ARN 1998-1777

För att strikt ansvar för skador som åsamkas passagerare, i detta fall matförgiftning, som enligt 9 kap. 17 § luftfartslagen åligger ett flygbolag skall gälla, måste det vara styrkt att smittan härrör från något som passageraren ätit ombord på planet.

För att strikt ansvar för skador som åsamkas passagerare, i detta fall matförgiftning, som enligt 9 kap. 17 § luftfartslagen åligger ett flygbolag skall gälla, måste det vara styrkt att smittan härrör från något som passageraren ätit ombord på planet. Avgörande 1998-09-23; 1998-1777

C deltog tillsammans med sin make och två barn i en paketresa till Kanarieöarna i november 1997. Tre dagar efter hemkomsten insjuknade den yngste sonen i salmonella. Han var sjuk och smittbärande i flera månader. Enligt en tidningsartikel insjuknade flera turister som åt en speciell spansk efterrättskaka som serverades ombord på flygplanet. Sonen åt två sådana kakor. C yrkade hos nämnden skadestånd av researrangören med 7 586 kr avseende förlorad arbetsinkomst.

Researrangören bestred yrkandet. Charterflygbolaget hade sett till att kakan togs bort från menyn och låtit analysera den. Laboratorietesterna har dock inte vid något analystillfälle kunnat påvisa salmonellabakterier.

Nämnden gjorde följande bedömning:

I 18 § lagen (1992:1672) om paketresor anges att skada som omfattas av bestämmelserna i luftfartslagen (1957:297) ersätts enligt den lagen i stället för enligt lag om paketresor. Vidare anges att arrangören alltid är skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt luftfartslagen.

I 9 kap 17 § luftfartslagen föreskrivs bl.a. att ett flygbolag ansvarar för sådana personskador som tillfogas passagerare till följd av händelser som inträffar ombord på luftfartyget. Ansvaret sträcker sig långt och det är fråga om s.k. strikt ansvar. Det fordras inte att skadan uppkommit i samband med något särskilt riskfyllt moment som är typisk för en flygtransport. Exempelvis kan fraktföraren ha att ansvara även för en matförgiftning som äger rum ombord på luftfartyget. För att ansvar skall gälla krävs emellertid att det är styrkt att smittan härrör från något som passageraren ätit ombord på luftfartyget.

Av utredningen i ärendet framgår att Cs son drabbats av salmonella efter hemkomsten från resa till Fuerteventura. I förevarande fall finns dock inget intyg eller utlåtande som styrker att smittan härrör från den chocklad-eclair eller från någon annan mat som pojken ätit ombord på luftfartyget. Med hänvisning till vad som ovan framförts kan vid sådant förhållande ansvaret ej åläggas flygbolaget och därmed inte heller arrangören.