ARN 1999-1628

Fråga om storleken på det nyttoavdrag som bör göras vid hävning av köp av en importerad bil. Även fråga om säljarens ansvar för fel bestående i att det efter köpet upptäcks att den sålda bilen var stulen.

Fråga om storleken på det nyttoavdrag som bör göras vid hävning av köp av en importerad bil. Även fråga om säljarens ansvar för fel bestående i att det efter köpet upptäcks att den sålda bilen var stulen. Avgörande 1999-06-17; 1999-1628

Våren 1998 köpte G en begagnad, direktimporterad Mercedes Benz av 1997 års modell för 375 000 kr. Bilen levererades den 21 mars. När G den 25 augusti beställde en reservnyckel till bilen framkom det att bilen tidigare hade stulits i Belgien. Enligt uppgift från polisen hade bilen felaktiga chassi- och motornummer samt felaktig uppgift om effekt. Dessutom var uppgiften om årsmodell tvivelaktig.

G yrkade hos nämnden hävning av köpet. Som grund för bestridandet anförde han att bilens identitet inte överensstämde med registreringsbeviset samt att han, eftersom det var fråga om en stulen bil, riskerade att bli frånhänd bilen om han körde den i något annat land än Sverige. G medgav dock att det kulle göras ett avdrag på köpesumman för den nytta han haft av bilen. Avdraget borde enligt G bestämmas till 37,50 kr per 1 500 körda mil.

Företaget bestred yrkandet och anförde att man gjort den kontroll som kunde krävas beträffande bilens ursprung. För det fall nämnden skulle finna att G hade rätt att häva köpet borde, vid beräkning av avdraget för den nytta G haft av bilen, särskilt beaktas att det rörde sig om en mycket exklusiv bil samt att sådana minskar mycket snabbt i värde under de 3 – 5 000 först körda milen.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Vad gäller bedömningen av huruvida fel i köprättslig mening föreligger har G såvitt framgår av utredningen gjort ett s.k. godtrosförvärv av bilen. Han är därför numera att anse som rättmätig ägare av den enligt svensk rätt. Huruvida detta gäller även enligt utländska regler är dock mera osäkert. Det kan inte uteslutas att hans förvärv skulle anses som ogiltigt i ett annat land än Sverige, vilket skulle kunna medföra att han frånhänds bilen om han besöker ett land som har andra regler om godtrosförvärv än Sverige. Han kan därför inte använda bilen på det sätt som får anses avsett. Vidare tillkommer att oklarheterna beträffande bilens ursprung kan göra det mycket svårt för G att avyttra bilen i framtiden. Till följd av dessa omständigheter finner nämnden att bilen får anses vara behäftad med fel i köprättslig mening. Detta fel får anses vara av väsentlig betydelse för G. Han bör därför vara berättigad att häva köpet. Nämnden vill i detta sammanhang påpeka att en säljare svarar för fel i en vara oavsett vållande. Företaget svarar således för fel i bilen oavsett vilka efterforskningar om bilens ursprung m.m. som gjorts.

Vid den uppgörelse som skall göras mellan parterna när köpet hävs skall G mot återlämnade av bilen återfå den erlagda köpeskillingen med avdrag för den nytta som han har haft av bilen. G har angett att ett avdrag med 37,50 kr per mil för 1.500 mil bör göras. Nämnden finner att beloppet 37,50 kr per mil får anses skäligt men att detta bör multipliceras med det antal mil som bilen körts efter köpet den dag då återgången sker. Någon grund för att därutöver göra ett värdeminskningsavdrag finns inte. På det belopp som sålunda återbetalas till G bör vidare ränta utgå enligt 5 § räntelagens (dvs. diskontot med tillägg av två procentenheter).