ARN 1999-6124

Fråga om s.k. ställningsfullmakt (10 § andra stycket avtalslagen).

Fråga om s.k. ställningsfullmakt ( 10 § andra stycket avtalslagen ). Avgörande 1999-12-30; 1999-6124

L köpte i maj 1998 en begagnad båtmotor av ett företag på västkusten. Priset var 25 000 kr. Motorn såldes i befintligt skick. När han körde motorn första gången gick kyllarmet. I samråd med säljaren reparerades motorn av en vän till honom som är reparatör för det aktuella motormärket. Motorn gick ändå inte bra. Ny kontakt togs med säljaren som lovade ta in motorn för åtgärd under vintern.

L hämtade motorn i maj 1999. När han provkörde den gick kyllarmet på nytt och motorn gick dåligt. Han kontaktade säljaren och krävde att köpet skulle hävas. Den försäljare han talade med accepterade detta och ett kvitto skrevs enligt vilket hela köpesumman, 25 000 kr, skulle betalas in på L:s konto. Han fick emellertid bara 20 000 kr. Enligt säljarföretagets ägare hade han använt motorn under så lång tid att ett avdrag för nytta hade gjorts. Enligt ägaren gällde inte heller det kvitto han fått eftersom det var en anställd som hade skrivit detta. L yrkade återbetalning också av det resterande beloppet, 5 000 kr.

Säljaren bestred yrkandet. Säljaren medgav att L på ett korrekt sätt beskrivit vad som hänt, men ansåg att ett visst avdrag var skäligt eftersom L använt motorn ganska lång tid. Säljaren ifrågasatte också om det verkligen varit något fel på motorn. Säljaren menade att den representant som skrivit kvittot på återbetalningen var oerfaren och hade känt sig stressad under samtalet med L varför han påverkats att gå med på detta avtal.

Nämnden gjorde följande bedömning:

I ärendet är ostridigt att L den 10 augusti 1999 lämnade tillbaka den aktuella motorn till säljaren (bolaget) och att bolaget skriftligt kvitterade mottagandet och i sin tur utfäste sig att betala tillbaka 25 000 kr till L. Utfästelsen har inte försetts med någon reservation. Kvittot har undertecknats av en person som varit anställd i bolaget och uppenbarligen varit behörig att företräda bolaget i dess kundkontakter. En sådan person måste anses ha en s.k. ställningsfullmakt att företa rättshandlingar för bolagets räkning (10 § 2 st. avtalslagen). Avtalet är vid sådant förhållande bindande för bolaget. L:s yrkande bör således bifallas.