ARN 1998-1990

En researrangör har ansetts skyldig att utge prisavdrag samt skadestånd till deltagare i en dyksafari eftersom safarin avbrutits p.g.a. att besättning och passagerare insjuknat i salmonella (15 och 16 §§ paketreselagen).

En researrangör har ansetts skyldig att utge prisavdrag samt skadestånd till deltagare i en dyksafari eftersom safarin avbrutits p.g.a. att besättning och passagerare insjuknat i salmonella ( 15 och 16 §§ paketreselagen ). Avgörande 1998-12-03; 1998-1990

S deltog i en tvåveckors resa till Maldiverna där den ena veckan bestod av en dyksafari med inkvartering på en båt. Dyksafarin avbröts efter tre dagar eftersom flertalet besättningsmän och passagerare insjuknat i salmonella. S hade räknat med att göra 25 - 30 ”dyk” men hade endast hunnit med 6 dyk när safarin avbröts. S yrkade hos nämnden återbetalning av hela resans pris, 13 295 kr, samt ersättning för läkemedel och läkarvård med 1 000 kr.

Researrangören bestred yrkandet men betalade, av good-will skäl, 2 000 kr till S. Som skäl för bestridandet anförde researrangören dels att smittan och avbrytandet av dyksafarin låg utanför researrangörens kontroll, dels att det inte var bevisat att smittan härrörde från brister i livsmedelshanteringen ombord på båten.

Nämnden gjorde följande bedömning:

För resan gäller lagen (1992:1672) om paketresor. I 15 och 16 §§ ges bestämmelser om påföljder för fel i de avtalade tjänsterna. Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören enligt 15 § ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Om en förändring i en paketresa innebär en försämring för resenären är han berättigad till prisavdrag och skadestånd om det är skäligt. Vid andra fel än sådana som anges i 15 § har resenären enligt 16 § första stycket rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. I 16 § andra stycket sägs att resenären inte har rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Av utredningen i ärendet framgår att S drabbats av salmonella under den del av vistelsen på Maldiverna som utgjordes av en dyksafari med inkvartering på båt. Då dyksafarin avbröts i förtid hade S inte hunnit med att dyka i sådan omfattning som han räknat med. Vid en paketresa där hälften av restiden utgörs av en dyksafari får möjligheten till dykning anses vara väsentlig för resenären. Att dyksafarin avbröts anser nämnden vara en försämring av paketresan som utgör grund för prisavdrag. Skäligt prisavdrag anser nämnden vara 3 000 kr, eller ytterligare 1 000 kr, utöver de 2 000 kr som redan utbetalats.

Det faktum att passagerare och besättningsmän insjuknade efter tre dagars vistelse på båten samt det stora antal som insjuknade styrker att smittan härrör från något som passagerarna ätit ombord på båten. Inställelsen av resan härrör således från ett förhållande på båten. Nämnden anser att de sanitära förhållandena på båten låg innanför arrangörens kontroll. S har haft kostnader med 1 000 kr för medicin och sjukdomsbehandling. Bolaget har inte invänt mot beloppet. Nämnden anser således att S yrkande om skadestånd med 1 000 kr ska bifallas.