ARN 1998-2348

Nämnden har funnit det ursäktligt att en konsument kontaktat en elektriker, och inte elleverantören, när störningar i elleveransen uppstått samt rekommenderat elleverantören att ersätta konsumenten för kostnaden för elektrikerns besök. Tillämpning av 11 kap. 10 § ellagen (1997:857).

Nämnden har funnit det ursäktligt att en konsument kontaktat en elektriker, och inte elleverantören, när störningar i elleveransen uppstått samt rekommenderat elleverantören att ersätta konsumenten för kostnaden för elektrikerns besök. Tillämpning av 11 kap. 10 § ellagen (1997:857) . Avgörande 1998-11-16; 1998-2348

A hade under en tid upplevt störningar i elektriska installationer och apparater i sitt hem. Han tillkallade en elektriker som dock inte hittade något fel. Kontrollen kostade 1 313 kr. Det visade sig emellertid att felet fanns i ett av elleverantörens elskåp ute vid gatan, där tre säkringar lösts ut. Felet åtgärdades sedermera av elleverantören. A yrkade hos nämnden ersättning av elleverantören för en ljusbrytarapparat och en dimmersäkring som hade gått sönder på grund av felet samt ersättning för kostnaden för elektrikerns besök med sammanlagt 1 613 kr.

Elleverantören bestred yrkandet och invände att bolaget inte varit försumligt samt att A i första hand borde ha vänt sig till elleverantören, och inte till en elektriker, för att få felet åtgärdat. Elleverantören anförde vidare att säkringar av den typ som fanns i det aktuella kabelskåpet inte byts ut förrän de går sönder samt att man regelbundet informerar kunderna om möjligheten att få hjälp av leverantören vid elfel.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av utredningen framgår att det förekom störningar i elleveransen till A:s hus. Till slut slutade vägguttag och vissa elektriska apparater att fungera. A kontaktade en elfirma som kom hem till honom och kontrollerade hans elsystem utan att kunna finna något fel.

Felet fanns i elleverantörens utrustning ute vid gatan. Där hade en säkring löst ut. När A yrkade ersättning för sina kostnader på grund av felet invände elleverantören att den trasiga säkringen inte berodde på försumlighet från bolagets sida. Elleverantören invände även att A borde ha förstått att felet inte fanns i hans elsystem, utan att det låg utanför detta och att han borde ha kontaktat elleverantören i stället för att tillkalla elektriker.

Den 1 januari 1998 trädde en ny ellag (1997:857) i kraft. Enligt 11 kap. 10 § ellagen har konsumenten rätt till ersättning för skada om överföringen av el avbryts utan att det beror på konsumentens försummelse och om det inte finns rätt för elleverantören att avbryta överföringen. Konsumenten har rätt till ersättning för skada om nätkoncessionshavaren inte visar att avbrottet berott på ett hinder utanför hans kontroll som han skäligen inte kunnat förväntas ha räknat med och vars följder han skäligen inte kunde ha undvikit eller övervunnit.

Elleverantören har inte visat att avbrottet beror på ett hinder utanför företagets kontroll som bolaget skäligen inte kunnat förväntas ha räknat med. Nämnden anser att A är berättigad till ersättning med 300 kr för den elektriska utrustning som blev förstörd vid avbrottet.

Vad gäller ersättningen för kostnad för anlitad elektriker har elleverantören invänt att A inte reklamerade till leverantören innan han kontaktade en elektriker och att kostnaden aldrig hade uppstått om han hade kontaktat elleverantören. Nämnden anser inte att det kan anses framstå som självklart för en konsument vid den här typen av fel att felet inte ligger i hans eget elsystem. Nämnden anser det tvärtom ursäktligt att A kontaktade en elektriker

med anledning av problemen. A är därför berättigad till ersättning även för denna kostnad.

Nämnden rekommenderade elleverantören att ersätta A med yrkat belopp, 1 613 kr.