ARN 1997-6732

Fråga huruvida konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen är tillämplig beträffande avtal om köp samt installation av ett villalarm. Även fråga om reklamation gjorts inom skälig tid samt om ett företag kan anses ha en skyldighet att tillhandahålla reservdelar.

Fråga huruvida konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen är tillämplig beträffande avtal om köp samt installation av ett villalarm. Även fråga om reklamation gjorts inom skälig tid samt om ett företag kan anses ha en skyldighet att tillhandahålla reservdelar. Avgörande 1998-05-28; 1997-6732

K köpte i januari 1990 ett villalarm för 13 500 kr. Larmet skulle enligt en överenskommelse med säljarbolaget vara försett med åskskydd. År 1994 förstördes larmet vid ett kraftigt åskväder. K lät ett annat företag åtgärda felet och fick då veta att larmet inte var försett med åskskydd. Sommaren 1997 förstördes återigen larmet under ett åskväder. Det var då inte längre möjligt att köpa reservdelar eftersom säljarbolaget slutat tillverka larmet och dessutom hade avyttrat sin larmavdelning. K yrkade hos nämnden att säljarbolaget skulle avhjälpa felen på larmanordningen. Som grund för yrkandet anförde K dels att larmet inte i enlighet med vad som avtalats var försett med åskskydd, dels att säljaren måste anses vara skyldig att tillhandahålla reservdelar.

Bolaget bestred yrkandet och anförde bl.a. att reklamation inte skett inom skälig tid samt att bolaget varken hade någon avtalad eller laglig skyldighet att tillhandahålla reservdelar under en så lång tid som drygt sju år efter köpet.

Nämnden gjorde följande bedömning:

K köpte villalarmet den 29 januari 1990 av bolaget och larmet installerades i mars samma år. Installationen utfördes på uppdrag av bolaget och kan inte anses vara endast en biförpliktelse för bolaget (jfr prop.1984/85: 110 s.153). Konsumenttjänstlagen (1985:716) är därför tillämplig på avtalet i sin helhet.

Enligt 10 § konsumenttjänstlagen är en tjänst felaktig om resultatet avviker från sådana uppgifter av betydelse för bedömningen av tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som kan antas ha inverkat på avtalet och som i samband med avtalets ingående eller annars vid marknadsföringen har lämnats av näringsidkaren.

Köparen har uppgivit, vilket inte har bestridits av motparten, att säljaren vid avtalets ingående hade utlovat att villalarmet var försett med åskskydd. Så var emellertid inte fallet och larmet har därför varit behäftat med fel i köprättslig mening.

Enligt 17 § konsumenttjänstlagen skall en konsument underrätta säljaren om ett fel inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet. Konsumenten kan normalt inte göra gällande fel senare än två år från det att uppdraget avslutades. Vad gäller arbete på bl.a. byggnader kan dock nämnas att en reklamation får ske upp till tio år efter det att uppdraget avslutades. Enligt 18 § förlorar dock konsumenten rätten att åberopa felet om denne inte reklamerar inom den föreskrivna tiden.

Felet uppdagades 1994 då väsentliga delar i larmet förstördes på grund av ett åskväder. Köparen reklamerade emellertid inte felet förrän den 21 oktober 1997. K har, eftersom han först efter drygt tre år reklamerat felet, försummat sina chanser att göra gällande det fel som larmet varit behäftad med.

Nämnden går därmed över till att pröva om ett företag har en skyldighet att tillhandahålla reservdelar avseende ett villalarm drygt sju år efter det att larmet installerades. Avtalet föreskriver ingen skyldighet för säljaren att tillhandahålla reservdelar till köparen. Att rent principiellt ålägga företag en sådan skyldighet skulle, enligt nämndens mening, leda till alltför långtgående ekonomiska konsekvenser för företagen. Mycket talar för att dessa kostnader i slutändan skulle övervältras på konsumenterna. Nämnden anser därför inte att K har rätt att kräva att bolaget avhjälper felet med villalarmet på den grunden att bolaget inte längre kan tillhandahålla reservdelar.

Med det anförda avslår nämnden K:s yrkande.