ARN 1999-0195

Fråga om mäklares skadeståndsansvar enligt fastighetsmäklarlagen.

Fråga om mäklares skadeståndsansvar enligt fastighetsmäklarlagen . Avgörande 1999-05-20; 1999-0195

I juli 1998 anlitade G och H fastighetsmäklaren D för försäljning av sin fastighet. G och H, som var missnöjda med det sätt på vilket D utfört uppdraget, yrkade hos nämnden skadestånd med 16 350 kr.

Fastighetsmäklaren D bestred yrkandet och anförde att uppdraget utförts med iakttagande av god fastighetsmäklarsed.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Enligt 12 § första stycket fastighetsmäklarlagen (1995:400) skall fastighetsmäklaren utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall därvid tillvarata både säljarens och köparens intresse. Av 16 § fastighetsmäklarlagen framgår att fastighetsmäklaren - i den mån god fastighetsmäklarsed kräver det - skall ge köpare och säljare de råd och upplysningar som dessa kan behöva om fastigheten och andra förhållanden som har samband med överlåtelsen. Mäklaren skall också verka för att säljaren före överlåtelsen lämnar de uppgifter om fastigheten som kan antas vara av betydelse för köparen, liksom att köparen före förvärvet undersöker eller låter undersöka fastigheten. Av 20 § fastighetsmäklarlagen framgår att om fastighetsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 11-19 §§ skall han ersätta skada som till följd av detta drabbar köparen eller säljaren.

Av utredningen i ärendet framgår att G och H i juli 1998 anlitade fastighetsmäklaren D för försäljning av sin fastighet och att fastigheten såldes i slutet av augusti 1998. De har i ärendet bl.a. anfört att D har varit okunnig och inte gett dem erforderligt stöd och råd i samband med utformningen av köpekontraktet. Detta har medfört att de tvingades anlita Anticimex för att garantera att fastigheten var fri från husbocksangrepp samt att de också kände sig tvingade att teckna en överlåtelseförsäkring för att inte i framtiden bli ekonomiskt drabbade. De har vidare anfört att D utlovade en sänkning av sitt arvode med 5 000 kr, men att denna sänkning sedermera uteblev. G och H har yrkat skadestånd med sammanlagt 16 350 kr, varav 5 000 kr för utlovad arvodessänkning, 5 750 kr för halva kostnaden för överlåtelseförsäkringen, 600 kr för den av Anticimex gjorda besiktningen och 5 000 kr för sveda och värk samt egen arbetsinsats.

D har bestritt skadeståndsskyldighet och framhållit att hon utfört uppdraget i enlighet med fastighetsmäklarlagens krav på god fastighetsmäklarsed.

Nämnden kan konstatera att det av utredningen i ärendet framgår att utlovad arvodessänkning avsåg försäljning till en viss spekulant, som sedermera inte fullföljde köpet. Vidare framgår att tecknandet av överlåtelseförsäkringen skedde på eget initiativ av G och H och inte på mäklarens uppmaning. Enligt nämndens mening är det aktuella köpekontraktet ett vanligt förekommande standardavtal/kontrakt. Det är inte heller ovanligt att klausulen om att fastigheten är fri från pågående husbocksangrepp förekommer i köpekontrakt, särskilt när det är fråga om äldre fastigheter. Att säljarna ansåg sig nödsakade att anlita Anticimex för att garantera detta är inte något som mäklaren kan lastas för. Sammanfattningsvis finner nämnden således inte att D har åsidosatt sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen. G:s och H:s skadeståndstalan lämnas följaktligen utan bifall.