ARN 1998-2333

Fråga om förutsättningarna för den som driver kollektiv järnvägstrafik att ta ut kontrollavgift enligt lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

Fråga om förutsättningarna för den som driver kollektiv järnvägstrafik att ta ut kontrollavgift enligt lagen ( 1977:67 ) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Avgörande 1998-12-21; 1998-2333

K reste med tåg från Västerås till Stockholm i januari 1998. Hon sov under större delen av resan. Vid en biljettkontroll strax före Stockholm gjorde kontrollanten gällande att hon låtit bli att visa upp färdbevis och skrev ut en inbetalningsavi på 950 kr avseende färdbiljett, kontrollavgift samt kreditavgift, trots att hon hade giltigt färdbevis - en s.k. 10-biljett. K yrkade hos nämnden återbetalning av 950 kr.

Tågföretaget bestred yrkandet. Biljetten skall utan anmodan visas upp vid biljettkontroll, vilket framgår av villkoren som finns på baksidan av biljetten. Om så ej sker, är tågföretaget berättigat att ta ut en kontrollavgift.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Enligt 1 § lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik får den som driver kollektiv persontrafik för vilken regeringen eller förvaltningsmyndighet fastställer taxa, under i lagen närmare angivna förutsättningar ta ut tilläggsavgift av resande som inte kan förete giltig biljett.

Av utredningen i ärendet framgår följande. K företog den 19 januari 1998 en järnvägsresa mellan Västerås och Stockholm. Hon innehade under resan en giltig färdbiljett; en s.k. 10biljett. En sådan biljett gäller för tio enkla resor; den är opersonlig och giltig i sex månader. På biljettens baksida anges att biljetten utan anmaning skall visas upp vid biljettkontroll; om detta inte sker kan lagstadgad kontrollavgift tas ut. - Enligt vad tågföretaget upgett skedde flera biljettaviseringar efter avgången från Västerås; men först vid den kontroll som ägde rum strax före ankomsten till Stockholm visade K upp sin biljett och ville få den klippt. I stället förelades hon att till tågföretaget betala priset för biljett 105 kr, kontrollavgift 800 kr och kreditavgift 45 kr. - K har uppgett att hon sovit större delen av resan och att hon därför inte uppfattat någon uppmaning att förete biljetten förrän vid kontrollen strax före Stockholm.

Nämnden finner ingen anledning att ifrågasätta riktigheten av vad K har uppgett. Hon innehade under resan en giltig biljett och hon företedde den innan resan var avslutad. Mot denna bakgrund kan nämnden inte finna att det har förelegat förutsättningar enligt den ovan nämnda lagen att av K ta ut s.k. kontrollavgift. Hon bör därför återfå denna avgift jämte den kreditavgift som hon debiterats och betalat, sammanlagt 845 kr.

Vad sedan gäller de 105 kr för biljett som K också betalat beaktar nämnden följande. K är under alla förhållanden skyldig att betala kostnaden för resan. Såvitt utrett blev den 10-biljett hon innehade aldrig klippt vid tillfället. Giltighetstiden för denna biljett har numera gått ut. Vid dessa förhållanden finner nämnden att hon inte bör få tillbaka ifrågavarande 105 kr.