ARN 1999-6357

En researrangör har ansetts ansvara för att hotellområdet är säkert. En resenär som skadade sig på området fick ersättning för att resan blev förstörd (16 § paketreselagen).

En researrangör har ansetts ansvara för att hotellområdet är säkert. En resenär som skadade sig på området fick ersättning för att resan blev förstörd ( 16 § paketreselagen ). Avgörande 2000-03-10; 1999-6357

I företog tillsammans med sin man en paketresa till Mallorca under våren 1999. Resan kostade 5 590 kr per person. Vid ankomsten till hotellområdet, vid femtiden på morgonen, begav de sig till hotellrummet. På gångvägen till rummet fanns ett halvmeter djupt hål. Som skydd för hålet låg en dörr. Trots detta föll I ner i hålet och skadade sig i vänster ben, i höften och i ryggen. Läkare tillkallades och I fördes i ambulans till sjukhus. Ingenting var brutet men värken fortsatte under hela semestern och efter hemkomsten. Under semestern kunde hon inte förflytta sig från hotellområdet. I yrkade återbetalning av resans pris för sig och maken och dessutom skadestånd för sveda och värk med 10 000 kr.

Researrangören erbjöd en ersättning på 2 290 kr. Av sitt försäkringsbolag hade I fått ut 3 330 kr. Bolaget ansåg att I hade drabbats av ett olycksfall och såg ärendet som en försäkringsfråga.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Enligt 9 § lagen (1992:1672) om paketresor (paketreselagen) ansvarar arrangören gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören.

I har gjort gällande att researrangören bör återbetala resans pris samt utge skadestånd med anledning av att hon skadats vid ankomsten till hotellet. Bolaget har ansett att I har råkat ut för en olyckshändelse. Bolaget har ansett att olycksfallet skall regleras via resenärens försäkring. Bolaget är dock av medlidande villigt att utge 2 290 kr i prisavdrag.

Nämnden har i ärendet först att ta ställning till huruvida den inträffade händelsen är av sådan art att den kan anses utgöra ett fel i den avtalade tjänsten.

Av förarbetena till paketreselagen framgår att fel inte bara föreligger när arrangören bryter mot en uttrycklig bestämmelse i reseavtalet. Arrangörens förpliktelser omfattar också ett ansvar för att tjänsterna innehåller den kvalitet som resenären har rätt att förvänta sig (prop. 1992/93:95 s. 92). Enligt propositionen föreligger fel i de avtalade tjänsterna t.ex. om en chaufför som arrangören anlitat vållar en trafikolycka.

Nämnden finner det av utredningen i ärendet klarlagt att I har skadat sig när hon föll ner i ett hål som var övertäckt med en dörr. Detta skedde direkt vid ankomsten till hotellet när hon skulle bege sig till sitt hotellrum. Nämnden anser att resenärerna haft rätt att förvänta sig att hotellområdet skall vara säkert . Det sätt på vilket hålet i marken täckts har inte varit tillfredsställande. Det får därför anses ha förelegat ett sådant fel i den avtalade tjänsten som sägs i 16 § paketreselagen.

Av 16 § paketreselagen framgår att en resenär i ett sådant fall har rätt till prisavdrag och skadestånd. Resenären har dock inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar endast om också den som han har anlitat skulle vara fri från ansvar vid motsvarande bedömning, s.k. kontrollansvar.

Det har inte i ärendet framkommit något som tyder på att hotellet inte hade kunnat undvika det inträffade. Nämnden finner därför att researrangören inte visat att sådana omständigheter föreligger som befriar bolaget från skadeståndsansvar enligt bestämmelserna i 16 § paketreselagen.

I har yrkat återbetalning av det totala priset för sig och maken samt skadestånd med 10 000 kr för sveda och värk och psykiskt och fysiskt lidande.

Nämnden finner att resan får anses ha blivit förstörd för I och att hon bör därför återfå det totala priset för sin resa. I är dessutom berättigad till skadestånd för av henne åberopad ideell skada. När det gäller skadeståndets storlek, finner nämnden att detta skäligen kan bestämmas till 2 000 kr. Nämnden finner däremot inte skäl för att Is make skulle erhålla prisavdrag på sin resa. Bolaget skulle därför utge sammanlagt 7 590 kr.