är dock inte omsatt inom landet om den levereras till ett fast etableringsställe som köparen har utomlands.

[S4]Första-tredje styckena gäller även omsättning av

 1. el, eller
 2. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla. Lag (2011:283).

Prop. 2004/05:15: Paragrafen är ny och motsvarar artikel 8.1 e i sjätte direktivet.

I paragrafen regleras i vilket fall omsättning av gas genom distributionssystemet för naturgas eller av el, som inte omfattas av 2 c §, skall anses omsatt inom landet. Paragrafen avser följaktligen omsättningar av angivna varor till andra än skattskyldiga återförsäljare. Bestämmelserna i paragrafen är tillämpliga på såväl skattskyldiga som icke skattskyldiga köpares förvärv av gas eller el.

Enligt ...

Prop. 2010/11:28: Paragrafen genomför artikel 39 i mervärdesskattedirektivet. I likhet med 2 c § omfattar första styckets tillämpningsområde numera enbart omsättning av gas. Dessutom omfattar bestämmelsen fler överföringssystem än föregående lydelse.

Andra stycket är i sig endast en redaktionell ändring. Den tidigare andra meningen i första stycket har brutits ut och givits ett eget stycke, eftersom den avser en särskild situation. Andra stycket ändras också, såsom 2 c § första ...

[K5]2 e §  Vid flera på varandra följande omsättningar av samma vara, där varan transporteras från ett EU-land till ett annat EU-land direkt från den första leverantören till den sista köparen i kedjan, ska transporten hänföras till den omsättning som görs till den leverantör, annan än den första, som transporterar eller låter transportera varan (mellanman).

[S2]Transporten ska dock hänföras till den omsättning som görs av mellanmannen om denne till sin leverantör har meddelat sitt registreringsnummer för mervärdesskatt i det EU-land som varan transporterades från. Lag (2019:789).

Prop. 2018/19:160: Paragrafen är ny och genomför, tillsammans med 5 kap. 2 § 1, artikel 36a i mervärdesskattedirektivet. Bestämmelsen reglerar frågan om vilket led i en gränsöverskridande kedjetransaktion som ska tillskrivas den gränsöverskridande transporten. Det är endast det led som tillskrivs den gränsöverskridande transporten som kan ses som en omsättning med transport enligt 5 kap. 2 § 1. Bestämmelsen gäller sådana kedjetransaktioner där en mellanman ombesörjer transporten av varan. Det är mellanmannen som ...

[K5]3 §  I annat fall än som avses i 2-2 d §§ är varan omsatt inom landet, om den finns här då den tas om hand av köparen. Lag (2004:1155).

Undantag från 2, 2 a, 2 b eller 3 §

[K5]3 a §  En omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § av en vara anses som en omsättning utomlands, om

 1. säljaren levererar varan till en plats utanför EU,
 2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EU ombesörjs av en speditör eller fraktförare,
 3. en utländsk beskattningsbar person förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet och hämtar den för direkt utförsel till en plats utanför EU,
 4. varan levereras till ett luftfartyg i utrikes trafik för bruk ombord på ett sådant luftfartyg eller för sådan omsättning som anges i 1 § tredje stycket,
 5. varan levereras till ett luftfartyg i de fall som avses i 2 b § för försäljning ombord och avser sådana livsmedel som anges i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, dock inte punktskattepliktiga varor,
 6. varan omsätts på fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b § för konsumtion ombord,
 7. det är fråga om en leverans av obeskattade unionsvaror av de slag som avses i 4 § andra stycket lagen (1999:445) om exportbutiker och varorna är avsedda för försäljning i en sådan butik,
 8. det är fråga om en sådan försäljning som avses i 4 § första stycket lagen om exportbutiker,
 9. varan är en personbil eller motorcykel som vid leveransen är tillfälligt registrerad enligt 17 § första stycket 1 lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, under förutsättning att
  1. fordonet levereras till en fysisk person som är bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat land än ett EU-land, och
  2. säljaren kan visa att fordonet varaktigt förts till en plats utanför EU före utgången av den sjätte månaden efter den månad då fordonet levererades, eller
 10. varan levereras här i landet till en fysisk person som är bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat land än ett EU- land, under förutsättning att
  1. ersättningen utgör minst 200 kronor, och
  2. säljaren kan visa att köparen har medfört varan vid resa till en plats utanför EU före utgången av tredje månaden efter den månad under vilken leveransen av varan gjordes.

[S2]Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är bosatt i Norge eller på Åland anses omsättningen som en omsättning utomlands endast om

 1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en helhet och ersättningen utgör minst 1 000 kronor efter avdrag för skatt enligt denna lag som hänför sig till ersättningen, och
 2. säljaren kan visa att köparen i nära anslutning till leveransen fört in varan eller varorna till Norge eller till Åland och därvid enligt tullräkning eller liknande handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.

[S3]En leverans som avses i första stycket 4 av punktskattepliktiga varor ska anses som en omsättning utomlands endast om leveransen uppfyller de villkor som gäller för proviantering i 7-9 §§ lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg. Lag (2019:373).

Omsättning inom landet av tjänster

Beskattningsbar person

[K5]4 §  Vid tillämpningen av 519 §§ ska en

 1. beskattningsbar person som även bedriver verksamhet som inte innefattar sådan omsättning som anges i 2 kap. eller som inte är ekonomisk enligt 4 kap., anses vara en beskattningsbar person för alla tjänster som denne förvärvar,
 2. juridisk person som inte är en beskattningsbar person men som är registrerad till mervärdesskatt eller som skulle ha varit en beskattningsbar person om inte 4 kap. 8 § varit tillämplig, anses vara en beskattningsbar person. Lag (2013:368).

Huvudregler

[K5]5 §  En tjänst som tillhandahålls en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap är omsatt inom landet, om den beskattningsbara personen antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här och tjänsten tillhandahålls detta. Om den beskattningsbara personen varken här eller utomlands har ett sådant säte eller fast etableringsställe är tjänsten omsatt inom landet, om den beskattningsbara personen är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.

[S2]En tjänst är dock inte omsatt inom landet om den tillhandahålls ett fast etableringsställe som den beskattningsbara personen har utomlands. Lag (2013:368).

 • HFD 2018:42:Ett bolag kan bli skattskyldigt för tjänster som bolagets huvudkontor i Sverige tillhandahålls från en filial i ett annat EU-land på grund av att filialen ingår i en mervärdesskattegrupp i det landet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt
 • HFD 2012:43:Ett uppdrag som innebär att skriva ut, kuvertera, sortera och distribuera uppdragsgivarens kundkorrespondens har ansetts utgöra ett enda tillhandahållande av en transporttjänst.
 • HFD 2011:87:Tjänster avseende brevbefordran från Sverige till ett land utanför EU som utförs på uppdrag av en näringsidkare i Sverige ska anses omsatta här och undantas från skatteplikt såsom export. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2019:22:En femdagarskurs i redovisning som äger rum i ett annat EU-land än Sverige och tillhandahålls beskattningsbara personer omfattas av begreppet tillträde till evenemang i 5 kap. 11 a § mervärdesskattelagen och är därför omsatt utomlands. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
5 a § har upphävts genom lag (2009:1333).

[K5]6 §  En tjänst som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person är omsatt inom landet, om den som tillhandahåller tjänsten antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här från vilket tjänsten tillhandahålls. Om den som tillhandahåller tjänsten varken här eller utomlands har ett sådant säte eller fast etableringsställe är tjänsten omsatt inom landet, om denne är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.

[S2]En tjänst är dock inte omsatt inom landet om den tillhandahålls från ett fast etableringsställe utomlands. Lag (2013:368).

Prop. 2002/03:5: I första stycket 3 görs en redaktionell ändring.

Andra stycket i paragrafen slopas. Avsikten är att få överensstämmelse med gällande bestämmelser i sjätte direktivet. Bestämmelsen i paragrafens första stycke motsvaras av artikel 9.2 c. Vid förmedling av de tjänster som räknas upp i paragrafen regleras platsen för tillhandahållande av artikel 28b E.3 i sjätte direktivet. Denna artikel motsvaras av 5 ...

 • HFD 2012:73:Tillhandahållande av papperskopior av fotografiska bilder har ansetts utgöra leverans av varor. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
6 a § Har upphävts genom lag (2009:1333).
6 b § Har upphävts genom lag (2009:1333).

Undantag från huvudreglerna

[K5]7 §  En förmedlingstjänst som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person är omsatt inom landet, om

[S2]1. tjänsten utförs för någon annans räkning i dennes namn, och

[S3]2. den omsättning som tjänsten avser görs inom landet enligt denna lag. Lag (2013:368).

Prop. 2002/03:5: Bestämmelsen i andra stycket sjätte punkten justeras så att det klart framgår att den, i enlighet med artikel 9.2 e femte strecksatsen i sjätte direktivet, även omfattar försäkringstjänster och återförsäkringstjänster.

Justeringen har behandlats i motiven (avsnitt 7).

Prop. 2004/05:15: I paragrafens andra stycke införs en ny punkt 13 som avser vissa tjänster som har samband med omsättning av gas och el (tillträde till distributionssystem för naturgas och el samt transport och överföring genom dessa system och tillhandahållande av andra tjänster som är direkt kopplade till dessa tjänster – artikel 9.2 e nionde strecksatsen i sjätte direktivet). Nuvarande punkt 13 i andra stycket har numrerats om till punkt 14.

Ändringen innebär att när de aktuella tjänsterna ...

Prop. 2001/02:28: I bestämmelsen görs en teknisk justering av texten i syfte att uppnå en bättre överensstämmelse med EG-rätten (artikel 9.2.e i det sjätte direktivet). Justeringen görs som en följd av ändringen i 1 kap. 15 § om definitionen av en utländsk företagare. Ändringen kommenteras mera utförligt i avsnitt 6.6 ovan.

 • RÅ 2009:54:Stiftelse vars verksamhet endast delvis medför skattskyldighet har bedömts som näringsidkare vid förvärv av konsulttjänster från ett annat EG-land även när förvärvet görs enbart för den ej skattepliktiga verksamheten. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2007:57:En idrottsförening har bedömts som näringsidkare vid förvärv av spelarrättigheter från utlandet och därmed befunnits skyldig att betala mervärdesskatt för förvärven.
 • NJA 2006 s. 567:Ett rättshjälpsbiträde har tillhandahållit en juristtjänst från Spanien som skall mervärdesbeskattas där och inte i Sverige. Han har ansetts berättigad till ersättning för kostnad avseende spansk mervärdesskatt.
 • RÅ 2005:71:Fråga om vissa överföringar av programkanaler är att hänföra till sådana televisionssändningar som avses i 5 kap. 7 § andra stycket mervärdesskattelagen.
7 a § Har upphävts genom lag (2009:1333).

[K5]8 §  En tjänst med anknytning till en fastighet är omsatt inom landet, om fastigheten är belägen i Sverige. Lag (2009:1333).

[K5]9 §  En varu- eller persontransporttjänst är omsatt inom landet om transporten inte till någon del genomförs i ett annat land, om inte annat följer av andra stycket eller 10 §.

[S2]Första stycket gäller inte en varutransporttjänst som tillhandahålls en beskattningsbar person. Lag (2016:91).

Prop. 2002/03:5: Bestämmelsen i första stycket 8 upphävs. Regeln tillkom redan 1973 och var avsedd att hindra att utländska företagare skulle bli dubbelbeskattade när de förvärvade varor för att uppfylla garantiåtaganden åt kunder i Sverige (se vidare avsnitt 8.3). Efter införandet av reglerna om återbetalning till utländska företagare i 10 kap. ML har dessa företagare ...

Prop. 1999/2000:105: Genom en ändring i 1 § andra stycket lagen om exportbutiker föreslås det bli tillåtet att i exportbutiker även sälja beskattade varor. Det får till följd att mervärdesskattefriheten enligt punkten 6 för leveranser till exportbutiker utvidgas till att omfatta varor som är avsedda för försäljning till EUresenärer. Skattefriheten för leveranser skall dock endast gälla varor ur exportbutikssortimentet. Det föreskrivs därför att leveransen skall anses som en omsättning utomlands endast om det är fråga ...

Prop. 2015/16:51: I paragrafen behandlas omsättningsland för varu- och transporttjänster. Regeln i tredje stycket om omsättningsland för posttjänster upphävs. Detta innebär att befordran av brev i postverksamhet anses som en varutransporttjänst och behandlas enligt första och andra styckena denna paragraf eller 10 § alternativt 5 §. Om köparen är en beskattningsbar person kommer tjänsten enligt 5 § att beskattas i det land där köparen är etablerad, oavsett om brevet skickas inom eller utom landet. Om tjänsten ...

Prop. 2005/06:128: I och med att livsmedelslagen (1971:511) upphävs byts hänvisningen till livsmedelsdefinitionen i livsmedelslagen i första stycket 4 a ut mot en hänvisning till definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002. Med anledning av det delvis nya livsmedelsbegreppet tas begreppet livsmedelstillsatser bort från första stycket 4 a. Den EG-...

Prop. 2010/11:28: Ändringen i första stycket utsträcker paragrafens tillämpningsområde något. Den omfattar inte bara varu- och persontransporter som i sin helhet genomförs i Sverige. Den rymmer också sådana transporter som genomförs i Sverige och över internationellt vatten. Fortsatt gäller alltså att om en transport av aktuellt slag till någon del genomförs i ett annat land är den omsatt utomlands och ska därför inte beskattas i Sverige. ...

Prop. 1998/99:86: I första stycket har i en ny punkt 4 a införts en särskild bestämmelse om skattefrihet för proviantering av varor som är avsedda att säljas ombord på fartyg eller luftfartyg i EU-trafik. Skattefriheten avser endast varor som är avsedda att konsumeras. Härmed avses sådana livsmedel och livsmedelstillsatser som anges i 1 § livsmedelslagen (1971:511). Det kan noteras att röktobak inte omfattas av livsmedelsbegreppet (<a href="https://lagen.nu/prop/1971:61#sid32" ...

 • HFD 2011:87:Tjänster avseende brevbefordran från Sverige till ett land utanför EU som utförs på uppdrag av en näringsidkare i Sverige ska anses omsatta här och undantas från skatteplikt såsom export. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
Införd: SFS 2009:1333 (Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning)
Ändrad: SFS 2013:368 (Begreppet beskattningsbar person - en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen), 2002:1004 (Vissa mervärdesskattefrågor, m.m.), 2006:823 (Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m.), 2010:1046 (Ny postlag), 2001:568 (Lag om vägtrafikregister, m.m.), 2007:1376 (Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor), 2010:1892 (Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för viss import av varor), 2002:263 (Proviantering med obeskattade varor för försäljning ombord på färjelinjer mellan Sverige och Norge), 1997:331 (Mervärdesskatt - Beskattningsland för telekommunikationstjänster, m.m.), 1994:1798 (Mervärdesskatten och EG), 2010:1892 (Vissa tekniska mervärdesskattefrågor), 1995:1286 (Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt), 2016:91 (Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster), 2000:478 (Vissa punktskattefrågor), 1999:450 (Ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör), 1996:1320 (Skattefrihet för internationella organisationer, diplomater m.fl. - mervärdesskatt och punktskatter)
Upphävd: SFS 2009:1333 (Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning)

[K5]10 §  En unionsintern varutransporttjänst som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person är omsatt inom landet, om avgångsorten är belägen i Sverige.

[S2]Med unionsintern varutransport avses en transport av varor där avgångs- och ankomstorterna är belägna i två skilda EU-länder.

[S3]Med avgångsorten avses den ort där transporten av varorna faktiskt inleds, utan hänsyn till det avstånd som tillryggalagts till den plats där varorna befinner sig.

[S4]Med ankomstorten avses den ort där transporten av varorna faktiskt avslutas. Lag (2013:368).

[K5]11 §  Tjänster som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person i samband med en aktivitet som anges i andra stycket är omsatta inom landet, om aktiviteten faktiskt äger rum i Sverige. Detsamma gäller till dessa tjänster underordnade tjänster och tjänster som tillhandahålls av den som organiserar aktiviteten.

[S2]Första stycket gäller en aktivitet som är

[S3]1. kulturell,

[S4]2. konstnärlig,

[S5]3. idrottslig,

[S6]4. vetenskaplig,

[S7]5. pedagogisk,

[S8]6. av underhållningskaraktär, eller

[S9]7. liknande dem som anges i 1–6, såsom mässor och utställningar. Lag (2013:368).

Prop. 2002/03:5: Bestämmelsen i punkt 3 ändras och anpassas till artikel 15.3 i sjätte direktivet. Omsättningen kommer härigenom att anses som en omsättning utomlands endast om det är fråga om arbete på lös egendom och inte, som tidigare gällt, alla tjänster som avser varor utom uthyrning. Bestämmelsens räckvidd utsträcks till att omfatta förutom tjänster på varor som importerats också varor som förvärvats för detta ändamål inom EG. Slutligen gäller också för den nya bestämmelsens tillämplighet att varorna ...

[K5]11 a §  En tjänst i form av tillträde till evenemang som anges i andra stycket och tillhandahålls en beskattningsbar person är omsatt inom landet, om evenemanget faktiskt äger rum i Sverige. Detsamma gäller tjänster i anknytning till tillträdet.

[S2]Första stycket gäller evenemang som är

[S3]1. kulturella,

[S4]2. konstnärliga,

[S5]3. idrottsliga,

[S6]4. vetenskapliga,

[S7]5. pedagogiska,

[S8]6. av underhållningskaraktär, eller

[S9]7. liknande dem som anges i 1–6, såsom mässor och utställningar. Lag (2013:368).

[K5]12 §  Tjänster med anknytning till transportverksamhet såsom lastning, lossning, godshantering och liknande tjänster som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person, är omsatta inom landet om de fysiskt utförs i Sverige. Detsamma gäller tjänster i form av värdering av eller arbeten på en vara som är lös egendom. Lag (2013:368).

[K5]13 §  En restaurang- eller cateringtjänst är omsatt inom landet, om den fysiskt utförs i Sverige och inte annat följer av 1 § tredje stycket eller 14 §. Lag (2009:1333).

[K5]14 §  En restaurang- eller cateringtjänst som fysiskt utförs ombord på tåg under den del av en persontransport som genomförs inom EU är omsatt inom landet, om avgångsorten är belägen i Sverige.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket gäller vad som föreskrivs i 2 b § andra till femte styckena. Lag (2011:283).

[K5]15 §  En tjänst i form av korttidsuthyrning av transportmedel är omsatt inom landet om transportmedlet faktiskt ställs till förvärvarens förfogande i Sverige.

[S2]Med korttidsuthyrning avses att transportmedlet får innehas eller användas under en sammanhängande period om högst

 1. 30 dagar, eller
 2. 90 dagar, när det gäller fartyg. Lag (2009:1333).

[K5]15 a §  En tjänst som avser annan uthyrning av transportmedel än sådan som anges i 15 § och förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person är omsatt inom landet, om förvärvaren är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.

[S2]En uthyrningstjänst enligt första stycket är dock omsatt utomlands, om

 1. den avser en fritidsbåt som faktiskt levereras till förvärvaren i ett annat EU-land än Sverige, och
 2. uthyraren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i det EU-landet och tjänsten tillhandahålls från sätet eller det fasta etableringsstället. Lag (2013:368).

[K5]15 b §  En tjänst som avser annan uthyrning av transportmedel än sådan som anges i 15 § är omsatt inom landet, om

 1. den tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person,
 2. den avser en fritidsbåt som faktiskt levereras till förvärvaren av tjänsten i Sverige, och
 3. uthyraren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige och tjänsten tillhandahålls från sätet eller det fasta etableringsstället. Lag (2013:368).

[K5]16 §  Telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster som förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person är omsatta inom landet, om förvärvaren är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.

[S2]Första stycket gäller inte för tjänster som är omsatta i ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det landet motsvarar artikel 58.2 i direktiv 2006/112/EG.

[S3]Med telekommunikationstjänster avses tjänster för

 1. överföring, sändning eller mottagning av signaler, skrift, bilder och ljud eller information i övrigt med hjälp av tråd, radio eller optiska eller andra elektromagnetiska medel, eller
 2. överlåtelse eller upplåtelse av en rättighet att utnyttja kapacitet för sådan överföring, sändning eller mottagning.

[S4]Elektroniska tjänster omfattar tjänster såsom tillhandahållande av

 1. webbplatser, webbhotell samt distansunderhåll av programvara och utrustning,
 2. programvara och uppdatering av denna,
 3. bilder, texter och uppgifter samt databasåtkomst,
 4. musik, filmer och spel, inklusive hasardspel och spel om pengar, samt politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhållningsbetonade sändningar och evenemang, och
 5. distansundervisning. Lag (2018:1868).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen är ny. Av första stycket, som motsvarar artikel 58 i mervärdesskattedirektivet, framgår att omsättning av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster till någon som inte är en beskattningsbar person är omsatta inom landet om förvärvaren är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige. Var tillhandahållaren är etablerad saknar således betydelse. Både beskattningsbara personer som är etablerade utanför EU och sådana som är etablerade ...

Prop. 2017/18:295: Av paragrafen, som motsvaras av artikel 58.1 i mervärdesskattedirektivet, framgår huvudregeln när det gäller omsättning av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster (nedan elektroniska tjänster) till någon som inte är en beskattningsbar person. Enligt första stycket är sådana tjänster omsatta inom landet om förvärvaren är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige. Om förvärvaren inte är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i ...

[K5]16 a §  Tjänster som anges i 16 § är också omsatta inom landet om

 1. tillhandahållaren är etablerad i Sverige men saknar etablering i något annat EU-land eller, om tillhandahållaren saknar etablering, är bosatt eller stadigvarande vistas här i landet men inte i något annat EU-land,
 2. tjänsterna förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person och som är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat EU-land, och
 3. det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av de tjänster som avses i 2 inte överstiger 99 680 kronor under innevarande kalenderår och inte heller översteg detta belopp under det närmast föregående kalenderåret. Lag (2018:1868).

Prop. 2017/18:295: Paragrafen är ny och motsvarar artikel 58.2 och 58.6 i mervärdesskattedirektivet.

Genom denna paragraf införs en s.k. omsättningströskel för bestämmande av beskattningsland för elektroniska tjänster, som innebär att elektroniska tjänster är omsatta inom landet även i andra fall än de som anges i 16 §. Villkoren för att beskattningslandströskeln ska få tillämpas framgår av punkterna 1–3.

Av första punkten framgår att ett villkor för att få tillämpa ...

[K5]16 b §  Om det belopp som avses i 16 a § 3 överskrids är tjänsterna omsatta utomlands. Detta gäller från och med den omsättning som medför att beloppet överskrids.

[S2]Även om villkoren i 16 a § är uppfyllda får tillhandahållaren begära att omsättningarna anses gjorda där förvärvaren är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas. Skatteverket ska då besluta att tjänsterna är omsatta utomlands. Beslutet gäller tills vidare. Bestämmelsen i 16 a § får dock inte tillämpas igen förrän efter utgången av det andra kalenderåret efter det kalenderår då beslutet fattades. Lag (2018:1868).

Prop. 2017/18:295: Paragrafen är ny och motsvarar artikel 58.3 och 4 i mervärdesskattedirektivet.

Av första stycket framgår att om beloppet som anges i 16 a § punkten 3 överskrids är tjänsterna omsatta utomlands. Bestämmelsen gäller från och med den omsättning som medför att beloppet överskrids. Bestämmelsen motsvaras av artikel 58.3 mervärdesskattedirektivet. Den beskattningsbara personen ska då börja ta ut mervärdesskatt enligt konsumtionslandets regler. Detta kan ske antingen genom att ...

[K5]17 §  Följande tjänster är omsatta utomlands, om de tillhandahålls från Sverige och förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person och förvärvaren är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i ett land utanför EU:

 1. överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter, patenträttigheter, licensrättigheter, varumärkesrättigheter och liknande rättigheter,
 2. reklam- och annonseringstjänster,
 3. tjänster av rådgivare, ingenjörer, konsultbyråer, jurister och revisorer och andra liknande tjänster samt databehandling och tillhandahållande av information,
 4. bank- och finansieringstjänster utom uthyrning av förvaringsutrymmen, samt försäkrings- och återförsäkringstjänster,
 5. tillhandahållande av arbetskraft,
 6. uthyrning av andra varor som är lös egendom än transportmedel,
 7. förpliktelser att helt eller delvis avstå från att utnyttja en sådan rättighet som anges i 1 eller från att utöva en viss verksamhet,
 8. tillträde till och överföring eller distribution genom
  1. ett naturgassystem som är beläget inom unionens territorium eller ett gasnät som är anslutet till ett sådant system,
  2. ett system för el, eller
  3. ett nät för värme eller kyla,
 9. tjänster som är direkt kopplade till sådana tjänster som avses i 8.

[S2]Tjänster som enligt första stycket är omsatta utomlands ska dock anses vara omsatta inom landet, om de faktiskt används och utnyttjas i Sverige. Lag (2014:940).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen, som har ändrats, betecknades tidigare 18 §. Den motsvarar även den tidigare lydelsen av 17 §.

Första stycket motsvarar artikel 59 i mervärdesskattedirektivet. Av den nya inledningen framgår att de uppräknade tjänsterna är omsatta utomlands om de tillhandahålls från Sverige och förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person och förvärvaren är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i ett land utanför EU. Paragrafens inledning har utformats efter ...

Prop. 2010/11:28: I första stycket görs en följdändring mot bakgrund av att en ny fjortonde punkt införs i 18 §, se vidare härom sistnämnda paragraf.

Se vidare avsnitt 6.2.4.

[K5]18 §  Tjänster som anges i 17 § och som tillhandahålls från ett land utanför EU och som förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person är omsatta inom landet, om

 1. förvärvaren är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, och
 2. tjänsterna faktiskt används och utnyttjas i Sverige. Lag (2014:940).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen motsvarar artikel 59a i mervärdesskattedirektivet och betecknades tidigare 16 §. Den reglerar omsättningar av de i 17 § första

stycket uppräknade tjänsterna i de fall dessa tillhandahålls från tredje land och förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person och som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige. Om tjänsterna ...

Prop. 2010/11:28: Genom ändringen i trettonde punkten a–c och den nya fjortonde punkten genomförs artikel 59 h i mervärdesskattedirektivet. I den trettonde punkten regleras tillträdes-, överförings-, och distributionstjänster och i den fjortonde tjänster som är direkt kopplade till dessa. Tjänsterna ska avse de olika slags överföringssystem som anges i a–c.

Se vidare avsnitt 6.2.4.

Undantag från 4-18 §§ och 9 b kap. 4 §

[K5]19 §  En omsättning av tjänster enligt någon av 418 §§ eller 9 b kap. 4 § första stycket anses som omsättning utomlands när det är fråga om

 1. tjänster som avser luftfartyg i utrikes trafik, inräknat upplåtelse av flygplatser, eller tjänster som avser utrustning eller andra varor för användning på sådana luftfartyg,
 2. lastning, lossning, transport eller andra tjänster i direkt samband med
  1. export av varor från Sverige eller ett annat EU-land,
  2. import av varor som omfattas av
  • 9 c kap. 1 §, eller
  • ett förfarande för tillfällig införsel med fullständig befrielse från tull eller extern transitering,
  1. försändelse, transport eller införsel av varor i fri omsättning, vilka införs i Sverige från ett tredje territorium som utgör en del av unionens tullområde, om varorna
  • förflyttas här i landet under ett förfarande för intern unionstransitering enligt unionens tullbestämmelser, om varorna hänfördes till samma förfarande genom en deklaration när de fördes in i landet samt försändelsen eller transporten av dem avslutas utanför Sverige, eller
  • när de förs in i Sverige hade omfattats av 9 c kap. 1 § eller ett förfarande för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar, om de hade importerats, eller
  1. införsel av varor till ett annat EU-land om dessa omfattas av det landets tillämpning av artikel 61 eller 157.1 a i direktiv 2006/112/EG,
 3. tjänster som består av arbete på lös egendom, om egendomen förvärvats eller importerats för att undergå sådant arbete inom EU och egendomen efter det att arbetet utförts, transporteras ut ur EU av den som tillhandahåller tjänsterna, eller av kunden om denne inte är etablerad inom landet eller för någonderas räkning,
 4. förmedling av varor eller tjänster som görs för någon annans räkning i dennes namn, när omsättningen av dessa anses som en omsättning utanför EU antingen enligt 1 § första stycket eller enligt förevarande paragraf eller 3 a §, och
 5. en varutransporttjänst eller en tjänst som avses i 12 §, om tjänsten tillhandahålls en beskattningsbar person och den uteslutande nyttjas eller på annat sätt tillgodogörs utanför EU. Lag (2017:1196).

Prop. 2017/18:16: Paragrafen ändras i punkten 1 genom att de delar som gäller tjänster avseende fartyg flyttas till 3 kap. 21 b § och formuleras om till undantag från skatteplikt. Den del av bestämmelsen som avser hamnar slopas helt, se avsnitt 4.2.3.

Prop. 2010/11:28: Paragrafens första mening förtydligas med en hänvisning till 9 b kap. 4 § första stycket för fullständighet vad avser de regler som paragrafen innehåller undantag från. Vidare görs en rent språklig förändring genom att ordet ”då” byts mot ordet ”när”.

I andra punkten, som motsvarar artikel 146.1 e i mervärdesskattedirektivet, görs ett antal ändringar. Införandet av ordet ”direkt” i punkten tydliggör det enligt EU-rätten föreliggande kravet på ett omedelbart samband ...

 • HFD 2011:87:Tjänster avseende brevbefordran från Sverige till ett land utanför EU som utförs på uppdrag av en näringsidkare i Sverige ska anses omsatta här och undantas från skatteplikt såsom export. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

[K6]1 §  För omsättning i den verksamhet som ett handelsbolag bedriver är bolaget skattskyldigt. För omsättning i den verksamhet som en europeisk ekonomisk intressegruppering bedriver är grupperingen skattskyldig. Lag (1994:1893).

[K6]2 §  En delägare i ett enkelt bolag eller i ett partrederi är skattskyldig i förhållande till sin andel i bolaget eller rederiet. I 5 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) finns bestämmelser om när Skatteverket får besluta att en av delägarna ska vara representant. Lag (2011:1253).

[K6]3 §  Om en skattskyldig har försatts i konkurs, är konkursboet skattskyldigt för omsättning i verksamheten efter konkursbeslutet.

[K6]4 §  Om en skattskyldig har avlidit, är dödsboet skattskyldigt för omsättning i verksamheten efter dödsfallet.

5 § Har upphävts genom lag (2000:500).

[K6]6 §  För omsättning i den verksamhet som bedrivs av ett statligt affärsverk är verket skattskyldigt.

[K6]7 §  Om någon i eget namn förmedlar en vara eller en tjänst för annans räkning och uppbär likviden för varan eller tjänsten skall vid bedömning av skattskyldigheten för omsättningen av varan eller tjänsten denna anses omsatt såväl av honom som av hans huvudman.

 • RÅ 2003:39:Då ett galleri i eget namn förmedlar konstverk för upphovsmannens räkning och uppbär likviden för verket skall mervärdesskatt tas ut med 25 procent. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

[K6]8 §  Vad som sägs om skattskyldighet i 7 § skall vid ett producentföretags försäljning av en vara eller en tjänst på auktion gälla producentföretaget och producenten.

[S2]Med producentföretag förstås ett företag som har bildats av producenter för avsättning av deras produktion eller som har tillkommit i detta syfte.

[K6a]1 §  Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna lag får två eller flera beskattningsbara personer, under de förutsättningar som anges i detta kapitel, anses som en enda beskattningsbar person (mervärdesskattegrupp) och den verksamhet som mervärdesskattegruppen bedriver anses som en enda verksamhet.

[S2]Huruvida mervärdesskattegruppens verksamhet ska anses medföra skattskyldighet följer av de allmänna bestämmelserna i 1 kap. 2 § första stycket 1.Lag (2013:368).

 • HFD 2018:42:Ett bolag kan bli skattskyldigt för tjänster som bolagets huvudkontor i Sverige tillhandahålls från en filial i ett annat EU-land på grund av att filialen ingår i en mervärdesskattegrupp i det landet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt
 • HFD 2015:22:En huvudetablering i tredje land har tillhandahållit tjänster åt sin filial i Sverige som ingår i en mervärdesskattegrupp. Av EU-rätten följer att tjänsterna ska anses ha tillhandahållits mervärdesskattegruppen och att gruppen är skattskyldig för omsättningen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

[K6a]2 §  I en mervärdesskattegrupp får endast ingå

 1. beskattningsbara personer som står under Finansinspektionens tillsyn och som bedriver verksamhet som inte medför skattskyldighet därför att omsättningen av tjänster är undantagen från skatteplikt med stöd av 3 kap.9 eller 10 §, och
 2. beskattningsbara personer med huvudsaklig inriktning att tillhandahålla beskattningsbara personer som avses i punkt 1 varor eller tjänster, eller
 3. beskattningsbara personer som är kommissionärsföretag och kommittentföretag i ett sådant kommissionärsförhållande som avses i 36 kap.inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]I en mervärdesskattegrupp får endast ingå en beskattningsbar persons fasta etableringsställe i Sverige.

[S3]Beskattningsbara personer som avses i första stycket 1 och 2 får inte ingå i fler än en mervärdesskattegrupp. Lag (2013:368).

 • RÅ 2004:34:Ett fackförbund, som tillhandahåller ett helägt försäkringsbolag administrativa tjänster, har inte ansetts som sådan näringsidkare enligt 6 a kap. 2 § första stycket 2 mervärdesskattelagen vars huvudsakliga inriktning är att tillhandahålla bolaget tjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

[K6a]3 §  En mervärdesskattegrupp får endast avse beskattningsbara personer som är nära förbundna med varandra i finansiellt, ekonomiskt och organisatoriskt hänseende. Lag (2013:368).

[K6a]4 §  En mervärdesskattegrupp anses bildad den dag Skatteverket beslutar att de beskattningsbara personerna ska registreras som en sådan grupp (gruppregistrering), eller den senare dag som Skatteverket därvid bestämmer. Av beslutet ska framgå vem Skatteverket utsett som huvudman för gruppen.

[S2]Till grupphuvudman ska utses

 1. i de fall som avses i 2 § första stycket 1 och 2 den beskattningsbara person i mervärdesskattegruppen som de övriga beskattningsbara personerna i gruppen föreslår, om det inte finns särskilda skäl som talar mot detta, eller
 2. i de fall som avses i 2 § första stycket 3 en beskattningsbar person som är kommittentföretag. Lag (2013:368).5 § Om Skatteverket beslutar om detta får nya beskattningsbara personer inträda i gruppen, beskattningsbara personer utträda ur gruppen eller grupphuvudmannen bytas ut. Gruppregistreringen består till dess att Skatteverket har beslutat att den ska upphöra.

[S3]Ett beslut om ändring i registreringen enligt första stycket eller om avregistrering enligt andra stycket gäller från och med dagen för beslutet eller den senare dag som Skatteverket bestämmer. Lag (2013:368).

[K6a]6 §  Skatteverket ska besluta om gruppregistrering enligt 4 §, eller om ändring eller avregistrering enligt 5 §, om berörda beskattningsbara personer ansöker om detta och det inte finns särskilda skäl som talar mot ett sådant beslut.

[S2]Om förutsättningarna för gruppregistrering har upphört eller om det annars finns särskilda skäl, får Skatteverket på eget initiativ besluta om avregistrering. Lag (2013:368).

[K6a]7 §  Om ett förhållande som har legat till grund för gruppregistrering har ändrats, ska grupphuvudmannen underrätta Skatteverket om ändringen. Underrättelsen ska lämnas inom två veckor från det att ändringen inträffade.

[S2]Skatteverket får förelägga en grupphuvudman att lämna en underrättelse enligt första stycket. I fråga om sådant föreläggande gäller 44 kap.2-4 §§ och 68 kap. 1 §skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2012:342).

Prop. 2011/12:94: Paragrafen är ny, men motsvarar i huvudsak 23 kap. 3 b § skattebetalningslagen (1997:483) som upphävdes den 1 januari 2012. I paragrafen regleras en underrättelseskyldighet för grupphuvudmannen och en möjlighet för Skatteverket att förelägga denne.

Skattesatsen

[K7]1 §  Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

[S2]Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för

 1. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,
 2. omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, och som ägs av upphovsmannen eller dennes dödsbo,
 3. import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses i 9 a kap.5-7 §§,
 4. omsättning, unionsinternt förvärv och import av sådana livsmedel som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, med undantag för
  1. annat vatten som avses i artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003, än sådant vatten som tappas på flaskor eller i behållare som är avsedda för försäljning, och
  2. spritdrycker, vin och starköl,
 5. omsättning av restaurang- och cateringtjänster, med undantag för den del av tjänsten som avser spritdrycker, vin och starköl, och
 6. reparationer av cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.

[S3]Skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för

 1. omsättning, unionsinternt förvärv och import av följande varor, om inte annat följer av 3 kap.13 och 14 §§, under förutsättning att varorna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam:
  • böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad,
  • tidningar och tidskrifter,
  • bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn,
  • musiknoter, samt
  • kartor, inbegripet atlaser, väggkartor och topografiska kartor,
 2. omsättning, unionsinternt förvärv och import av program och kataloger för verksamhet som avses i 6, 7, 8 eller 11 samt annan omsättning än för egen verksamhet, unionsinternt förvärv och import av program och kataloger för verksamhet som avses i 3 kap. 18 §, allt under förutsättning att programmen och katalogerna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam,
 3. omsättning av radiotidningar samt omsättning, unionsinternt förvärv och import av kassettidningar, om inte annat följer av 3 kap. 17 §, och av kassetter eller något annat tekniskt medium som återger en uppläsning av innehållet i en vara som omfattas av 1,
 4. omsättning, unionsinternt förvärv och import av en vara som genom teckenspråk, punktskrift eller annan sådan särskild metod gör skrift eller annan information tillgänglig särskilt för personer med läsnedsättning, om inte annat följer av 3 kap. 4 §,
 5. omsättning av sådana produkter som avses i 1-4, om de
  1. tillhandahålls på elektronisk väg,
  2. inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam, och
  3. inte helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik,
 6. tillträde till konserter, cirkus-, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar,
 7. tjänster som avses i 3 kap. 11 § 2 och 4 om verksamheten inte bedrivs av och inte heller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna,
 8. tillträde till och förevisning av djurparker, förevisning av naturområden utanför tätort samt av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden,
 9. upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dock inte när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program för automatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig upptagning som avser information,
 10. upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk,
 11. omsättning av tjänster inom idrottsområdet som anges i 3 kap. 11 a § första stycket och som inte undantas från skatteplikt enligt andra stycket samma paragraf, och
 12. personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av underordnad betydelse. Lag (2019:261).

Prop. 2005/06:128: I och med att livsmedelslagen (1971:511) upphävs byts hänvisningen i andra stycket 5 till livsmedelsdefinitionen i livsmedelslagen ut mot en hänvisning till definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002. Med anledning av det delvis nya livsmedelsbegreppet tas begreppet livsmedelstillsatser bort från andra stycket 5. Den EGrättsliga definitionen ...

 • HFD 2011 not 80:Den del av en tågresa som utförs av annan tågoperatör än den som sålt resan ansågs som en resetjänst (förhandsbesked)
 • HFD 2011 not 66:Skattesatsen 6 % skulle tillämpas på fotoböcker som producerades av ett företag men vars innehåll helt bestämdes av företagets kunder (förhandsbesked)
 • RÅ 2002:51:En trycksak, bestående av en bild- och textdel samt en kalenderdel, har inte ansetts som bok eller liknande alster för vilka mervärdesskatt kan tas ut med 6 procent utan som en almanacka för vilken skatt skall tas ut med 25 procent. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2004:7:Tidning som i allt väsentligt innehåller annonser, varav merparten från privatpersoner, har ansetts huvudsakligen ägnad åt reklam, varför bestämmelsen i 7 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen om reducerad skattesats inte varit tillämplig. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2015 not 43:Undantaget för sjukvårdstjänster ansågs tillämpligt på sjukgymnastik enligt Feldenkraismetoden (förhandsbesked) / Verksamhet som avsåg att deltagarna skulle öva upp sin förmåga att mentalt kunna påverka sina rörelsemönster ansågs inte utgöra idrott i mervärdesskattelagens mening (förhandsbesked)
 • HFD 2019:37:En internetbaserad tränartjänst har inte ansetts vara en sådan tjänst inom idrottsområdet som omfattas av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdes-skatt.
 • RÅ 2001:69:Tillhandahållande av frukost i en hotellverksamhet har inte ansetts utgöra en underordnad del i tillhandahållandet av hotellrum, varför mervärdesskatt skall tas ut med 25 procent av den del av beskattningsunderlaget som är att hänföra till servering av frukost. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2010 not 87:Fråga om viss omsättning avsåg tjänster eller varor och om skattesatsen sex procent var tillämplig på omsättningen (förhandsbesked)
 • RÅ 2005:6:Den reducerade mervärdesskattesatsen för böcker m.m. har ansetts tillämplig på beskattningsunderlaget vid tillhandahållande av skolfotokataloger. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2010 not 97:Skattesatsen 25 % skulle tillämpas på läktarbiljetter till Svenska Idrottsgalan 2010 (förhandsbesked)
 • HFD 2016:5:Medlemmarna i en DJ-duo har i visst fall ansetts vara utövande konstnärer som framför upphovsrättsligt skyddade verk. Framförandet omfattas därför av undantag från skatteplikt. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2018:77:Tillträde till en visning i efterhand av en oredigerad inspelning av en kulturell föreställning omfattas av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
 • HFD 2019:44:En forsränningstur har inte ansetts vara en sådan tjänst avseende förevisning av naturområden m.m. som omfattas av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
 • HFD 2020:30:Ett uppdrag som programledare för ett radioprogram har huvudsakligen ansetts innefatta en överlåtelse av upphovsrätt och har beskattats med sex procent mervärdesskatt (jfr RÅ 1999 ref. 9).
 • RÅ 1999:9:Fråga om tillämplig skattesats för mervärdesskatt vid avtal med televisionsbolag om produktion och genomförande av underhållningsprogram. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2003:39:Då ett galleri i eget namn förmedlar konstverk för upphovsmannens räkning och uppbär likviden för verket skall mervärdesskatt tas ut med 25 procent. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2012:71:Övningar för barn i åldrarna tre månader till fyra år i simbassäng har inte ansetts omfattade av den reducerade mervärdesskattesatsen för idrottslig verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2014 not 71:Idrottslig verksamhet (kurs för funktionshindrade barn som huvudsakligen syftade till att deltagarna skulle lära sig simma självständigt ansågs omfattad av den reducerade skattesatsen för idrottslig verksamhet) / Idrottslig verksamhet (kurs för funktionshindrade barn som huvudsakligen syftade till att deltagarna skulle lära sig simma självständigt ansågs omfattad av den reducerade skattesatsen för idrottslig verksamhet, förhandsbesked)
 • HFD 2013:65:Reparation och service av sportutrustning har inte ansetts utgöra sådana tjänster för vilka reducerad skattesats ska tillämpas. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2006:11:Bestämmelsen i 7 kap. 1 § andra stycket 2 mervärdesskattelagen om transport i skidliftar har ansetts innebära att mervärdesskatt skall tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget avseende de prestationer som normalt kan anses ingå vid tillhandahållande av liftkort.
 • HFD 2018:18:Ett bolags utställningsverksamhet har inte ansetts utgöra sådan i museiverksamhet anordnad utställning som avses i mervärdesskattelagen och omfattas därmed inte av en reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
 • RÅ 2005:82:Tjänst som avser en skådespelares medverkan vid en filminspelning har väsentligen ansetts utgöra upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • HFD 2012 not 26:Tillhandahållande av tjänster avseende omhändertagande och omvårdnad av hundar ansågs inte utgöra rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet (förhandsbesked)

Beskattningsunderlaget vid omsättning och unionsinterna förvärv

[K7]2 §  Vid omsättning och förvärv som anges i 3 och 4 §§ beräknas beskattningsunderlaget med utgångspunkt i det i nämnda paragrafer angivna värdet. I beskattningsunderlaget skall ingå skatter och avgifter utom skatt enligt denna lag. I beskattningsunderlaget skall även ingå bikostnader som provisions-, emballage-, transport- och försäkringskostnader som säljaren tar ut av köparen.

[S2]I 9 a kap. finns särskilda bestämmelser om beräkning av beskattningsunderlaget vid omsättning i vissa fall av begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter.

[S3]I 9 b kap. finns särskilda bestämmelser om beräkning av beskattningsunderlaget vid omsättning i viss resebyråverksamhet. Lag (2002:1004).

Prop. 2002/03:5: Bestämmelsen i första stycket fick sin nuvarande lydelse i SFS 1994:200 genom prop. 1993/94:99. I lagrådsremissen som föregick propositionen föreslogs dock en annan utformning av bestämmelsen. Enligt remissen skulle vid beräkning av beskattningsunderlaget i ersättningen, marknadsvärdet (numera självkostnadspriset, se föreslagna 7 kap. 3 §) eller inköpsvärdet räknas in varje statlig skatt eller avgift utom mervärdesskatten. ...

 • HFD 2012:56:Fråga om den mervärdesskatterättsliga behandlingen av förvärv av fordringar (I och II). Även fråga om beräkning av beskattningsunderlaget vid rättelse i efterhand (I).
 • NJA 2005 s. 606:Målsägandebiträde har ansetts berättigat till ersättning för utlägg för resor och hotell med tillägg om 25 procent för utgående mervärdesskatt beräknat på utlägget efter avdrag för ingående mervärdesskatt.
 • HFD 2019:68:Det utgör omsättning av en tjänst när en hästägare som är en beskattningsbar person låter en häst starta i en travtävling där tävlingsarrangören lämnar en ersättning om 500 kr till samtliga startande oavsett placering. Beskattningsunderlaget ska bestämmas till detta belopp även om hästägaren får ytterligare ersättning baserad på hästens placering i loppet. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
2 a § Har upphävts genom lag (2002:1004).

[K7]3 §  Om inget annat följer av 3 a eller 3 b § utgörs det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet

 1. vid annan omsättning än uttag: av ersättningen,
 2. vid uttag av varor: av varornas eller liknande varors inköpspris eller, om ett sådant pris saknas, av självkostnadspriset, vid tidpunkten för uttaget,
 3. vid uttag av tjänster i andra fall än som anges i 4 och 5 §§: av kostnaden vid tidpunkten för uttaget för att utföra tjänsten,
 4. vid förvärv enligt 2 a kap. 2 § 1 eller 2: av ersättningen och punktskatt som köparen påförts i ett annat EU-land, och
 5. vid förvärv enligt 2 a kap. 2 § 3 eller 4: av varornas eller liknande varors inköpspris eller, om ett sådant pris saknas, av självkostnadspriset, vid tidpunkten för överföringen av varorna. Lag (2011:283).

Prop. 2002/03:5: I paragrafen införs två nya punkter, 3 och 4, som utgör nuvarande punkterna 1 och 2 i 7 kap. 2 a §. En ändring görs i punkten 2 a där ordet ”tillverkningskostnaden” byts ut mot ordet ”självkostnadspriset”. En motsvarande ändring görs i den föreslagna punkten 4. Ändringarna har behandlats i motiven (avsnitt 9.3).

 • HFD 2012:56:Fråga om den mervärdesskatterättsliga behandlingen av förvärv av fordringar (I och II). Även fråga om beräkning av beskattningsunderlaget vid rättelse i efterhand (I).
 • RÅ 2010:76:Restauranganställda erhåller personalmåltider mot ersättning som inte understiger produktionskostnaderna, men som är lägre än vad restaurangens kunder betalar. Beskattningsunderlaget ska bestämmas till belopp motsvarande den erlagda ersättningen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2003:102:Ersättning i utländsk valuta för försålda varor har till den del den motsvarar den allmänt vedertagna säljkursen för valutan ansetts ingå i beskattningsunderlaget för mervärdesskatt. Den ersättning som därutöver kan ha erhållits vid växlingen av valutan i bank har ansetts utgöra en sådan finansiell intäkt som inte skall inräknas i beskattningsunderlaget.
 • RÅ 2008:72:Ett aktiebolag har anskaffat en båt och fått fullt avdrag för ingående mervärdesskatt. Fråga om en uttagsbeskattning av bolaget ska grundas på faktisk användning av båten för rörelsefrämmande ändamål eller redan på dispositionsrätten. Även fråga om placeringen av bevisbördan.

[K7]3 a §  I sådana fall som avses i 3 §1 och 3 utgörs det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet av marknadsvärdet respektive marknadsvärdet och punktskatt som köparen påförts i ett annat EU-land, om

 1. ersättningen är lägre än marknadsvärdet,
 2. köparen inte har full avdragsrätt eller återbetalningsrätt enligt 10 kap.9 eller 11-13 §§,
 3. säljaren och köparen är förbundna med varandra, och
 4. den skattskyldige inte kan göra sannolikt att ersättningen är marknadsmässigt betingad. Lag (2011:283).

Prop. 2002/03:5: Bestämmelsens första stycke anpassas till lydelsen av artikel 11 A.1 a i det sjätte direktivet. Enligt denna bestämmelse skall ersättning som erhålls av köparen eller en tredje person inklusive sådana subventioner som är direkt kopplade till priset på leveransen utgöra en del av beskattningsunderlaget. Ändringen innebär såvitt avser beskattning av vissa bidrag att ett uttryckligt lagstöd numera finns för att bidragen skall kunna bli föremål för mervärdesskatt. Vissa bidrag har på grund av ...

Prop. 2007/08:25: Paragrafen är ny och införs med stöd av artikel 80.1 första stycket a i mervärdesskattedirektivet. Den syftar till att motverka undandragande av skatt i de fall då en skattepliktig transaktion utförs till ett lågt värde och köparen inte har rätt att dra av hela skatten. I sådant fall innebär underprissättningen ett lägre skattebelopp och en verklig förlust av skatteinkomster, i form av minskad utgående skatt.

 • HFD 2014:40:Bevisfrågor vid tillämpningen av bestämmelserna i 7 kap. 3 a § mervärdesskattelagen om omvärdering av beskattningsunderlag vid omsättning av koncerninterna tjänster.
 • RÅ 2002:112:En restaurangkedja har lämnat en viss procentuell andel av en dags försäljningsintäkter till en närstående stiftelse. Beskattningsunderlaget för bestämmande av mervärdesskatt har utgjorts av ersättningen vid försäljningen utan avdrag för den del som skall tillfalla stiftelsen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2010:76:Restauranganställda erhåller personalmåltider mot ersättning som inte understiger produktionskostnaderna, men som är lägre än vad restaurangens kunder betalar. Beskattningsunderlaget ska bestämmas till belopp motsvarande den erlagda ersättningen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2003:102:Ersättning i utländsk valuta för försålda varor har till den del den motsvarar den allmänt vedertagna säljkursen för valutan ansetts ingå i beskattningsunderlaget för mervärdesskatt. Den ersättning som därutöver kan ha erhållits vid växlingen av valutan i bank har ansetts utgöra en sådan finansiell intäkt som inte skall inräknas i beskattningsunderlaget.
 • NJA 2005 s. 606:Målsägandebiträde har ansetts berättigat till ersättning för utlägg för resor och hotell med tillägg om 25 procent för utgående mervärdesskatt beräknat på utlägget efter avdrag för ingående mervärdesskatt.

[K7]3 b §  I sådant fall som avses i 3 § 1 utgörs det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet av marknadsvärdet, om

 1. ersättningen är lägre än marknadsvärdet och avser en omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2, 4, 8, 9, 10, 11, 11 a eller 20 §, 23 §3 eller 5, 24 eller 30 g §, eller är högre än marknadsvärdet,
 2. säljaren inte har full avdragsrätt eller återbetalningsrätt enligt 10 kap.9 eller 11-13 §§,
 3. säljarens avdragsbelopp med stöd av 8 kap. 13 § första stycket andra meningen bestäms genom att den del av årsomsättningen som medför skattskyldighet eller återbetalningsrätt enligt 10 kap.9 eller 11-13 §§ sätts i relation till den totala årsomsättningen,
 4. säljaren och köparen är förbundna med varandra, och 5. säljaren inte kan göra sannolikt att ersättningen är marknadsmässigt betingad. Lag (2007:1376).

Prop. 2007/08:25: Paragrafen är ny och införs med stöd av artikel 80.1 första stycket b och c i mervärdesskattedirektivet. Den syftar till att motverka att närstående parter genomför under- eller överpristransaktioner för att öka avdrags- eller återbetalningsrätten hos säljaren. Den första situationen som avses är då en transaktion som avser en omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt någon av paragraferna 3 kap. 2, 4, 8–10, 11, 11 a eller 20 §, 23 § 3 eller 5, 24 eller 30 g § utförs till ett för lågt ...

 • RÅ 2010:76:Restauranganställda erhåller personalmåltider mot ersättning som inte understiger produktionskostnaderna, men som är lägre än vad restaurangens kunder betalar. Beskattningsunderlaget ska bestämmas till belopp motsvarande den erlagda ersättningen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

[K7]3 c §  Med ersättning enligt 33 b §§ förstås allt det som säljaren har erhållit eller ska erhålla för varan eller tjänsten från köparen eller en tredje part, inbegripet sådana bidrag som är direkt kopplade till priset för varan eller tjänsten.

[S2]Vid leveranser av varor eller tillhandahållande av tjänster mot en flerfunktionsvoucher ska den ersättning som betalas för vouchern anses som ersättning enligt första stycket. Om det saknas information om det beloppet, ska det monetära värde som anges på flerfunktionsvouchern eller i tillhörande dokumentation anses som ersättning.

[S3]Med kostnad enligt 3 § för att utföra en tjänst förstås den del av de fasta och löpande kostnaderna i rörelsen som belöper på tjänsten. Lag (2018:1333).

Prop. 2017/18:213: I paragrafen införs ett nytt andra stycke som gäller vad som är ersättning vid leveranser av varor och tjänster som sker i utbyte mot flerfunktionsvouchrar. I sådana situationer ska ersättningen och därmed beskattningsunderlaget i första hand bestämmas utifrån den ersättning som betalats för vouchern. Om det saknas information om det värdet blir i stället det värde som står på vouchern eller framgår av tillhörande dokumentation som ska anses som ersättning. Med tillhörande dokumentation ...

 • RÅ 2010:76:Restauranganställda erhåller personalmåltider mot ersättning som inte understiger produktionskostnaderna, men som är lägre än vad restaurangens kunder betalar. Beskattningsunderlaget ska bestämmas till belopp motsvarande den erlagda ersättningen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

[K7]3 d §  Säljare och köpare ska anses förbundna med varandra enligt 3 a och 3 b §§, om det föreligger familjeband eller andra nära personliga band, organisatoriska band, äganderättsliga band, finansiella band, band på grund av medlemskap, band på grund av anställning eller andra juridiska band.

[S2]Som band på grund av anställning ska även anses band mellan arbetsgivare och en arbetstagares familj eller andra personer som står arbetstagaren nära. Lag (2007:1376).

Prop. 2007/08:25: Paragrafen är ny och har stöd i artikel 80.1 i mervärdesskattedirektivet. I paragrafen förs in bestämmelser som anger vilka personer etc. som ska anses vara förbundna med varandra vid tillämpningen av 7 kap. 3 a– 3 b §§. Enligt första stycket ska säljare och köpare anses förbundna med varandra om det föreligger familjeband eller andra nära personliga band, organisatoriska band, äganderättsliga band, finansiella band, band på grund av medlemskap, band på grund av anställning eller andra juridiska ...

 • RÅ 2010:76:Restauranganställda erhåller personalmåltider mot ersättning som inte understiger produktionskostnaderna, men som är lägre än vad restaurangens kunder betalar. Beskattningsunderlaget ska bestämmas till belopp motsvarande den erlagda ersättningen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

[K7]4 §  Vid uttag i form av användande av personbil för privat ändamål enligt 2 kap. 5 § första stycket 3 utgörs det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet av det värde som enligt 2 kap.10 a och 10 b §§socialavgiftslagen (2000:980) har bestämts i fråga om tillhandahållandet av bilförmåner åt anställda. När det gäller den skattskyldiges eget nyttjande får Skatteverket på ansökan bestämma det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet enligt de grunder som anges i 2 kap.10 a och 10 b §§socialavgiftslagen. Detsamma gäller i fråga om delägare i handelsbolag. Lag (2011:1253).

[K7]5 §  Vid uttag av sådana tjänster gällande fastigheter, hyresrätter och bostadsrätter som avses i 2 kap.7 eller 8 § utgörs beskattningsunderlaget av

 1. de nedlagda kostnaderna,
 2. beräknad ränta på kapital, annat än lånat, som är nedlagt i sådant varulager eller sådana andra tillgångar än omsättningstillgångar som används för tjänsterna, samt
 3. värdet av arbete som den skattskyldige personligen utfört.

[S2]Vid uttag av tjänster som avses i 2 kap. 8 § utgörs beskattningsunderlaget, om den skattskyldige begär det, i stället av lönekostnaderna, inräknat skatter och avgifter som grundas på dessa kostnader.

[S3]Vid uttag för försäljning från kiosk eller liknande försäljningsställe ombord på fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller Sverige och Åland av andra varor än sådana som avses i 5 § lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg utgörs beskattningsunderlaget av inköpspriset. Lag (2007:1376).

Prop. 2007/08:25: Paragrafen innehåller bestämmelser om beskattningsunderlaget vid vissa fall av uttag. I första stycket regleras beskattningsunderlaget vid uttag enligt 2 kap. 7 och 8 §§. Ändringen i första stycket görs som en följd av ändringarna i dessa paragrafer. I tredje stycket föreskrivs om beskattningsunderlaget vid uttag av varor för försäljning från kiosk ombord på fartyg i internordisk trafik. Termen ”inköpsvärdet” ändras till ”inköpspriset”. Någon ändring i sak är inte avsedd utan utgör ...

Prop. 1998/99:86: Ändringen i tredje stycket är föranledd av ändringen i 5 kap. 9 § tredje stycket.

 • RÅ 1995:60:Vid uttag av fastighetstjänster har sjuklön till anställd fastighetsskötare ansetts skola ingå i beskattningsunderlaget. Förhandsbesked ang. mervärdesskatt.

[K7]6 §  I beskattningsunderlaget ska inte ingå belopp

 1. varmed priset i enlighet med vad som avtalats sätts ned på grund av betalning före förfallodagen,
 2. som svarar mot prisnedsättningar och rabatter till kunden vilka medges vid tidpunkten för tillhandahållandet, eller
 3. som svarar mot prisnedsättning som ges efter det att tillhandahållandet ägt rum om inte annat följer av andra stycket.

[S2]I beskattningsunderlaget ska ingå belopp som avses i första stycket 3 om den skattskyldige och hans kund avtalat om detta.

[S3]Om en vara återtas med stöd av förbehåll om återtaganderätt enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl., får säljaren minska beskattningsunderlaget med vad han vid avräkning med köparen tillgodoräknar köparen för den återtagna varans värde. Denna rätt gäller dock endast om han kan visa att köparen helt saknat rätt till avdrag för eller återbetalning enligt 10 kap.913 §§ av den ingående skatt som hänför sig till dennes förvärv av varan.

[S4]Om en förlust uppkommer på den skattskyldiges fordran som avser ersättning för en vara eller en tjänst (kundförlust), får han minska beskattningsunderlaget med beloppet av förlusten.

[S5]I 13 kap. finns bestämmelser om hur minskningen av beskattningsunderlaget ska redovisas av den skattskyldige. Lag (2010:1850).

Prop. 2002/03:5: I första stycket anges i vilka situationer beskattningsunderlaget inte skall inkludera prisnedsättningar. Bestämmelsen motsvarar reglerna i artikel 11 A.3 a och b samt artikel 11 C.1 i sjätte direktivet. Enligt dessa bestämmelser får beskattningsunderlaget inte inkludera prisnedsättningar som är beroende av att betalning sker inom viss tid (artikel 11 A.3 a), prisnedsättningar och rabatter som ges till kunden och kontoförs vid tidpunkten för tillhandahållandet (artikel 11 A.3 b) eller prisnedsättningar ...

Prop. 2009/10:242: Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som inte ska ingå i beskattningsunderlaget samt om möjligheten att minska beskattningsunderlaget

vid återtagande av en vara med stöd av förbehåll om återtaganderätt och vid kundförlust.

I paragrafen görs huvudsakligen den ändringen att hänvisningen i tredje stycket till 1992 års konsumentkreditlag ...

 • NJA 2016 s. 1132:Fråga om betalningsskyldighet för mervärdesskatt efter överlåtelse av nedskriven kundfordran.
 • RÅ 2000:63:Ett förfarande varigenom ett aktiebolag återköper kundfordringar som tidigare överlåtits till ett finansieringsbolag inom samma koncern har inte ansetts utgöra hinder mot avdrag för kundförluster enligt 7 kap. 6 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200).
 • RÅ 2002:41:Överlåtelse mot ersättning av en kundfordran, som ansetts definitivt förlorad, har bedömts utgöra en från den mervärdesskattepliktiga omsättningen åtskild transaktion. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2007:24:Avbrottsersättning enligt ellagen har inte ansetts utgöra en prisnedsättning i mervärdesskattelagens mening. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

[K7]7 §  När en omsättning endast delvis medför skattskyldighet och beskattningsunderlaget för den del av omsättningen som medför skattskyldighet inte kan fastställas, skall beskattningsunderlaget bestämmas genom uppdelning efter skälig grund.

[S2]Första stycket har motsvarande tillämpning i fråga om uppdelning av beskattningsunderlaget när skatt enligt denna lag tas ut med olika procentsatser.

 • RÅ 1999:9:Fråga om tillämplig skattesats för mervärdesskatt vid avtal med televisionsbolag om produktion och genomförande av underhållningsprogram. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2003:90:Av begravningsentreprenör i samband med begravning tillhandahållna varor och tjänster har inte ansetts som omsättning av en enda tjänst utan som separata omsättningar av de olika varorna och tjänsterna. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2001:69:Tillhandahållande av frukost i en hotellverksamhet har inte ansetts utgöra en underordnad del i tillhandahållandet av hotellrum, varför mervärdesskatt skall tas ut med 25 procent av den del av beskattningsunderlaget som är att hänföra till servering av frukost. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

[K7]7 a §  När uppgifter till ledning för beskattningsunderlaget vid omsättning och unionsinterna förvärv uttrycks i en annan valuta än svenska kronor, ska omräkning göras till svenska kronor med användande av

 1. den senaste genomsnittliga växelkurs som har fastställts på den mest representativa valutamarknaden i Sverige vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde, eller
 2. den senaste växelkurs som offentliggjorts av Europeiska centralbanken vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde.

[S2]Omräkning enligt första stycket 2 mellan andra valutor än euro ska göras med användande av växelkursen i euro för varje valuta. Lag (2012:342).

Prop. 2011/12:94: Paragrafen är ny och syftar tillsammans med 7 b § till att genomföra artikel 91.2 i mervärdesskattedirektivet. Av paragrafen följer att när uppgifter till ledning för beskattningsunderlaget uttrycks i en annan valuta än svenska kronor ska omräkning göras på något av de angivna sätten. Begreppet ”uttrycks i en annan valuta” syftar på samtliga de fall när omräkning måste göras för att bestämma beskattningsunderlaget. Paragrafen är endast tillämplig vid omsättning och unionsinterna förvärv. Vid import ...

[K7]7 b §  För beskattningsbara personer som har sin redovisning i euro gäller, i stället för vad som anges i 7 a §, att när uppgifter till ledning för beskattningsunderlaget uttrycks i en annan valuta än euro ska omräkning göras till euro. Omräkningen ska i övrigt göras på det sätt som följer av 7 a §.

[S2]I 15 och 17 §§ lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m. finns regler om omräkning från euro till svenska kronor. Dessa regler ska tillämpas även av en utländsk beskattningsbar person som har sin redovisning i euro. Lag (2013:368).

Prop. 2011/12:94: Paragrafen är ny, se också kommentaren till 7 a §. Av paragrafen följer att särskilda regler gäller för omräkning enligt 7 a § för näringsidkare som har sin redovisning i euro. För sådana näringsidkare gäller att när uppgifter till ledning för beskattningsunderlaget uttrycks i en annan valuta än euro ska omräkning göras till euro på det sätt som i övrigt följer av 7 a §. För omräkning från euro till svenska kronor gäller 15 och ...

Beskattningsunderlaget vid import

[K7]8 §  Beskattningsunderlaget vid import utgörs av varans värde för tulländamål, fastställt av Tullverket, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, med tillägg av tull och andra statliga skatter eller avgifter, utom skatt enligt denna lag, som tas ut av Tullverket med anledning av införseln. Sådant tillägg ska inte göras i fall då tullen, skatterna eller avgifterna ingår i varans värde.

[S2]I beskattningsunderlaget ska även ingå bikostnader som provisions-, emballage-, transport- och försäkringskostnader som uppkommer fram till första bestämmelseorten här i landet. Är det vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde känt att varan ska transporteras till någon annan bestämmelseort här i landet eller till någon bestämmelseort i ett annat EU-land, ska också bikostnaderna fram till den orten ingå i beskattningsunderlaget. Lag (2016:261).

Prop. 2002/03:5: En justering görs i bestämmelsens andra stycke som reglerar beskattningsunderlaget vid import. Bestämmelsen motsvarar artikel 11 B.3 b i det sjätte direktivet. Lagrådet har i sitt yttrande framhållit att beskrivningen av bikostnader i artikel 11 A.2 b (se författningskommentaren till 7 kap. 2 §) återkommer i nämnda artikel. Lagrådet föreslår därför att samma uttryckssätt används i förevarande paragraf eftersom lydelsen då kommer att stå i överensstämmelse med den föreslagna ändringen i 7 ...

Prop. 2015/16:79: I första stycket ändras en hänvisning till gemenskapstullkodexen till motsvarande hänvisning till unionstullkodexen. I detta stycke finns en bestämmelse om att beskattningsunderlaget vid import utgörs av bl.a. varans värde för tulländamål, fastställt av Tullverket, enligt unionstullkodexen. Det är därför ändamålsenligt att hänvisningen till unionstullkodexen är dynamisk, dvs. avser EU-förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

Prop. 2003/04:41: Den föreslagna ändringen innebär att det införs ett nytt andra stycke. Bestämmelserna i det nya stycket innebär att den del av underlaget för beräkningen av skatten som utgörs av tull fastställd av Tullverket, i stället skall vara tull fastställd av tullmyndighet i ett annat EG-land i de fall skyldigheten att betala mervärdesskatten uppkommer som en följd av en import med stöd av ett mellanstatligt enhetstillstånd utfärdat av ett annat EG-lands behöriga myndighet.

Prop. 2013/14:16: I första stycket första meningen görs ett tillägg som förtydligar att det är Tullverket som fastställer varans värde för tulländamål. Den som vill begära omprövning eller överklaga ett av Tullverket fastställt tullvärde ska därför även fortsättningsvis vända sig till Tullverket, dvs. överklagandet eller omprövningen ska göras enligt det förfarande som gäller för tull.

[K7]9 §  Om sådana unionsvaror som exporterats temporärt och bearbetats i ett land utanför EU på något annat sätt än genom reparation återimporteras med användning av tullförfarandet passiv förädling, ska beskattningsunderlaget beräknas på det sätt som sägs i 8 § men med avdrag för beskattningsunderlaget för mervärdesskatt som tidigare tagits ut i Sverige eller i ett annat EU-land för de temporärt exporterade varorna.

[S2]Vad som sägs i första stycket ska också gälla när sådant material som utgör unionsvaror exporterats temporärt samt varor som helt eller delvis tillverkats av detta material i ett land utanför EU återimporteras med användning av tullförfarandet passiv förädling.

[S3]Med unionsvaror, temporärt exporterade varor och tullförfarandet passiv förädling förstås detsamma som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen. Lag (2016:261).

Prop. 2002/03:5: De nuvarande reglerna i 7 kap. 9 och 10 §§ slås samman i en bestämmelse, 9 §, som således kommer att behandla beskattningsunderlaget vid återimport efter passiv förädling bestående i bearbetning och tillverkning. Den nya bestämmelsen ges på förslag av Tullverket en delvis annan lagteknisk utformning genom att den inte anger vissa tullrättsliga krav som skall vara uppfyllda, utan endast hänvisar till att tullförfarandet passiv förädling skall användas. De förutsättningar som gäller för det tullförfarandet ...

10 § Har upphävts genom lag (2002:1004).

[K7]11 §  Vid återimport av unionsvaror som reparerats i ett land utanför EU utgörs beskattningsunderlaget av ersättningen för reparationen samt tull och statliga skatter eller avgifter, utom skatt enligt denna lag, som tas ut med anledning av importen. Om den tidigare exporten av varorna har medfört en rätt till återbetalning av mervärdesskatt eller om varorna annars inte har blivit belagda med mervärdesskatt på grund av den tidigare exporten, ingår även varornas värde vid exporten i beskattningsunderlaget. Lag (2011:283).

8 kap. Avdrag för ingående skatt

[K8]1 §  Avdrag för ingående skatt får göras enligt bestämmelserna i detta kapitel.

[S2]I 9 kap. finns särskilda bestämmelser om avdrag och jämkning av avdrag för ingående skatt som hänför sig till förvärv i verksamheter som avser vissa fastighetsupplåtelser. Lag (2000:500).

Prop. 1999/2000:82: Ändringarna är föranledda av att 9 kap. 3 § har fått ändrad lydelse. De särskilda bestämmelserna om avdrag vid frivillig skattskyldighet har införts i föreslagna 9 kap. 8 §. I upplysande syfte har tillagts att även särskilda jämkningsregler som avser den frivilliga skattskyldigheten finns i 9 kap.

 • HFD 2019:60:Vid uttag av arbetsgivaravgifter har det inte funnits förutsättningar för att åsidosätta ett uppdragsavtal och bortse från det förhållandet att den som i avtalet har angetts som uppdragstagare varit godkänd för F-skatt.

[K8]1 a §  Den som redovisar mervärdesskatt enligt 4 a § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land har inte rätt till avdrag för ingående skatt.

[S2]Den som redovisar mervärdesskatt enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artiklarna 369a–369k i direktiv 2006/112/EG har inte rätt till avdrag för ingående skatt avseende förvärv eller import i de verksamheter som omfattas av bestämmelserna. Om denne är eller ska vara registrerad till mervärdesskatt i Sverige för annan verksamhet än sådan som omfattas av de bestämmelserna, får dock avdrag för ingående skatt avseende förvärv eller import som hänför sig till de verksamheter i Sverige som omfattas av bestämmelserna göras enligt detta kapitel.

[S3]I 10 kap. 4 a § finns bestämmelser om återbetalning av ingående skatt i de fall avdrag inte får göras enligt första eller andra stycket. Lag (2014:940).

Prop. 2013/14:224: Första stycket, som är ändrat, motsvarar delvis artikel 368 i direktivet.

Stycket avser numera den som redovisar svensk mervärdesskatt genom den nya särskilda ordningen för beskattningsbara personer etablerade utanför EU som tillhandahåller telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster (tredjelandsordningen). En sådan skattskyldig har inte avdragsrätt vid förvärv för verksamheten. I stället får den skattskyldige ansöka om återbetalning ...

Prop. 2002/03:77: Bestämmelsen är ny. Den motsvarar delvis artikel 26c.B 8 i det sjätte direktivet (enligt ändringen i direktiv 2002/38/EG) och innebär att den som redovisar mervärdesskatt enligt den särskilda ordningen i 10 a kap. SBL inte har någon avdragsrätt för ingående skatt vid förvärv för verksamheten. Av den nya bestämmelsen i 10 kap. 4 a § ML fram