ARN 1999-5051

Fråga om rätt till pristillägg utöver lämnad prisuppgift för tilläggsarbete (8 och 38 §§ konsumenttjänstlagen).

Fråga om rätt till pristillägg utöver lämnad prisuppgift för tilläggsarbete ( 8 och 38 §§ konsumenttjänstlagen ). Avgörande 2000-03-22; 1999-5051

T lämnade i juni 1999 in en videokamera till serviceföretaget för reparation därför att färgen var dålig och kassettluckan hängde sig. En vecka senare fick han ett kostnadsförslag på 1 000 kr, vilket han accepterade. Han hade därefter tät kontakt med företaget för att se om kameran kunde bli klar före semestern, men det blev den inte. När han återkom efter semestern hade reparatören fortfarande inte hunnit titta på den. Trots upprepade påstötningar fick han först i slutet av augusti 1999 besked om reparationen som då skulle uppgå till 3 500 kr. T accepterade inte de ökade kostnaderna. Ingen kontaktade honom angående ytterligare fel och att reparationen skulle bli dyrare än vad som avtalats från början. Kameran lämnades in med specifika fel beskrivna, några andra fel fanns inte. När han hämtade videokameran och något senare den videokassett som satt i kameran när han lämnade in den, visade det sig att kassetten var förstörd. Han yrkade att serviceföretaget skulle laga kameran enligt det ursprungliga kostnadsförslaget samt att företaget skulle ersätta honom för den förstörda videokassetten.

Bolaget bestred yrkandena och invände att det visat sig att ytterligare fel fanns på kameran utöver dem som kostnadsförslaget avsåg och att ett nytt kostnadsförslag på 3 500 kr lämnades.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av utredningen i ärendet framgår att bolaget den 8 juni 1999 lämnade ett skriftligt kostnadsförslag om 1 000 kronor för reparation av videokameran samt att förslaget accepterades av T. Det framgår vidare att bolaget sedermera har uppgivit att ytterligare delar behövdes bytas ut och ett nytt kostnadsförslag om 3 500 kronor lämnades, vilket däremot inte accepterades av T.

Av 36 § andra stycket konsumenttjänstlagen (1985:716) framgår att om näringsidkaren har lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset inte överskridas med mer än 15 procent, såvida inte någon annan prisgräns har avtalats eller näringsidkaren har rätt till pristillägg enligt 38 § konsumenttjänstlagen. Enligt 38 § konsumenttjänstlagen har näringsidkaren rätt till pristillägg om han har utfört tilläggsarbete i enlighet med bestämmelserna i 8 §, eller om tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till konsumenten och som näringsidkaren inte bort förutse när avtalet träffades.

I 8 § första stycket konsumenttjänstlagen stadgas det att om det när tjänsten utförs framkommer behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta (tilläggsarbete), skall näringsidkaren underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar. Regeln i 8 § första stycket konsumenttjänstlagen tar sikte på situationer när en tjänst utförs och behov av tilläggsarbete framkommer i förhållande till den ursprungligen begärda tjänsten (se prop. 1984/85:110 om konsumenttjänstlag, s. 178). Det är alltså fråga om ett arbete som inte kan anses omfattas av uppdraget. Vad som omfattas av uppdraget bestäms av avtalet mellan parterna. Uppdraget kan också innebära att näringsidkaren – utan att alla enskilda åtgärder har specificerats – skall åstadkomma ett visst resultat.

Nämnden finner inte att det finns någonting i det ursprungliga kostnadsförslaget som tyder på att det inte skulle omfatta de fel som T lämnade in kameran för och inte heller att det varit fråga om en ungefärlig prisuppgift. Nämnden finner vidare att det förflutit mycket långt tid från det att kameran lämnades in till bolaget fram till att det nya kostnadsförslaget lämnades till T utan att bolaget på något sätt uppmärksammat att ytterligare delar behövdes bytas ut. Med beaktande av nu anförda omständigheter anser nämnden att bolaget skall anses vara bundet av det den 8 juni 1999 lämnade kostnadsförslaget om 1 000 kronor för reparation av videokameran. T:s yrkande i den delen skall således bifallas.

Nämnden finner däremot inte att T visat att videobandet skadats på grund av något förhållande som bolaget har att svara för. T:s yrkande i den delen kan således inte bifallas.