Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1977-03-03
Ändring införd
SFS 1977:67 i lydelse enligt SFS 2014:720
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Den som driver kollektiv persontrafik, för vilken regeringen eller förvaltningsmyndighet fastställer taxa, får under de förutsättningar som anges i denna lag taga ut tilläggsavgift av resande som ej kan förete giltig biljett.

[S2]Regeringen eller förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att denna lag skall gälla även annan utövare av kollektiv persontrafik än sådan som avses i första stycket.

[S3]Tilläggsavgift tages ut utöver avgift för biljett. Lag (1982:309).

  • RH 2013:29:En person som rest med kollektiv persontrafik har vid kontroll inte kunnat uppvisa giltig biljett varför en tilläggsavgift har tagits ut. Fråga om avsaknad av giltig biljett har varit ursäktlig enligt 2 § lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik med hänsyn till den resandes sjukdom.

2 §  Tilläggsavgift får ej tagas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet.

  • NJA 2019 s. 414:En resenär passerade spärrarna i tunnelbanan utan att ha en giltig biljett. Avsaknaden av biljett har inte ansetts ursäktlig i den mening som avses i 2 § lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.
  • RH 2013:29:En person som rest med kollektiv persontrafik har vid kontroll inte kunnat uppvisa giltig biljett varför en tilläggsavgift har tagits ut. Fråga om avsaknad av giltig biljett har varit ursäktlig enligt 2 § lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik med hänsyn till den resandes sjukdom.

3 §  Tilläggsavgift bestämmes till belopp som är skäligt med hänsyn till trafikutövarens kostnader för biljettkontrollen och avgiften för den biljett som har avkrävts den resande men som han ej har kunnat förete.

4 §  I fall som avses i 1 § första stycket meddelar den myndighet som fastställer taxan även de föreskrifter som behövs om tilläggsavgift. I fall som avses i 1 § andra stycket meddelas sådana föreskrifter av den myndighet som regeringen bestämmer.

5 §  Resande som vägrar att lösa biljett eller betala tilläggsavgift får avvisas från färdmedlet av en tjänsteman som utför avgiftskontroll. Vad som nu har sagts om färdmedel gäller även sådant område för järnvägs-, spårvägs- eller tunnelbanetrafik som allmänheten har tillträde till endast om avgift för resa har betalats.

[S2]På begäran av en tjänsteman som utför avgiftskontroll ska Polismyndigheten lämna handräckning för att verkställa sådan avvisning som avses i första stycket. Lag (2014:720).

Prop. 2013/14:110: I första stycket har endast språkliga ändringar gjorts. Ändringen i andra stycket, som har behandlats i avsnitt 6.2, består i ett namnbyte. Stycket har även moderniserats språkligt.

6 §  Regeringen bemyndigas att meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som regleras i denna lag.

Ändringar

Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

Lag (1982:309) om ändring i lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

Förarbeten
Prop. 1981/82:78
Omfattning
ändr. 1 §

Lag (2014:720) om ändring i lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2015-01-01