ARN 2000-5999

Oklarhetsregeln. Innehållet i en broschyr och de fullständiga försäkringsvillkoren stämde inte helt överens. Villkoren tolkades därför till nackdel för försäkringsbolaget.

Oklarhetsregeln. Innehållet i en broschyr och de fullständiga försäkringsvillkoren stämde inte helt överens. Villkoren tolkades därför till nackdel för försäkringsbolaget. Avgörande 2001-02-22; 2000-5999

K yrkade att han skulle få förtidskapital ur sin grupplivförsäkring. Grunden för yrkandet var att han hade fått sin arbetsoförmåga nedsatt till 50 procent varför förutsättningarna för utbetalning var uppfyllda. I en broschyr från bolaget angavs att förtidskapital kan erhållas om man före fyllda 60 år fått sin arbetsoförmåga nedsatt med 50 procent eller mer på grund av sjukdom.

Försäkringsbolaget A bestred yrkandet på den grunden att det var försäkringsavtalet och dess villkor som styrde skaderegleringen. På grund av en felskrivning i broschyren stod det att det krävdes 50 procent arbetsoförmåga, när det enligt villkoren krävdes minst 50 procent förtidspension för att rätt till förtidskapital skulle inträda. Broschyrens text var bara en sammanfattning av villkoren, vilket också angavs i broschyren.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Fråga i ärendet är om uppgifterna i den broschyr som K åberopat kan medföra rätt för honom att få förtidskapital.

Enligt broschyren kan förtidskapital utgå till en försäkrad som före fyllda 60 år fått sin arbetsförmåga nedsatt med 50 procent eller mer på grund av sjukdom eller olycksfall, eller som före 60 år beviljats halv förtidspension.

Enligt de allmänna villkoren för försäkringen inträder rätten till förtidskapital för en försäkrad som före fyllda 60 år drabbas av arbetsoförmåga och på grund därav under försäkringstiden beviljas minst halv förtidspension som betalas ut från en tidpunkt före fyllda 62 år. Förtidspension som betalas ut från en tidpunkt efter fyllda 60 år medför rätt till förtidskapital bara om den försäkrade varit oavbrutet arbetsoförmögen sedan före fyllda 60 år.

Det som anges i broschyren om förutsättningarna för förtidskapital överensstämmer alltså inte till fullo med vad som anges i de allmänna villkoren. För att det som sägs om rätten till förtidskapital i broschyren skall kunna läggas till grund för en sådan rätt krävs att innehållet i broschyren kan anses vara en del av avtalet mellan K och bolaget. Av utredningen, bl.a. broschyrens utformning och den i broschyren ingående hälsodeklarationen, som skulle fyllas i innan försäkringen beviljades, framgår att broschyren utgör en del av avtalet.

Detta innebär att avtalsvillkoren om förutsättningarna för rätt till förtidskapital måste sägas vara oklart utformade. Enligt allmänna avtalsrättsliga principer skall en sådan oklarhet i första hand drabba den som formulerat villkoren, dvs. i förevarande fall bolaget (se t.ex. U. Bernitz, Standardavtalsrätt, 6 uppl. 1993 s. 50 f.). Det kan nämnas att detta i fråga om konsumentavtal numera också följer av lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, som är tillämplig på avtalsvillkor som en näringsidkare använder vid ingående av avtal med konsumenter. Enligt 10 § skall ett villkor vars innebörd är oklar vid en tvist mellan en näringsidkare och en konsument tolkas till konsumentens förmån, förutsatt att det är fråga om ett villkor som inte har varit föremål för individuell förhandling. Den lagen blev dock först den 1 januari 2000 tillämplig på villkor i försäkringsavtal. Här skall därför de tidigare nämnda rättsreglerna tillämpas.

Mot bakgrund av vad som sagts skall således de villkor som reglerar rätten till förtidskapital tolkas till nackdel för bolaget. Nämnden finner därför att K skall ha rätt till förtidskapital om han före fyllda 60 år fått sin arbetsförmåga nedsatt med 50 procent eller mer på grund av sjukdom eller olycksfall. Såvitt framkommit av utredningen uppfyller K dessa villkor för rätt till förtidspension.