ARN 1998-6499

En konsument som beställt ett uppslagsverk har på beställningskupongen gjort vissa ändringar i den förtryckta texten (s.k. oren accept). Fråga om vilket innehåll avtalet skall anses ha fått (1 kap. 6 § avtalslagen).

En konsument som beställt ett uppslagsverk har på beställningskupongen gjort vissa ändringar i den förtryckta texten (s.k. oren accept). Fråga om vilket innehåll avtalet skall anses ha fått ( 1 kap. 6 § avtalslagen ). Avgörande 1999-04-26; 1998-6499

L gick med i en bokklubb och beställde ett abonnemang på ett uppslagsverk, innehållande 24 band, genom att fylla i en kupong. Eftersom han inte accepterade att betala avgift för porto, strök han över de uppgifter på beställningskupongen som avsåg sådana avgifter. Bokförlaget skickade därefter ett bokpaket till L, som ansåg att förlaget därigenom godkänt att han inte skulle behöva stå för portokostnaderna. Bokförlaget krävde emellertid i efterhand L på betalning för porto. Eftersom L på grund av detta inte ansåg sig skyldig att fullfölja avtalet, skickade han tillbaka de tre bokpaket som han hade fått. Bokförlaget gick emellertid inte med på att ta tillbaka böckerna. L yrkade hos nämnden hävning av abonnemangsavtalet samt skadestånd avseende de kostnader han betalat för porto,137 kr.

Bokförlaget bestred yrkandet. Förlaget hade inte accepterat att L skulle slippa betala för portot. Dessutom hade L betalat portot vid den första bokleveransen, men inte vid den andra. Bokförlaget skickade en betalningspåminnelse till L, som då betalade. Samtidigt skickade L tillbaka böckerna och krävde återköp av de tre böckerna och utträde ur bokklubben. Bokförlaget avslutade medlemskapet i bokklubben, men gick inte med på återköp av uppslagsböckerna eftersom de var använda och tiden för returrätt, 10 dagar, var överskriden.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Parternas kontakter inleddes med att L skickade en beställningskupong till bokförlaget. Han accepterade då inte de villkor som förlaget erbjöd fullt ut utan gjorde en strykning på kupongen, som innebar att han erbjöd sig att teckna abonnemanget om leveranserna från förlagets sida skedde utan att han belastades med portokostnaderna. Hans svar var därmed att se som ett avslag på bokförlagets anbud tillsammans med ett nytt anbud från hans sida (1 kap.

6 § första stycket avtalslagen/inte andra stycket eftersom inskränkningen skedde med uppsåt

och fråga alltså inte var om god tro från L:s sida/). Bokförlagets åtgärd att – utan att fästa notis vid L:s propå – påbörja sin leverans av böckerna i enlighet med sitt ursprungliga anbud var att se på samma sätt; avslag tillsammans med ett nytt anbud. Genom att L betalade bokförlagets första krav, dvs. inklusive portoavgifter, slöts slutligen ett avtal mellan parterna i enlighet med förlagets upprepade anbud. Att L:s betalning möjligen skedde av misstag har bokförlaget inte kunnat inse.

Bokförlaget har uppenbarligen avbrutit leveranserna till L även om denne inte hade någon grund för hävning av avtalet. Än mindre har L någon grund för återbetalning av vad han har betalat till bokförlaget.